Citation: Zheng Huiwen, Zhang Hailin, Fan Yu, Ju Ge, Zhao Hongbin, Fang Jianhui, Zhang Jiujun, Xu Jiaqiang. A novel Mo-based oxide β-SnMoO4 as anode for lithium ion battery[J]. Chinese Chemical Letters, ;2020, 31(1): 210-216. doi: 10.1016/j.cclet.2019.03.048 shu

A novel Mo-based oxide β-SnMoO4 as anode for lithium ion battery

  *Corresponding authors.
  E-mail addresses: hongbinzhao@shu.edu.cn (H. Zhao) xujiaqiang@shu.edu.cn (J. Xu).
 • Received Date: 25 January 2019
  Revised Date: 25 March 2019
  Accepted Date: 25 March 2019
  Available Online: 22 January 2020

Figures(7)

Metrics
 • PDF Downloads(4)
 • Abstract views(131)
 • HTML views(5)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return