Citation: Hanming Dai, Zijin Cheng, Tian Zhang, Weili Wang, Jinjun Shao, Wenjun Wang, Yongxiang Zhao, Xiaochen Dong, Liping Zhong. Boron difluoride formazanate dye for high-efficiency NIR-Ⅱ fluorescence imaging-guided cancer photothermal therapy[J]. Chinese Chemical Letters, ;2022, 33(5): 2501-2506. doi: 10.1016/j.cclet.2021.11.079 shu

Boron difluoride formazanate dye for high-efficiency NIR-Ⅱ fluorescence imaging-guided cancer photothermal therapy

Figures(6)

Metrics
  • PDF Downloads(0)
  • Abstract views(33)
  • HTML views(1)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return