Recent Progress of Perovskite Oxide in Emerging Photocatalysis Landscape: Water Splitting, CO2 Reduction, and N2 Fixation

Zejian Wang Jiajia Hong Sue-Faye Ng Wen Liu Junjie Huang Pengfei Chen Wee-Jun Ong

Citation:  Wang Zejian, Hong Jiajia, Ng Sue-Faye, Liu Wen, Huang Junjie, Chen Pengfei, Ong Wee-Jun. Recent Progress of Perovskite Oxide in Emerging Photocatalysis Landscape: Water Splitting, CO2 Reduction, and N2 Fixation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(6): 2011033-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202011033 shu

氧化物钙钛矿的光催化研究进展:CO2还原、水裂解、固氮

  作者简介:

  Wee-Jun Ong received his B.Eng. and Ph.D. in chemical engineering from Monash University. He is an Associate Professor in School of Energy and Chemical Engineering at Xiamen University Malaysia. Previously, he was a staff scientist at Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore from 2016 to 2018. In 2019, he was a visiting scientist in Professor Xinliang Feng’s group at Technische Universität Dresden, Germany. In 2019, he was a visiting professor at Lawrence Berkeley National Laboratory, USA. His research interests include the design of nanomaterials for photocatalytic, photoelectrocatalytic, and electrochemical H2O splitting, CO2 reduction, and N2 fixation. He received Global Highly Cited Researcher from Clarivate Analytics for a consecutive 2 years (2019–2020). For more details, refer to https://sites.google.com/site/ wjongresearch/ and https://www.x-mol.com/groups/wee-jun_ong.;
  通讯作者: OngWee-Jun, weejun.ong@xmu.edu.my; ongweejun@gmail.com
 • 基金项目:

  武汉理工大学铸材大学生创新创业基地研究基金 S2020001016

  厦门大学马来西亚研究基金 XMUMRF/2019-C3/IENG/0013

  武汉理工大学铸材大学生创新创业基地研究基金(S2020001016)、厦门大学马来西亚研究基金(XMUMRF/2019-C3/IENG/0013)和马来西亚高等教育部基础研究资助项目(FRGS/1/2020/TK0/XMU/02/1)资助

  马来西亚高等教育部基础研究资助项目 FRGS/1/2020/TK0/XMU/02/1

摘要: 在寻求可再生能源供应及解决环境问题的迫切需求下,光电、光催化、电催化等领域中多种技术被开发以解决这一迫切问题。其中,光催化技术因其可将清洁太阳能转化为化学燃料的优越能力而备受关注。在层出不穷的光催化材料中,具有阳离子可替代性的钙钛矿氧化物(ABO3)在电子信息、太阳能电池和光催化等领域具有极大的潜力。由于这类材料具有活性高、成本低、稳定性好、结构易调控等独特性能,钙钛矿氧化物光催化剂在水分解、二氧化碳还原转化、固氮等方面取得了广泛的应用。本文综述了光催化的结构与合成方法,重点介绍了光催化的应用,最后展望了光催化的未来发展前景。

English

  1. [1]

   韩布兴.物理化学学报, 2018, 34, 837. doi:10.3866/PKU. WHXB201803211Han, B. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34, 837. doi: 10.3866/PKU.WHXB201803211

  2. [2]

   Peng, J. H.; Chen, X. Z.; Ong, W. J.; Zhao, X. J.; Li, N. Chem 2019, 5, 18. doi:10.1016/j. chempr. 2018. 08. 037

  3. [3]

   Ong, W. J.; Tan, L. L.; Ng, Y. H.; Yong, S. T.; Chai, S. P. Chem. Rev. 2016, 116, 7159. doi:10.1021/acs. chemrev. 6b00075

  4. [4]

   Ong, W. J.; Tan, L. L.; Chai, S. P.; Yong, S. T.; Mohamed, A. R. ChemSusChem 2014, 7, 690. doi:10.1002/cssc. 201300924

  5. [5]

   Ong, W. J.; Tan, L. L.; Chai, S. P.; Yong, S. T.; Mohamed, A. R. Nanoscale 2014, 6, 1946. doi: 10.1039/c3nr04655a

  6. [6]

   Ong, W. -J.; Shak, K. P. Y. Sol. RRL 2020, 4, 8. doi:10.1002/solr. 202000132

  7. [7]

   Lin, G. A.; Xu, X. X. ACS Sustain. Chem. Eng. 2020, 8, 9641. doi:10.1021/acssuschemeng. 0c00302

  8. [8]

   Wang, Y. W.; Wei, S. H.; Xu, X. X. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 263, 118315. doi:10.1016/j. apcatb. 2019. 118315

  9. [9]

   Chen, P. F.; Ong, W. J.; Shi, Z. H.; Zhao, X. J.; Li, N. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 27. doi:10.1002/adfm. 201909667

  10. [10]

   Ong, W. J. Front. Mater. 2017, 4, 10. doi:10.3389/fmats. 2017. 00011

  11. [11]

   Ren, Y. J.; Zeng, D. Q.; Ong, W. J. Chin. J. Catal. 2019, 40, 289. doi: 10.1016/s1872-2067(19)63293-6

  12. [12]

   Chen, P. F.; Li, N.; Chen, X. Z.; Ong, W. J.; Zhao, X. J. 2D Mater. 2018, 5, 21. doi: 10.1088/2053-1583/aa8d37

  13. [13]

   Kumar, A.; Kumar, A.; Krishnan, V. ACS Catal. 2020, 10, 10253. doi:10.1021/acscatal. 0c02947

  14. [14]

   Phuan, Y. W.; Ong, W. -J.; Chong, M. N.; Ocon, J. D. J. Phototchem. Photobiol. C 2017, 33, 54. doi:10.1016/j. jphotochemrev. 2017. 10. 001

  15. [15]

   Huang, B.; Zhou, N. G.; Chen, X. Z.; Ong, W. J.; Li, N. Chem. -Eur. J. 2018, 24, 18479. doi:10.1002/chem. 201804686

  16. [16]

   Xu, Q.; Li, W. J.; Ding, L.; Yang, W. J.; Xiao, H. H.; Ong, W. J. Nanoscale 2019, 11, 1475. doi: 10.1039/c8nr08738e

  17. [17]

   Chen, X.; Ong, W. -J.; Kong, Z.; Zhao, X.; Li, N. Sci. Bull. 2020, 65, 45. doi:10.1016/j. scib. 2019. 10. 016

  18. [18]

   Chen, X.; Ong, W. -J.; Zhao, X.; Zhang, P.; Li, N. J. Energ. Chem. 2020. doi:10.1016/j. jechem. 2020. 10. 043

  19. [19]

   Ong, W. -J.; Maeda, K. Sol. RRL 2020, 4, 2000354. doi:10.1002/solr. 202000354

  20. [20]

   Yang, Z.; Qi, Y.; Wang, F.; Han, Z.; Jiang, Y.; Han, H.; Liu, J.; Zhang, X.; Ong, W. J. J. Mater. Chem. A 2020. doi: 10.1039/d0ta08781e

  21. [21]

   Yao, M.; Shi, Z.; Zhang, P.; Ong, W. -J.; Jiang, J.; Ching, W. -Y.; Li, N. ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3, 9870. doi:10.1021/acsanm. 0c01922

  22. [22]

   Chen, C. C.; Ma, W. H.; Zhao, J. C. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 4206. doi: 10.1039/b921692h

  23. [23]

   Shi, W. L.; Shu, K. K.; Huang, X. L.; Ren, H. J.; Li, M. Y.; Chen, F. Y.; Guo, F. J. Chem. Technol. Biotechnol. 2020, 95, 1476. doi:10.1002/jctb. 6338

  24. [24]

   Kumar, A.; Schuerings, C.; Kumar, S.; Kumar, A.; Krishnan, V. Beilstein J. Nanotechnol. 2018, 9, 671. doi:10.3762/bjnano. 9. 62

  25. [25]

   Das, N.; Kandimalla, S. Int. J. Environ. Sci. Technol. 2017, 14, 1559. doi: 10.1007/s13762-016-1233-7

  26. [26]

   Zhao, F. F.; Yin, D. G.; Khaing, K. K.; Liu, B. Q.; Chen, T.; Deng, L. L.; Li, L. Q.; Guo, X. D.; Wang, J.; Xiao, S. T.; et al. Inorg. Chem. 2020, 59, 7027. doi:10.1021/acs. inorgchem. 0c00514

  27. [27]

   Sun, Y. K.; Zhu, Q.; Bai, B.; Li, Y. L.; He, C. Chem. Eng. J. 2020, 390, 14. doi:10.1016/j. cej. 2020. 124518

  28. [28]

   Wang, W.; Tade, M. O.; Shao, Z. P. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 5371. doi: 10.1039/c5cs00113g

  29. [29]

   陈锐杰, 李娣, 方振远, 黄元勇, 罗必富, 施伟东.物理化学学报, 2020, 36, 1903047. doi:10.3866/PKU. WHXB201903047Chen, R.; Li, D.; Fang, Z.; Huang, Y.; Luo, B.; Shi, W. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1903047. doi: 10.3866/PKU.WHXB201903047

  30. [30]

   潘金波, 申升, 周威, 唐杰, 丁洪志, 王进博, 陈浪, 区泽堂, 尹双凤.物理化学学报, 2020, 36, 1905068. doi:10.3866/PKU. WHXB201905068Pan, J.; Shen, S.; Zhou, W.; Tang, J.; Ding, H.; Wang, J.; Chen, L.; Au, C. -T.; Yin, S. -F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905068. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905068

  31. [31]

