Efficient Degradation of Tetracycline via Coupling of Photocatalysis and Photo-Fenton Processes over a 2D/2D α-Fe2O3/g-C3N4 S-Scheme Heterojunction Catalyst

Wenliang Wang Haochun Zhang Yigang Chen Haifeng Shi

Citation:  Wenliang Wang, Haochun Zhang, Yigang Chen, Haifeng Shi. Efficient Degradation of Tetracycline via Coupling of Photocatalysis and Photo-Fenton Processes over a 2D/2D α-Fe2O3/g-C3N4 S-Scheme Heterojunction Catalyst[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2022, 38(7): 2201008-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202201008 shu

具有光催化与光芬顿反应协同作用的2D/2D α-Fe2O3/g-C3N4 S型异质结用于高效降解四环素

  通讯作者: 陈义钢, wuxichen2512@njmu.edu.cn
  史海峰, hfshi@jiangnan.edu.cn
 • 基金项目:

  国家自然科学基金 22136002

  国家自然科学基金 22172064

  中央高校基本科研业务费 JUSRP51716A

  南京大学固体微结构国家重点实验室开放课题 M34047

  无锡转化医学中心项目 2020ZHYB10

  无锡市卫健委重大科研项目 Z201901

摘要: 构建具有高效电荷迁移效率和丰富活性位点的异质结光催化体系是提升光芬顿反应速率的有效途径。本研究通过简单的水热法合成了2D/2D结构的α-Fe2O3/g-C3N4 S型异质结光芬顿催化剂,并使用X射线衍射仪技术(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、傅立叶变换红外吸收光谱(FTIR)和紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)等分析手段对α-Fe2O3/g-C3N4的晶体结构、微观结构、化学组分和光学性质进行了详细的表征。通过在可见光照射下降解四环素,评测了α-Fe2O3/g-C3N4的催化活性。结果表明,光催化反应与芬顿反应的协同作用使α-Fe2O3/g-C3N4 (1 : 1)展现出了优异的光芬顿催化活性:在可见光照射下,仅加入微量的双氧水便可辅助催化剂在20 min内对四环素的降解率达到78%,其降解速率分别是单一的α-Fe2O3和g-C3N4的3.5倍和5.8倍。α-Fe2O3/g-C3N4复合材料优异的催化活性得益于在2D/2D S型电荷迁移机制上构建的光芬顿催化体系。2D/2D S型异质结能够显著促进电子和空穴的传输与分离,并为催化剂提供较大的比表面积和丰富的活性位点,同时还能保持复合材料最佳的氧化还原能力。此外,光催化反应促进了Fe3+的还原,从而加速了芬顿反应中羟基自由基的产生。总之,本研究为构建高效、稳定的光芬顿催化体系提供了一条简单有效的途径。

English

  1. [1]

   Shi, H. Y.; Li, Y.; Wang, X. F.; Yu, H. G.; Yu, J. G. Appl. Catal. B Environ. 2021, 297, 120414. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120414

  2. [2]

   熊壮, 侯乙东, 员汝胜, 丁正新, 王伟俊, 汪思波. 物理化学学报, 2022, 38, 2111021. doi: 10.3866/PKU.WHXB202111021Xiong, Z.; Hou, Y. D.; Yuan, R. S.; Ding, Z. X.; Ong, W. J.; Wang, S. B. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2111021. doi: 10.3866/PKU.WHXB202111021

  3. [3]

   Shi, H. F.; Chen, G. Q.; Zou, Z. G. Appl. Catal. B: Environ. 2014, 156–157, 378. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.03.036

  4. [4]

   沈荣晨, 郝磊, 陈晴, 郑巧清, 张鹏, 李鑫. 物理化学学报, 2022, 38, 2110014. doi: 10.3866/PKU.WHXB202110014Shen, R. C.; Hao, L.; Chen, Q.; Zheng, Q. Q.; Zhang, P.; Li, X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2110014. doi: 10.3866/PKU.WHXB202110014

  5. [5]

   Ye, J. W.; Cheng, B.; Yu, J. G.; Ho, W. K.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A.A. Appl. Catal. B Environ. 2022, 430, 132715. doi: 10.1016/j.cej.2021.132715

