Citation: Lu Xiaofang, Zheng Qi, Gu Shijia, Guo Rui, Su Li, Wang Jiancheng, Zhou Zhenxing, Fan Yuchi, Jiang Wan, Wang Lianjun. Enhanced TE properties of Cu@Ag/Bi2Te3 nanocomposites by decoupling electrical and thermal properties[J]. Chinese Chemical Letters, ;2020, 31(3): 880-884. doi: 10.1016/j.cclet.2019.07.034 shu

Enhanced TE properties of Cu@Ag/Bi2Te3 nanocomposites by decoupling electrical and thermal properties

  * Corresponding authors at: State Key Laboratory for Modification of Chemical Fibers and Polymer Materials College of Materials Science and Engineering Donghua University Shanghai 201620 China.
  E-mail addresses: qi.zheng@dhu.edu.cn (Q. Zheng) wanglj@dhu.edu.cn (L. Wang).
 • Received Date: 6 June 2019
  Revised Date: 26 June 2019
  Accepted Date: 26 June 2019
  Available Online: 22 March 2020

Figures(4)

Metrics
 • PDF Downloads(1)
 • Abstract views(112)
 • HTML views(0)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return