Most Downloaded

Synthesis of a new ratiometric emission Ca2+ indicator for in vivo bioimaging
Qiao-Ling Liu , Meng Fan , Wei Bian , Shao-Min Shuang , Chuan Dong
2013, 24(2): 156-158
[Abstract](2462) [FullText HTML] [PDF 2283KB](547)
Study of the electrochemical oxidation mechanism of formaldehyde on gold electrode in alkaline solution
Rui-Wen Yan , Bao-Kang Jin
2013, 24(2): 159-162
[Abstract](2566) [FullText HTML] [PDF 1439KB](483)
Synthesis of a water-soluble macromolecular light stabilizer containing hindered amine structures
Wei Ma , Mei Meng , Xue Jiang , Bing-Tao Tang , Shu-Fen Zhang
2013, 24(2): 153-155
[Abstract](2332) [FullText HTML] [PDF 340KB](431)
A leap forward in sulfonium salt and sulfur ylide chemistry
Rong Fan , Chen Tan , Yongguo Liu , Yun Wei , Xiaowen Zhao , Xinyuan Liu , Jiajing Tan , Hiroto Yoshida
2021, 32(1): 299-312  doi: 10.1016/j.cclet.2020.06.003
[Abstract](1452) [FullText HTML] [PDF 2100KB](91)
Recent advances in the applications of [1.1.1]propellane in organic synthesis
Fu-Sheng He , Shimin Xie , Yanfang Yao , Jie Wu
2020, 31(12): 3065-3072  doi: 10.1016/j.cclet.2020.04.023
[Abstract](1294) [FullText HTML] [PDF 1227KB](70)
Fluorine-containing agrochemicals in the last decade and approaches for fluorine incorporation
Qiang Wang , Hongjian Song , Qingmin Wang
2022, 33(2): 626-642  doi: 10.1016/j.cclet.2021.07.064
[Abstract](1767) [FullText HTML] [PDF 5526KB](58)
pH-Sensitive nanoscale materials as robust drug delivery systems for cancer therapy
Shi Zhaoqing , Li Qianqian , Mei Lin
2020, 31(6): 1345-1356  doi: 10.1016/j.cclet.2020.03.001
[Abstract](1157) [FullText HTML] [PDF 5442KB](56)
Current research progress of photopolymerized hydrogels in tissue engineering
Ao Sun , Xinye He , Xiao Ji , Danrong Hu , Meng Pan , Linghong Zhang , Zhiyong Qian
2021, 32(7): 2117-2126  doi: 10.1016/j.cclet.2021.01.048
[Abstract](1450) [FullText HTML] [PDF 446KB](54)
Fluorine-containing drugs approved by the FDA in 2019
Mei Haibo , Márió Remete Attila , Zou Yupiao , Moriwaki Hiroki , Fustero Santos , Kiss Lorand , Soloshonok Vadim A. , Han Jianlin
2020, 31(9): 2401-2413  doi: 10.1016/j.cclet.2020.03.050
[Abstract](1511) [FullText HTML] [PDF 5420KB](53)
Recent advances in N-heterocyclic carbene-catalyzed radical reactions
Lei Dai , Song Ye
2021, 32(2): 660-667  doi: 10.1016/j.cclet.2020.08.027
[Abstract](988) [FullText HTML] [PDF 1850KB](50)
Transition metal-based electrocatalysts for overall water splitting
Xiao-Peng Li , Can Huang , Wen-Kai Han , Ting Ouyang , Zhao-Qing Liu
2021, 32(9): 2597-2616  doi: 10.1016/j.cclet.2021.01.047
[Abstract](778) [FullText HTML] [PDF 16677KB](50)
Perspective on antiferroelectrics for energy storage and conversion applications
Fangping Zhuo , Huimin Qiao , Jiaming Zhu , Shuize Wang , Yang Bai , Xinping Mao , Hong-Hui Wu
2021, 32(7): 2097-2107  doi: 10.1016/j.cclet.2020.11.070
[Abstract](1053) [FullText HTML] [PDF 525KB](48)
Synthesis of Coronene Using Microwave Irradiation
Bing YANG , Ying LI , Ming Gui XIE
2003, 14(8): 783-785
[Abstract](1794) [FullText HTML] [PDF 1103KB](46)
An overview of polymeric nanomicelles in clinical trials and on the market
Xue Zheng , Jizhen Xie , Xing Zhang , Weiting Sun , Heyang Zhao , Yantuan Li , Cheng Wang
2021, 32(1): 243-257  doi: 10.1016/j.cclet.2020.11.029
[Abstract](1708) [FullText HTML] [PDF 1290KB](46)
Superiority of poly(L-lactic acid) microspheres as dermal fillers
Quan Gao , Lijie Duan , Xiangru Feng , Weiguo Xu
2021, 32(1): 577-582  doi: 10.1016/j.cclet.2020.03.071
[Abstract](903) [FullText HTML] [PDF 1249KB](45)
Recent advances in electrochemical sensors for antibiotics and their applications
Qun Wang , Qiang Xue , Tao Chen , Jiawei Li , Yuehua Liu , Xiaohan Shan , Fei Liu , Jianbo Jia
2021, 32(2): 609-619  doi: 10.1016/j.cclet.2020.10.025
[Abstract](1228) [FullText HTML] [PDF 1013KB](42)
Viologen derivatives with extended π-conjugation structures: From supra-/molecular building blocks to organic porous materials
Zhou Xiao-He , Fan Yu , Li Wan-Xia , Zhang Xiang , Liang Rong-Ran , Lin Feng , Zhan Tian-Guang , Cui Jiecheng , Liu Li-Juan , Zhao Xin , Zhang Kang-Da
2020, 31(7): 1757-1767  doi: 10.1016/j.cclet.2019.12.039
[Abstract](761) [FullText HTML] [PDF 16803KB](42)
A facile synthesis of non-aqueous LiPO2F2 solution as the electrolyte additive for high performance lithium ion batteries
Weimin Zhao , Fucheng Ren , Qizhang Yan , Haodong Liu , Yong Yang
2020, 31(12): 3209-3212  doi: 10.1016/j.cclet.2020.05.006
[Abstract](1098) [FullText HTML] [PDF 792KB](41)
Merging cobalt catalysis and electrochemistry in organic synthesis
Junsong Zhong , Yi Yu , Dongliang Zhang , Keyin Ye
2021, 32(3): 963-972  doi: 10.1016/j.cclet.2020.08.011
[Abstract](852) [FullText HTML] [PDF 1677KB](41)
A Facile and Green Synthesis of Sulforaphane
Tong Jian DING , Ling ZHOU , Xiao Ping CAO
2006, 17(9): 1152-1154
[Abstract](1417) [FullText HTML] [PDF 98KB](39)
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net