   孙尚聪, 张旭雅, 刘显龙, 潘伦, 张香文, 邹吉军.物理化学学报, 2020, 36, 1905007. doi:10.3866/PKU. WHXB201905007Sun, S.; Zhang, X.; Liu, X.; Pan, L.; Zhang, X.; Zou, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905007. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905007

  32. [32]

   Maeda, K.; Domen, K. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 7851. doi: 10.1021/jp070911w

  33. [33]

   Yu, J.; Xu, X. J. Energ. Chem. 2020, 51, 30. doi:10.1016/j. jechem. 2020. 03. 025

  34. [34]

   Wu, S. J.; Sun, J. G.; Li, Q.; Hood, Z. D.; Yang, S.; Su, T. M.; Peng, R.; Wu, Z.; Sun, W. W.; Kent, P. R. C.; et al. ACS Appl. Mater. Inter. 2020, 12, 20067. doi:10.1021/acsami. 0c01802

  35. [35]

   Guo, Y. Z.; Chang, B. B.; Wen, T.; Zhang, S. R.; Zeng, M.; Hu, N. T.; Su, Y. J.; Yan, Z.; Yang, B. C. J. Colloid Interface Sci. 2020, 567, 213. doi:10.1016/j. jcis. 2020. 01. 090

  36. [36]

   Wang, H.; Luo, S. G.; Song, Y. J.; Shi, Y. Z.; Wang, Z. W.; Guo, B. B.; Wu, L. Appl. Surf. Sci. 2020, 511, 145501. doi:10.1016/j. apsusc. 2020. 145501

  37. [37]

   Cui, X. F.; Zhou, Y.; Wu, J.; Ling, S.; Zhao, L. J.; Zhang, J. L.; Wang, J. W.; Qin, W.; Zhang, Y. G. Nanotechnology 2020, 31, 18. doi: 10.1088/1361-6528/ab6ab3

  38. [38]

   Zhou, Y.; Wang, W. J.; Zhang, C.; Huang, D. L.; Lai, C.; Cheng, M.; Qin, L.; Yang, Y.; Zhou, C. Y.; Li, B. S.; et al. Adv. Colloid Interface Sci. 2020, 279, 24. doi:10.1016/j. cis. 2020. 102144

  39. [39]

   Kong, D. Z.; Yin, D.; Zhang, D. F.; Yuan, F. Y.; Song, B. X.; Yao, S. J.; Yin, J.; Geng, Y. L.; Pu, X. P. Nanotechnology 2020, 31, 12. doi: 10.1088/1361-6528/ab8850

  40. [40]

   Zhu, S. M.; Qian, X. J.; Lan, D. P.; Yu, Z. Y.; Wang, X. X.; Su, W. Y. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 269, 118806. doi:10.1016/j. apcatb. 2020. 118806

  41. [41]

   He, Y. Q.; Zhang, F. L.; Ma, B.; Xu, N.; Binnah, L.; Yao, B. H.; Yang, Q.; Liu, D. J.; Ma, Z. Y. Appl. Surf. Sci. 2020, 517, 146187. doi:10.1016/j. apsusc. 2020. 146187

  42. [42]

   Lu, Z. Q.; Zeng, D. Q.; Zheng, H. F.; Liu, Q. Q.; Gao, X. Y.; He, X. L.; Wei, L.; Ong, W. J. J. Mater. Sci. 2020, 55, 13114. doi: 10.1007/s10853-020-04945-4

  43. [43]

   Pi, Y. H.; Feng, X. Y.; Song, Y.; Xu, Z. W.; Li, Z.; Lin, W. B. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 10302. doi:10.1021/jacs. 0c03906

  44. [44]

   Ma, Y. W.; Hai, G. T.; Atinafu, D. G.; Dong, W. J.; Li, R. J.; Hou, C. M.; Wang, G. J. Colloid Interface Sci. 2020, 569, 89. doi:10.1016/j. jcis. 2020. 02. 071

  45. [45]

   Chen, W.; Liu, M.; Li, X. Y.; Mao, L. Q. Appl. Surf. Sci. 2020, 512, 145782. doi:10.1016/j. apsusc. 2020. 145782

  46. [46]

   Zhang, Q. L.; Chen, P. F.; Chen, L.; Wu, M. F.; Dai, X. Q.; Xing, P. X.; Lin, H. J.; Zhao, L. H.; He, Y. M. J. Colloid Interface Sci. 2020, 568, 117. doi:10.1016/j. jcis. 2020. 02. 054

  47. [47]

   Ong, W. J.; Putri, L. K.; Mohamed, A. R. Chem. -Eur. J. 2020, 26, 40. doi:10.1002/chem. 202000708

  48. [48]

   崔新江, 石峰.物理化学学报, 2021, 37, 2006080. doi:10.3866/PKU. WHXB202006080Cui, X.; Shi, F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2006080. doi: 10.3866/PKU.WHXB202006080

  49. [49]

   周威, 郭君康, 申升, 潘金波, 唐杰, 陈浪, 区泽堂, 尹双凤.物理化学学报, 2020, 36, 1906048. doi:10.3866/PKU. WHXB201906048Zhou, W.; Guo, J. -K.; Shen, S.; Pan, J.; Tang, J.; Chen, L.; Au, C. -T.; Yin, S. -F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1906048. doi: 10.3866/PKU.WHXB201906048

  50. [50]

   Zhang, W.; Mohamed, A. R.; Ong, W. -J. Angew. Chem. -Int. Edit. 2020, 59, 2. doi:10.1002/anie. 201914925

  51. [51]

   Ong, W. J.; Putri, L. K.; Tan, Y. C.; Tan, L. L.; Li, N.; Ng, Y. H.; Wen, X. M.; Chai, S. P. Nano Res. 2017, 10, 1673. doi: 10.1007/s12274-016-1391-4

  52. [52]

   Karamian, E.; Sharifnia, S. Mater. Sci. Eng. B-Adv. Funct. Solid-State Mater. 2018, 238, 142. doi:10.1016/j. mseb. 2018. 12. 023

  53. [53]

   Xu, F.; Meng, K.; Cheng, B.; Wang, S.; Xu, J.; Yu, J. Nat. Commun. 2020, 11, 4613. doi: 10.1038/s41467-020-18350-7

  54. [54]

   Zeng, S.; Kar, P.; Thakur, U. K.; Shankar, K. Nanotechnology 2018, 29, 22. doi: 10.1088/1361-6528/aa9fb1

  55. [55]

   Wu, X. X.; Wang, C. J.; Wei, Y. C.; Xiong, J.; Zhao, Y. L.; Zhao, Z.; Liu, J.; Li, J. M. J. Catal. 2019, 377, 309. doi:10.1016/j. jcat. 2019. 07. 037

  56. [56]

   Padervand, M.; Rhimi, B.; Wang, C. J. Alloy. Compd. 2021, 852, 25. doi:10.1016/j. jallcom. 2020. 156955

  57. [57]

   Zhu, S.; Chen, X. F.; Li, Z. C.; Ye, X. Y.; Liu, Y.; Chen, Y.; Yang, L.; Chen, M.; Zhang, D. Q.; Li, G. S.; et al. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 264, 118515. doi:10.1016/j. apcatb. 2019. 118515

  58. [58]

   Wang, B.; Yang, S. Z.; Chen, H. L.; Gao, Q.; Weng, Y. X.; Zhu, W. S.; Liu, G. P.; Zhang, Y.; Ye, Y. Z.; Zhu, H. Y.; et al. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 277, 119170. doi:10.1016/j. apcatb. 2020. 119170

  59. [59]

   Wang, X. D.; He, J.; Li, J. Y.; Lu, G.; Dong, F.; Majima, T.; Zhu, M. S. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 277, 119230. doi:10.1016/j. apcatb. 2020. 119230

  60. [60]

   Su, K.; Dong, G. -X.; Zhang, W.; Liu, Z. -L.; Zhang, M.; Lu, T. -B. ACS Appl. Mater. Inter. 2020, 12, 50464. doi:10.1021/acsami. 0c14826

  61. [61]

   He, B. -C.; Zhang, C.; Luo, P. -P.; Li, Y.; Lu, T. -B. Green Chem. 2020, 22, 7552. doi: 10.1039/d0gc02836c

  62. [62]

   Dong, H.; Zhang, X.; Lu, Y.; Yang, Y.; Zhang, Y. P.; Tang, H. L.; Zhang, F. M.; Yang, Z. D.; Sun, X. J.; Feng, Y. J. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 276, 119173. doi:10.1016/j. apcatb. 2020. 119173

  63. [63]

   Wang, Z.; Chen, Y.; Zhang, L.; Cheng, B.; Yu, J.; Fan, J. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 143. doi:10.1016/j. jmst. 2020. 02. 062

  64. [64]

   Varaki, M. S.; Jafari, A.; Abrishami, M. E. J. Laser Appl. 2020, 32, 4205. doi:10.2351/1. 5129147

  65. [65]

   Guo, H.; Ding, J.; Wan, S.; Wang, Y.; Zhong, Q. Appl. Surf. Sci. 2020, 528, 146943. doi:10.1016/j. apsusc. 2020. 146943

  66. [66]

   Zhang, M.; Xu, Y.; Zhang, W.; Su, K.; Feng, Y. -X.; Mu, Y. -F.; Lu, T. -B. Chem. -Eur. J. 2020. doi:10.1002/chem. 202004682

  67. [67]

   Huang, B.; Li, N.; Ong, W. J.; Zhou, N. G. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 27620. doi: 10.1039/c9ta09776g

  68. [68]

   Chen, X. Z.; Li, N.; Kong, Z. Z.; Ong, W. J.; Zhao, X. J. Mater. Horizons 2018, 5, 9. doi: 10.1039/c7mh00557a

  69. [69]

