Tracking Pressure Changes and Morphology Evolution of Lithium Metal Anodes

Yingying Zhu Yong Wang Miao Xu Yongmin Wu Weiping Tang Di Zhu Yu-Shi He Zi-Feng Ma Linsen Li

Citation:  Yingying Zhu, Yong Wang, Miao Xu, Yongmin Wu, Weiping Tang, Di Zhu, Yu-Shi He, Zi-Feng Ma, Linsen Li. Tracking Pressure Changes and Morphology Evolution of Lithium Metal Anodes[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2023, 39(1): 2110040-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202110040 shu

追踪锂金属负极的压力与形貌变化

  通讯作者: 李林森, linsenli@sjtu.edu.cn
 • 基金项目:

  上海市自然科学基金上海市科委 19ZR1475100

  装备预研基金 61407210207

  四川省科技计划项目 2021JDRC0015

摘要: 采用高载量氧化物正极(> 4 mAh∙cm−2)和超薄锂金属负极(< 50 μm)可以构建高比能锂金属二次电池。然而,该类电池的循环寿命和安全性受到锂金属不可控沉积的严重制约。高比表面积的锂枝晶和锂“苔藓”导致了较低的库伦效率,前者有一定可能穿刺隔膜,造成电池内短路,是亟待解决的安全隐患。因此,提升锂金属二次电池的循环寿命和安全性的关键在于实现锂金属的致密沉积。文献中已有多种化学方法可达到这样的效果。由于锂金属较软,受力容易发生形变,对锂金属电池施加机械压力是另一种促进锂金属致密沉积和提高循环性能的方法。然而,机械压力、锂金属形态的演变、和循环性能之间的关系尚未被完全理解。本文报道了一种基于薄膜压力传感器的电池压力测量装置,可以实时跟踪纽扣型锂金属电池内部的压力变化,并且探究外加机械压力对电池循环性能的影响。研究发现,在纽扣电池和高比能的软包电池(5 Ah,> 380 Wh∙kg−1)中,一定程度的压力可以促进锂金属的致密沉积,改善电池循环性能;而过大的压力则会导致锂金属向负极内部沉积,造成负极变形和电池性能恶化。我们的研究结果凸显了压力控制对于锂金属沉积行为的重要作用,为进一步改善高比能锂金属电池的循环性能提供了指导。

English

  1. [1]

   Albertus, P.; Babinec, S.; Litzelman, S.; Newman, A. Nat. Energy 2018, 3, 16. doi: 10.1038/s41560-017-0047-2

  2. [2]

   Zhang, J. -G.; Xu, W.; Henderson, W. A. Lithium Metal Anodes and Rechargeable Lithium Metal Batteries, 2nd ed.; Springer International Publishing: Switzerland, 2017; Vol. 249.

  3. [3]

   Lin, D.; Liu, Y.; Cui, Y. Nat. Nanotechnol. 2017, 12, 194. doi: 10.1038/nnano.2017.16

  4. [4]

   Kushima, A.; So, K. P.; Su, C.; Bai, P.; Kuriyama, N.; Maebashi, T.; Fujiwara, Y.; Bazant, M. Z.; Li, J. Nano Energy 2017, 32, 271. doi: 10.1016/j.nanoen.2016.12.001

  5. [5]

   Bai, P.; Li, J.; Brushett, F. R.; Bazant, M. Z. Energy Environ. Sci. 2016, 9, 3221. doi: 10.1039/C6EE01674J

  6. [6]

   Cheng, X. -B.; Zhang, R.; Zhao, C. -Z.; Zhang, Q. Chem. Rev. 2017, 117, 10403. doi: 10.1021/acs.chemrev.7b00115

  7. [7]

   Hwang, J. -Y.; Park, S. -J.; Yoon, C. S.; Sun, Y. -K. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 2174. doi: 10.1039/C9EE00716D

  8. [8]

   Fang, C.; Li, J.; Zhang, M.; Zhang, Y.; Yang, F.; Lee, J. Z.; Lee, M. H.; Alvarado, J.; Schroeder, M. A.; Yang, Y.; et al. Nature 2019, 572, 511. doi: 10.1038/s41586-019-1481-z

  9. [9]

   Boyle, D. T.; Huang, W.; Wang, H.; Li, Y.; Chen, H.; Yu, Z.; Zhang, W.; Bao, Z.; Cui, Y. Nat. Energy 2021, 6, 487. doi: 10.1038/s41560-021-00787-9

  10. [10]

   Yan, C.; Yao, Y. X.; Chen, X.; Cheng, X. B.; Zhang, X. Q.; Huang, J. Q.; Zhang, Q. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 14055. doi: 10.1002/anie.201807034

  11. [11]

   Zhang, X. -Q.; Cheng, X. -B.; Chen, X.; Yan, C.; Zhang, Q. Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1605989. doi: 10.1002/adfm.201605989

  12. [12]

   Ren, X.; Zhang, Y.; Engelhard, M. H.; Li, Q.; Zhang, J. -G.; Xu, W. ACS Energy Lett. 2018, 3, 14. doi: 10.1021/acsenergylett.7b00982

  13. [13]

   Chen, S.; Zheng, J.; Mei, D.; Han, K. S.; Engelhard, M. H.; Zhao, W.; Xu, W.; Liu, J.; Zhang, J. -G. Adv. Mater. 2018, 30, 1706102. doi: 10.1002/adma.201706102

  14. [14]

