FeCo/MgO催化生长体相单壁碳纳米管的直径调控

张则尧 姚艺希 李彦

引用本文: 张则尧, 姚艺希, 李彦. FeCo/MgO催化生长体相单壁碳纳米管的直径调控[J]. 物理化学学报, 2022, 38(8): 2101055-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202101055 shu
Citation:  Zeyao Zhang, Yixi Yao, Yan Li. Modulating the Diameter of Bulk Single-Walled Carbon Nanotubes Grown by FeCo/MgO Catalyst[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2022, 38(8): 2101055-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202101055 shu

FeCo/MgO催化生长体相单壁碳纳米管的直径调控

  通讯作者: 李彦, yanli@pku.edu.cn
 • 基金项目:

  深圳市科技计划项目 JCYJ20170817113121505

  深圳市海外高层次人才创新创业专项资金 KQTD20180411143400981

  科技部国家科技重大专项 2016YFA0201904

  国家自然科学基金 21631002

  北京分子科学国家研究中心 BNLMS-CXTD-202001

摘要: 单壁碳纳米管的直径可控生长是碳纳米管生长与应用领域的重要问题。直径在0.9–1.2 nm范围内的碳纳米管非常适合应用于近红外荧光生物成像领域和量子器件单光子光源之中。本文使用FeCo/MgO催化剂生长出了直径在这一范围内的体相单壁碳纳米管,并研究了催化剂制备和CVD生长条件对碳纳米管直径的影响。催化剂前驱体的制备是获得小尺寸催化剂颗粒的关键步骤。在浸渍过程中,使用难水解的金属硫酸盐作为前驱体、降低浸渍pH以及加入络合剂分子都会抑制溶液干燥过程中金属盐的水解,从而控制催化剂的尺寸,使其适合于生长出直径可控的单壁碳纳米管。在CVD生长过程中,使用乙醇作为碳源、使用较低的碳氢比例也有利于小直径碳纳米管的生长。

English

  1. [1]

   De Volder, M. F. L.; Tawfick, S. H.; Baughman, R. H.; Hart, A. J. Science 2013, 339, 535. doi: 10.1126/science.1222453

  2. [2]

   Hong, G.; Diao, S.; Antaris, A. L.; Dai, H. Chem. Rev. 2015, 115, 10816. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00008

  3. [3]

   Zhang, R.; Zhang, Y.; Wei, F. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 3661. doi: 10.1039/C7CS00104E

  4. [4]

   He, X.; Htoon, H.; Doorn, S. K.; Pernice, W. H. P.; Pyatkov, F.; Krupke, R.; Jeantet, A.; Chassagneux, Y.; Voisin, C. Nat. Mater. 2018, 17, 663. doi: 10.1038/s41563-018-0109-2

  5. [5]

   Rao, R.; Pint, C. L.; Islam, A. E.; Weatherup, R. S.; Hofmann, S.; Meshot, E. R.; Wu, F.; Zhou, C.; Dee, N.; Amama, P. B.; et al. ACS Nano 2018, 12, 11756. doi: 10.1021/acsnano.8b06511

  6. [6]

   张树辰, 张娜, 张锦. 物理化学学报, 2020, 36, 54. doi: 10.3866/PKU.WHXB201907021Zhang, S., Zhang, N., Zhang, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 54. doi: 10.3866/PKU.WHXB201907021

  7. [7]

   Welsher, K.; Sherlock, S. P.; Dai, H. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2011, 108, 8943. doi: 10.1073/pnas.1014501108

  8. [8]

   Li, M.; Liu, X.; Zhao, X.; Yang, F.; Wang, X.; Li, Y. Top. Curr. Chem. 2017, 375, 29. doi: 10.1007/s41061-017-0116-9

  9. [9]

   He, M.; Zhang, S.; Wu, Q.; Xue, H.; Xin, B.; Wang, D.; Zhang, J. Adv. Mater. 2019, 31, 1800805. doi: 10.1002/adma.201800805

  10. [10]

   Yang, F.; Wang, M.; Zhang, D.; Yang, J.; Zheng, M.; Li, Y. Chem. Rev. 2020, 120, 2693. doi: 10.1021/acs.chemrev.9b00835

  11. [11]

   张则尧, 姚艺希, 李彦. 中国科学: 化学, 2020, 50, 1188. doi: 10.1360/SSC-2020-0115Zhang, Z.; Yao, Y.; Li, Y. Sci. China Chem. 2020, 50, 1188. doi: 10.1360/SSC-2020-0115

  12. [12]

   Peng, F.; Luo, D.; Sun, H.; Wang, J.; Yang, F.; Li, R.; Yang, J.; Li, Y. Chin. Sci. Bull. 2013, 58, 433. doi: 10.1007/s11434-012-5588-y

