Citation: Cao Jing, Zhao Xiaoli, Wang Jiahe, Dou Huanglin, Liu Congcong, Yan Xiaojun, Yan Yuantao, Guo Min, Zhao Wanyu, Yang Xiaowei. Processing micrometer-sized particles in crumpled graphene network for freestanding membrane enabled by freeze casting[J]. Chinese Chemical Letters, ;2020, 31(1): 265-268. doi: 10.1016/j.cclet.2019.03.041 shu

Processing micrometer-sized particles in crumpled graphene network for freestanding membrane enabled by freeze casting

Figures(4)

Metrics
  • PDF Downloads(2)
  • Abstract views(53)
  • HTML views(0)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return