   Li, N. -W.; Shi, Y.; Yin, Y. -X.; Zeng, X. -X.; Li, J. -Y.; Li, C. -J.; Wan, L. -J.; Wen, R.; Guo, Y. -G. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 1505. doi: 10.1002/anie.201710806

  15. [15]

   Kim, M. S.; Ryu, J. -H.; Deepika; Lim, Y. R.; Nah, I. W.; Lee, K. -R.; Archer, L. A.; Il Cho, W. Nat. Energy 2018, 3, 889. doi: 10.1038/s41560-018-0237-6

  16. [16]

   Li, N. -W.; Yin, Y. -X.; Yang, C. -P.; Guo, Y. -G. Adv. Mater. 2016, 28, 1853. doi: 10.1002/adma.201504526

  17. [17]

   Gao, Y.; Yan, Z.; Gray, J. L.; He, X.; Wang, D.; Chen, T.; Huang, Q.; Li, Y. C.; Wang, H.; Kim, S. H.; et al. Nat. Mater. 2019, 18, 384. doi: 10.1038/s41563-019-0305-8

  18. [18]

   Yu, Z.; Mackanic, D. G.; Michaels, W.; Lee, M.; Pei, A.; Feng, D.; Zhang, Q.; Tsao, Y.; Amanchukwu, C. V.; Yan, X.; et al. Joule 2019, 3, 2761. doi: 10.1016/j.joule.2019.07.025

  19. [19]

   Lin, D.; Liu, Y.; Liang, Z.; Lee, H. -W.; Sun, J.; Wang, H.; Yan, K.; Xie, J.; Cui, Y. Nat. Nanotechnol. 2016, 11, 626. doi: 10.1038/nnano.2016.32

  20. [20]

   Lin, D.; Liu, Y.; Chen, W.; Zhou, G.; Liu, K.; Dunn, B.; Cui, Y. Nano Lett. 2017, 17, 3731. doi: 10.1021/acs.nanolett.7b01020

  21. [21]

   Li, J.; Ma, C.; Chi, M.; Liang, C.; Dudney, N. J. Adv. Energy Mater. 2015, 5, 1401408. doi: 10.1002/aenm.201401408

  22. [22]

   Lee, Y. -G.; Fujiki, S.; Jung, C.; Suzuki, N.; Yashiro, N.; Omoda, R.; Ko, D. -S.; Shiratsuchi, T.; Sugimoto, T.; Ryu, S.; et al. Nat. Energy 2020, 5, 299. doi: 10.1038/s41560-020-0575-z

  23. [23]

   Hu, C.; Shen, Y.; Shen, M.; Liu, X.; Chen, H.; Liu, C.; Kang, T.; Jin, F.; Li, L.; Li, J.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 18035. doi: 10.1021/jacs.0c07060

  24. [24]

   Wilkinson, D. P.; Blom, H.; Brandt, K.; Wainwright, D. J. Power Sources 1991, 36, 517. doi: 10.1016/0378-7753(91)80077-B

  25. [25]

   Yin, X.; Tang, W.; Jung, I. D.; Phua, K. C.; Adams, S.; Lee, S. W.; Zheng, G. W. Nano Energy 2018, 50, 659. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.06.003

  26. [26]

   Louli, A. J.; Genovese, M.; Weber, R.; Hames, S. G.; Logan, E. R.; Dahn, J. R. J. Electrochem. Soc. 2019, 166, A1291. doi: 10.1149/2.0091908jes

  27. [27]

   Niu, C.; Lee, H.; Chen, S.; Li, Q.; Du, J.; Xu, W.; Zhang, J. G.; Whittingham, M. S.; Xiao, J.; Liu, J. Nat. Energy 2019, 4, 551. doi: 10.1038/s41560-019-0390-6

  28. [28]

   Kanamori, S.; Matsumoto, M.; Taminato, S.; Mori, D.; Takeda, Y.; Imanishi, N.; Hah, H. J.; Takeuchi, T. RSC Adv. 2020, 10, 17805. doi: 10.1039/d0ra02788j

  29. [29]

   Doux, J. M.; Nguyen, H.; Tan, D. H. S.; Banerjee, A.; Wang, X.; Wu, E. A.; Jo, C.; Yang, H.; Meng, Y. S. Adv. Energy Mater. 2020, 10. doi: 10.1002/aenm.201903253

  30. [30]

   Liu, J.; Bao, Z.; Cui, Y.; Dufek, E. J.; Goodenough, J. B.; Khalifah, P.; Li, Q.; Liaw, B. Y.; Liu, P.; Manthiram, A. , et al. Nat. Energy 2019, 4, 180. doi: 10.1038/s41560-019-0338-x

  31. [31]

   Zhang, C.; Liu, Y.; Jiao, X.; Xiong, S.; Song, J. J. Electrochem. Soc. 2019, 166, A3675. doi: 10.1149/2.0581915jes

  32. [32]

   Zhu, Y.; Pande, V.; Li, L.; Wen, B.; Pan, M. S.; Wang, D.; Ma, Z. -F.; Viswanathan, V.; Chiang, Y. -M. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2020, 117, 27195. doi: 10.1073/pnas.2001923117

  33. [33]

   Xu, C.; Ahmad, Z.; Aryanfar, A.; Viswanathan, V.; Greer, J. R. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2017, 114, 57. doi: 10.1073/pnas.1615733114

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  83
 • HTML全文浏览量:  9
文章相关
 • 发布日期:  2023-01-15
 • 收稿日期:  2021-10-26
 • 接受日期:  2021-11-22
 • 修回日期:  2021-11-20
 • 网络出版日期:  2021-11-29
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章