Most Downloaded

Synthesis of a new ratiometric emission Ca2+ indicator for in vivo bioimaging
Qiao-Ling Liu , Meng Fan , Wei Bian , Shao-Min Shuang , Chuan Dong
2013, 24(2): 156-158
[Abstract](1786) [FullText HTML] [PDF 2283KB](547)
Study of the electrochemical oxidation mechanism of formaldehyde on gold electrode in alkaline solution
Rui-Wen Yan , Bao-Kang Jin
2013, 24(2): 159-162
[Abstract](1836) [FullText HTML] [PDF 1439KB](483)
Synthesis of a water-soluble macromolecular light stabilizer containing hindered amine structures
Wei Ma , Mei Meng , Xue Jiang , Bing-Tao Tang , Shu-Fen Zhang
2013, 24(2): 153-155
[Abstract](1742) [FullText HTML] [PDF 340KB](431)
Recent progress in fluorescent and colorimetric sensors for the detection of ions and biomolecules
Yu Le , Qiao Yimu , Miao Lanxi , He Yanqi , Zhou Ying
2018, 29(11): 1545-1559  doi: 10.1016/j.cclet.2018.09.005
[Abstract](1255) [FullText HTML] [PDF 1397KB](35)
Synthesis of Coronene Using Microwave Irradiation
Bing YANG , Ying LI , Ming Gui XIE
2003, 14(8): 783-785
[Abstract](1095) [FullText HTML] [PDF 1103KB](21)
Dynamic materials fabricated from water soluble pillar[n]arenes bearing triethylene oxide groups
Xiao Tangxin , Zhou Ling , Xu Lixiang , Zhong Weiwei , Zhao Wei , Sun Xiao-Qiang , Elmes Robert B.P.
2019, 30(2): 271-276  doi: 10.1016/j.cclet.2018.05.039
[Abstract](1326) [FullText HTML] [PDF 1112KB](21)
Layered MoS2@graphene functionalized with nitrogen-doped graphene quantum dots as an enhanced electrochemical hydrogen evolution catalyst
Guo Tong , Wang Lina , Sun Sen , Wang Yan , Chen Xiaoling , Zhang Kangning , Zhang Dongxia , Xue Zhonghua , Zhou Xibin
2019, 30(6): 1253-1260  doi: 10.1016/j.cclet.2019.02.009
[Abstract](677) [FullText HTML] [PDF 7609KB](20)
Near-infrared small molecular fluorescent dyes for photothermal therapy
Chen Yisha , Li Li , Chen Weijie , Chen Haiyan , Yin Jun
2019, 30(7): 1353-1360  doi: 10.1016/j.cclet.2019.02.003
[Abstract](1103) [FullText HTML] [PDF 6841KB](19)
Nanomaterials for analytical chemistry
Liu Juewen , Qiu Hongdeng
2019, 30(9): 1545-1546  doi: 10.1016/j.cclet.2019.07.045
[Abstract](1041) [FullText HTML] [PDF 1217KB](19)
Supramolecular polymers fabricated by orthogonal self-assembly based on multiple hydrogen bonding and macrocyclic host-guest interactions
Xiao Tangxin , Zhou Ling , Sun Xiao-Qiang , Huang Feihe , Lin Chen , Wang Leyong
2020, 31(1): 1-9  doi: 10.1016/j.cclet.2019.05.011
[Abstract](577) [FullText HTML] [PDF 1216KB](18)
Investigation on the Inverse Emulsion Polymerization of Acrylic Acid
Jian Fang GE , Feng Ji LU , Wen DING
2002, 13(10): 993-996
[Abstract](976) [FullText HTML] [PDF 1020KB](17)
D-A structural protean small molecule donor materials for solution-processed organic solar cells
Wu Qiong , Deng Dan , Lu Kun , Wei Zhi-Xiang
2017, 28(11): 2065-2077  doi: 10.1016/j.cclet.2017.08.046
[Abstract](1029) [FullText HTML] [PDF 726KB](15)
A Facile and Green Synthesis of Sulforaphane
Tong Jian DING , Ling ZHOU , Xiao Ping CAO
2006, 17(9): 1152-1154
[Abstract](1000) [FullText HTML] [PDF 98KB](14)
Cucurbit[10]uril-based chemistry
Yang Xiran , Liu Fengbo , Zhao Zhiyong , Liang Feng , Zhang Haijun , Liu Simin
2018, 29(11): 1560-1566  doi: 10.1016/j.cclet.2018.01.032
[Abstract](1206) [FullText HTML] [PDF 1420KB](14)
STUDIES ON NEW ALKALOIDS OF STEMONA JAPONICA
Yang YE , Ren Sheng XU
1992, 3(7): 511-514
[Abstract](1101) [FullText HTML] [PDF 139KB](14)
Ferric Chloride Catalyzed Isomerization and Cyclization of Geraniol,Linalool and Nerol
Wei YU , Miao WEN , Li YANG , Zhong Li LIU
2002, 13(6): 495-496
[Abstract](1031) [FullText HTML] [PDF 18KB](13)
The Rapid Synthesis of Schiff-Base without Solvent under Microwave Irradiation
Hai Jian YANG , Wen Hua SUN , Zi Long LI , Zhi MA
2002, 13(1): 3-6
[Abstract](1002) [FullText HTML] [PDF 1343KB](13)
TEMPO and its derivatives mediated reactions under transition-metal-free conditions
Zhuang Hongfeng , Li Heng , Zhang Shuai , Yin Yanbin , Han Feng , Sun Chao , Miao Chengxia
2020, 31(1): 39-48  doi: 10.1016/j.cclet.2019.06.027
[Abstract](373) [FullText HTML] [PDF 1185KB](12)
Synthesis, functionalization, and nanomedical applications of functional magnetic nanoparticles
Chen Zhou , Wu Cao , Zhang Zhenfeng , Wu Wangping , Wang Xuefeng , Yu Zhiqiang
2018, 29(11): 1601-1608  doi: 10.1016/j.cclet.2018.08.007
[Abstract](1249) [FullText HTML] [PDF 870KB](12)
A New Method for the Synthesis of Selenium Nanoparticles and the Application to Construction of H2O2 Biosensor
Juan ZHANG , Sheng Yi ZHANG , Jing Juan XU , Hong Yuan CHEN
2004, 15(11): 1345-1348
[Abstract](1036) [FullText HTML] [PDF 1716KB](12)
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net