   Rong, X. S.; Liu, S.; Xie, M. Z.; Liu, Z. G.; Wu, Z. R.; Zhou, X. T.; Qiu, X. C.; Wei, J. Mater. Res. Bull. 2020, 127, 6. doi:10.1016/j. materresbull. 2020. 110853

  70. [70]

   Li, X. H.; He, P.; Wang, T.; Zhang, X. W.; Chen, W. L.; Li, Y. G. ChemSusChem 2020, 13, 2769. doi:10.1002/cssc. 202000328

  71. [71]

   Bian, S.; Wen, M.; Wang, J. H.; Yang, N.; Chu, P. K.; Yu, X. F. J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 1052. doi:10.1021/acs. jpclett. 9b03507

  72. [72]

   Liao, Y.; Lin, J. N.; Cui, B. H.; Xie, G.; Hu, S. J. Photochem. Photobiol. A-Chem. 2020, 387, 7. doi:10.1016/j. jphotochem. 2019. 112100

  73. [73]

   Wu, D. P.; Wang, R.; Yang, C.; An, Y. P.; Lu, H.; Wang, H. J.; Cao, K.; Gao, Z. Y.; Zhang, W. C.; Xu, F.; et al. J. Colloid Interface Sci. 2019, 556, 111. doi:10.1016/j. jcis. 2019. 08. 048

  74. [74]

   Xu, H. C.; Wang, Y.; Dong, X. L.; Zheng, N.; Ma, H. C.; Zhang, X. F. Appl. Catal. B-Environ. 2019, 257, 117932. doi:10.1016/j. apcatb. 2019. 117932

  75. [75]

   Nazemi, M.; El-Sayed, M. A. Nano Energy 2019, 63, 8. doi:10.1016/j. nanoen. 2019. 103886

  76. [76]

   Li, X. Z.; He, C. L.; Zuo, S. X.; Yan, X. Y.; Dai, D. Y.; Zhang, Y.; Yao, C. Sol. Energy 2019, 191, 251. doi:10.1016/j. solener. 2019. 08. 063

  77. [77]

   Gao, X. M.; Shang, Y. Y.; Gao, K. L.; Fu, F. Nanomaterials 2019, 9, 13. doi: 10.3390/nano9050781

  78. [78]

   Sultana, S.; Mansingh, S.; Parida, K. M. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 9145. doi: 10.1039/c8ta11437d

  79. [79]

   Zhao, Y.; Zhao, Y.; Shi, R.; Wang, B.; Waterhouse, G. I. N.; Wu, L. -Z.; Tung, C. -H.; Zhang, T. Adv. Mater. 2019, 31, 48. doi:10.1002/adma. 201806482

  80. [80]

   Zeng, L.; Zhe, F.; Wang, Y.; Zhang, Q.; Zhao, X.; Hu, X.; Wu, Y.; He, Y. J. Colloid Interface Sci. 2019, 539, 563. doi:10.1016/j. jcis. 2018. 12. 101

  81. [81]

   Gao, X. -M.; Shang, Y. -Y.; Liu, L. -B.; Gao, K. -L. Chin. J. Inorg. Chem. 2019, 35, 580. doi:10.11862/cjic. 2019. 092

  82. [82]

   Comer, B. M.; Liu, Y. -H.; Dixit, M. B.; Hatzell, K. B.; Ye, Y.; Crumlin, E. J.; Hatzell, M. C.; Medford, A. J. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 15157. doi:10.1021/jacs. 8b08464

  83. [83]

   Chen, X.; Li, N.; Kong, Z.; Ong, W. -J.; Zhao, X. Mater. Horizons 2018, 5, 9. doi: 10.1039/c7mh00557a

  84. [84]

   Hirakawa, H.; Hashimoto, M.; Shiraishi, Y.; Hirai, T. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 10929. doi:10.1021/jacs. 7b06634

  85. [85]

   Dong, G.; Ho, W.; Wang, C. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 23435. doi: 10.1039/c5ta06540b

  86. [86]

   Feng, Y.; Zhang, Z.; Zhao, K.; Lin, S.; Li, H.; Gao, X. J. Colloid Interface Sci. 2021, 583, 499. doi:10.1016/j. jcis. 2020. 09. 089

  87. [87]

   Li, H.; Gao, Q.; Wang, G.; Han, B.; Xia, K.; Zhou, C. Appl. Surf. Sci. 2021, 536, 147787. doi:10.1016/j. apsusc. 2020. 147787

  88. [88]

   Mkhalid, I. A.; Shawky, A. J. Alloy. Compd. 2021, 853, 5. doi:10.1016/j. jallcom. 2020. 157040

  89. [89]

   Han, J.; Deng, Y.; Li, N.; Chen, D.; Xu, Q.; Li, H.; He, J.; Lu, J. J. Colloid Interface Sci. 2021, 582, 1021. doi:10.1016/j. jcis. 2020. 09. 013

  90. [90]

   Sahu, R. S.; Shih, Y. -H.; Chen, W. -L. J. Hazard. Mater. 2021, 402, 123509. doi:10.1016/j. jhazmat. 2020. 123509

  91. [91]

   Liu, X. T.; Gu, S. N.; Zhao, Y. J.; Zhou, G. W.; Li, W. J. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 45. doi:10.1016/j. jmst. 2020. 04. 023

  92. [92]

   Lin, B.; Chen, Z.; Shui, L.; Zhou, G.; Wang, X. Nanotechnology 2020, 32, 4. doi: 10.1088/1361-6528/abc113

  93. [93]

   Fattahi, A.; Arlos, M. J.; Bragg, L. M.; Kowalczyk, S.; Liang, R.; Schneider, O. M.; Zhou, N.; Servos, M. R. Sci. Total. Environ. 2021, 752, 142000. doi:10.1016/j. scitotenv. 2020. 142000

  94. [94]

   Fujishima, A.; Honda, K. Nature 1972, 238, 37. doi: 10.1038/238037a0

  95. [95]

   Liu, H.; Chen, Y. J.; Li, H. L.; Jiang, H. Y.; Tian, G. H. J. Colloid Interface Sci. 2020, 575, 158. doi:10.1016/j. jcis. 2020. 04. 094

  96. [96]

   Wu, M. -H.; Li, L.; Liu, N.; Wang, D. -J.; Xue, Y. -C.; Tang, L. Process Saf. Environ. 2018, 118, 40. doi:10.1016/j. psep. 2018. 06. 025

  97. [97]

   Fang, G.; Li, M.; Shen, H.; Yang, S.; Israr, J. Mat. Sci. Semicon. Proc. 2021, 121, 1053. doi:10.1016/j. mssp. 2020. 105374

  98. [98]

   Hunge, Y. M.; Yadav, A. A.; Khan, S.; Takagi, K.; Suzuki, N.; Teshima, K.; Terashima, C.; Fujishima, A. J. Colloid Interface Sci. 2021, 582, 1058. doi:10.1016/j. jcis. 2020. 08. 102

  99. [99]

   Zhang, G.; Liu, G.; Wang, L. Z.; Irvine, J. T. S. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 5951. doi: 10.1039/c5cs00769k

  100. [100]

   Cui, E.; Hou, G.; Wang, Z.; Sun, Q. a.; Wu, Y.; Wan, J.; Zhang, F.; Chen, X.; Wu, Y. Appl. Surf. Sci. 2020, 531, 147324. doi:10.1016/j. apsusc. 2020. 147324

  101. [101]

   Lin, X. H.; Gao, Y. L.; Jiang, M.; Zhang, Y. F.; Hou, Y. D.; Dai, W. X.; Wang, S. B.; Ding, Z. X. Appl. Catal. B-Environ. 2018, 224, 1009. doi:10.1016/j. apcatb. 2017. 11. 035

  102. [102]

   Xu, J. L.; Sun, C. F.; Wang, Z. Y.; Hou, Y. D.; Ding, Z. X.; Wang, S. B. Chem. -Eur. J. 2018, 24, 18512. doi:10.1002/chem. 201802920

  103. [103]

   Qin, J. N.; Lin, L. H.; Wang, X. C. Chem. Commun. 2018, 54, 2272. doi: 10.1039/c7cc07954k

  104. [104]

   Sudrajat, H.; Fadlallah, M. M.; Tao, S.; Kitta, M.; Ichikuni, N.; Onishi, H. Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22, 19178. doi: 10.1039/d0cp02822c

  105. [105]

   Linsebigler, A. L.; Lu, G.; T., J.; Yates, J. Chem. Rev. 1995, 95, 735. doi:10. 1021/cr00035a013

  106. [106]

   Shi, R.; Waterhouse, G. I. N.; Zhang, T. R. Sol. RRL 2017, 1, 17. doi:10.1002/solr. 201700126

  107. [107]

   Pena, M. A.; Fierro, J. L. G. Chem. Rev. 2001, 101, 1981. doi: 10.1021/cr980129f

  108. [108]

   Grabowska, E. Appl. Catal. B-Environ. 2016, 186, 97. doi:10.1016/j. apcatb. 2015. 12. 035

  109. [109]

   Zhang, T. T.; Zhao, K.; Yu, J. G.; Jin, J.; Qi, Y.; Li, H. Q.; Hou, X. J.; Liu, G. Nanoscale 2013, 5, 8375. doi: 10.1039/c3nr02356g

  110. [110]

   Hu, C. -C.; Teng, H. Appl. Catal. A Gen. 2007, 331, 44. doi:10.1016/j. apcata. 2007. 07. 024

  111. [111]

   Zhang, W. F.; Tang, J. W.; Ye, J. H. Chem. Phys. Lett. 2006, 418, 174. doi:10.1016/j. cplett. 2005. 10. 122

  112. [112]

