Citation: Bin Liu, Bo Chu, Lixun Zhu, Haoke Zhang, Wang-Zhang Yuan, Zheng Zhao, Wen-Ming Wan, Xing-Hong Zhang. Clusteroluminescence: A gauge of molecular interaction[J]. Chinese Chemical Letters, ;2023, 34(5): 107909. doi: 10.1016/j.cclet.2022.107909 shu

Clusteroluminescence: A gauge of molecular interaction

Figures(7)

Metrics
  • PDF Downloads(10)
  • Abstract views(431)
  • HTML views(52)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return