Citation: Hai Wang, Liyun Cao, Yongqiang Feng, Junsheng Chen, Weihang Feng, Tianmi Luo, Yuzhu Hu, Chengke Yuan, Yajuan Zhao, Yong Zhao, Koji Kajiyoshi, Yijun Liu, Zhenjiang Li, Jianfeng Huang. Facile synthesis of defect-rich Fe-N-C hybrid from fullerene/ferrotetraphenylporphyrin as efficient oxygen reduction electrocatalyst for Zn-air battery[J]. Chinese Chemical Letters, ;2023, 34(5): 107601. doi: 10.1016/j.cclet.2022.06.024 shu

Facile synthesis of defect-rich Fe-N-C hybrid from fullerene/ferrotetraphenylporphyrin as efficient oxygen reduction electrocatalyst for Zn-air battery

Figures(4)

Metrics
  • PDF Downloads(3)
  • Abstract views(123)
  • HTML views(15)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return