All Organic S-Scheme Heterojunction PDI-Ala/S-C3N4 Photocatalyst with Enhanced Photocatalytic Performance

Xibao Li Jiyou Liu Juntong Huang Chaozheng He Zhijun Feng Zhi Chen Liying Wan Fang Deng

Citation:  Li Xibao, Liu Jiyou, Huang Juntong, He Chaozheng, Feng Zhijun, Chen Zhi, Wan Liying, Deng Fang. All Organic S-Scheme Heterojunction PDI-Ala/S-C3N4 Photocatalyst with Enhanced Photocatalytic Performance[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(6): 2010030-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010030 shu

全有机S型异质结PDI-Ala/S-C3N4光催化剂增强光催化性能

  通讯作者: 李喜宝, lixibao@nchu.edu.cn
  何朝政, hecz2019@xatu.edu.cn
  邓芳, 40030@nchu.edu.cn
 • 基金项目:

  国家自然科学基金 51962023

  国家自然科学基金 21603109

  国家自然科学基金(51962023, 51772140, 21603109), 江西省自然科学基金(20192ACBL21047, 20171ACB21033), 国家自然科学基金河南联合基金(U1404216)和江西省持久性污染物控制与资源循环利用重点实验室开放基金(南昌航空大学) (ES202002077)资助

  国家自然科学基金河南联合基金 U1404216

  江西省自然科学基金 20171ACB21033

  国家自然科学基金 51772140

  江西省持久性污染物控制与资源循环利用重点实验室开放基金(南昌航空大学) ES202002077

  江西省自然科学基金 20192ACBL21047

摘要: 有机光催化剂以其适宜的氧化还原能带、低成本、高化学稳定性、分子结构和电子结构的可调控性而备受关注。PDI-Ala (N, N’-二(丙酸)-苝-3, 4, 9, 10-四羧酸二亚胺)是一种新型的有机光催化剂,具有较强的可见光响应、低价带位置、强氧化能力等特点。然而,低的光生电荷转移速率和高的载流子复合率限制了它的应用。由于g-C3N4存在芳香杂环结构且PDI-Ala的刚性平面结构存在着离域大π键,g-C3N4和PDI-Ala可以通过π–π相互作用和N―C键紧密结合。通过硫掺杂g-C3N4合成了S-C3N4,其能带结构相比于g-C3N4更能与PDI-Ala相匹配。电子离域效应、内建电场和新形成的界面化学键共同促进了PDI-Ala与S-C3N4之间光生载流子的分离与迁移。因此,采用原位自组装的方法制备了一种由有机半导体PDI-Ala和S-C3N4组成的S型(阶梯型)异质结光催化剂。在制备过程中,PDI-Ala通过横向氢键和纵向π–π堆积自组装成超分子。采用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、能谱仪(EDS)、X射线光电子能谱(XPS)、紫外可见漫反射光谱(UV-Vis-DRS)、电化学阻抗谱(EIS)、Mott-Schottky曲线(MS)等多种表征方法,对PDI-Ala/S-C3N4光催化剂的晶体结构、形貌、价态、光学性能、稳定性和能带结构进行了系统的分析和研究; 利用密度泛函理论(DFT)计算了材料的功函数和界面耦合特性。研究了合成的光催化剂在H2O2生产中的光催化活性以及在可见光照射下对四环素(TC)和对硝基苯酚(PNP)的降解作用。该S型异质结具有能带匹配和紧密的界面结合,加速了分子间的电子转移,拓宽了异质结的可见光响应范围。此外,在PDI-Ala/S-C3N4光催化降解反应过程中,产生并积累了多种活性物种(h+、·O2-和H2O2)。因此,PDI-Ala/S-C3N4异质结在降解TC、PNP和H2O2生产方面表现出更强的光催化性能。在可见光照射下,30%PDI-Ala/S-C3N4样品在90 min内去除了90%的TC,H2O2的产率为28.3 μmol·h-1·g-1,分别是PDI-Ala的2.9倍和S-C3N4的1.6倍。结果表明,由苝二酰亚胺(PDIs)基超分子和S-C3N4组成的全有机光催化剂可有效地用于降解有机污染物和生产H2O2。本研究不仅为全有机S型异质结的设计提供了一种新的策略,而且为理解具有有效界面键合的异质结构催化剂的构效关系提供了新的见解和参考。

