N-羟基丁二酰亚胺的合成

杜敬星 郑人卫 肖孝辉

引用本文: 杜敬星, 郑人卫, 肖孝辉. N-羟基丁二酰亚胺的合成[J]. 应用化学, 2003, 20(6): 611-612. shu
Citation:  DU Jing-Xing, ZHENG Ren-Wei, XIAO Xiao-Hui. Synthesis of N-Hydroxysuccinimide[J]. Chinese Journal of Applied Chemistry, 2003, 20(6): 611-612. shu

N-羟基丁二酰亚胺的合成

  通讯作者: 杜敬星,男,1946年生,副教授;E-mail:dujingxing@mail.Zjnu.net.cn;研究方向:有机合成
 • 基金项目:

  浙江省教育厅资助项目(20000158) (20000158)

摘要: N-羟基丁二酰亚胺是一种重要的有机中间体,可用于多肽合成中的外消旋抑制剂[1]和一些抗菌素的合成,也可用于制备活性酯[1~3]

English

 • 
 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  1
 • 文章访问数:  140
 • HTML全文浏览量:  24
文章相关
 • 收稿日期:  2002-10-28
 • 网络出版日期:  2003-01-30
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章