Citation: Fengqi Wang, Wenlong Zhang, Hongbin Wan, Chenxi Li, Wankai An, Xia Sheng, Xiaoyu Liang, Xiaopeng Wang, Yunlai Ren, Xin Zheng, Dongcan Lv, Yuchen Qin. Recent progress in advanced core-shell metal-based catalysts for electrochemical carbon dioxide reduction[J]. Chinese Chemical Letters, ;2022, 33(5): 2259-2269. doi: 10.1016/j.cclet.2021.08.074 shu

Recent progress in advanced core-shell metal-based catalysts for electrochemical carbon dioxide reduction

  * Corresponding authors.
  E-mail addresses: xpwang@henau.edu.cn (X. Wang), qinyuchen@henau.edu.cn (Y. Qin).
 • Received Date: 14 June 2021
  Revised Date: 14 July 2021
  Accepted Date: 14 August 2021
  Available Online: 19 August 2021

Figures(10)

Metrics
 • PDF Downloads(0)
 • Abstract views(30)
 • HTML views(2)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return