Enhanced Photocatalytic H2O2 Production over Inverse Opal ZnO@Polydopamine S-Scheme Heterojunctions

Gaowei Han Feiyan Xu Bei Cheng Youji Li Jiaguo Yu Liuyang Zhang

Citation:  Gaowei Han, Feiyan Xu, Bei Cheng, Youji Li, Jiaguo Yu, Liuyang Zhang. Enhanced Photocatalytic H2O2 Production over Inverse Opal ZnO@Polydopamine S-Scheme Heterojunctions[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2022, 38(7): 2112037-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202112037 shu

反蛋白石结构ZnO@PDA用于增强光催化产H2O2性能

  通讯作者: 张留洋, zhangliuyang@cug.edu.cn
 • 基金项目:

  国家自然科学基金 52073223

  国家自然科学基金 51872220

  国家自然科学基金 51932007

  国家自然科学基金 51961135303

  国家自然科学基金 21871217

  国家自然科学基金 U1905215

摘要: 利用太阳能驱动生产高能量密度的H2O2太阳能燃料引起了广泛关注,但目前光催化剂缓慢的动力学限制了其实际应用。本文制备一种聚多巴胺(PDA)改性的反蛋白石结构ZnO(ZnO@PDA)光催化剂,用于可持续性的光催化产H2O2。由于电子的转移,因此当PDA与ZnO接触后,会在界面处形成一个从PDA指向ZnO的内建电场。在内建电场和能带弯曲的驱动下,ZnO导带中的光生电子与PDA最高占据分子轨道(HOMO)中的空穴复合,符合梯型异质结的电荷转移和分离途径。这种独特的梯型异质结确保了有效的电子或空穴的分离并且留存下具有强氧化还原能力的光生载流子。此外,与纯ZnO相比,反蛋白石结构的ZnO@PDA具有更强的光吸收能力。实验表明,归因于光吸收能力的提高,光生载流子的有效分离和强氧化还原能力,负载0.03% (原子分数) PDA的ZnO样品具有最佳的产H2O2性能(1011.4 μmol·L-1·h-1),分别是纯ZnO和PDA的4.4和8.9倍。

English

  1. [1]

   Wu, T.; He, Q.; Liu, Z.; Shao, B.; Liang, Q.; Pan, Y.; Huang, J.; Peng, Z.; Liu, Y.; Zhao, C.; et al. 2022, 424, 127177. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.127177

  2. [2]

   Lin, Y. J.; Khan, I.; Saha, S.; Wu, C. C.; Barman, S. R.; Kao, F. C.; Lin, Z. H. Nat. Commun. 2021, 12, 180. doi: 10.1038/s41467-020-20445-0

  3. [3]

   Chen, G.; Liu, J.; Li, Q.; Guan, P.; Yu, X.; Xing, L.; Zhang, J.; Che, R. Nano Res. 2019, 12, 2614. doi: 10.1007/s12274-019-2496-3

  4. [4]

   Nosaka, Y.; Nosaka, A. Y. Chem. Rev. 2017, 117, 11302. doi: 10.1021/acs.chemrev.7b00161

  5. [5]

   Mase, K.; Yoneda, M.; Yamada, Y.; Fukuzumi, S. Nat. Commun. 2016, 7, 11470. doi: 10.1038/ncomms11470

  6. [6]

   Disselkamp, R. S. Energy Fuels 2008, 22, 2771. doi: 10.1021/ef800050t

  7. [7]

   Yi, Y.; Wang, L.; Li, G.; Guo, H. Catal. Sci. Technol. 2016, 6, 1593. doi: 10.1039/c5cy01567g

  8. [8]

   Jia, X.; Sun, F.; Fei, Y.; Jin, M.; Zhang, F.; Xu, W.; Shi, N.; Lv, Z. 2018, 119, 218. doi: 10.1016/j.psep.2018.08.007

  9. [9]

   Song, W.; Yu, L.; Xie, X.; Hao, Z.; Sun, M.; Wen, H.; Li, Y. RSC Adv. 2017, 7, 25305. doi: 10.1039/c7ra02003a

  10. [10]

   Nishimi, T.; Kamachi, T.; Kato, K.; Kato, T.; Yoshizawa, K. Eur. J. Org. Chem. 2011, 2011, 4113. doi: 10.1002/ejoc.201100300

  11. [11]

