Fabrication of Graphene Quantum Dots Modified BiOI/PAN Flexible Fiber with Enhanced Photocatalytic Activity

Rongan He Rong Chen Jinhua Luo Shiying Zhang Difa Xu

Citation:  He Rongan, Chen Rong, Luo Jinhua, Zhang Shiying, Xu Difa. Fabrication of Graphene Quantum Dots Modified BiOI/PAN Flexible Fiber with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(6): 2011022-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202011022 shu

石墨烯量子点修饰的BiOI/PAN柔性纤维的制备及其增强的光催化活性

  通讯作者: 许第发, xudifa@sina.com
 • 基金项目:

  国家自然科学基金 52073034

  国家自然科学基金 21871030

  湖南省自然科学基金 2017JJ3340

  湖南省自然科学基金 2018JJ2457

  国家自然科学基金(52073034, 21871030)、湖南省自然科学基金(2018JJ2457, 2017JJ3340)和湖南省教育厅科学研究项目(18A370)资助

  湖南省教育厅科学研究项目 18A370

摘要: 在环境治理中,光催化氧化是去除有机污染物的一种很有前途的技术。与吸附、生物降解和化学氧化等方法相比,光催化氧化可以通过环境友好的方式,完全、方便、廉价地消除有机污染物。光催化氧化中,又以可见光光催化氧化更具优势,这是因为可见光在太阳光中的能量比例较高。碘氧化铋(BiOI)是一种很有前途的可见光光催化剂,不仅具有较窄的带隙,而且具有较低的价带(VB),其产生的光生空穴能氧化分解多种有机污染物。然而,BiOI粉末回收困难、比表面积低、载流子复合快等缺点限制了其实际应用。同时,光催化剂的柔性和分级结构有利于这些材料的操作、回收和性能改进,也是是非常可取的特性。为此,本文以j静电纺丝制备的聚丙烯腈(PAN)纳米纤维为基底,通过原位反应的方法,制备了具有分级结构的柔性BiOI/PAN复合纤维。在BiOI/PAN纤维中,BiOI薄片围绕PAN纤维、垂直均匀地排列在其表面,形成独特的分级结构。在制备的过程中,PAN纤维中掺入的Bi(Ⅲ)会先形成的BiOI晶核,并成为BiOI纳米片生长的种子。这对分级结构的形成至关重要。紫外-可见漫反射光谱和光致发光发射分析显示,这种分级结构可以改善BiOI/PAN光纤的光吸收,促进光生载流子的形成。因此,BiOI/PAN纤维比BiOI粉末具有更高的光催化活性。进一步,用预先制备的石墨烯量子点(GQDs)对BiOI/PAN纤维进行修饰,可制备出GQDs修饰的BiOI/PAN纤维复合材料(GQD-BiOI/PAN)。所制备GQD-BiOI/PAN的形貌与BiOI/PAN纤维几乎是一样的。通过制备方法、光致发光发射、反应自由基测试和X射线光电子能谱(XPS)的综合分析,证实了GQDs与BiOI之间会形成梯型(S型)异质结。这种S型异质结不仅能有效地抑制光生空穴的复合,而且能保留GQDs的最低未占据分子轨道(LUMO)上还原能力更强的电子,以及BiOI的VB上氧化能力更强的空穴,用于光催化降解苯酚。在纤维分级结构和S型异质结的共同作用下,GQD-BiOI/PAN在可见光光催化氧化苯酚中,其性能明显优于BiOI粉末和BiOI/PAN纳米纤维。此外,由于粘结紧密,GQD-BIOI/PAN可以进行裁剪和徒手操作,回收利用非常方便。在循环性能测试中,没有明显的样品损失和光催化活性的降低的现象。本文的工作为制备柔性光催化剂提供了一条新的途径,并对光催化剂的增强提供了新的视野。

English

  1. [1]

   Khin, M. M.; Nair, A. S.; Babu, V. J.; Murugan, R.; Ramakrishna, S. Energ. Environ. Sci. 2012, 5, 8075. doi: 10.1039/c2ee21818f

  2. [2]

   Brillas, E.; Martínez-Huitle, C. A. Appl. Catal. B 2015, 166–167, 603. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.11.016

  3. [3]