  6. [6]

   刘鼎, 许宜铭. 物理化学学报, 2008, 24, 1584. doi: 10.1016/S1872-1508(08)60066-2Liu, D.; Xu, Y. M. Acta Phys. -Chim. Sin. 2008, 24, 1584. doi: 10.1016/S1872-1508(08)60066-2

  7. [7]

   Fu, J. W.; Xu, Q. L.; Low, J. X.; Jiang, C. J.; Yu, J. G. Appl. Catal. B Environ. 2019, 243, 556. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.11.011

  8. [8]

   刘珊池, 王凯, 杨梦雪, 靳治良. 物理化学学报, 2022, 38, 2109023. doi: 10.3866/PKU.WHXB202109023Liu, S. C.; Wang, K.; Yang, M. X.; Jin, Z. L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2109023. doi: 10.3866/PKU.WHXB202109023

  9. [9]

   Lu, M. F.; Li, Q. Q.; Zhang, C. L.; Fan, X. X.; Li, L.; Dong, Y. M.; Chen, G. Q.; Shi, H. F. Carbon 2020, 160, 342. doi: 10.1016/j.carbon.2020.01.038

  10. [10]

   Xia, B. Q.; Yang, Y.; Zhang, Y. Z.; Xia, Y.; Jaroniec, M.; Yu, J. G.; Ran, J. R.; Qiao, S. Z. Chem. Eng. J. 2022, 431, 133944. doi: 10.1016/j.cej.2021.133944

  11. [11]

   Yu, Q. N.; Li, G. Q.; Zhang, F. Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 5333. doi: 10.1039/c9cy01482a

  12. [12]

   Vignesh, S.; Eniya, P.; Srinivasan, M.; Sundar, J. K.; Li, H.; Jayavel, S.; Pandiaraman, M.; Manthrammel, M. A.; Shkir, M.; Palanivel, B. J. Environ. Chem. Eng. 2021, 9, 105996. doi: 10.1016/j.jece.2021.105996

  13. [13]

   Zhong, B.; Kuang, P. Y.; Wang, L. X.; Yu, J. G. Appl. Catal. B Environ. 2021, 299, 120668. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120668

  14. [14]

   Cao, S. W.; Shen, B. J.; Tong, T.; Fu, J. W.; Yu, J. G. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1800136. doi: 10.1002/adfm.201800136

  15. [15]

   Chen, X. X.; Zhang, J.; Huang, C. P.; Wu, Q.; Wu, J.; Xia, L. G.; Xu, Q. J.; Yao, W. F. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 54619. doi: 10.1021/acsami.0c15236

  16. [16]

   Nicewicz, D. A.; Nguyen, T. M. ACS Catal. 2014, 4, 355. doi: 10.1021/cs400956a

  17. [17]

   Vignesh, S.; Suganthi, S.; Sundar, J. K.; Raj, V.; Devi, P. R. I. Appl. Surf. Sci. 2019, 479, 914. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.02.064

  18. [18]

   Vignesh, S.; Suganthi, S.; Sundar, J. K.; Raj, V. J. Ind. Eng. Chem. 2019, 76, 318. doi: 10.1016/j.jiec.2019.03.056

  19. [19]

   Shanmugam, V.; Jeyaperumal, K. S.; Mariappan, P.; Muppudathi, A. L. New J. Chem. 2020, 44, 13182. doi: 10.1039/d0nj02101f

  20. [20]

   Cai, P. F.; Liu, T.; Zhang, L. Y.; Cheng, B.; Yu, J. G. Appl. Surf. Sci. 2020, 504, 144501. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.144501

  21. [21]

   Low, J. X.; Cheng, B.; Yu, J. G. Appl. Surf. Sci. 2017, 392, 658. doi: 10.1016/j.apsusc.2016.09.093

  22. [22]

   Li, B. S.; Lai, C.; Zeng, G. M.; Qin, L.; Yi, H.; Huang, D. L.; Zhou, C. Y.; Liu, X. G.; Cheng, M.; Huang, F. L.; et al. Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 18824. doi: 10.1021/acsami.8b06128

  23. [23]