   Fellinger, T. -P.; Hasché, F.; Strasser, P.; Antonietti, M. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 4072. doi: 10.1021/ja300038p

  12. [12]

   Landon, P.; Collier, P. J.; Papworth, A. J.; Kiely, C. J.; Hutchings, G. J. Chem. Commun. 2002, 2058. doi: 10.1039/b205248m

  13. [13]

   Yang, Y.; Cheng, B.; Yu, J.; Wang, L.; Ho, W. Nano Res. 2021, doi: 10.1007/s12274-021-3733-0

  14. [14]

   Wei, Z.; Liu, M.; Zhang, Z.; Yao, W.; Tan, H.; Zhu, Y. Energy Environ. Sci. 2018, 11, 2581. doi: 10.1039/c8ee01316k

  15. [15]

   Wang, L.; Zhang, J.; Zhang, Y.; Yu, H.; Qu, Y.; Yu, J. Small 2022, 18, 2104561. doi: 10.1002/smll.202104561

  16. [16]

   Hong, Y.; Cho, Y.; Go, E. M.; Sharma, P.; Cho, H.; Lee, B.; Lee, S. M.; Park, S. O.; Ko, M.; Kwak, S. K.; et al. Chem. Eng. J. 2021, 418, 129346. doi: 10.1016/j.cej.2021.129346

  17. [17]

   Xia, C.; Xia, Y.; Zhu, P.; Fan, L.; Wang, H. Science 2019, 366, 226. doi: 10.1126/science.aay1844

  18. [18]

   Yu, X.; Viengkeo, B.; He, Q.; Zhao, X.; Huang, Q.; Li, P.; Huang, W.; Li, Y. Adv. Sustain. Syst. 2021, 5, 2100184. doi: 10.1002/adsu.202100184

  19. [19]

   Zhang, K.; Zhou, M.; Yang, K.; Yu, C.; Mu, P.; Yu, Z.; Lu, K.; Huang, W.; Dai, W. J. Hazard. Mater. 2022, 423, 127172. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.127172

  20. [20]

   Liu, M.; Xia, H.; Yang, W.; Liu, X.; Xiang, J.; Wang, X.; Hu, L.; Lu, F. Appl. Catal. B 2022, 301, 120765. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120765

  21. [21]

   Moon, G. -H.; Kim, W.; Bokare, A. D.; Sung, N. -E.; Choi, W. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 4023. doi: 10.1039/c4ee02757d

  22. [22]

   Zhang, Y.; Xia, Y.; Wang, L.; Cheng, B.; Yu, J. Nanotechnology 2021, 32, 415402. doi: 10.1088/1361-6528/ac1221

  23. [23]

   Liu, Q.; Zhou, L.; Liu, L.; Li, J.; Wang, S.; Znad, H.; Liu, S. Compos. B Eng. 2020, 200, 108345. doi: 10.1016/j.compositesb.2020.108345

  24. [24]

   Liu, Y.; Han, J.; Qiu, W.; Gao, W. Appl. Surf. Sci. 2012, 263, 389. doi: 10.1016/j.apsusc.2012.09.067

  25. [25]

   Fu, Y.; Liu, C.; Zhang, M.; Zhu, C.; Li, H.; Wang, H.; Song, Y.; Huang, H.; Liu, Y.; Kang, Z. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1802525. doi: 10.1002/aenm.201802525

  26. [26]

   Shiraishi, Y.; Kanazawa, S.; Sugano, Y.; Tsukamoto, D.; Sakamoto, H.; Ichikawa, S.; Hirai, T. ACS Catal. 2014, 4, 774. doi: 10.1021/cs401208c

  27. [27]

   Liu, B.; Bie, C.; Zhang, Y.; Wang, L.; Li, Y.; Yu, J. Langmuir 2021, 37, 14114. doi: 10.1021/acs.langmuir.1c02360

  28. [28]

   Lee, J. H.; Cho, H.; Park, S. O.; Hwang, J. M.; Hong, Y.; Sharma, P.; Jeon, W. C.; Cho, Y.; Yang, C.; Kwak, S. K.; et al. Appl. Catal. B 2021, 284, 119690. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119690

  29. [29]