   Ibrahim, R. K.; Hayyan, M.; Alsaadi, M. A.; Hayyan, A.; Ibrahim, S. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 2016, 23, 13754. doi: 10.1007/s11356-016-6457-z

  4. [4]

   Reddy, P. A. K.; Reddy, P. V. L.; Kwon, E.; Kim, K.; Akter, T.; Kalagara, S. Environ. Int. 2016, 91, 94. doi: 10.1016/j.envint.2016.02.012

  5. [5]

   Wang, J.; Wang, S. J. Environ. Manage. 2016, 182, 620. doi: 10.1016/j.jenvman.2016.07.049

  6. [6]

   王艺蒙, 张申平, 葛宇, 王臣辉, 胡军, 刘洪来.物理化学学报, 2020, 36, 1905083. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905083Wang, Y.; Zhang, S.; Ge, Y.; Wang, C.; Hu, J.; Liu, H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905083. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905083

  7. [7]

   Wang, S.; Yun, J.; Luo, B.; Butburee, T.; Peerakiatkhajohn, P.; Thaweesak, S.; Xiao, M.; Wang, L. J. Mater. Sci. Technol. 2017, 33, 1. doi: 10.1016/j.jmst.2016.11.017

  8. [8]

   He, R.; Xu, D.; Cheng, B.; Yu, J.; Ho, W. Nanoscale Horiz. 2018, 3, 464. doi: 10.1039/c8nh00062j

  9. [9]

   He, R.; Cao, S.; Zhou, P.; Yu, J. Chin. J. Catal. 2014, 35, 989. doi: 10.1016/S1872-2067(14)60075-9

  10. [10]

   Xiang, X.; Zhu, B.; Cheng, B.; Yu, J.; Lv, H. Small 2020, 16, 2001024. doi: 10.1002/smll.202001024

  11. [11]

   Liu, X.; Gu, S.; Zhao, Y.; Zhou, G.; Li, W. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 45. doi: 10.1016/j.jmst.2020.04.023

  12. [12]

   Yang, Y.; Zhang, C.; Lai, C.; Zeng, G.; Huang, D.; Cheng, M.; Wang, J.; Chen, F.; Zhou, C.; Xiong, W. Adv. Colloid Interface Sci. 2018, 254, 76. doi: 10.1016/j.cis.2018.03.004

  13. [13]

   He, R.; Zhang, J.; Yu, J.; Cao, S. J. Colloid Interface Sci. 2016, 478, 201. doi: 10.1016/j.jcis.2016.06.012

  14. [14]

   Di, J.; Xia, J.; Li, H.; Guo, S.; Dai, S. Nano Energy 2017, 41, 172. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.09.008

  15. [15]

   Cheng, H.; Huang, B.; Dai, Y. Nanoscale 2014, 6, 2009. doi: 10.1039/c3nr05529a

  16. [16]

   Anwer, H.; Mahmood, A.; Lee, J.; Kim, K.; Park, J.; Yip, A. C. K. Nano Res. 2019, 12, 955. doi: 10.1007/s12274-019-2287-0

  17. [17]

   Sharma, K.; Dutta, V.; Sharma, S.; Raizada, P.; Hosseini-Bandegharaei, A.; Thakur, P.; Singh, P. J. Ind. Eng. Chem. 2019, 78, 1. doi: 10.1016/j.jiec.2019.06.022

  18. [18]

   Xing, Z.; Zhang, J.; Cui, J.; Yin, J.; Zhao, T.; Kuang, J.; Xiu, Z.; Wan, N.; Zhou, W. Appl. Catal. B 2018, 225, 452. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.12.005

  19. [19]

   Komeily-Nia, Z.; Montazer, M.; Heidarian, P.; Nasri-Nasrabadi, B. Polym. Adv. Technol. 2019, 30, 235. doi: 10.1002/pat.4480

  20. [20]

   Liao, C.; Ma, Z.; Dong, G.; Qiu, J. J. Am. Ceram. Soc. 2015, 98, 957. doi: 10.1111/jace.13388

  21. [21]

   He, R.; Lou, Z.; Gui, J.; Tang, B.; Xu, D. Appl. Surf. Sci. 2020, 504, 144370. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.144370

  22. [22]

   Zhang, Q.; Bai, J.; Li, G.; Li, C. J. Solid State Chem. 2019, 270, 129. doi: 10.1016/j.jssc.2018.11.015

