Citation: Quan Wen, Qiuquan Cai, Ping Fu, Dan Chang, Xiaoyi Xu, Tian-Jiao Wen, Guang-Peng Wu, Weipu Zhu, Ling-Shu Wan, Chengjian Zhang, Xing-Hong Zhang, Qiao Jin, Zi-Liang Wu, Chao Gao, Haoke Zhang, Ning Huang, Chang-Zhi Li, Hanying Li. Key progresses of MOE key laboratory of macromolecular synthesis and functionalization in 2021[J]. Chinese Chemical Letters, ;2023, 34(5): 107592. doi: 10.1016/j.cclet.2022.06.015 shu

Key progresses of MOE key laboratory of macromolecular synthesis and functionalization in 2021

Figures(11)

Metrics
  • PDF Downloads(10)
  • Abstract views(583)
  • HTML views(71)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return