   Ghoreishian, S. M.; Ranjith, K. S.; Park, B.; Hwang, S. -K.; Hosseini, R.; Behjatmanesh-Ardakani, R.; Pourmortazavi, S. M.; Lee, H. U.; Son, B.; Mirsadeghi, S.; et al. Chem. Eng. J. 2021, 419, 129530. doi: 10.1016/j.cej.2021.129530

  30. [30]

   Wu, Y.; Gao, Z.; Feng, Y.; Cui, Q.; Du, C.; Yu, C.; Liang, L.; Zhao, W.; Feng, J.; Sun, J.; et al. Appl. Catal. B 2021, 298, 120572. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120572

  31. [31]

   Li, X.; Wang, X.; Xiao, G.; Zhu, Y. J. Colloid Interface Sci. 2021, 602, 799. doi: 10.1016/j.jcis.2021.06.068

  32. [32]

   Fuku, K.; Takioka, R.; Iwamura, K.; Todoroki, M.; Sayama, K.; Ikenaga, N. Appl. Catal. B 2020, 272, 119003. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119003

  33. [33]

   Sayed, M.; Zhu, B.; Kuang, P.; Liu, X.; Cheng, B.; Ghamdi, A. A. A.; Wageh, S.; Zhang, L.; Yu, J. Adv. Sustain. Syst. 2022, 6, 2100264. doi: 10.1002/adsu.202100264

  34. [34]

   Chen, Y.; Wang, Y.; Fang, J.; Dai, B.; Kou, J.; Lu, C.; Zhao, Y. Chin. J. Catal. 2021, 42, 184. doi: 10.1016/S1872-2067(20)63588-4

  35. [35]

   Huang, X.; Hu, Y.; Zhou, L.; Lei, J.; Wang, L.; Zhang, J. J. CO2 Util. 2021, 54, 101779. doi: 10.1016/j.jcou.2021.101779

  36. [36]

   Temerov, F.; Pham, K.; Juuti, P.; Mäkelä, J. M.; Grachova, E. V.; Kumar, S.; Eslava, S.; Saarinen, J. J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 41200. doi: 10.1021/acsami.0c08624

  37. [37]

   Zheng, X.; Zhang, Z.; Meng, S.; Wang, Y.; Li, D. Chem. Eng. J. 2020, 393, 124676. doi: 10.1016/j.cej.2020.124676

  38. [38]

   Zeng, Y.; Yang, T.; Li, C.; Xie, A.; Li, S.; Zhang, M.; Shen, Y. Appl. Catal. B 2019, 245, 469. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.01.011

  39. [39]

   Wang, M.; Cui, Z.; Yang, M.; Lin, L.; Chen, X.; Wang, M.; Han, J. J. Colloid Interface Sci. 2019, 544, 1. doi: 10.1016/j.jcis.2019.02.080

  40. [40]

   Wang, H.; Lin, Q.; Yin, L.; Yang, Y.; Qiu, Y.; Lu, C.; Yang, H. Small 2019, 15, 1900011. doi: 10.1002/smll.201900011

  41. [41]

   Nie, N.; He, F.; Zhang, L.; Cheng, B. Appl. Surf. Sci. 2018, 457, 1096. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.07.002

  42. [42]

   Meng, A.; Cheng, B.; Tan, H.; Fan, J.; Su, C.; Yu, J. Appl. Catal. B 2021, 289, 120039. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120039

  43. [43]

   Xu, F.; Tan, H.; Fan, J.; Cheng, B.; Yu, J.; Xu, J. Solar RRL 2021, 5, 2000571. doi: 10.1002/solr.202000571

  44. [44]

   Wang, L.; Cheng, B.; Zhang, L.; Yu, J. Small 2021, 17, 2103447. doi: 10.1002/smll.202103447

  45. [45]

   Cheng, C.; He, B.; Fan, J.; Cheng, B.; Cao, S.; Yu, J. Adv. Mater. 2021, 33, 2100317. doi: 10.1002/adma.202100317

  46. [46]

   费新刚, 谭海燕, 程蓓, 朱必成, 张留洋. 物理化学学报, 2021, 37, 2010027. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010027Fei, X.; Tan, H., Cheng, B.; Zhu, B.; Zhang, L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2010027. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010027

  47. [47]

   Wang, W.; Zhao, W.; Zhang, H.; Dou, X.; Shi, H. Chin. J. Catal. 2021, 42, 97. doi: 10.1016/S1872-2067(20)63602-6

  48. [48]