   Fan, K.; Chen, H.; He, B. W.; Yu, J. G. Chem. Eng. J. 2020, 392, 123744. doi: 10.1016/j.cej.2019.123744

  24. [24]

   Wu, H. Y.; Peng, J. H.; Sun, H. C.; Ruan, Q. S.; Dong, H. F.; Jin, Y. H.; Sun, Z. M.; Hu, Y. H. Chem. Eng. J. 2022, 432, 134339. doi: 10.1016/j.cej.2021.134339

  25. [25]

   Pan, J.; Li, Y. J.; Guo, G. X.; Zhao, X. F. Yu, J.; Li, Z.; Xu, S. C.; Man, B. Y.; Wei, D. M.; Zhang, C. Appl. Surf. Sci. 2022, 577, 151811. doi: 10.1016/j.apsusc.2021.151811

  26. [26]

   Shi, H. F.; Li, X. K.; Wang, D. F.; Yuan, Y. P.; Zou, Z. G.; Ye, J. H. Catal. Lett. 2009, 132, 205. doi: 10.1007/s10562-009-0087-8

  27. [27]

   Dou, X. C.; Zhang, C. L.; Shi, H. F. Sep. Purif. Technol. 2022, 282, 120023. doi: 10.1016/j.seppur.2021.120023

  28. [28]

   Dou, X. C.; Chen, Y. G.; Shi, H. F. Chem. Eng. J. 2022, 431, 134054. doi: 10.1016/j.cej.2021.134054

  29. [29]

   Chen, Y. K.; Fang, J. J.; Dai, B. Y.; Kou, J. H.; Lu, C. H.; Xu, Z. Z. Appl. Surf. Sci. 2020, 534, 147640. doi: 10.1016/j.apsusc.2020.147640

  30. [30]

   Liu, Q. D.; Hou, J.; Wu, J.; Miao, L. Z.; You, G. X.; Ao, Y. H. J. Hazard. Mater. 2022, 423, 127063. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.127063

  31. [31]

   Ren, K. X.; Lv, M. S.; Xie, Q. J.; Zhang, C. L.; Shi, H. F. Carbon 2022, 186, 355. doi: 10.1016/j.carbon.2021.10.050

  32. [32]

   Li, Q. Q.; Zhao, W. L.; Zhai, Z. C.; Ren, K. X.; Wang, T. Y.; Guan, H.; Shi, H. F. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 216. doi: 10.1016/j.jmst.2020.03.038

  33. [33]

   Florent, M.; Giannakoudakis, D. A.; Bandosz, T. J. Appl. Catal. B: Environ. 2020, 272, 119038. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119038

  34. [34]

   Shanmugam, V.; Muppudathi, A. L.; Jayavel, S.; Jeyaperumal, K. S. Arab. J. Chem. 2020, 13, 2439. doi: 10.1016/j.arabjc.2018.05.009

  35. [35]

   Suganthi, S.; Vignesh, S.; Mohanapriya, S.; Sundar, J. K.; Raj, V. J. Mater. Sci. Mater. Electron. 2019, 30, 15168. doi: 10.1007/s10854-019-01890-0

  36. [36]

   Shi, H. F.; Chen, G. Q.; Zhang, C. L.; Zou, Z. G. ACS Catal. 2014, 4, 3637. doi: 10.1021/cs500848f

  37. [37]

   Rashidizadeh, A.; Zand, H. R. E.; Ghafuri, H.; Rezazadeh, Z. ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3, 7057. doi: 10.1021/acsanm.0c01380

  38. [38]

   Yang, Y.; Tang, Z.; Zhou, B. J.; Shen, J. Y.; He, H. C.; Ali, A.; Zhong, Q.; Xiong, Y. J.; Gao, C.; Alsaedi, A.; et al. Appl. Catal. B: Environ. 2020, 264, 118470. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.118470

  39. [39]

   Zhu, S. S.; Zou, X. F.; Zhou, Y.; Zeng, Y. J.; Long, Y.; Yuan, Z. F.; Wu, Q. B.; Li, M.; Wang, Y. Z.; Xiang, B. J. Alloys Compd. 2019, 775, 63. doi: 10.1016/j.jallcom.2018.10.085