   Kanhere, P.; Chen, Z. Molecules 2014, 19, 19995. doi: 10.3390/molecules191219995

  113. [113]

   Feng, Y. N.; Wang, H. C.; Shen, Y.; Lin, Y. H.; Nan, C. W. Int. J. Appl. Ceram. Technol. 2014, 11, 676. doi:10.1111/ijac. 12205

  114. [114]

   Kato, H.; Asakura, K.; Kudo, A. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 3082. doi: 10.1021/ja027751g

  115. [115]

   Mora-Hernandez, J. M.; Huerta-Flores, A. M.; Torres-Martínez, L. M. J. CO2 Util. 2018, 27, 179. doi:10.1016/j. jcou. 2018. 07. 014

  116. [116]

   Okamoto, Y.; Ida, S.; Hyodo, J.; Hagiwara, H.; Ishihara, T. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 18034. doi: 10.1021/ja207103j

  117. [117]

   Puhan, A.; Bhushan, B.; Satpathy, S.; Meena, S. S.; Nayak, A. K.; Rout, D. Appl. Surf. Sci. 2019, 493, 593. doi:10.1016/j. apsusc. 2019. 07. 002

  118. [118]

   Zhong, Y.; Wang, R.; Wang, X.; Lin, Z.; Jiang, G.; Yang, M.; Xu, D. Front. Chem. 2020, 8, 660. doi:10.3389/fchem. 2020. 00660

  119. [119]

   Zhao, N.; Hu, Y.; Du, J.; Liu, G.; Dong, B.; Yang, Y.; Peng, J.; Li, J.; Zhai, M. Appl. Surf. Sci. 2020, 530, 147247. doi:10.1016/j. apsusc. 2020. 147247

  120. [120]

   Zhao, H.; Jiang, Z.; Xiao, K.; Sun, H.; Chan, H. S.; Tsang, T. H.; Yang, S.; Wong, P. K. Appl. Catal. B-Environ. 2021, 280, 119456. doi:10.1016/j. apcatb. 2020. 119456

  121. [121]

   Tao, R.; Li, X. H.; Li, X. W.; Shao, C. L.; Liu, Y. C. Nanoscale 2020, 12, 8320. doi: 10.1039/d0nr00219d

  122. [122]

   Zhang, B.; Shi, H. X.; Hu, X. Y.; Wang, Y. S.; Liu, E. Z.; Fan, J. J. Phys. D-Appl. Phys. 2020, 53, 12. doi: 10.1088/1361-6463/ab7563

  123. [123]

   Wang, Y. L.; Zheng, M. Y.; Zhao, H. K.; Qin, H.; Fan, W. L.; Zhao, X. Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22, 10265. doi: 10.1039/d0cp01308k

  124. [124]

   Dai, K.; Hu, T. P.; Zhang, J. F.; Lu, L. H. Appl. Surf. Sci. 2020, 512, 144783. doi:10.1016/j. apsusc. 2019. 144783

  125. [125]

   Hu, J. D.; Chen, C.; Zheng, Y.; Zhang, G. P.; Guo, C. X.; Li, C. M. Small 2020, 16, 10. doi:10.1002/smll. 202002988

  126. [126]

   Si, H. Y.; Deng, Q. X.; Yin, C.; Zhou, J. X.; Zhang, S. Q.; Zhang, Y. X.; Liu, Z. C.; Zhang, J. B.; Zhang, J.; Kong, J. J. Alloy. Compd. 2020, 833, 7. doi:10.1016/j. jallcom. 2020. 155054

  127. [127]

   Li, P.; Zhang, M.; Li, X.; Wang, C.; Wang, R.; Wang, B.; Yan, H. J. Mater. Sci. 2020, 55, 15930. doi: 10.1007/s10853-020-05123-2

  128. [128]

   Ali, M.; Zhou, F. L.; Chen, K.; Kotzur, C.; Xiao, C. L.; Bourgeois, L.; Zhang, X. Y.; MacFarlane, D. R. Nat. Commun. 2016, 7, 5. doi: 10.1038/ncomms11335

  129. [129]

   Hwang, H. J.; Towata, A.; Awano, M.; Maeda, K. Scr. Mater. 2001, 44, 2173. doi: 10.1016/s1359-6462(01)00904-6

  130. [130]

   Zhang, D.; Tang, Y.; Qiu, X.; Yin, J.; Su, C.; Pu, X. J. Alloy. Compd. 2020, 845, 155. doi:10.1016/j. jallcom. 2020. 155569

  131. [131]

   Movahed, S. K.; Najinasab, A.; Nikbakht, R.; Dabiri, M. J. Photochem. Photobiol. A-Chem. 2020, 401, 112. doi:10.1016/j. jphotochem. 2020. 112763

  132. [132]

   Etacheri, V.; Di Valentin, C.; Schneider, J.; Bahnemann, D.; Pillai, S. C. J. Photochem. Photobiol. C-Photochem. Rev. 2015, 25, 1. doi:10.1016/j. jphotochemrev. 2015. 08. 003

  133. [133]

   Bai, S.; Zhang, N.; Gao, C.; Xiong, Y. J. Nano Energy 2018, 53, 296. doi:10.1016/j. nanoen. 2018. 08. 058

  134. [134]

   Wang, Z.; Li, C.; Domen, K. Chem. Soc. Rev. 2019, 48, 2109. doi: 10.1039/c8cs00542g

  135. [135]

   Liu, G.; Yang, H. G.; Pan, J.; Yang, Y. Q.; Lu, G. Q.; Cheng, H. M. Chem. Rev. 2014, 114, 9559. doi: 10.1021/cr400621z

  136. [136]

   Takata, T.; Pan, C. S.; Nakabayashi, M.; Shibata, N.; Domen, K. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 9627. doi:10.1021/jacs. 5b04107

  137. [137]

   Gao, M. M.; Zhu, L. L.; Peh, C. K.; Ho, G. W. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 841. doi: 10.1039/c8ee01146j

  138. [138]

   Li, J. T.; Wu, N. Q. Catal. Sci. Technol. 2015, 5, 1360. doi: 10.1039/c4cy00974f

  139. [139]

   Jiang, H.; Kumada, N.; Yonesaki, Y.; Takei, T.; Kinomura, N. J. Ceram. Soc. Jpn. 2009, 117, 214. doi:10.2109/jcersj2. 117. 214

  140. [140]

   Xue, L. H.; Zhang, Y. L.; Li, Q.; Guo, Q. Y.; Liu, R. J. Inorg. Mater. 2004, 19, 566.

  141. [141]

   Wang, K. J.; Zhong, P.; Zhu, J. J. Catal. Lett. 2009, 131, 672. doi: 10.1007/s10562-009-9999-6

  142. [142]

   Lee, C. W.; Kim, D. W.; Cho, I. S.; Park, S.; Shin, S. S.; Seo, S. W.; Hong, K. S. Int. J. Hydrog. Energy 2012, 37, 10557. doi:10.1016/j. ijhydene. 2012. 04. 063

  143. [143]

   Liu, J.; Chen, G.; Li, Z.; Zhang, Z. Int. J. Hydrog. Energy 2007, 32, 2269. doi:10.1016/j. ijhydene. 2006. 10. 005

  144. [144]

   Lv, T.; Wu, M. H.; Guo, M. X.; Liu, Q.; Jia, L. S. Chem. Eng. J. 2019, 356, 580. doi:10.1016/j. cej. 2018. 09. 031

  145. [145]

   Shi, J.; Liu, G.; Wang, N.; Li, C. J. Mater. Chem. 2012, 22, 18808. doi: 10.1039/c2jm33470d

  146. [146]

   Zhang, H. G.; Li, X. Z.; Su, H.; Chen, X. F.; Zuo, S. X.; Yan, X. Y.; Liu, W. J.; Yao, C. J. Sol-Gel Sci. Technol. 2019, 92, 154. doi: 10.1007/s10971-019-05071-7

  147. [147]

   Hu, C. -C.; Teng, H. Appl. Catal. A-Gen. 2007, 331, 44. doi:10.1016/j. apcata. 2007. 07. 024

  148. [148]

   Durai, L.; Badhulika, S. IEEE Sens. J. 2020, 20, 13212. doi:10.1109/jsen. 2020. 3005352

  149. [149]

   Lozano-Sanchez, L. M.; Lee, S. -W.; Sekino, T.; Rodriguez-Gonzalez, V. Crystengcomm 2013, 15, 2359. doi: 10.1039/c3ce27040h

  150. [150]

   Yamaguchi, Y.; Hamamoto, K.; Hamao, N.; Shimada, H.; Sumi, H.; Nomura, K.; Fujishiro, Y. Ceram. Int. 2019, 45, 24936. doi:10.1016/j. ceramint. 2019. 08. 205

  151. [151]

   Li, P.; Chen, X.; Li, Y.; Schwank, J. W. Catal. Today 2020. doi:10.1016/j. cattod. 2020. 03. 012

  152. [152]

   Parida, K. M.; Reddy, K. H.; Martha, S.; Das, D. P.; Biswal, N. Int. J. Hydrog. Energy 2010, 35, 12161. doi:10.1016/j. ijhydene. 2010. 08. 029

  153. [153]

   Tang, J.; Zhu, M.; Zhong, T.; Hou, Y.; Wang, H.; Yan, H. Mater. Chem. Phys. 2007, 101, 475. doi:10.1016/j. matchemphys. 2006. 08. 006

  154. [154]

   Cui, E. T.; Hou, G. H.; Wang, Z. C.; Sun, Q. A.; Wu, Y. L.; Wan, J.; Zhang, F.; Chen, X. H.; Wu, Y. Q. Appl. Surf. Sci. 2020, 531, 12. doi:10.1016/j. apsusc. 2020. 147324

