Citation: Xiang An, Jinghao Yang, Man Xu, Lili Sun, Lubing Bai, Kai Wang, Zhiqiang Zhuo, Yingying Zheng, Jinyi Lin, Xuehua Ding, Yuyu Liu, Linghai Xie, Chengrong Yin, Wei Huang. Universal 4-qualifiable fluorene-based building blocks for potential optoelectronic applications[J]. Chinese Chemical Letters, ;2022, 33(12): 5137-5141. doi: 10.1016/j.cclet.2022.03.102 shu

Universal 4-qualifiable fluorene-based building blocks for potential optoelectronic applications

Figures(9)

Metrics
  • PDF Downloads(2)
  • Abstract views(283)
  • HTML views(13)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return