  40. [40]

   Xu, Q. Q.; Huo, W.; Li, S. S.; Fang, J. H.; Li, L.; Zhang, B. Y.; Zhang, F.; Zhang, Y. X.; Li, S. W. Appl. Surf. Sci. 2020, 533, 147368. doi: 10.1016/j.apsusc.2020.147368

  41. [41]

   Liu, L. Z.; Hu, T. P.; Dai, K.; Zhang, J. F.; Liang, C. H. Chin. J. Catal. 2021, 42, 46. doi: 10.1016/S1872-2067(20)63560-4

  42. [42]

   Geng, Y. X.; Chen, D. Y.; Li, N. J.; Xu, Q. F.; Li, H.; He, J. H.; Lu, J. M. Appl. Catal. B: Environ. 2021, 280, 119409. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119409

  43. [43]

   Xiao, D.; Dai, K.; Qu, Y.; Yin, Y. P.; Chen, H. Appl. Surf. Sci. 2015, 358, 181. doi: 10.1016/j.apsusc.2015.09.042

  44. [44]

   Bhattacharya, C.; Saji, S. E.; Mohan, A.; Madav, V.; Jia, G. H.; Yin, Z. Y. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 2002402. doi: 10.1002/aenm.202002402

  45. [45]

   Jiang, Z. F.; Wan, W. M.; Li, H. M.; Yuan, S. Q.; Zhao, H. J.; Wong, P. K. Adv. Mater. 2018, 30, 1706108. doi: 10.1002/adma.201706108

  46. [46]

   Wang, Y. J.; Song, H. M.; Chen, J.; Chai, S. N.; Shi, L. M.; Chen, C. W.; Wang, Y. B.; He, C. Appl. Surf. Sci. 2020, 512, 145650. doi: 10.1016/j.apsusc.2020.145650

  47. [47]

   Wang, W. L.; Zhao, W. L.; Zhang, H. C.; Dou, X. C.; Shi, H. F. Chin. J. Catal. 2021, 42, 97. doi: 10.1016/S1872-2067(20)63602-6

  48. [48]

   Kuang, P. Y.; Sayed, M.; Fan, J. J.; Cheng, B.; Yu, J. G. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 1903802. doi: 10.1002/aenm.201903802

  49. [49]

   Wang, W. L.; Zhao, W. L.; Huang, H. M.; Chen, R. Y.; Shi, H. F. Catal. Sci. Technol. 2021, 11, 2948. doi: 10.1039/D1CY00051A

  50. [50]

   Hu, X. Y.; Yu, Y. T.; Chen, D. D.; Xu, W. C.; Fang, J. Z.; Liu, Z.; Li, R. Q.; Yao, L.; Qin, J. J.; Fang, Z. Q. Chem. Eng. J. 2022, 432, 134375. doi: 10.1016/j.cej.2021.134375

  51. [51]

   Yin, Z. Y.; Chen, X. T.; Wang, C.; Guo, Z. J.; Wu, X. L.; Zhao, Z. Y.; Yao, Y. F.; Luo, W. J.; Zou, Z. G. Chem. Sci. 2020, 11, 6297. doi: 10.1039/D0SC01052A

  52. [52]

   Cheng, H. J.; Hou, J. G.; Takeda, O.; Guo, X. M.; Zhu, H. M. J. Mater. Chem. A. 2015, 3, 11006. doi: 10.1039/c5ta01864a

  53. [53]

   Shen, R. C.; Zhang, L. P.; Chen, X. Z.; Jaroniec, M.; Li, N.; Li, X. Appl. Catal. B: Environ. 2020, 266, 118619. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.118619

  54. [54]

   Sultana, S.; Mansingh, S.; Parida, K. M. J. Phys. Chem. C 2018, 122, 808. doi: 10.1021/acs.jpcc.7b08534

  55. [55]

   Chen, W.; He, Z. C.; Huang, G. B.; Wu, C. L.; Chen, W. F.; Liu, X. H. Chem. Eng. J. 2019, 359, 244. doi: 10.1016/j.cej.2018.11.141

  56. [56]