  155. [155]

   Liu, Z. K.; Qi, Y. J.; Lu, C. J. J. Mater. Sci. -Mater. Electron. 2010, 21, 380. doi: 10.1007/s10854-009-9928-x

  156. [156]

   Zhuang, S. X.; Huang, C. H.; Huang, K. L.; Hu, X.; Tu, F. Y.; Huang, H. X. Electrochem. Commun. 2011, 13, 321. doi:10.1016/j. elecom. 2011. 01. 014

  157. [157]

   Walton, R. I. Chem. -Eur. J. 2020, 26, 9041. doi:10.1002/chem. 202000707

  158. [158]

   Rajbhar, M. K.; Das, P.; Satpati, B.; Moller, W.; Ramgir, N.; Chatterjee, S. Appl. Surf. Sci. 2020, 527, 146683. doi:10.1016/j. apsusc. 2020. 146683

  159. [159]

   Singh, J.; Rogge, I.; Goutam, U. K.; Kumar, A. Ionics 2020, 26, 5143. doi: 10.1007/s11581-020-03644-z

  160. [160]

   Kumar, V.; Kumar, R.; Shukla, D. K.; Gautam, S.; Chae, K. H.; Kumar, R. J. Appl. Phys. 2013, 114, 6. doi:10.1063/1. 4818448

  161. [161]

   Gosavi, P. V.; Biniwale, R. B. Mater. Chem. Phys. 2010, 119, 324. doi:10.1016/j. matchemphys. 2009. 09. 005

  162. [162]

   Sun, J. C.; Zhao, Z.; Li, Y. Z.; Yu, X. H.; Zhao, L. L.; Li, J. M.; Wei, Y. C.; Liu, J. J. Rare Earth. 2020, 38, 584. doi:10.1016/j. jre. 2019. 05. 014

  163. [163]

   Tabish, A.; Varghese, A. M.; Wahab, M. A.; Karanikolos, G. N. Catalysts 2020, 10, 30. doi: 10.3390/catal10010095

  164. [164]

   Tahir, M.; Tahir, B. Chem. Eng. J. 2020, 400, 125. doi:10.1016/j. cej. 2020. 125868

  165. [165]

   Truc, N. T. T.; Pham, T. D.; Nguyen, M. V.; Thuan, D. V.; Trung, D. Q.; Thao, P.; Trang, H. T.; Nguyen, V. N.; Tran, D. T.; Minh, D. N.; et al. J. Alloy. Compd. 2020, 842, 8. doi:10.1016/j. jallcom. 2020. 155860

  166. [166]

   Sun, W.; Meng, X.; Xu, C.; Yang, J.; Liang, X.; Dong, Y.; Dong, C.; Ding, Y. Chin. J. Catal. 2020, 41, 1826. doi: 10.1016/s1872-2067(20)63646-4

  167. [167]

   Mardani, A.; Streimikiene, D.; Cavallaro, F.; Loganathan, N.; Khoshnoudi, M. Sci. Total Environ. 2019, 649, 31. doi:10.1016/j. scitotenv. 2018. 08. 229

  168. [168]

   Stolarczyk, J. K.; Bhattacharyya, S.; Polavarapu, L.; Feldmann, J. ACS Catal. 2018, 8, 3602. doi:10.1021/acscatal. 8b00791

  169. [169]

   Alvarez, A.; Bansode, A.; Urakawa, A.; Bavykina, A. V.; Wezendonk, T. A.; Makkee, M.; Gascon, J.; Kapteijn, F. Chem. Rev. 2017, 117, 9804. doi:10.1021/acs. chemrev. 6b00816

  170. [170]

   Fresno, F.; Jana, P.; Renones, P.; Coronado, J. M.; Serrano, D. P.; de la Pena O'Shea, V. A. Photochem. Photobiol. Sci. 2017, 16, 17. doi: 10.1039/c6pp00235h

  171. [171]

   Yang, Y.; Zhang, D.; Fan, J.; Liao, Y.; Xiang, Q. Sol. RRL 2020. doi:10.1002/solr. 202000351

  172. [172]

   Kou, J. H.; Gao, J.; Li, Z. S.; Yu, H.; Zhou, Y.; Zou, Z. G. Catal. Lett. 2015, 145, 640. doi: 10.1007/s10562-014-1415-1

  173. [173]

   Hu, Z.; Liu, W. ACS Appl. Mater. Inter. 2020, 12, 51366. doi:10.1021/acsami. 0c13323

  174. [174]

   宁汇, 王文行, 毛勤虎, 郑诗瑞, 杨中学, 赵青山, 吴明铂.物理化学学报, 2018, 34, 938. doi:10.3866/PKU. WHXB201801263Ning, H.; Wang, W.; Mao, Q.; Zheng, S.; Yang, Z.; Zhao, Q.; Wu, M. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34, 938. doi: 10.3866/PKU.WHXB201801263

  175. [175]

   高云楠, 刘世桢, 赵振清, 陶亨聪, 孙振宇.物理化学学报, 2018, 34, 858. doi:10.3866/PKU. WHXB201802061Gao, Y.; Liu, S.; Zhao, Z.; Tao, H.; Sun, Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34, 858. doi: 10.3866/PKU.WHXB201802061

  176. [176]

   周智华, 夏书梅, 何良年.物理化学学报, 2018, 34, 838. doi:10.3866/PKU. WHXB201712271Zhou, Z.; Xia, S.; He, L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34, 838. doi: 10.3866/PKU.WHXB201712271

  177. [177]

   刘甜, 黎军, 刘维佳, 朱育丹, 陆小华.物理化学学报, 2018, 34, 1097. doi:10.3866/PKU. WHXB201712131Liu, T.; Li, J.; Liu, W.; Zhu, Y.; Lu, X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34, 1097. doi: 10.3866/PKU.WHXB201712131

  178. [178]

   Jiao, X. C.; Chen, Z. W.; Li, X. D.; Sun, Y. F.; Gao, S.; Yan, W. S.; Wang, C. M.; Zhang, Q.; Lin, Y.; Luo, Y.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 7586. doi:10.1021/jacs. 7b02290

  179. [179]

   Li, P.; Ouyang, S.; Xi, G.; Kako, T.; Ye, J. J. Phys. Chem. C 2012, 116, 7621. doi: 10.1021/jp210106b

  180. [180]

   Huo, Y.; Zhang, J.; Wang, Z.; Dai, K.; Pan, C.; Liang, C. J. Colloid Interface Sci. 2020. doi:10.1016/j. jcis. 2020. 10. 048

  181. [181]

   Sun, J. W.; Bian, J.; Li, J. D.; Zhang, Z. Q.; Li, Z. J.; Qu, Y.; Bai, L. L.; Yang, Z. D.; Jing, L. Q. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 277, 119199. doi:10.1016/j. apcatb. 2020. 119199

  182. [182]

   Ma, Y.; Du, J.; Fang, Y.; Wang, X. ChemSusChem 2020, doi:10.1002/cssc. 202002656

  183. [183]

   Xu, L. J.; Ha, M. N.; Guo, Q. S.; Wang, L. C.; Ren, Y. N.; Sha, N.; Zhao, Z. RSC Adv. 2017, 7, 45949. doi: 10.1039/c7ra04879c

  184. [184]

   Teramura, K.; Okuoka, S. -I.; Tsuneoka, H.; Shishido, T.; Tanaka, T. Appl. Catal. B-Environ. 2010, 96, 565. doi:10.1016/j. apcatb. 2010. 03. 021

  185. [185]

   Wang, J.; Huang, C.; Chen, X.; Zhang, H.; Li, Z.; Zou, Z. Appl. Surf. Sci. 2015, 358, 463. doi:10.1016/j. apsusc. 2015. 08. 063

  186. [186]

   Hou, J.; Cao, S.; Wu, Y.; Gao, Z.; Liang, F.; Sun, Y.; Lin, Z.; Sun, L. Chem. -Eur. J. 2017, 23, 9481. doi:10.1002/chem. 201702237

  187. [187]

   Li, K.; Handoko, A. D.; Khraisheh, M.; Tang, J. Nanoscale 2014, 6, 9767. doi: 10.1039/c4nr01490a

  188. [188]

   Li, D.; Ouyang, S.; Xu, H.; Lu, D.; Zhao, M.; Zhang, X.; Ye, J. Chem. Commun. 2016, 52, 5989. doi: 10.1039/c6cc00836d

  189. [189]

   Li, M.; Li, P.; Chang, K.; Wang, T.; Liu, L.; Kang, Q.; Ouyang, S.; Ye, J. Chem. Commun. 2015, 51, 7645. doi: 10.1039/c5cc01124h

  190. [190]

   Xie, K.; Umezawa, N.; Zhang, N.; Reunchan, P.; Zhang, Y. J.; Ye, J. H. Energy Environ. Sci. 2011, 4, 4211. doi: 10.1039/c1ee01594j

  191. [191]

   Sun, Z. X.; Wang, H. Q.; Wu, Z. B. A.; Wang, L. Z. Catal. Today 2018, 300, 160. doi:10.1016/j. cattod. 2017. 05. 033

  192. [192]

   Xia, Y.; Yu, J. G. Chem 2020, 6, 1039. doi:10.1016/j. chempr. 2020. 02. 015

  193. [193]

   Yoshitomi, F.; Sekizawa, K.; Maeda, K.; Ishitani, O. ACS Appl. Mater. Inter. 2015, 7, 13092. doi:10.1021/acsami. 5b03509

  194. [194]

   Yazdanpour, N.; Sharifnia, S. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2013, 118, 1. doi:10.1016/j. solmat. 2013. 07. 051

  195. [195]