English

  1. [1]

   Long, Z.; Li, Q.; Wei, T.; Zhang, G.; Ren, Z. J. Hazard. Mater. 2020, 395, 122599. doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.122599

  2. [2]

   Liu, J.; Luo, X.; Sun, Y.; Tsang, D.; Qi, J.; Zhang, W.; Li, N.; Yin, M.; Wang, J.; Lippold, H.; et al. Environ. Int. 2019, 126, 771. doi: 10.1016/j.envint.2019.01.076

  3. [3]

   Li, X.; Xiong, J.; Gao, X.; Ma, J.; Chen, Z.; Kang, B.; Liu, J.; Li, H.; Feng, Z.; Huang, J. J. Hazard. Mater. 2020, 387, 121690. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.121690

  4. [4]

   Li, Y.; Zhou, M.; Cheng, B.; Shao, Y. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 1. doi: 10.1016/j.jmst.2020.04.028

  5. [5]

   Li, Y.; Zhou, X.; Xing, Y. Appl. Surf. Sci. 2020, 506, 144933. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.144933

  6. [6]

   Benlin, D.; Tu, X.; Zhao, W.; Wang, X.; Leung, D.; Xu, J. Chemosphere 2018, 211, 10. doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.07.131

  7. [7]

   Ma, D.; Yang, L.; Sheng, Z.; Chen, Y. Chem. Eng. J. 2021, 405, 126538. doi: 10.1016/j.cej.2020.126538

  8. [8]

   Zhang, H.; Ji, Q.; Lai, L.; Yao, G.; Lai, B. Chin. Chem. Lett. 2019, 30 (5), 1129. doi: 10.1016/j.cclet.2019.01.025

  9. [9]

   Chen, L.; Tian, L.; Zhao, X.; Hu, Z.; Fan, J.; Lv, K. Arab. J. Chem. 2020, 13 (2), 4404. doi: 10.1016/j.arabjc.2019.08.011

  10. [10]

   Ma, J.; Dai, J.; Duan, Y.; Zhang, J.; Qiang, L.; Xue, J. Renew. Energ. 2020, 156, 1008. doi: 10.1016/j.renene.2020.04.104

  11. [11]

   Zheng, Y.; Cheng, B.; Fan, J.; Yu, J.; Ho, W. J. Hazard. Mater. 2021, 403, 123559. doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.123559

  12. [12]

   Liang, H.; Hua, P.; Zhou, Y.; Fu, Z.; Tang, J.; Niu, J. Chin. Chem. Lett. 2019, 30 (12), 2245. doi: 10.1016/j.cclet.2019.05.046

  13. [13]

   Xu, Y.; Ma, Y.; Ji, X.; Huang, S.; Xia, J.; Xie, M.; Yan, J.; Xu, H.; Li, H. Appl. Surf. Sci. 2019, 464, 552. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.09.103

  14. [14]

   王艺蒙, 张申平, 葛宇, 王臣辉, 胡军, 刘洪来.物理化学学报, 2020, 36 (8), 1905083. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905083Wang, Y.; Zhang, S.; Ge, Y.; Wang, C.; Hu, J.; Liu, H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36 (8), 1905083. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905083

  15. [15]

   Ding, H.; Han, D.; Han, Y.; Liang, Y.; Liu, X.; Li, Z.; Zhu, S.; Wu, S. J. Hazard. Mater. 2020, 393, 122423. doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.122423

