Insights into Mechanism of CsPbBr3 Nanocrystal Interfacial Modifier in Perovskite Solar Cells

S. Wageh Ahmed A. Al-Ghamdi Li Zhao

Citation:  S. Wageh, Ahmed A. Al-Ghamdi, Li Zhao. Insights into Mechanism of CsPbBr3 Nanocrystal Interfacial Modifier in Perovskite Solar Cells[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2022, 38(7): 2111009-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202111009 shu

钙钛矿太阳能电池中CsPbBr3纳米晶界面修饰剂的作用机制

  通讯作者: WagehS., wswelm@kau.edu.sa
  赵丽, zhaoli7376@163.com

English

  1. [1]

   Zhang, J.; Li, X.;Wang, L.; Yu, J.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A. Appl. Surf. Sci. 2021, 564, 150464. doi: 10.1016/j.apsusc.2021.150464

  2. [2]

   纪军, 刘新, 黄浩, 蒋皓然, 段明君, 刘本玉, 崔鹏, 李英峰, 李美成. 物理化学学报, 2021, 37, 2008095. doi: 10.3866/PKU.WHXB202008095Ji, J.; Liu, X.; Huang, H.; Jiang, H.; Duan, M.; Liu, B.; Cui, P.; Li, Y.; Li, M. Acta Phys. Chim. Sin. 2021, 37, 2008095. doi: 10.3866/PKU.WHXB202008095

  3. [3]

   Jung, K.; Kim, D.; Kim, J.; Ko, S.; Choi, J.; Kim, K.; Lee, S.; Lee, M. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 59, 195. doi: 10.1016/j.jmst.2020.04.054

  4. [4]

   Zhang, J.; Fan, J.; Cheng, B.; Yu, J.; Ho, W. Sol. RRL 2020, 4, 2000502. doi: 10.1002/solr.202000502

  5. [5]

   Zhang, J.; Tian, J.; Fan, J.; Yu, J.; Ho, W. Small 2020, 16, 1907290. doi: 10.1002/smll.201907290

  6. [6]

   尹媛, 郭振东, 陈高远, 张慧峰, 尹万健. 物理化学学报, 2021, 37, 2008048. doi: 10.3866/PKU.WHXB202008048Yin, Y.; Guo, Z.; Chen, G.; Zhang, H.; Yin, W. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2008048. doi: 10.3866/PKU.WHXB202008048

  7. [7]

   Zhang, J.; Zhang, L.; Li, X.; Zhu, X.; Yu, J.; Fan, K. ACS Sust. Chem. Eng. 2019, 7, 3487. doi: 10.1021/acssuschemeng.8b05734

  8. [8]

   吕培梁, 高彩芸, 孙秀红, 孙明亮, 邵志鹏, 逄淑平. 物理化学学报, 2021, 37, 2009036. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009036Lü, P.; Gao, C.; Sun, X.; Sun, M.; Shao, Z.; Pang, S. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2009036. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009036

  9. [9]

   Zhang, J.; Wang, L.; Jiang, C.; Cheng, B.; Chen, T.; Yu, J. Adv. Sci. 2021, 8, 2102648. doi: 10.1002/advs.202102648

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  2
 • 文章访问数:  144
 • HTML全文浏览量:  23
文章相关
 • 发布日期:  2022-07-15
 • 网络出版日期:  2021-11-05
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章