  23. [23]

   Li, H.; Su, Z.; Hu, S.; Yan, Y. Appl. Catal. B 2017, 207, 134. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.02.013

  24. [24]

   Fu, J.; Zhu, B.; You, W.; Jaroniec, M.; Yu, J. Appl. Catal. B 2018, 220, 148. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.08.034

  25. [25]

   Karim, S. A.; Mohamed, A.; Abdel-Mottaleb, M. M.; Osman, T. A.; Khattab, A. J. Alloy. Compd. 2019, 772, 650. doi: 10.1016/j.jallcom.2018.09.155

  26. [26]

   Mohamed, A.; Nasser, W. S.; Kamel, B. M.; Hashem, T. Eur. Polym. J. 2019, 113, 192. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2019.01.062

  27. [27]

   Prasanth, R.; Aravindan, V.; Srinivasan, M. J. Power Sources 2012, 202, 299. doi: 10.1016/j.jpowsour.2011.11.057

  28. [28]

   Wang, K.; Shao, C.; Li, X.; Miao, F.; Lu, N.; Liu, Y. J. Sol-Gel Sci. Technol. 2016, 80, 783. doi: 10.1007/s10971-016-4161-6

  29. [29]

   Xu, F.; Meng, K.; Cheng, B.; Wang, S.; Xu, J.; Yu, J. Nat. Commun. 2020, 11, 4613. doi: 10.1038/s41467-020-18350-7

  30. [30]

   He, R.; Cheng, K.; Wei, Z.; Zhang, S.; Xu, D. Appl. Surf. Sci. 2019, 465, 964. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.09.217

  31. [31]

   Xu, Q.; Zhang, L.; Cheng, B.; Fan, J.; Yu, J. Chem 2020, 6, 1543. doi: 10.1016/j.chempr.2020.06.010

  32. [32]

   Xie, Q.; He, W.; Liu, S.; Li, C.; Zhang, J.; Wong, P. K. Chin. J. Catal. 2020, 41, 140. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63481-9

  33. [33]

   He, F.; Meng, A.; Cheng, B.; Ho, W.; Yu, J. Chin. J. Catal. 2020, 41, 9. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63382-6

  34. [34]

   Li, X.; Xiong, J.; Gao, X.; Ma, J.; Chen, Z.; Kang, B.; Liu, J.; Li, H.; Feng, Z.; Huang, J. J. Hazard. Mater. 2020, 387, 121690. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.121690

  35. [35]

   Wang, J.; Zhang, Q.; Deng, F.; Luo, X.; Dionysiou, D. D. Chem. Eng. J. 2020, 379, 122264. doi: 10.1016/j.cej.2019.122264

  36. [36]

   He, R.; Liu, H.; Liu, H.; Xu, D.; Zhang, L. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 52, 145. doi: 10.1016/j.jmst.2020.03.027

  37. [37]

   Li, Z.; Wu, Z.; He, R.; Wan, L.; Zhang, S. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 151. doi: 10.1016/j.jmst.2020.02.061

  38. [38]

   Xia, P.; Cao, S.; Zhu, B.; Liu, M.; Shi, M.; Yu, J.; Zhang, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 5218. doi: 10.1002/anie.201916012

  39. [39]

   He, F.; Zhu, B.; Cheng, B.; Yu, J.; Ho, W.; Macyk, W. Appl. Catal. B 2020, 272, 119006. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119006

  40. [40]

   Wang, Z.; Chen, Y.; Zhang, L.; Cheng, B.; Yu, J.; Fan, J. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 143. doi: 10.1016/j.jmst.2020.02.062

  41. [41]

   Ge, H.; Xu, F.; Cheng, B.; Yu, J.; Ho, W. ChemCatChem 2019, 11, 6301. doi: 10.1002/cctc.201901486

  42. [42]

   Yan, Y.; Gong, J.; Chen, J.; Zeng, Z.; Huang, W.; Pu, K.; Liu, J.; Chen, P. Adv. Mater. 2019, 31, 1808283. doi: 10.1002/adma.201808283

  43. [43]

   Yeh, T.; Chen, S.; Teng, H. Nano Energy 2015, 12, 476. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.01.021

  44. [44]