   Yarahmadi, A.; Sharifnia, S. Dyes Pigment 2014, 107, 140. doi:10.1016/j. dyepig. 2014. 03. 035

  196. [196]

   Karamian, E.; Sharifnia, S. J. CO2 Util. 2016, 16, 194. doi:10.1016/j. jcou. 2016. 07. 004

  197. [197]

   Kwak, B. S.; Kang, M. Appl. Surf. Sci. 2015, 337, 138. doi:10.1016/j. apsusc. 2015. 02. 078

  198. [198]

   Zhou, H.; Guo, J. J.; Li, P.; Fan, T. X.; Zhang, D.; Ye, J. H. Sci. Rep. 2013, 3, 9. doi: 10.1038/srep01667

  199. [199]

   Choi, Y. I.; Yang, J. H.; Park, S. J.; Sohn, Y. Catalysts 2020, 10, 1116. doi: 10.3390/catal10101116

  200. [200]

   Wu, H. -K.; Li, Y. -H.; Qi, M. -Y.; Lin, Q.; Xu, Y. -J. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 278, 119267. doi:10.1016/j. apcatb. 2020. 119267

  201. [201]

   Wang, R. N.; Ni, S.; Liu, G.; Xu, X. X. Appl. Catal. B-Environ. 2018, 225, 139. doi:10.1016/j. apcatb. 2017. 11. 061

  202. [202]

   Wang, H. C.; Lin, Y. H.; Feng, Y. N.; Shen, Y. J. Electroceram. 2013, 31, 271. doi: 10.1007/s10832-013-9818-8

  203. [203]

   Kumar, A.; Sharma, G.; Naushad, M.; Ahamad, T.; Veses, R. C.; Stadler, F. J. Chem. Eng. J. 2019, 370, 148. doi:10.1016/j. cej. 2019. 03. 196

  204. [204]

   Li, J.; Li, H.; Zhan, G.; Zhang, L. Account Chem. Res. 2017, 50, 112. doi:10.1021/acs. accounts. 6b00523

  205. [205]

   曹丹, 安华, 严孝清, 赵宇鑫, 杨贵东, 梅辉.物理化学学报, 2020, 36, 1051. doi:10.3866/PKU. WHXB201901051Cao, D.; An, H.; Yan, X.; Zhao, Y.; Yang, G.; Mei, H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1051. doi: 10.3866/PKU.WHXB201901051

  206. [206]

   Jiang, C. L.; Wang, H.; Wang, Y. Q.; Ji, H. B. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 277, 119235. doi:10.1016/j. apcatb. 2020. 119235

  207. [207]

   Nie, Y. -C.; Yu, F.; Wang, L. -C.; Xing, Q. -J.; Liu, X.; Pei, Y.; Zou, J. -P.; Dai, W. -L.; Li, Y.; Suib, S. L. Appl. Catal. B-Environ. 2018, 227, 312. doi:10.1016/j. apcatb. 2018. 01. 033

  208. [208]

   Indra, A.; Beltran-Suito, R.; Muller, M.; Sivasankaran, R. P.; Schwarze, M.; Acharjya, A.; Pradhan, B.; Hofkens, J.; Bruckner, A.; Thomas, A.; et al. ChemSusChem 2020, doi:10.1002/cssc. 202002500

  209. [209]

   Tasleem, S.; Tahir, M.; Zakaria, Z. Y. J. Alloy. Compd. 2020, 842, 18. doi:10.1016/j. jallcom. 2020. 155752

  210. [210]

   Manchala, S.; Gandamalla, A.; Vempuluru, N. R.; Muthukonda Venkatakrishnan, S.; Shanker, V. J. Colloid Interface Sci. 2021, 583, 255. doi:10.1016/j. jcis. 2020. 08. 125

  211. [211]

   Ali, S.; Humayun, M.; Pi, W. B.; Yuan, Y.; Wang, M.; Khan, A.; Yue, P.; Shu, L.; Zheng, Z. P.; Fu, Q. Y.; et al. J. Hazard. Mater. 2020, 397, 11. doi:10.1016/j. jhazmat. 2020. 122708

  212. [212]

   Maeda, K.; Domen, K. J. Phys. Chem. Lett. 2010, 1, 2655. doi: 10.1021/jz1007966

  213. [213]

   Yang, J. H.; Park, S. J.; Rhee, C. K.; Sohn, Y. Nanomaterials 2020, 10, 1909. doi: 10.3390/nano10101909

  214. [214]

   Wang, J.; Sun, Y.; Fu, L.; Sun, Z.; Ou, M.; Zhao, S.; Chen, Y.; Yu, F.; Wu, Y. Nanoscale 2020, 12, 22030. doi: 10.1039/d0nr05141a

  215. [215]

   Bicakova, O.; Straka, P. Int. J. Hydrog. Energy 2012, 37, 11563. doi:10.1016/j. ijhydene. 2012. 05. 047

  216. [216]

   王梁, 朱澄鹭, 殷丽莎, 黄维.物理化学学报, 2020, 36, 1907001. doi:10.3866/PKU. WHXB201907001Wang, L.; Zhu, C.; Yin, L.; Huang, W. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1907001. doi: 10.3866/PKU.WHXB201907001

  217. [217]

   Nicoletti, G.; Arcuri, N.; Nicoletti, G.; Bruno, R. Energy Conv. Manag. 2015, 89, 205. doi:10.1016/j. enconman. 2014. 09. 057

  218. [218]

   He, M. C.; Wang, N. N.; Long, X. J.; Zhang, C. J.; Ma, C. L.; Zhong, Q. Y.; Wang, A. H.; Wang, Y.; Pervaiz, A.; Shan, J. J. Environ. Sci. 2019, 75, 14. doi:10.1016/j. jes. 2018. 05. 023

  219. [219]

   Furlan, C.; Mortarino, C. Renew. Sust. Energ. Rev. 2018, 81, 1879. doi:10.1016/j. rser. 2017. 05. 284

  220. [220]

   黄娟娟, 杜建梅, 杜海威, 徐更生, 袁玉鹏.物理化学学报, 2020, 36, 190. doi:10.3866/PKU. WHXB201905056Huang, J.; Du, J.; Du, H.; Xu, G.; Yuan, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 190. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905056

  221. [221]

   Xing, J.; Fang, W. Q.; Zhao, H. J.; Yang, H. G. Chem. -Asian J. 2012, 7, 642. doi:10.1002/asia. 201100772

  222. [222]

   张若兰, 王超, 陈浩, 赵恒, 刘婧, 李昱, 苏宝连.物理化学学报, 2020, 36, 1803014. doi:10.3866/PKU. WHXB201803014Zhang, R.; Wang, C.; Chen, H.; Zhao, H.; Liu, J.; Li, Y.; Su, B. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1803014. doi: 10.3866/PKU.WHXB201803014

  223. [223]

   孙万军, 林军奇, 梁向明, 杨峻懿, 马宝春, 丁勇.物理化学学报, 2020, 36, 1905025. doi:10.3866/PKU. WHXB201905025Sun, W.; Lin, J.; Liang, X.; Yang, J.; Ma, B.; Ding, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905025. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905025

  224. [224]

   Tee, S. Y.; Win, K. Y.; Teo, W. S.; Koh, L. D.; Liu, S. H.; Teng, C. P.; Han, M. Y. Adv. Sci. 2017, 4, 24. doi:10.1002/advs. 201600337

  225. [225]

   Zhang, S.; Chen, S.; Liu, D.; Zhang, J.; Peng, T. Appl. Surf. Sci. 2020, 529, 147013. doi:10.1016/j. apsusc. 2020. 147013

  226. [226]

   Liu, Y.; Li, Y. -H.; Li, X.; Zhang, Q.; Yu, H.; Peng, X.; Peng, F. ACS Nano 2020, 14, 14181. doi:10.1021/acsnano. 0c07089

  227. [227]

   Jiang, X. -H.; Zhang, L. -S.; Liu, H. -Y.; Wu, D. -S.; Wu, F. -Y.; Tian, L.; Liu, L. -L.; Zou, J. -P.; Luo, S. -L.; Chen, B. -B. Angew. Chem. -Int. Edit. 2020. doi:10.1002/anie. 202011495

  228. [228]

   Zhang, M.; Yao, J.; Arif, M.; Qiu, B.; Yin, H.; Liu, X.; Chen, S. -M. Appl. Surf. Sci. 2020, 526, 145749. doi:10.1016/j. apsusc. 2020. 145749

  229. [229]

   Sun, Q.; Yu, Z.; Jiang, R.; Hou, Y.; Sun, L.; Qian, L.; Li, F.; Li, M.; Ran, Q.; Zhang, H. Nanoscale 2020, 12, 19203. doi: 10.1039/d0nr05268j

  230. [230]

   Liang, Q.; Zhang, C. J.; Xu, S.; Zhou, M.; Zhou, Y. T.; Li, Z. Y. J. Colloid Interface Sci. 2020, 577, 1. doi:10.1016/j. jcis. 2020. 05. 053

  231. [231]

   Cho, J.; Suwandaratne, N. S.; Razek, S.; Choi, Y. -H.; Piper, L. F. J.; Watson, D. F.; Banerjee, S. ACS Appl. Mater. Inter. 2020, 12, 43728. doi:10.1021/acsami. 0c12583

  232. [232]

   Lin, B.; Chen, Z.; Song, P.; Liu, H.; Kang, L.; Di, J.; Luo, X.; Chen, L.; Xue, C.; Ma, B.; et al. Small 2020, 16, 42. doi:10.1002/smll. 202003302

  233. [233]

   Liu, H. Y.; Niu, C. G.; Guo, H.; Liang, C.; Huang, D. W.; Zhang, L.; Yang, Y. Y.; Li, L. J. Colloid Interface Sci. 2020, 576, 264. doi:10.1016/j. jcis. 2020. 05. 025