   Wang, M.; Shen, M.; Zhang, L. X.; Tian, J. J.; Jin, X. X.; Zhou, Y. J.; Shi, J. L. Carbon 2017, 120, 23. doi: 10.1016/j.carbon.2017.05.024

  57. [57]

   Zhang, L. Y.; Zhang, J. J.; Yu, H. G.; Yu, J. G. Adv. Mater. 2021, 34, 2107668. doi: 10.1002/adma.202107668

  58. [58]

   Xu, Q. L.; Zhang, L. Y.; Cheng, B.; Fan, J. J.; Yu, J. G. Chem 2020, 6, 1543. doi: 10.1016/j.chempr.2020.06.010

  59. [59]

   Yang, H.; He, D. Y.; Liu, C. H.; Zhang, T. T.; Qu, J.; Jin, D. X.; Zhang, K. N.; Lv, Y. H.; Zhang, Z. C.; Zhang. Y. N. Chemosphere 2022, 287, 132072. doi: 10.1016/j.chemosphere.2021.132072

  60. [60]

   费新刚, 谭海燕, 程蓓, 朱必成, 张留洋. 物理化学学报, 2021, 37, 2010027. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010027Fei, X. G.; Tan, H. Y.; Cheng, B.; Zhu, B. C.; Zhang, L. Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2010027. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010027

  61. [61]

   Wageh, S., Al-Ghamdi, A. A., 刘丽君. 物理化学学报, 2021, 37, 2010024. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010024Wageh, S.; Al-Ghamdi, A. A.; Liu, L. J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2010024. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010024

  62. [62]

   李喜宝, 刘积有, 黄军同, 何朝政, 冯志军, 陈智, 万里鹰, 邓芳. 物理化学学报, 2021, 37, 2010030. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010030Li, X. B.; Liu, J. Y.; Huang, J. T.; He, C. Z.; Feng, Z. J.; Chen, Z.; Wan, L. Y.; Deng, F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2010030. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010030

  63. [63]

   黄悦, 梅飞飞, 张金锋, 代凯, Dawson, G. 物理化学学报, 2022, 38, 2108028. doi: 10.3866/PKU.WHXB202108028Huang, Y.; Mei, F. F.; Zhang, J. F.; Dai, K.; Dawson, G. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2108028. doi: 10.3866/PKU.WHXB202108028

  64. [64]

   Jin, C. Y.; Li, Z. L.; Zhang, Y.; Wang, M.; Wu, Z. M.; Xie, Y. H.; Wang, Y. Z.; Zhu, T. Sep. Purif. Technol. 2019, 224, 33. doi: 10.1016/j.seppur.2019.05.006

  65. [65]

   Jo, W. K.; Kumar, S. T.; Eslava, S.; Tonda, S. Appl. Catal. B Environ. 2018, 239, 586. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.08.056

  66. [66]

   Guo, W.; Fan, K.; Zhang, J. J.; Xu, C. J. Appl. Surf. Sci. 2018, 447, 125. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.03.080

  67. [67]

   Xi, J. H.; Xia, H.; Ning, X. M.; Zhang, Z.; Liu, J.; Mu, Z. J.; Zhang, S. T.; Du, P. Y.; Lu, X. Q. Small 2019, 15, 1902744. doi: 10.1002/smll.201902744

  68. [68]

   Liu, X. N.; Lu, Q. F.; Zhu, C. F.; Liu, S. W. RSC Adv. 2014, 5, 4077. doi: 10.1007/10.1039/c4ra11613e

  69. [69]

   Ren, S. S.; Chen, C. H.; Zhou, Y.; Dong, Q. M.; Ding, H. M. Res. Chem. Intermed. 2017, 43, 3307. doi: 10.1007/s11164-016-2827-x

  70. [70]

   Guo, T.; Wang, K.; Zhang, G. K.; Wu, X. Y. Appl. Surf. Sci. 2019, 469, 331. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.10.183

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  3
 • 文章访问数:  154
 • HTML全文浏览量:  27
文章相关
 • 发布日期:  2022-07-15
 • 收稿日期:  2022-01-05
 • 接受日期:  2022-02-05
 • 修回日期:  2022-01-27
 • 网络出版日期:  2022-01-10
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章