Citation: Hui Dai, Siqi Xiong, Yongqing Zhu, Jian Zheng, Lihong Huang, Changjian Zhou, Jie Deng, Xinfeng Zhang. NiCe bimetallic nanoparticles embedded in hexagonal mesoporous silica (HMS) for reverse water gas shift reaction[J]. Chinese Chemical Letters, ;2022, 33(5): 2590-2594. doi: 10.1016/j.cclet.2021.08.129 shu

NiCe bimetallic nanoparticles embedded in hexagonal mesoporous silica (HMS) for reverse water gas shift reaction

  * Corresponding authors.
  E-mail addresses: daihui18@cdut.edu.cn (H. Dai), zcj@ycit.cn (C. Zhou).
 • Received Date: 9 August 2021
  Revised Date: 30 August 2021
  Accepted Date: 31 August 2021
  Available Online: 6 September 2021

Figures(5)

Metrics
 • PDF Downloads(0)
 • Abstract views(27)
 • HTML views(0)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return