  16. [16]

   Xia, P.; Cao, S.; Zhu, B.; Liu, M.; Shi, M.; Yu, J.; Zhang, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59 (13), 5218. doi: 10.1002/anie.201916012

  17. [17]

   Zou, J.; Zhang, G.; Xu, X. Appl. Catal. A 2018, 563, 73. doi: 10.1016/j.apcata.2018.06.030

  18. [18]

   Mishra, A.; Mehta, A.; Basu, S.; Shetti, N. P.; Reddy, K. R.; Aminabhavi, T. M. Carbon 2019, 149, 693. doi: 10.1016/j.carbon.2019.04.104

  19. [19]

   Fu, J.; Xu, Q.; Low, J.; Jiang, C.; Yu, J. Appl. Catal. B 2019, 243, 556. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.11.011

  20. [20]

   Yang, Y.; Zhang, D.; Xiang, Q. Nanoscale 2019, 11 (40), 18797. doi: 10.1039/C9NR07242J

  21. [21]

   He, F.; Meng, A.; Cheng, B.; Ho, W.; Yu, J. Chin. J. Catal. 2020, 41, 9. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63382-6

  22. [22]

   Luo, J.; Lin, Z.; Zhao, Y.; Jiang, S.; Song, S. Chin. J. Catal. 2020, 41 (1), 122. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63490-X

  23. [23]

   Xiong, J.; Li, X.; Huang, J.; Gao, X.; Chen, Z.; Liu, J.; Li, H.; Kang, B.; Yao, W.; Zhu, Y. Appl. Catal. B 2020, 266, 118602. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.118602

  24. [24]

   Zhang, H.; Jia, L.; Wu, P.; Xu, R.; He, J.; Jiang, W. Appl. Surf. Sci. 2020, 527, 146584. doi: 10.1016/j.apsusc.2020.146584

  25. [25]

   Wu, T.; Liu, X.; Liu, Y.; Cheng, M.; Liu, Z.; Zeng, G.; Shao, B.; Liang, Q.; Zhang, W.; He, Q.; et al. Coord. Chem. Rev. 2020, 403, 213097. doi: 10.1016/j.ccr.2019.213097

  26. [26]

   Xu, F.; Meng, K.; Cheng, B.; Wang, S.; Xu, J.; Yu, J. Nat. Commun. 2020, 11 (1), 4613. doi: 10.1038/s41467-020-18350-7

  27. [27]

   Pan, B.; Wu, Y.; Qin, J.; Wang, C. Catal. Today 2019, 335, 208. doi: 10.1016/j.cattod.2018.11.017

  28. [28]

   He, F.; Zhu, B.; Cheng, B.; Yu, J.; Ho, W.; Macyk, W. Appl. Catal. B 2020, 272, 119006. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119006

  29. [29]

   Xie, Q.; He, W.; Liu, S.; Li, C.; Zhang, J.; Wong, P. K. Chin. J. Catal. 2020, 41 (1), 140. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63481-9

  30. [30]

   Cao, S.; Fan, B.; Feng, Y.; Chen, H.; Jiang, F.; Wang, X. Chem. Eng. J. 2018, 353, 147. doi: 10.1016/j.cej.2018.07.116

  31. [31]

   Hasija, V.; Raizada, P.; Sudhaik, A.; Sharma, K.; Kumar, A.; Singh, P.; Jonnalagadda, S. B.; Thakur, V. K. Appl. Mater. Today 2019, 15, 494. doi: 10.1016/j.apmt.2019.04.003

  32. [32]

   Jia, J.; Jiang, C.; Zhang, X.; Li, P.; Xiong, J.; Zhang, Z.; Wu, T.; Wang, Y. Appl. Surf. Sci. 2019, 495, 143524. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.07.266

  33. [33]

   Wang, Z.; Chen, Y.; Zhang, L.; Cheng, B.; Yu, J.; Fan, J. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 143. doi: 10.1016/j.jmst.2020.02.062

