Most Downloaded

Synthesis of a new ratiometric emission Ca2+ indicator for in vivo bioimaging
Qiao-Ling Liu , Meng Fan , Wei Bian , Shao-Min Shuang , Chuan Dong
2013, 24(2): 156-158
[Abstract](2597) [FullText HTML] [PDF 2283KB](547)
Study of the electrochemical oxidation mechanism of formaldehyde on gold electrode in alkaline solution
Rui-Wen Yan , Bao-Kang Jin
2013, 24(2): 159-162
[Abstract](2745) [FullText HTML] [PDF 1439KB](483)
Synthesis of a water-soluble macromolecular light stabilizer containing hindered amine structures
Wei Ma , Mei Meng , Xue Jiang , Bing-Tao Tang , Shu-Fen Zhang
2013, 24(2): 153-155
[Abstract](2445) [FullText HTML] [PDF 340KB](431)
Fluorine-containing agrochemicals in the last decade and approaches for fluorine incorporation
Qiang Wang , Hongjian Song , Qingmin Wang
2022, 33(2): 626-642  doi: 10.1016/j.cclet.2021.07.064
[Abstract](3010) [FullText HTML] [PDF 5526KB](205)
A leap forward in sulfonium salt and sulfur ylide chemistry
Rong Fan , Chen Tan , Yongguo Liu , Yun Wei , Xiaowen Zhao , Xinyuan Liu , Jiajing Tan , Hiroto Yoshida
2021, 32(1): 299-312  doi: 10.1016/j.cclet.2020.06.003
[Abstract](1895) [FullText HTML] [PDF 2100KB](119)
Recent advances in the applications of [1.1.1]propellane in organic synthesis
Fu-Sheng He , Shimin Xie , Yanfang Yao , Jie Wu
2020, 31(12): 3065-3072  doi: 10.1016/j.cclet.2020.04.023
[Abstract](1659) [FullText HTML] [PDF 1227KB](92)
Superiority of poly(L-lactic acid) microspheres as dermal fillers
Quan Gao , Lijie Duan , Xiangru Feng , Weiguo Xu
2021, 32(1): 577-582  doi: 10.1016/j.cclet.2020.03.071
[Abstract](1539) [FullText HTML] [PDF 1249KB](90)
Current research progress of photopolymerized hydrogels in tissue engineering
Ao Sun , Xinye He , Xiao Ji , Danrong Hu , Meng Pan , Linghong Zhang , Zhiyong Qian
2021, 32(7): 2117-2126  doi: 10.1016/j.cclet.2021.01.048
[Abstract](2069) [FullText HTML] [PDF 446KB](89)
Transition metal-based electrocatalysts for overall water splitting
Xiao-Peng Li , Can Huang , Wen-Kai Han , Ting Ouyang , Zhao-Qing Liu
2021, 32(9): 2597-2616  doi: 10.1016/j.cclet.2021.01.047
[Abstract](1295) [FullText HTML] [PDF 16677KB](89)
Recent advances in electrochemical sensors for antibiotics and their applications
Qun Wang , Qiang Xue , Tao Chen , Jiawei Li , Yuehua Liu , Xiaohan Shan , Fei Liu , Jianbo Jia
2021, 32(2): 609-619  doi: 10.1016/j.cclet.2020.10.025
[Abstract](1720) [FullText HTML] [PDF 1013KB](69)
Selective N-terminal modification of peptides and proteins: Recent progresses and applications
Hongfei Jiang , Wujun Chen , Jie Wang , Renshuai Zhang
2022, 33(1): 80-88  doi: 10.1016/j.cclet.2021.06.011
[Abstract](773) [FullText HTML] [PDF 3385KB](66)
pH-Sensitive nanoscale materials as robust drug delivery systems for cancer therapy
Shi Zhaoqing , Li Qianqian , Mei Lin
2020, 31(6): 1345-1356  doi: 10.1016/j.cclet.2020.03.001
[Abstract](1423) [FullText HTML] [PDF 5442KB](66)
Recent advances in N-heterocyclic carbene-catalyzed radical reactions
Lei Dai , Song Ye
2021, 32(2): 660-667  doi: 10.1016/j.cclet.2020.08.027
[Abstract](1403) [FullText HTML] [PDF 1850KB](66)
Viologen derivatives with extended π-conjugation structures: From supra-/molecular building blocks to organic porous materials
Zhou Xiao-He , Fan Yu , Li Wan-Xia , Zhang Xiang , Liang Rong-Ran , Lin Feng , Zhan Tian-Guang , Cui Jiecheng , Liu Li-Juan , Zhao Xin , Zhang Kang-Da
2020, 31(7): 1757-1767  doi: 10.1016/j.cclet.2019.12.039
[Abstract](1069) [FullText HTML] [PDF 16803KB](63)
Fluorine-containing drugs approved by the FDA in 2019
Mei Haibo , Márió Remete Attila , Zou Yupiao , Moriwaki Hiroki , Fustero Santos , Kiss Lorand , Soloshonok Vadim A. , Han Jianlin
2020, 31(9): 2401-2413  doi: 10.1016/j.cclet.2020.03.050
[Abstract](1930) [FullText HTML] [PDF 5420KB](61)
Nanotechnology for diagnosis and therapy of rheumatoid arthritis: Evolution towards theranostic approaches
Junkai Zhao , Xuan Chen , Kwun-Hei Ho , Chao Cai , Cheuk-Wing Li , Mo Yang , Changqing Yi
2021, 32(1): 66-86  doi: 10.1016/j.cclet.2020.11.048
[Abstract](2084) [FullText HTML] [PDF 2380KB](60)
Recent advances in persulfate-based advanced oxidation processes for organic wastewater treatment
Ke Tian , Limin Hu , Letian Li , Qingzhu Zheng , Yanjun Xin , Guangshan Zhang
2022, 33(10): 4461-4477  doi: 10.1016/j.cclet.2021.12.042
[Abstract](486) [FullText HTML] [PDF 8145KB](57)
An overview of polymeric nanomicelles in clinical trials and on the market
Xue Zheng , Jizhen Xie , Xing Zhang , Weiting Sun , Heyang Zhao , Yantuan Li , Cheng Wang
2021, 32(1): 243-257  doi: 10.1016/j.cclet.2020.11.029
[Abstract](2217) [FullText HTML] [PDF 1290KB](56)
A facile synthesis of non-aqueous LiPO2F2 solution as the electrolyte additive for high performance lithium ion batteries
Weimin Zhao , Fucheng Ren , Qizhang Yan , Haodong Liu , Yong Yang
2020, 31(12): 3209-3212  doi: 10.1016/j.cclet.2020.05.006
[Abstract](1464) [FullText HTML] [PDF 792KB](56)
Perspective on antiferroelectrics for energy storage and conversion applications
Fangping Zhuo , Huimin Qiao , Jiaming Zhu , Shuize Wang , Yang Bai , Xinping Mao , Hong-Hui Wu
2021, 32(7): 2097-2107  doi: 10.1016/j.cclet.2020.11.070
[Abstract](1328) [FullText HTML] [PDF 525KB](55)
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net