  234. [234]

   Chen, G.; Wang, P.; Wu, Y.; Zhang, Q.; Wu, Q.; Wang, Z.; Zheng, Z.; Liu, Y.; Dai, Y.; Huang, B. Adv. Mater. 2020, 32, 2001344. doi:10.1002/adma. 202001344

  235. [235]

   Wu, C. B.; Yu, G. H.; Yin, Y.; Wang, Y. Z.; Chen, L.; Han, Q.; Tang, J. W.; Wang, B. Small 2020, 16, 9. doi:10.1002/smll. 202003162

  236. [236]

   Zhang, H.; Chen, G.; Li, Y.; Teng, Y. Int. J. Hydrog. Energy 2010, 35, 2713. doi:10.1016/j. ijhydene. 2009. 04. 050

  237. [237]

   Adhikari, S. P.; Hood, Z. D.; Wang, H.; Peng, R.; Krall, A.; Li, H.; Chen, V. W.; More, K. L.; Wu, Z.; Geyer, S. Appl. Catal. B-Environ. 2017, 217, 448. doi:10.1016/j. apcatb. 2017. 05. 092

  238. [238]

   Maeda, K.; Lu, D.; Domen, K. ACS Catal. 2013, 3, 1026. doi: 10.1021/cs400156m

  239. [239]

   Ding, J.; Yan, W.; Xie, W.; Sun, S.; Bao, J.; Gao, C. Nanoscale 2014, 6, 2299. doi: 10.1039/c3nr05984g

  240. [240]

   Nuraje, N.; Dang, X.; Qi, J.; Allen, M. A.; Lei, Y.; Belcher, A. M. Adv. Mater. 2012, 24, 2885. doi:10.1002/adma. 201200114

  241. [241]

   Li, Y.; Tsang, S. C. E. Mater. Today Sustain. 2020, 9, 100032. doi:10.1016/j. mtsust. 2020. 100032

  242. [242]

   Jafari, T.; Moharreri, E.; Amin, A. S.; Miao, R.; Song, W. Q.; Suib, S. L. Molecules 2016, 21, 29. doi: 10.3390/molecules21070900

  243. [243]

   Zhang, H. J.; Chen, G.; Li, X. Solid State Ionics 2009, 180, 1599. doi:10.1016/j. ssi. 2009. 10. 005

  244. [244]

   Yang, Y. -H.; Chen, Q. -Y.; Yin, Z. -L.; Li, J. Appl. Surf. Sci. 2009, 255, 8419. doi:10.1016/j. apsusc. 2009. 05. 146

  245. [245]

   Ham, Y.; Hisatomi, T.; Goto, Y.; Moriya, Y.; Sakata, Y.; Yamakata, A.; Kubota, J.; Domen, K. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 3027. doi: 10.1039/c5ta04843e

  246. [246]

   Mu, L. C.; Zhao, Y.; Li, A. L.; Wang, S. Y.; Wang, Z. L.; Yang, J. X.; Wang, Y.; Liu, T. F.; Chen, R. T.; Zhu, J.; et al. Energy Environ. Sci. 2016, 9, 2463. doi: 10.1039/c6ee00526h

  247. [247]

   Townsend, T. K.; Browning, N. D.; Osterloh, F. E. ACS Nano 2012, 6, 7420. doi: 10.1021/nn302647u

  248. [248]

   Hu, Y. C.; Mao, L. H.; Guan, X. J.; Tucker, K. A.; Xie, H. L.; Wu, X. S.; Shi, J. W. Renew. Sust. Energ. Rev. 2020, 119, 28. doi:10.1016/j. rser. 2019. 109527

  249. [249]

   Jiang, D. L.; Ma, W. X.; Yao, Y. J.; Xiao, P.; Wen, B. W.; Li, D.; Chen, M. Catal. Sci. Technol. 2018, 8, 3767. doi: 10.1039/c8cy00930a

  250. [250]

   Mao, L. L.; Stoumpos, C. C.; Kanatzidis, M. G. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 1171. doi:10.1021/jacs. 8b10851

  251. [251]

   Li, Y. X.; Chen, G.; Zhou, C.; Li, Z. H. Catal. Lett. 2008, 123, 80. doi: 10.1007/s10562-008-9397-5

  252. [252]

   Li, Y.; Wu, J.; Huang, Y.; Huang, M. J. Alloy. Compd. 2008, 453, 437. doi:10.1016/j. jallcom. 2006. 11. 201

  253. [253]

   Huang, Y.; Li, J.; Wei, Y.; Li, Y.; Lin, J.; Wu, J. J. Hazard. Mater. 2009, 166, 103. doi:10.1016/j. jhazmat. 2008. 11. 040

  254. [254]

   Ida, S.; Okamoto, Y.; Matsuka, M.; Hagiwara, H.; Ishihara, T. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 15773. doi: 10.1021/ja3043678

  255. [255]

   Ida, S.; Okamoto, Y.; Hagiwara, H.; Ishihara, T. Catalysts 2013, 3, 1. doi: 10.3390/catal3010001

  256. [256]

   Hu, Y. C.; Li, G. S.; Zong, S. C.; Shi, J. W.; Guo, L. J. Catal. Today 2018, 315, 117. doi:10.1016/j. cattod. 2018. 03. 037

  257. [257]

   Hildebrandt, N. C.; Soldat, J.; Marschall, R. Small 2015, 11, 2051. doi:10.1002/smll. 201402679

  258. [258]

   Oshima, T.; Lu, D. L.; Ishitani, O.; Maeda, K. Angew. Chem. -Int. Edit. 2015, 54, 2698. doi:10.1002/anie. 201411494

  259. [259]

   Ebina, Y.; Sasaki, T.; Harada, M.; Watanabe, M. Chem. Mat. 2002, 14, 4390. doi: 10.1021/cm020622e

  260. [260]

   Maeda, K.; Eguchi, M.; Lee, S. H. A.; Youngblood, W. J.; Hata, H.; Mallouk, T. E. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 7962. doi: 10.1021/jp900842e

  261. [261]

   Tasleem, S.; Tahir, M. Int. J. Hydrog. Energy 2020, 45, 19078. doi:10.1016/j. ijhydene. 2020. 05. 090

  262. [262]

   Li, H.; Shang, J.; Ai, Z. H.; Zhang, L. Z. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6393. doi:10.1021/jacs. 5b03105

  263. [263]

   Gao, X.; Shang, Y.; Liu, L.; Fu, F. J. Catal. 2019, 371, 71. doi:10.1016/j. jcat. 2019. 01. 002

  264. [264]

   Liu, H.; Fang, Z.; Su, Y.; Suo, Y.; Huang, S.; Zhang, Y.; Ding, K. Chem. -Asian J. 2018, 13, 799. doi:10.1002/asia. 201701670

  265. [265]

   Li, X.; Sun, X.; Zhang, L.; Sun, S.; Wang, W. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 3005. doi: 10.1039/c7ta09762j

  266. [266]

   Xue, X. L.; Chen, R. P.; Yan, C. Z.; Hu, Y.; Zhang, W. J.; Yang, S. Y.; Ma, L. B.; Zhu, G. Y.; Jin, Z. Nanoscale 2019, 11, 10439. doi: 10.1039/c9nr02279a

  267. [267]

   Li, X.; Wang, W.; Jiang, D.; Sun, S.; Zhang, L.; Sun, X. Chem. -Eur. J. 2016, 22, 13819. doi:10.1002/chem. 201603277

  268. [268]

   Gao, X.; An, L.; Qu, D.; Jiang, W. S.; Chai, Y. X.; Sun, S. R.; Liu, X. Y.; Sun, Z. C. Sci. Bull. 2019, 64, 918. doi:10.1016/j. scib. 2019. 05. 009

  269. [269]

   Hu, X.; Yong, Y.; Xu, Y.; Hong, X.; Weng, Y.; Wang, X.; Yao, X. Appl. Surf. Sci. 2020, 531, 147348. doi:10.1016/j. apsusc. 2020. 147348

  270. [270]

   Bai, Y.; Ye, L.; Chen, T.; Wang, L.; Shi, X.; Zhang, X.; Chen, D. ACS Appl. Mater. Inter. 2016, 8, 27661. doi:10.1021/acsami. 6b08129

  271. [271]

   Hoffman, B. M.; Lukoyanov, D.; Yang, Z. Y.; Dean, D. R.; Seefeldt, L. C. Chem. Rev. 2014, 114, 4041. doi: 10.1021/cr400641x

  272. [272]

   Giddey, S.; Badwal, S. P. S.; Kulkarni, A. Int. J. Hydrog. Energy 2013, 38, 14576. doi:10.1016/j. ijhydene. 2013. 09. 054

  273. [273]

   Schrauzer, G. N. G., T. D. J. Am. Chem. Soc. 1977, 99, 7189. doi: 10.1021/j100274a018

  274. [274]

   Li, Q.; Bai, X. X.; Luo, J. Y.; Li, C. Y.; Wang, Z. N.; Wu, W. W.; Liang, Y. P.; Zhao, Z. H. Nanotechnology 2020, 31, 8. doi: 10.1088/1361-6528/ab9863

  275. [275]

   Yang, J.; Guo, Y.; Jiang, R.; Qin, F.; Zhang, H.; Lu, W.; Wang, J.; Yu, J. C. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 8497. doi:10.1021/jacs. 8b03537

  276. [276]

   Hao, Y.; Dong, X.; Zhai, S.; Ma, H.; Wang, X.; Zhang, X. Chem. -Eur. J. 2016, 22, 18722. doi:10.1002/chem. 201604510

  277. [277]

