Is there a Demand of Conducting Agent of Acetylene Black for Graphene-Wrapped Natural Spherical Graphite as Anode Material for Lithium-Ion Batteries?

Xuewei Liu Ying Niu Ruixiong Cao Xiaohong Chen Hongyan Shang Huaihe Song

Citation:  Xuewei Liu, Ying Niu, Ruixiong Cao, Xiaohong Chen, Hongyan Shang, Huaihe Song. Is there a Demand of Conducting Agent of Acetylene Black for Graphene-Wrapped Natural Spherical Graphite as Anode Material for Lithium-Ion Batteries?[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2022, 38(2): 2012062-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202012062 shu

石墨烯包覆天然球形石墨作为锂离子电池的负极材料,是否需要乙炔黑导电剂?

  通讯作者: 宋怀河, songhh@mail.buct.edu.cn
 • 基金项目:

  国家自然科学基金 U1610252

  国家自然科学基金 51911530126

摘要: 我们通过包覆炭化的方法制备得到了石墨烯包覆的天然球形石墨(G/SG)材料,并使用扫描电子显微镜、X射线衍射仪以及多种电化学测试手段考察了不同石墨烯含量的复合材料的形貌结构及电化学性能。我们发现,在不添加乙炔黑(AB)的情况下,G/SG复合材料表现出较高的首次库伦效率,很好的循环稳定性和高倍率性能。当石墨烯包覆量为1%时,材料50次循环后的可逆容量可与添加10%AB的天然石墨电极(SG)等同;当石墨烯包覆量为2.5%时,材料的比容量完全高于添加10%AB的石墨电极。材料电化学性能的改善归因于石墨烯的包覆。一方面,石墨烯的柔软可变性可以保证天然石墨颗粒在充放电过程中的结构完整性,从而有效改善材料的循环稳定性;另一方面,石墨烯的存在提高了电极的导电性,促进更好导电网络的形成。因此,石墨烯包覆天然球形石墨材料中,石墨烯不仅是活性物质,也发挥导电剂的作用。当添加5%的乙炔黑时,在50 mA·g-1电流循环50次后,5%G/SG电极的可逆容量从381.1 mAh·g-1提高到404.5 mAh·g-1,在1 A·g-1电流时可逆容量从82.5 mAh·g-1提高到101.9 mAh·g-1,这表明G/SG电极仍然需要乙炔黑导电剂。乙炔黑颗粒填充在复合材料的空隙中,通过点接触的形式连接到G/SG颗粒,与石墨烯协同作用形成了更加有效的导电网络。尽管石墨烯包覆和乙炔黑添加对天然石墨电极具有积极的影响,例如增加了天然石墨电极的导电性和储锂性能(包括可逆容量,倍率性能和循环性能),但随着石墨烯或乙炔黑的增加,电极密度通常会降低。因此,在实际应用中应考虑石墨负极材料的质量和体积容量的平衡。这些结果对天然石墨的进一步商业应用具有重要意义。我们的工作为天然石墨电极在锂电池中的电化学行为提供了一种新的认识,并且有助于制备更高性能的负极材料。

English

  1. [1]

   Zaghib, K.; Song, X.; Guerfi, A.; Rioux, R.; Kinoshita, K. J. Power Sources 2003, 119, 8. doi: 10.1016/S0378-7753[03]00116-2

  2. [2]

   Wang, G.; Zhang, B.; Yue, M.; Xu, X.; Qu, M.; Yu, Z. Solid State Ionics 2005, 176, 905. doi: 10.1016/j.ssi.2004.11.009

  3. [3]

   Wu, Y. P.; Jiang, C.; Wan, C.; Holze, R. Solid State Ionics 2003, 156, 283. doi: 10.1016/S0167-2738[02]00680-X

  4. [4]

   Park, C. M.; Jo, Y. N.; Park, J. W.; Yu, J. S.; Kim, J. S.; Choi, J.; Kim, Y. J. Bull. Korean Chem. Soc. 2014, 35, 2630. doi: 10.5012/bkcs.2014.35.9.2630

  5. [5]

   Yeo, J. S.; Park, T. H.; Seo, M. H.; Miyawaki, J.; Mochida, I.; Yoon, S. H. Int. J. Electrochem. Sci. 2013, 8, 1308. doi: 10.1016/j.jelechem.2013.02.009

  6. [6]

   Lee, J. H.; Kim, W. J.; Kim, J. Y.; Lim, S. H.; Lee, S. M. J. Power Sources 2008, 176, 353. doi: 10.1016/j.jpowsour.2007.09.119

  7. [7]

   Choi, W. C.; Byun, D.; Lee, J. K.; Cho, B. W. Electrochim. Acta 2004, 50, 523. doi: 10.1016/j.electacta.2003.12.070

  8. [8]

   Zhang, H.; Li, F.; Liu, C.; Cheng, H. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 7767. doi: 10.1021/jp8003536

  9. [9]

