Most Downloaded

Quantum Chemistry Based Computational Study on the Conformational Population of a Neodymium Neodecanoate Complex
XIANG Shu-Guang , WANG Ji-Ye , SUN Xiao-Yan
2016, 35(6): 833-838  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0968
[Abstract](2240) [FullText HTML] [PDF 942KB](6)
Synthesis, Characterization, X-ray Crystal Structure and Herbicidal Activity of (E)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)-1- (5,5-dimethyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-2-yl)vinyl 2-(2,4-Dichlorophenoxy)acetate
ZHOU Yuan , YOU Ge-Yun , PENG Hao , HE Hong-Wu
2016, 35(6): 857-862  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1051
[Abstract](2120) [FullText HTML] [PDF 431KB](5)
Molecular Docking and Design of Novel Heterodimers of Donepezil and Huperzine Fragments as Acetylcholinesterase Inhibitors
HUANG Chu-Sheng , TU Wen-Tong , LUO Min , SHI Jian-Cheng
2016, 35(6): 839-848  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0733
[Abstract](2333) [FullText HTML] [PDF 756KB](4)
Syntheses, Structures and Anticancer Activities of Three 4(3H)-Quinazolinone Cd(II) Complexes
LI Shi-Xiong , LIAO Bei-Ling , YIN Xiu-Ju , ZHANG Jin-Heng , JIANG Yi-Min
2016, 35(6): 863-871  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0981
[Abstract](2196) [FullText HTML] [PDF 1010KB](4)
Synthesis and Structural Characterization of Organophosphorus Ylide-1-(3-nitrophenyl)-2-(triphenyl phosphoranylidene)ethanone
ALIREZA Dadrass , ALI Ramazani , AHMAD Poursattar Marjani , HOJJATOLLAH Rahchamani , HASSAN Nasri Koureh , ALI Souldozi , SEPIDEH Samiee , KATARZYNA Ślepokura , TADEUSZ Lis
2015, 34(3): 373-378  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0504
[Abstract](2158) [FullText HTML] [PDF 482KB](3)
Theoretical Studies on the Structure and Detonation Properties of a Furazan-based Energetic Macrocycle Compound
MEI Zheng , LI Xiao-Hong , CUI Hong-Ling , WANG Hui-Xian , ZHANG Rui-Zhou
2016, 35(1): 16-24  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0602
[Abstract](1846) [FullText HTML] [PDF 333KB](2)
Structure and Potential Application of Konjac Glucomannan Nano Microfibril Aerogel
CHEN Han , MU Ruo-Jun , PANG Jie , TAN Xiao-Dan , WANG Min , Chiang Wei-Yin
2016, 35(1): 166-168  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1077
[Abstract](2094) [FullText HTML] [PDF 192KB](2)
Synthetic Assembly of Inorganic-organic Polyoxometalate Hybrid Structures Employing Noncovalent Interactions between 5,6-Substituted 1,10-Phenanthroline Derivative Ligands
WANG Lei , LI Wen-Xuan , YE Dan-Dan , GU Xiao-Min , SHAN Yue-Xia , NI Liang
2016, 35(11): 1655-1665  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1082
[Abstract](1718) [FullText HTML] [PDF 945KB](1)
Synthesis, Structure Characterization and Thermal Analysis of a New Cadmium Zinc Borate in the Pseudo-binary System Cd3B2O6-Zn3B2O6
JIAO Zhi-Wei , DUAN Cui-Cui , CAO Lei-Ganga , CUI Yan , LIU Feng-Bin , WANG Hai-Jun
2016, 35(11): 1679-1685  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1189
[Abstract](1692) [FullText HTML] [PDF 456KB](1)
A Copper(II) Complex Based on N-(4-hydroxybenzyl)-L-serine: Synthesis, Crystal Structure and Inhibitory Activity on PTP1B and TCPTP
