Citation: Zhiguo Lu, Xiangyu Wang, Tianlu Zhang, Luyao Zhang, Jun Yang, Yan Li, Jie Shen, Jianze Wang, Yunwei Niu, Zuobing Xiao, Guiying Liu, Xin Zhang. Cationic and temperature-sensitive liposomes loaded with eugenol for the application to silk[J]. Chinese Chemical Letters, ;2020, 31(12): 3139-3142. doi: 10.1016/j.cclet.2020.07.013 shu

Cationic and temperature-sensitive liposomes loaded with eugenol for the application to silk

  * Corresponding authors.
  E-mail addresses: liugvying@126.com (G. Liu) xzhang@ipe.ac.cn (X. Zhang).
 • Received Date: 11 May 2020
  Revised Date: 6 July 2020
  Accepted Date: 6 July 2020
  Available Online: 15 December 2020

Figures(4)

Metrics
 • PDF Downloads(1)
 • Abstract views(79)
 • HTML views(4)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return