   Han, Y. J.; Kim, J.; Yeo, J. S.; An, J. C.; Hong, I. P.; Nakabayashi, K.; Miyawaki, J.; Jung, J. D.; Yoon, S. H. Carbon 2015, 94, 432. doi: 10.1016/j.carbon.2015.07.030

  10. [10]

   Wan, C.; Li, H.; Wu, M.; Zhao, C. J. Appl. Electrochem. 2009, 39, 1081. doi: 10.1007/s10800-008-9761-6

  11. [11]

   Lu, M.; Tian, Y.; Zheng, X.; Gao, J.; Huang, B. J. Power Sources 2012, 219, 188. doi: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.044

  12. [12]

   Novoselov, K. S.; Geim, A. K.; Morozov, S. V.; Jiang, D.; Zhang, Y.; Dubonos, S. V.; Grigorieva, I. V.; Firsov, A. A. Science 2004, 306, 666. doi: 10.1126/science.1102896

  13. [13]

   Geim, A. K.; Novoselov, K. S. Nat. Mater. 2007, 6, 183. doi: 10.1038/nmat1849

  14. [14]

   Yoo, E. J.; Kim, J.; Hosono, E.; Zhou, H. S.; Kudo, T.; Honma, I. Nano Lett. 2008, 8, 2277. doi: 10.1021/nl800957b

  15. [15]

   Su, F. Y.; You, C. H.; He, Y. B.; Lv, W.; Cui. W.; Jin, F.; Li, B.; Yang, Q. H.; Kang, F. J. Mater. Chem. 2010, 20, 9644. doi: 10.1039/C0JM01633K

  16. [16]

   Su, F. Y.; He, Y. B.; Li, B.; Chen, X. C.; You, C. H.; Wei, W.; Lv, W.; Yang, Q. H.; Kang, F. Nano Energy 2012, 1, 429. doi: 10.1016/j.nanoen.2012.02.004

  17. [17]

   Zhang, B.; Yu, Y.; Liu, Y.; Huang, Z. D.; He, Y. B.; Kim, J. K. Nanoscale 2013, 5, 2100. doi: 10.1039/c2nr33099g

  18. [18]

   Guo, P.; Song, H.; Chen, X.; Ma, L.; Wang, G.; Wang, F. Anal. Chim. Acta 2011, 688, 146. doi: 10.1016/j.aca.2010.12.033

  19. [19]

   Li, X. L.; Du, K.; Wang, H.; Song, H. F.; Liu, H. D.; Li, H. Y.; Zhang, Y. X.; Huang, J. M. Int. J. Electrochem. Sci. 2011, 6, 4411. doi: 10.1002/fuce.201000173

  20. [20]

   Li, X.; Song, H.; Du, K.; Zhang, Y.; Huang, J. Nanosci. Nanotechnol. Lett. 2012, 4, 191. doi: 10.1166/nnl.2012.1300

  21. [21]

   Yin, L.H.; Wu, M. B.; Li, Y. P.; Wu, G. L.; Wang, Y. K.; Wang, Y. New Carbon Mater. 2017, 32, 311. doi: 10.1016/S1872-5805[17]60124-0

  22. [22]

   安惠芳, 姜莉, 李峰, 吴平, 朱晓舒, 魏少华, 周益明. 物理化学学报, 2020, 36, 1905034. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905034An, H. F.; Jiang, L.; Li, F.; Wu, P.; Zhu, X. S.; Wei, S. H.; Zhou, Y. M. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905034. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905034

  23. [23]

   Wu, D.; Niu, Y.; Wang, C.; Wu, H.; Li, Q.; Chen, Z.; Xu, B.; Li, H.; Zhang, L. J. Colloid Interface Sci. 2019, 552, 633. doi: 10.1016/j.jcis.2019.05.091

  24. [24]

   Liu, X.; Liu, E.; Chao, D.; Chen, L.; Liu, S.; Wang, J.; Li, Y.; Zhao, J.; Kang, Y. M.; Shen, Z. RSC Adv. 2016, 6, 104010. doi: 10.1039/C6RA23228K

  25. [25]

   Li, M.; Song, H.; Chen, X.; Zhou, J.; Ma, Z. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 3250. doi: 10.1039/c4cp04556d

  26. [26]

   Bai, L.; Zhao, D.; Zhang, T.; Xie, W.; Zhang, J.; Shen, Z. Electrochim. Acta 2013, 107, 555. doi: 10.1016/j.electacta.2013.06.032

  27. [27]

   Yang, S.; Song, H.; Chen, X. Electrochem. Commun. 2006, 8, 137. doi: 10.1016/j.elecom.2005.10.035

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  1
 • 文章访问数:  95
 • HTML全文浏览量:  6
文章相关
 • 发布日期:  2022-02-15
 • 收稿日期:  2020-12-22
 • 接受日期:  2021-02-03
 • 修回日期:  2021-02-01
 • 网络出版日期:  2021-02-22
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章