LI Yan-Hong , LU Li-Ping , ZHU Miao-Li , YUAN Cai-Xia , FENG Si-Si , GAO Zeng-Qiang
2016, 35(11): 1686-1693  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1213
[Abstract](1664) [FullText HTML] [PDF 651KB](1)
Expression, Purification, Crystallization and Preliminary Crystallographic Analysis of Nucleoside Diphosphate Kinase (NDK) from Aspergillus Flavus
WANG Sen , LI Bo-Wen , JIANG Long-Guang , WANG Shi-Hua , ZHANG Yan-Feng , WANG Yu
2016, 35(11): 1708-1713  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1278
[Abstract](1672) [FullText HTML] [PDF 1345KB](1)
Syntheses and Structural Characterization of Multi-component Chalcogenide Compounds Based on Pyridine/1,2-Ethanedithiol Solvent
LIU Fang , WULAN Gerile , DA Lima , BAO Yong-Sheng , BAIYIN Meng He
2016, 35(6): 946-952  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0963
[Abstract](1771) [FullText HTML] [PDF 1098KB](1)
Syntheses, Crystal Structures and Luminescent Properties of Two Schiff Base Complexes
YUAN Shuai , ZHANG Yue-Jia , HOU Jin-Yan , LIU Qing-Lin , LI Dong-Ping , LI Yong-Xiu
2016, 35(6): 965-972  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0992
[Abstract](1738) [FullText HTML] [PDF 587KB](1)
Novel Perchlorate and Sulphate Salts of 2-Aminonicotinic Acid: Synthesis, Characterization, Thermal Studies and Hirshfeld Surface Analysis
MA Yu-Heng , GE Shu-Wang , SHEN Ya , SUN Bai-Wang
2016, 35(1): 7-15  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0684
[Abstract](1680) [FullText HTML] [PDF 1417KB](1)
Electronic Structures and Chemical Bonding of NbS6-/0 Clusters
WANG Bin , LI Qian-Qian , WANG Jian-Fu , HUANG Xin , ZHANG Yong-Fan
2016, 35(2): 175-184  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0894
[Abstract](1678) [FullText HTML] [PDF 558KB](1)
Synthesis, Crystal Structure, and Magnetic Properties of a Co Metal-organic Framework with Mixed Dicarboxylate and Tricarboxylate Ligands
LI Wen-Bin , GAO Zhu-Qing , GU Jin-Zhong
2016, 35(2): 257-263  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0929
[Abstract](1632) [FullText HTML] [PDF 1924KB](1)
Maltose-binding Protein Improving the Crystallizability of C2 Domain of Human Coagulation Factor V
CHEN Song , WANG Yu , ZHAO Bao-Yu , CHEN Zhuo , HUANG Ming-Dong
2014, 33(2): 216-222
[Abstract](1769) [FullText HTML] [PDF 1504KB](1)
Synthesis, Crystal Structure and Electrochemical Properties of a Cobalt Compound Based on N-(4-pyridylmethyl)imidazole Ligand
DING Dan-Dan , ZHANG Xiu-Mei , LIU Jie-Ping
2014, 33(7): 1037-1042
[Abstract](1745) [FullText HTML] [PDF 504KB](1)
Molecular Structure of (1-Benzyl-4-phenyl-1H-1,2,3-triazol-5-yl)(4-bromophenyl)methanone: A Combined Experimental and Theoretical Study
MUHAMMAD Naeem Ahmed , IFZAN Arshad , WANG Bo , SHAHID Hameed , BILAL Ahmad Khan , KHAWAJA Ansar Yasin , MUHAMMAD Moazzam Naseer
2014, 33(12): 1749-1756  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0266
[Abstract](1732) [FullText HTML] [PDF 755KB](1)
Reaction-path Dynamics and Theoretical Rate Constants for the Reaction of CH3CH2OCF3 with HOOO Radical
YANG Jing
2015, 34(2): 167-178  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0480
[Abstract](1671) [FullText HTML] [PDF 1289KB](1)
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net