Most Downloaded

Synthesis of a new ratiometric emission Ca2+ indicator for in vivo bioimaging
Qiao-Ling Liu , Meng Fan , Wei Bian , Shao-Min Shuang , Chuan Dong
2013, 24(2): 156-158
[Abstract](1999) [FullText HTML] [PDF 2283KB](547)
Study of the electrochemical oxidation mechanism of formaldehyde on gold electrode in alkaline solution
Rui-Wen Yan , Bao-Kang Jin
2013, 24(2): 159-162
[Abstract](2098) [FullText HTML] [PDF 1439KB](483)
Synthesis of a water-soluble macromolecular light stabilizer containing hindered amine structures
Wei Ma , Mei Meng , Xue Jiang , Bing-Tao Tang , Shu-Fen Zhang
2013, 24(2): 153-155
[Abstract](1918) [FullText HTML] [PDF 340KB](431)
Recent progress in fluorescent and colorimetric sensors for the detection of ions and biomolecules
Yu Le , Qiao Yimu , Miao Lanxi , He Yanqi , Zhou Ying
2018, 29(11): 1545-1559  doi: 10.1016/j.cclet.2018.09.005
[Abstract](1389) [FullText HTML] [PDF 1397KB](35)
Synthesis of Coronene Using Microwave Irradiation
Bing YANG , Ying LI , Ming Gui XIE
2003, 14(8): 783-785
[Abstract](1334) [FullText HTML] [PDF 1103KB](28)
Layered MoS2@graphene functionalized with nitrogen-doped graphene quantum dots as an enhanced electrochemical hydrogen evolution catalyst
Guo Tong , Wang Lina , Sun Sen , Wang Yan , Chen Xiaoling , Zhang Kangning , Zhang Dongxia , Xue Zhonghua , Zhou Xibin
2019, 30(6): 1253-1260  doi: 10.1016/j.cclet.2019.02.009
[Abstract](1109) [FullText HTML] [PDF 7609KB](25)
Design of high stability thin-film transistor biosensor for the diagnosis of bladder cancer
Li Yingxue , Zeng Bo , Yang Yujie , Liang Huageng , Yang Yanbing , Yuan Quan
2020, 31(6): 1387-1391  doi: 10.1016/j.cclet.2020.03.043
[Abstract](487) [FullText HTML] [PDF 6041KB](24)
Near-infrared small molecular fluorescent dyes for photothermal therapy
Chen Yisha , Li Li , Chen Weijie , Chen Haiyan , Yin Jun
2019, 30(7): 1353-1360  doi: 10.1016/j.cclet.2019.02.003
[Abstract](1236) [FullText HTML] [PDF 6841KB](21)
Dynamic materials fabricated from water soluble pillar[n]arenes bearing triethylene oxide groups
Xiao Tangxin , Zhou Ling , Xu Lixiang , Zhong Weiwei , Zhao Wei , Sun Xiao-Qiang , Elmes Robert B.P.
2019, 30(2): 271-276  doi: 10.1016/j.cclet.2018.05.039
[Abstract](1487) [FullText HTML] [PDF 1112KB](21)
Supramolecular polymers fabricated by orthogonal self-assembly based on multiple hydrogen bonding and macrocyclic host-guest interactions
Xiao Tangxin , Zhou Ling , Sun Xiao-Qiang , Huang Feihe , Lin Chen , Wang Leyong
2020, 31(1): 1-9  doi: 10.1016/j.cclet.2019.05.011
[Abstract](780) [FullText HTML] [PDF 1216KB](20)
Nanomaterials for analytical chemistry
Liu Juewen , Qiu Hongdeng
2019, 30(9): 1545-1546  doi: 10.1016/j.cclet.2019.07.045
[Abstract](1293) [FullText HTML] [PDF 1217KB](20)
Two-dimensional porphyrin- and phthalocyanine-based covalent organic frameworks
Hongmin Wang , Huimin Ding , Xiangshi Meng , Cheng Wang
2016, 27(8): 1376-1382  doi: 10.1016/j.cclet.2016.05.020
[Abstract](383) [FullText HTML] [PDF 6173KB](19)
A Facile and Green Synthesis of Sulforaphane
Tong Jian DING , Ling ZHOU , Xiao Ping CAO
2006, 17(9): 1152-1154
[Abstract](1124) [FullText HTML] [PDF 98KB](18)
Investigation on the Inverse Emulsion Polymerization of Acrylic Acid
Jian Fang GE , Feng Ji LU , Wen DING
2002, 13(10): 993-996
[Abstract](1086) [FullText HTML] [PDF 1020KB](18)
Recent advances in the applications of [1.1.1]propellane in organic synthesis
Fu-Sheng He , Shimin Xie , Yanfang Yao , Jie Wu
2020, 31(12): 3065-3072  doi: 10.1016/j.cclet.2020.04.023
[Abstract](336) [FullText HTML] [PDF 1227KB](18)
TEMPO and its derivatives mediated reactions under transition-metal-free conditions
Zhuang Hongfeng , Li Heng , Zhang Shuai , Yin Yanbin , Han Feng , Sun Chao , Miao Chengxia
2020, 31(1): 39-48  doi: 10.1016/j.cclet.2019.06.027
[Abstract](663) [FullText HTML] [PDF 1185KB](17)
Novel advances in metal-based solar absorber for photothermal vapor generation
Li Zhengtong , Wang Chengbing
2020, 31(9): 2159-2166  doi: 10.1016/j.cclet.2019.09.030
[Abstract](350) [FullText HTML] [PDF 2751KB](16)
D-A structural protean small molecule donor materials for solution-processed organic solar cells
Wu Qiong , Deng Dan , Lu Kun , Wei Zhi-Xiang
2017, 28(11): 2065-2077  doi: 10.1016/j.cclet.2017.08.046
[Abstract](1128) [FullText HTML] [PDF 726KB](15)
A facile synthesis of non-aqueous LiPO2F2 solution as the electrolyte additive for high performance lithium ion batteries
Weimin Zhao , Fucheng Ren , Qizhang Yan , Haodong Liu , Yong Yang
2020, 31(12): 3209-3212  doi: 10.1016/j.cclet.2020.05.006
[Abstract](332) [FullText HTML] [PDF 792KB](15)
pH-Sensitive nanoscale materials as robust drug delivery systems for cancer therapy
Shi Zhaoqing , Li Qianqian , Mei Lin
2020, 31(6): 1345-1356  doi: 10.1016/j.cclet.2020.03.001
[Abstract](500) [FullText HTML] [PDF 5442KB](15)
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net