Most Downloaded

Synthesis of a new ratiometric emission Ca2+ indicator for in vivo bioimaging
Qiao-Ling Liu , Meng Fan , Wei Bian , Shao-Min Shuang , Chuan Dong
2013, 24(2): 156-158
[Abstract](2297) [FullText HTML] [PDF 2283KB](547)
Study of the electrochemical oxidation mechanism of formaldehyde on gold electrode in alkaline solution
Rui-Wen Yan , Bao-Kang Jin
2013, 24(2): 159-162
[Abstract](2396) [FullText HTML] [PDF 1439KB](483)
Synthesis of a water-soluble macromolecular light stabilizer containing hindered amine structures
Wei Ma , Mei Meng , Xue Jiang , Bing-Tao Tang , Shu-Fen Zhang
2013, 24(2): 153-155
[Abstract](2177) [FullText HTML] [PDF 340KB](431)
A leap forward in sulfonium salt and sulfur ylide chemistry
Rong Fan , Chen Tan , Yongguo Liu , Yun Wei , Xiaowen Zhao , Xinyuan Liu , Jiajing Tan , Hiroto Yoshida
2021, 32(1): 299-312  doi: 10.1016/j.cclet.2020.06.003
[Abstract](1045) [FullText HTML] [PDF 2100KB](65)
Recent advances in the applications of [1.1.1]propellane in organic synthesis
Fu-Sheng He , Shimin Xie , Yanfang Yao , Jie Wu
2020, 31(12): 3065-3072  doi: 10.1016/j.cclet.2020.04.023
[Abstract](921) [FullText HTML] [PDF 1227KB](54)
pH-Sensitive nanoscale materials as robust drug delivery systems for cancer therapy
Shi Zhaoqing , Li Qianqian , Mei Lin
2020, 31(6): 1345-1356  doi: 10.1016/j.cclet.2020.03.001
[Abstract](918) [FullText HTML] [PDF 5442KB](47)
Synthesis of Coronene Using Microwave Irradiation
Bing YANG , Ying LI , Ming Gui XIE
2003, 14(8): 783-785
[Abstract](1635) [FullText HTML] [PDF 1103KB](40)
Recent advances in N-heterocyclic carbene-catalyzed radical reactions
Lei Dai , Song Ye
2021, 32(2): 660-667  doi: 10.1016/j.cclet.2020.08.027
[Abstract](693) [FullText HTML] [PDF 1850KB](38)
Current research progress of photopolymerized hydrogels in tissue engineering
Ao Sun , Xinye He , Xiao Ji , Danrong Hu , Meng Pan , Linghong Zhang , Zhiyong Qian
2021, 32(7): 2117-2126  doi: 10.1016/j.cclet.2021.01.048
[Abstract](882) [FullText HTML] [PDF 446KB](37)
Perspective on antiferroelectrics for energy storage and conversion applications
Fangping Zhuo , Huimin Qiao , Jiaming Zhu , Shuize Wang , Yang Bai , Xinping Mao , Hong-Hui Wu
2021, 32(7): 2097-2107  doi: 10.1016/j.cclet.2020.11.070
[Abstract](696) [FullText HTML] [PDF 525KB](36)
Recent progress in fluorescent and colorimetric sensors for the detection of ions and biomolecules
Yu Le , Qiao Yimu , Miao Lanxi , He Yanqi , Zhou Ying
2018, 29(11): 1545-1559  doi: 10.1016/j.cclet.2018.09.005
[Abstract](1634) [FullText HTML] [PDF 1397KB](35)
Layered MoS2@graphene functionalized with nitrogen-doped graphene quantum dots as an enhanced electrochemical hydrogen evolution catalyst
Guo Tong , Wang Lina , Sun Sen , Wang Yan , Chen Xiaoling , Zhang Kangning , Zhang Dongxia , Xue Zhonghua , Zhou Xibin
2019, 30(6): 1253-1260  doi: 10.1016/j.cclet.2019.02.009
[Abstract](1579) [FullText HTML] [PDF 7609KB](35)
A facile synthesis of non-aqueous LiPO2F2 solution as the electrolyte additive for high performance lithium ion batteries
Weimin Zhao , Fucheng Ren , Qizhang Yan , Haodong Liu , Yong Yang
2020, 31(12): 3209-3212  doi: 10.1016/j.cclet.2020.05.006
[Abstract](775) [FullText HTML] [PDF 792KB](33)
Design of high stability thin-film transistor biosensor for the diagnosis of bladder cancer
Li Yingxue , Zeng Bo , Yang Yujie , Liang Huageng , Yang Yanbing , Yuan Quan
2020, 31(6): 1387-1391  doi: 10.1016/j.cclet.2020.03.043
[Abstract](822) [FullText HTML] [PDF 6041KB](33)
Fluorine-containing drugs approved by the FDA in 2019
Mei Haibo , Márió Remete Attila , Zou Yupiao , Moriwaki Hiroki , Fustero Santos , Kiss Lorand , Soloshonok Vadim A. , Han Jianlin
2020, 31(9): 2401-2413  doi: 10.1016/j.cclet.2020.03.050
[Abstract](1069) [FullText HTML] [PDF 5420KB](31)
TEMPO and its derivatives mediated reactions under transition-metal-free conditions
Zhuang Hongfeng , Li Heng , Zhang Shuai , Yin Yanbin , Han Feng , Sun Chao , Miao Chengxia
2020, 31(1): 39-48  doi: 10.1016/j.cclet.2019.06.027
[Abstract](1099) [FullText HTML] [PDF 1185KB](31)
Superiority of poly(L-lactic acid) microspheres as dermal fillers
Quan Gao , Lijie Duan , Xiangru Feng , Weiguo Xu
2021, 32(1): 577-582  doi: 10.1016/j.cclet.2020.03.071
[Abstract](670) [FullText HTML] [PDF 1249KB](31)
Merging cobalt catalysis and electrochemistry in organic synthesis
Junsong Zhong , Yi Yu , Dongliang Zhang , Keyin Ye
2021, 32(3): 963-972  doi: 10.1016/j.cclet.2020.08.011
[Abstract](570) [FullText HTML] [PDF 1677KB](31)
Recent advances in electrochemical sensors for antibiotics and their applications
Qun Wang , Qiang Xue , Tao Chen , Jiawei Li , Yuehua Liu , Xiaohan Shan , Fei Liu , Jianbo Jia
2021, 32(2): 609-619  doi: 10.1016/j.cclet.2020.10.025
[Abstract](829) [FullText HTML] [PDF 1013KB](29)
Transition metal-based electrocatalysts for overall water splitting
Xiao-Peng Li , Can Huang , Wen-Kai Han , Ting Ouyang , Zhao-Qing Liu
2021, 32(9): 2597-2616  doi: 10.1016/j.cclet.2021.01.047
[Abstract](355) [FullText HTML] [PDF 16677KB](29)
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net