   Roushani, M.; Mavaei, M.; Daneshfar, A.; Rajabi, H. R. J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 2017, 28, 5135. doi: 10.1007/s10854-016-6169-7

  45. [45]

   Ye, R.; Peng, Z.; Metzger, A.; Lin, J.; Mann, J. A.; Huang, K.; Xiang, C.; Fan, X.; Samuel, E. L. G.; Alemany, L. B.; et al. ACS Appl. Mater. Interface. 2015, 7, 7041. doi: 10.1021/acsami.5b01419

  46. [46]

   Yan, M.; Hua, Y.; Zhu, F.; Gu, W.; Jiang, J.; Shen, H.; Shi, W. Appl. Catal. B 2017, 202, 518. doi: 10.1016/j.apcatb.2016.09.039

  47. [47]

   Yuan, A.; Lei, H.; Xi, F.; Liu, J.; Qin, L.; Chen, Z.; Dong, X. J. Colloid Interface Sci. 2019, 548, 56. doi: 10.1016/j.jcis.2019.04.027

  48. [48]

   Yan, Y.; Chen, J.; Li, N.; Tian, J.; Li, K.; Jiang, J.; Liu, J.; Tian, Q.; Chen, P. ACS Nano 2018, 12, 3523. doi: 10.1021/acsnano.8b00498

  49. [49]

   胡超, 穆野, 李明宇, 邱介山.物理化学学报, 2019, 35, 572. doi: 10.3866/PKU.WHXB201806060Hu, C.; Mu, Y.; Li, M.; Qiu, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35, 572. doi: 10.3866/PKU.WHXB201806060

  50. [50]

   Peng, J.; Gao, W.; Gupta, B. K.; Liu, Z.; Romero-Aburto, R.; Ge, L.; Song, L.; Alemany, L. B.; Zhan, X.; Gao, G.; et al. Nano Lett. 2012, 12, 844. doi: 10.1021/nl2038979

  51. [51]

   Zhou, Q.; Song, Y.; Li, N.; Chen, D.; Xu, Q.; Li, H.; He, J.; Lu, J. ACS Sustain. Chem. Eng. 2020, 8, 7921. doi: 10.1021/acssuschemeng.0c01548

  52. [52]

   Sun, X.; Li, H.; Ou, N.; Lyu, B.; Gui, B.; Tian, S.; Qian, D.; Wang, X.; Yang, J. Molecules 2019, 24, 344. doi: 10.3390/molecules24020344

  53. [53]

   Zhu, S.; Zhao, X.; Song, Y.; Lu, S.; Yang, B. Nano Today 2016, 11, 128. doi: 10.1016/j.nantod.2015.09.002

  54. [54]

   Sharma, S.; Dutta, V.; Singh, P.; Raizada, P.; Rahmani-Sani, A.; Hosseini-Bandegharaei, A.; Thakur, V. K. J. Clean. Prod. 2019, 228, 755. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.04.292

  55. [55]

   Dong, Y.; Shao, J.; Chen, C.; Li, H.; Wang, R.; Chi, Y.; Lin, X.; Chen, G. Carbon 2012, 50, 4738. doi: 10.1016/j.carbon.2012.06.002

  56. [56]

   Babu, V. J.; Bhavatharini, R. S. R.; Ramakrishna, S. RSC Adv. 2014, 4, 19251. doi: 10.1039/C4RA00579A

  57. [57]

   Zhou, X.; Shao, C.; Yang, S.; Li, X.; Guo, X.; Wang, X.; Li, X.; Liu, Y. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 6, 2316. doi: 10.1021/acssuschemeng.7b03760

  58. [58]

   Zhang, Y.; Park, M.; Kim, H. Y.; Ding, B.; Park, S. Appl. Surf. Sci. 2016, 384, 192. doi: 10.1016/j.apsusc.2016.05.039

  59. [59]

   Li, S.; Zhou, S.; Xu, H.; Xiao, L.; Wang, Y.; Shen, H.; Wang, H.; Yuan, Q. J. Mater. Sci. 2016, 51, 6801. doi: 10.1007/s10853-016-9967-7

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  21
 • HTML全文浏览量:  1
文章相关
 • 发布日期:  2021-06-15
 • 收稿日期:  2020-11-06
 • 接受日期:  2020-11-26
 • 修回日期:  2020-11-20
 • 网络出版日期:  2020-12-02
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章