  13. [13]

   He, M.; Jiang, H.; Liu, B.; Fedotov, P. V.; Chernov, A. I.; Obraztsova, E. D.; Cavalca, F.; Wagner, J. B.; Hansen, T. W.; Anoshkin, I. V.; et al. Sci. Rep. 2013, 3, 1460. doi: 10.1038/srep01460

  14. [14]

   He, M.; Jiang, H.; Kauppi, I.; Fedotov, P. V.; Chernov, A. I.; Obraztsova, E. D.; Cavalca, F.; Wagner, J. B.; Hansen, T. W.; Sainio, J.; et al. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 5883. doi: 10.1039/C3TA15325H

  15. [15]

   Maruyama, S.; Kojima, R.; Miyauchi, Y.; Chiashi, S.; Kohno, M. Chem. Phys. Lett. 2002, 360, 229. doi: 10.1016/S0009-2614(02)00838-2

  16. [16]

   Miyauchi, Y.; Chiashi, S.; Murakami, Y.; Hayashida, Y.; Maruyama, S. Chem. Phys. Lett. 2004, 387, 198. doi: 10.1016/j.cplett.2004.01.116

  17. [17]

   Lim, S.; Ciuparu, D.; Pak, C.; Dobek, F.; Chen, Y.; Harding, D.; Pfefferle, L.; Haller, G. J. Phys. Chem. B 2003, 107, 11048. doi: 10.1021/jp0304778

  18. [18]

   Chen, Y.; Ciuparu, D.; Lim, S.; Yang, Y.; Haller, G. L.; Pfefferle, L. J. Catal. 2004, 226, 351. doi: 10.1016/j.jcat.2004.04.022

  19. [19]

   Wang, B.; Poa, C. H. P.; Wei, L.; Li, L.-J.; Yang, Y.; Chen, Y. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 9014. doi: 10.1021/ja070808k

  20. [20]

   He, M.; Magnin, Y.; Jiang, H.; Amara, H.; Kauppinen, E. I.; Loiseau, A.; Bichara, C. Nanoscale 2018, 10, 6744. doi: 10.1039/c7nr09539b

  21. [21]

   Lu, C.; Liu, J. J Phys Chem B 2006, 110, 20254. doi: 10.1021/jp0632283

  22. [22]

   Wang, B.; Wei, L.; Yao, L.; Li, L.-J.; Yang, Y.; Chen, Y. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 14612. doi: 10.1021/jp0762525

  23. [23]

   Zhang, G.; Mann, D.; Zhang, L.; Javey, A.; Li, Y.; Yenilmez, E.; Wang, Q.; McVittie, J. P.; Nishi, Y.; Gibbons, J.; et al. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2005, 102, 16141. doi: 10.1073/pnas.0507064102

  24. [24]

   Zhang, G.; Qi, P.; Wang, X.; Lu, Y.; Mann, D.; Li, X.; Dai, H. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6026. doi: 10.1021/ja061324b

  25. [25]

   Hardeman, D.; Esconjauregui, S.; Cartwright, R.; Bhardwaj, S.; D'Arsié, L.; Oakes, D.; Clark, J.; Cepek, C.; Ducati, C.; Robertson, J. J. Appl. Phys. 2015, 117, 044308. doi: 10.1063/1.4906846

  26. [26]

   Chen, Y.; Wang, B.; Li, L.-J.; Yang, Y.; Ciuparu, D.; Lim, S.; Haller, G. L.; Pfefferle, L. D. Carbon 2007, 45, 2217. doi: 10.1016/j.carbon.2007.06.022

  27. [27]

   Araujo, P. T.; Maciel, I. O.; Pesce, P. B. C.; Pimenta, M. A.; Doorn, S. K.; Qian, H.; Hartschuh, A.; Steiner, M.; Grigorian, L.; Hata, K.; et al. Phys. Rev. B 2008, 77, 241403. doi: 10.1103/PhysRevB.77.241403

  28. [28]

   Zhang, D.; Yang, J.; Li, Y. Small 2013, 9, 1284. doi: 10.1002/smll.201202986

  29. [29]

   Ding, L.; Zhou, W.; Chu, H.; Jin, Z.; Zhang, Y.; Li, Y. Chem. Mater. 2006, 18, 4109. doi: 10.1021/cm061122e

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  2
 • 文章访问数:  140
 • HTML全文浏览量:  16
文章相关
 • 发布日期:  2022-08-15
 • 收稿日期:  2021-01-28
 • 接受日期:  2021-03-02
 • 修回日期:  2021-03-02
 • 网络出版日期:  2021-03-04
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章