Most Downloaded

Recent Advances of Cu-Based Materials for Electrochemical Nitrate Reduction to Ammonia
Tianlun Ren , Youwei Sheng , Mingzhen Wang , Kaili Ren , Lianlian Wang , You Xu
2022, 41(12): 2212089-2212106  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2022-0201
[Abstract](252) [FullText HTML] [PDF 6097KB](28)
Pyrene-benzothiadiazole-based Polymer/CdS 2D/2D Organic/Inorganic Hybrid S-scheme Heterojunction for Efficient Photocatalytic H2 Evolution
Ruiqi Gao , Huan He , Junxian Bai , Lei Hao , Rongchen Shen , Peng Zhang , Youji Li , Xin Li
2022, 41(6): 2206031-2206038  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2022-0096
[Abstract](75) [FullText HTML] [PDF 2904KB](17)
In-Situ Synchrotron Radiation Infrared Spectroscopic Identification of Reactive Intermediates over Multiphase Electrocatalytic Interfaces
Wanlin Zhou , Jingjing Jiang , Weiren Cheng , Hui Su , Qinghua Liu
2022, 41(10): 2210004-2210015  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2022-0083
[Abstract](187) [FullText HTML] [PDF 3732KB](13)
Lithium Ion Conduction in Covalent Organic Frameworks
Sijia Liu , Minghao Liu , Qing Xu , Gaofeng Zeng
2022, 41(11): 2211003-2211017  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2022-0114
[Abstract](328) [FullText HTML] [PDF 3438KB](12)
Highly Efficient Photocatalytic CO2 Methanation over Ru-Doped TiO2 with Tunable Oxygen Vacancies
Zheyue Li , Di Wu , Wanbing Gong , Jiayi Li , Shuaikang Sang , Hengjie Liu , Ran Long , Yujie Xiong
2022, 41(12): 2212043-2212050  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2022-0212
[Abstract](112) [FullText HTML] [PDF 2109KB](9)
MOF-Conductive Polymer Composite Film as Electrocatalyst for Oxygen Reduction in Acidic Media
Rui-Xue ZHUGE , Peng-Chao SHI , Teng ZHANG
2022, 41(3): 2203062-2203069  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-3350
[Abstract](109) [FullText HTML] [PDF 933KB](8)
Preface to Crystalline Porous Materials
Jiandong Pang , Ning Huang , Shuai Yuan , Jun-Sheng Qin
2022, 41(11): 2211001-2211002  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2022-0211
[Abstract](152) [FullText HTML] [PDF 179KB](8)
Stimuli-Responsive Molecules: Emerging Materials for Advanced Data-Encryption and Anti-Counterfeiting
Xiaocheng Zhang , Xiaolan Yu , Junyi Wu , Weiguo Huang
2022, 41(12): 2212001-2212003  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2022-0220
[Abstract](107) [FullText HTML] [PDF 1366KB](7)
Quantum Chemistry Based Computational Study on the Conformational Population of a Neodymium Neodecanoate Complex
XIANG Shu-Guang , WANG Ji-Ye , SUN Xiao-Yan
2016, 35(6): 833-838  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0968
[Abstract](2436) [FullText HTML] [PDF 942KB](6)
Unraveling the Dynamic Structural Evolution of Phthalocyanine Catalysts during CO2 Electroreduction
Jianing Mao , Bingbao Mei , Ji Li , Shuai Yang , Fanfei Sun , Siyu Lu , Wei Chen , Fei Song , Zheng Jiang
2022, 41(10): 2210082-2210088  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2022-0133
[Abstract](62) [FullText HTML] [PDF 2640KB](6)
Synthesis, Characterization, X-ray Crystal Structure and Herbicidal Activity of (E)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)-1- (5,5-dimethyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-2-yl)vinyl 2-(2,4-Dichlorophenoxy)acetate
ZHOU Yuan , YOU Ge-Yun , PENG Hao , HE Hong-Wu
2016, 35(6): 857-862  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1051
[Abstract](2325) [FullText HTML] [PDF 431KB](5)
QSAR Models for Predicting Additive and Synergistic Toxicities of Binary Pesticide Mixtures on Scenedesmus Obliquus
Ling-Yun MO , Bai-Kang YUAN , Jie ZHU , Li-Tang QIN , Jun-Feng DAI
2022, 41(3): 2203166-2203177  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-3306
[Abstract](99) [FullText HTML] [PDF 408KB](5)
Recent Advances in Metal-Organic Cages-Based Composite Membranes
Guoliang Liu , Xiao-Qin Liu , Lin-Bing Sun
2022, 41(11): 2211100-2211109  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2022-0178
[Abstract](150) [FullText HTML] [PDF 4695KB](4)
Syntheses, Crystal Structures and DNA-Binding Properties of Zn(II) and Mn(II) Complexes Based on Imidazole Derivatives and Carboxylic Acid
Hui-Chao GUAN , Xiao-Tong SONG , Gui-Bao LIU , Shu-Mei YUE
2022, 41(3): 2203260-2203269  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-3363
[Abstract](95) [FullText HTML] [PDF 3652KB](4)
Molecular Docking and Design of Novel Heterodimers of Donepezil and Huperzine Fragments as Acetylcholinesterase Inhibitors
HUANG Chu-Sheng , TU Wen-Tong , LUO Min , SHI Jian-Cheng
2016, 35(6): 839-848  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0733
[Abstract](2593) [FullText HTML] [PDF 756KB](4)
Syntheses, Structures and Anticancer Activities of Three 4(3H)-Quinazolinone Cd(II) Complexes
LI Shi-Xiong , LIAO Bei-Ling , YIN Xiu-Ju , ZHANG Jin-Heng , JIANG Yi-Min
2016, 35(6): 863-871  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0981
[Abstract](2414) [FullText HTML] [PDF 1010KB](4)
Recent Advances in C2 Gases Separation and Purification by Metal-Organic Frameworks
Zhengyi Di , Xinjing Zheng , Yu Qi , Heng Yuan , Cheng-Peng Li
2022, 41(11): 2211031-2211044  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2022-0132
[Abstract](156) [FullText HTML] [PDF 5548KB](4)
Synthesis of Axially Coordinated Cobalt Porphyrin/graphene Oxide Nanocomposite for Enhanced Electrocatalytic CO2 Reduction to CO
Wei-Feng YOU , Xiao XU , Ai-Hui CAO , Zhi-Jie TAO , Long-Tian KANG
2022, 41(3): 2203001-2203011  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-3247
[Abstract](108) [FullText HTML] [PDF 3099KB](4)
Atomically Dispersed Main Group Magnesium on Cadmium Sulfide as the Active Site for Promoting Photocatalytic Hydrogen Evolution Catalysis
Ran Chen , Juan Chen , Huinan Che , Gang Zhou , Yanhui Ao , Bin Liu
2022, 41(1): 2201014-2201018  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2021-0027
[Abstract](36) [FullText HTML] [PDF 1975KB](4)
Synthesis and Structural Characterization of Organophosphorus Ylide-1-(3-nitrophenyl)-2-(triphenyl phosphoranylidene)ethanone
ALIREZA Dadrass , ALI Ramazani , AHMAD Poursattar Marjani , HOJJATOLLAH Rahchamani , HASSAN Nasri Koureh , ALI Souldozi , SEPIDEH Samiee , KATARZYNA Ślepokura , TADEUSZ Lis
2015, 34(3): 373-378  doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0504
[Abstract](2370) [FullText HTML] [PDF 482KB](3)
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net