   Wageh, S.; Al-Ghamdi, A. A.; Jafer, R.; Li, X.; Zhang, P. Chin. J. Catal. 2021, 42, 667. doi: 10.1016/S1872-2067(20)63705-6

  49. [49]

   李云锋, 张敏, 周亮, 杨思佳, 武占省, 马玉花. 物理化学学报, 2021, 37, 2009030. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009030Li, Y.; Zhang, M.; Zhou, L.; Yang, S.; Wu, Z.; Ma, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2009030. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009030

  50. [50]

   Ren, Y.; Li, Y.; Wu, X.; Wang, J.; Zhang, G. Chin. J. Catal. 2021, 42, 69. doi: 10.1016/S1872-2067(20)63631-2

  51. [51]

   Li, Z.; Wu, Z.; He, R.; Wan, L.; Zhang, S. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 151. doi: 10.1016/j.jmst.2020.02.061

  52. [52]

   Wang, J.; Wang, G.; Cheng, B.; Yu, J.; Fan, J. Chin. J. Catal. 2021, 42, 56. doi: 10.1016/S1872-2067(20)63634-8

  53. [53]

   Tasso Guaraldo, T.; Wenk, J.; Mattia, D. Adv. Sustain. Syst. 2021, 5, 2000208. doi: 10.1002/adsu.202000208

  54. [54]

   Li, Q.; Zhao, W.; Zhai, Z.; Ren, K.; Wang, T.; Guan, H.; Shi, H. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 216. doi: 10.1016/j.jmst.2020.03.038

  55. [55]

   Swelm Wageh, Ahmed A. Al-Ghamdi, 刘丽君. 物理化学学报, 2021, 37, 2010024. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010024Wageh, S.; Al-Ghamdi, A. A.; Liu, L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2010024. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010024

  56. [56]

   Li, Q.; Yang, C. Mater. Lett. 2017, 199, 168. doi: 10.1016/j.matlet.2017.04.058

  57. [57]

   Wang, L.; Tan, H.; Zhang, L.; Cheng, B.; Yu, J. Chem. Eng. J. 2021, 411, 128501. doi: 10.1016/j.cej.2021.128501

  58. [58]

   Kim, S.; Moon, G.; Kim, G.; Kang, U.; Park, H.; Choi, W. J. Catal. 2017, 346, 92. doi: 10.1016/j.jcat.2016.11.027

  59. [59]

   Chen, X.; Zhang, W.; Zhang, L.; Feng, L.; Zhang, C.; Jiang, J.; Wang, H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 25868. doi: 10.1021/acsami.1c02953

  60. [60]

   Feng, C.; Tang, L.; Deng, Y.; Wang, J.; Luo, J.; Liu, Y.; Ouyang, X.; Yang, H.; Yu, J.; Wang, J. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2001922. doi: 10.1002/adfm.202001922

  61. [61]

   Zhang, M.; Li, Y.; Chang, W.; Zhu, W.; Zhang, L.; Jin, R.; Xing, Y. Chin. J. Catal. 2022, 43, 526. doi: 10.1016/S1872-2067(21)63872-X

  62. [62]

   Xu, F.; Meng, K.; Cheng, B.; Wang, S.; Xu, J.; Yu, J. Nat. Commun. 2020, 11, 4613. doi: 10.1038/s41467-020-18350-7

  63. [63]

   Landge, V. K.; Sonawane, S. H.; Sivakumar, M.; Sonawane, S. S.; Uday Bhaskar Babu, G.; Boczkaj, G. Sustain. Energy Technol Assess. 2021, 45, 101194. doi: 10.1016/j.seta.2021.101194

  64. [64]

   梅子慧, 王国宏, 严素定, 王娟. 物理化学学报, 2021, 37, 2009097. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009097Mei, Z.; Wang, G.; Yan, S.; Wang, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2009097. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009097

  65. [65]

   Zhang, L.; Zhang, J.; Yu, H.; Yu, J. Adv. Mater. 2022, 34, 2107668. doi: 10.1002/adma.202107668

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  2
 • 文章访问数:  153
 • HTML全文浏览量:  23
文章相关
 • 发布日期:  2022-07-15
 • 收稿日期:  2021-12-29
 • 接受日期:  2022-01-14
 • 修回日期:  2022-01-12
 • 网络出版日期:  2022-01-18
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章