Citation: Hailiang Hu, Huan Yang, Xiuyan Yang, Ran Wang, Lan Zhou, Yi Dai, Ningning Ji, Huanjiang Wang, Zhiqiang Shi, Guoyong Zhou, Baokuan Chen, Yingchun Luo, Chaozheng He. Copper-sulfide cluster assembled architecture via in situ reaction[J]. Chinese Chemical Letters, ;2020, 31(12): 3213-3215. doi: 10.1016/j.cclet.2020.08.025 shu

Copper-sulfide cluster assembled architecture via in situ reaction

Figures(3)

Metrics
  • PDF Downloads(1)
  • Abstract views(83)
  • HTML views(6)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return