   Nguyen, V. -H.; Mousavi, M.; Ghasemi, J. B.; Le, Q. V.; Delbari, S. A.; Shahedi Asl, M.; Shokouhimehr, M.; Mohammadi, M.; Azizian-Kalandaragh, Y.; Sabahi Namini, A. J. Colloid Interface Sci. 2020, doi:10.1016/j. jcis. 2020. 11. 011

  278. [278]

   Abulizi, A.; Maimaitizi, H.; Talifu, D.; Tursun, Y. Funct. Mater. Lett. 2020, 13, 20510315. doi: 10.1142/S1793604720510315

  279. [279]

   Ding, J.; Zhong, Q.; Gu, H. J. Alloy. Compd. 2018, 746, 147. doi:10.1016/j. jallcom. 2018. 01. 362

  280. [280]

   Ma, H.; Shi, Z.; Li, S.; Liu, N. Appl. Surf. Sci. 2016, 379, 309. doi:10.1016/j. apsusc. 2016. 04. 085

  281. [281]

   Wang, S.; Hai, X.; Ding, X.; Chang, K.; Xiang, Y.; Meng, X.; Yang, Z.; Chen, H.; Ye, J. Adv. Mater. 2017, 29, 1774. doi:10.1002/adma. 201701774

  282. [282]

   Ye, L.; Han, C.; Ma, Z.; Leng, Y.; Li, J.; Ji, X.; Bi, D.; Xie, H.; Huang, Z. Chem. Eng. J. 2017, 307, 311. doi:10.1016/j. cej. 2016. 08. 102

  283. [283]

   Li, Y.; Chen, X.; Zhang, M.; Zhu, Y.; Ren, W.; Mei, Z.; Gu, M.; Pan, F. Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 803. doi: 10.1039/c8cy02357c

  284. [284]

   Lee, J.; Park, H.; Choi, W. Environ. Sci. Technol. 2002, 36, 5462. doi: 10.1021/es025930s

  285. [285]

   Ge, J. H.; Zhang, L.; Xu, J.; Liu, Y. J.; Jiang, D. C.; Du, P. W. Chin. Chem. Lett. 2020, 31, 792. doi:10.1016/j. cclet. 2019. 05. 030

  286. [286]

   Sun, B.; Yang, X. P.; Zhao, D.; Zhang, L. Q. Comput. Mater. Sci. 2018, 141, 133. doi:10.1016/j. commatsci. 2017. 09. 013

  287. [287]

   Wang, Z. D.; Chu, Z.; Dong, C. W.; Wang, Z.; Yao, S. Y.; Gao, H.; Liu, Z. Y.; Liu, Y.; Yang, B.; Zhang, H. ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3, 1981. doi:10.1021/acsanm. 0c00022

  288. [288]

   Thilagavathi, T.; Venugopal, D.; Marnadu, R.; Chandrasekaran, J.; Alshahrani, T.; Shkir, M. J. Inorg. Organomet. Polym. Mater. 2020, 14. doi: 10.1007/s10904-020-01731-2

  289. [289]

   Mansingh, S.; Sultana, S.; Acharya, R.; Ghosh, M. K.; Parida, K. M. Inorg. Chem. 2020, 59, 6646. doi:10.1021/acs. inorgchem. 0c00981

  290. [290]

   Xing, P. X.; Wu, S. J.; Chen, Y. J.; Chen, P. F.; Hu, X.; Lin, H. J.; Zhao, L. H.; He, Y. M. ACS Sustain. Chem. Eng. 2019, 7, 12408. doi:10.1021/acssuschemeng. 9b01938

  291. [291]

   Zhou, S. Y.; Zhang, C. M.; Liu, J. Y.; Liao, J.; Kong, Y.; Xu, Y. L.; Chen, G. Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 5562. doi: 10.1039/c9cy00972h

  292. [292]

   Zhang, C. M.; Chen, G.; Lv, C.; Yao, Y.; Xu, Y. L.; Jin, X. L.; Meng, Q. Q. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 6, 11190. doi:10.1021/acssuschemeng. 8b02236

  293. [293]

   Li, R. G. Chin. J. Catal. 2018, 39, 1180. doi: 10.1016/s1872-2067(18)63104-3

  294. [294]

   Shipman, M. A.; Symes, M. D. Catal. Today 2017, 286, 57. doi:10.1016/j. cattod. 2016. 05. 008

  295. [295]

   Wang, M.; Tan, G.; Dang, M.; Wang, Y.; Zhang, B.; Ren, H.; Lv, L.; Xia, A. J. Colloid Interface Sci. 2021, 582, 212. doi:10.1016/j. jcis. 2020. 08. 040

  296. [296]

   Wang, J.; Wang, G.; Cheng, B.; Yu, J.; Fan, J. Chin. J. Catal. 2021, 42, 56. doi: 10.1016/s1872-2067(20)63634-8

  297. [297]

   Kumar, J.; Bansal, A. Water Air Soil Poll. 2013, 224, 1452. doi: 10.1007/s11270-013-1452-1

  298. [298]

   Halvaeifard, R.; Sharifnia, S. Korean J. Chem. Eng. 2018, 35, 770. doi: 10.1007/s11814-017-0338-0

  299. [299]

   Zhang, G.; Choi, W.; Kim, S. H.; Hong, S. B. J. Hazard. Mater. 2011, 188, 198. doi:10.1016/j. jhazmat. 2011. 01. 105

  300. [300]

   Sun, S.; Wang, W.; Zeng, S.; Shang, M.; Zhang, L. J. Hazard. Mater. 2010, 178, 427. doi:10.1016/j. jhazmat. 2010. 01. 098

  301. [301]

   Pang, X.; Skillen, N.; Gunaratne, N.; Rooney, D. W.; Robertson, P. K. J. J. Hazard. Mater. 2021, 402, 123461. doi:10.1016/j. jhazmat. 2020. 123461

  302. [302]

   Doh, S. J.; Kim, C.; Lee, S. G.; Lee, S. J.; Kim, H. J. Hazard. Mater. 2008, 154, 118. doi:10.1016/j. jhazmat. 2007. 09. 118

  303. [303]

   Chankhanittha, T.; Nanan, S. J. Colloid Interface Sci. 2021, 582, 412. doi:10.1016/j. jcis. 2020. 08. 061

  304. [304]

   Shen, X.; Zhang, Y.; Shi, Z.; Shan, S.; Liu, J.; Zhang, L. J. Alloy. Compd. 2021, 851, 156743. doi:10.1016/j. jallcom. 2020. 156743

  305. [305]

   Alharbi, N. S.; Hu, B.; Hayat, T.; Rabah, S. O.; Alsaedi, A.; Zhuang, L.; Wang, X. Front. Chem. Sci. Eng. 2020, 14, 1124. doi: 10.1007/s11705-020-1923-z

  306. [306]

   Shehzad, N.; Zafar, M.; Ashfaq, M.; Razzaq, A.; Akhter, P.; Ahmad, N.; Hafeez, A.; Azam, K.; Hussain, M.; Kim, W. Y. Crystals 2020, 10, 923. doi: 10.3390/cryst10100923

  307. [307]

   Feng, L.; Kong, L.; Ji, Z.; Wang, Y.; Shen, X.; Cheng, S.; Wu, S. Nano 2017, 12, 1750013. doi: 10.1142/s1793292017500138

  308. [308]

   Orge, C. A.; Soares, O. S. G. P.; Ramalho, P. S. F.; Pereira, M. F. R.; Faria, J. L. Catalysts 2019, 9, 703. doi: 10.3390/catal9090703

  309. [309]

   Chen, D.; Niu, F.; Qin, L.; Wang, S.; Zhang, N.; Huang, Y. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2017, 171, 24. doi:10.1016/j. solmat. 2017. 06. 021

  310. [310]

   Yang, B.; Bian, J.; Wang, L.; Wang, J.; Du, Y.; Wang, Z.; Wu, C.; Yang, Y. Phys. Chem. Chem. Phys. 2019, 21, 11697. doi: 10.1039/c9cp01763a

  311. [311]

   Chantelle, L.; de Oliveira, A. L. M.; Kennedy, B. J.; Maul, J.; da Silva, M. R. S.; Duarte, T. M.; Albuquerque, A. R.; Sambrano, J. R.; Landers, R.; Siu-Li, M.; et al. Inorg. Chem. 2020, 59, 7666. doi:10.1021/acs. inorgchem. 0c00664

  312. [312]

   Halder, S.; Bhowmik, T. K.; Dutta, A.; Sinha, T. P. Ceram. Int. 2020, 46, 21021. doi:10.1016/j. ceramint. 2020. 05. 170

  313. [313]

   Zhang, D.; Qi, J.; Ji, H.; Li, S.; Chen, L.; Huang, T.; Xu, C.; Chen, X.; Liu, W. Chem. Eng. J. 2020, 400, 125918. doi:10.1016/j. cej. 2020. 125918

  314. [314]

   Shtarev, D. S.; Shtareva, A. V.; Kevorkyants, R.; Rudakova, A. V.; Molokeev, M. S.; Bakiev, T. V.; Bulanin, K. M.; Ryabchuk, V. K.; Serpone, N. J. Mater. Chem. C 2020, 8, 3509. doi: 10.1039/C9TC06457E

  315. [315]

   Wang, M. M.; Wang, C.; Liu, Y.; Zhou, X. J. Solid State Chem. 2019, 280, 242. doi:10.1016/j. jssc. 2019. 121018

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  40
 • HTML全文浏览量:  2
文章相关
 • 发布日期:  2021-06-15
 • 收稿日期:  2020-11-10
 • 接受日期:  2020-12-08
 • 修回日期:  2020-12-08
 • 网络出版日期:  2020-12-21
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章