  34. [34]

   Miyake, G. M.; Theriot, J. C. Macromolecules 2014, 47 (23), 8255. doi: 10.1021/ma502044f

  35. [35]

   Patel, N. R.; Kelly, C. B.; Siegenfeld, A. P.; Molander, G. A. ACS Catal. 2017, 7 (3), 1766. doi: 10.1021/acscatal.6b03665

  36. [36]

   Yu, F.; Yu, Z.; Xu, Z.; Xiong, J.; Fan, Q.; Feng, X.; Tao, Y.; Hua, J.; Luo, F. Mol. Syst. Des. Eng. 2020, 5 (4), 882. doi: 10.1039/C9ME00181F

  37. [37]

   Li, Y.; Li, X.; Zhang, H.; Fan, J.; Xiang, Q. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 69. doi: 10.1016/j.jmst.2020.03.033

  38. [38]

   李云锋, 张敏, 周亮, 杨思佳, 武占省, 马玉花.物理化学学报, 2021, 37, 2009030. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009030Li, Y.; Zhang, M.; Zhou, L.; Yang, S.; Wu, Z.; Ma, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2009030. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009030

  39. [39]

   Xu, Q.; Dekun, M.; Yang, S.; Tian, Z.; Cheng, B.; Fan, J. Appl. Surf. Sci. 2019, 495, 143555. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.143555

  40. [40]

   Xia, J.; Chai, L.; Tian, T.; Li, H.; Hao, F.; Cui, Y.; Wang, Y.; Li, M.; Zhu, Y. Powder Technol. 2020, 373, 488. doi: 10.1016/j.powtec.2020.06.071

  41. [41]

   Xu, Y.; Ge, F.; Chen, Z.; Huang, S.; Wei, W.; Xie, M.; Xu, H.; Li, H. Appl. Surf. Sci. 2019, 469, 739. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.11.062

  42. [42]

   李小为, 王彬, 尹文轩, 狄俊, 夏杰祥, 朱文帅, 李华明.物理化学学报, 2020, 36 (3), 1902001. doi: 10.3866/PKU.WHXB201902001Li, X.; Wang, B.; Yin, W.; Di, J.; Xia, J.; Zhu, W.; Li, H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36 (3), 1902001. doi: 10.3866/PKU.WHXB201902001

  43. [43]

   Qin, D.; Xia, Y.; Li, Q.; Yang, C.; Qin, Y.; Lv, K. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 206. doi: 10.1016/j.jmst.2020.03.034

  44. [44]

   Qin, Y.; Li, H.; Lu, J.; Feng, Y.; Meng, F.; Ma, C.; Yan, Y.; Meng, M. Appl. Catal. B 2020, 277, 119254. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119254

  45. [45]

   Zhang, Q.; Jiang, L.; Wang, J.; Zhu, Y.; Pu, Y.; Dai, W. Appl. Catal. B 2020, 277, 119122. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119122

  46. [46]

   Miao, H.; Yang, J.; Peng, G.; Li, H.; Zhu, Y. Sci. Bull. 2019, 64 (13), 896. doi: 10.1016/j.scib.2019.05.006

  47. [47]

   Gao, X.; Gao, K.; Fu, F.; Liang, C.; Li, Q.; Liu, J.; Gao, L.; Zhu, Y. Appl. Catal. B 2020, 265, 118562. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.118562

  48. [48]

   Zhang, K.; Wang, J.; Jiang, W.; Yao, W.; Yang, H.; Zhu, Y. Appl. Catal. B 2018, 232, 175. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.03.059

  49. [49]

   Dai, W.; Jiang, L.; Wang, J.; Pu, Y.; Zhu, Y.; Wang, Y.; Xiao, B. Chem. Eng. J. 2020, 397, 125476. doi: 10.1016/j.cej.2020.125476

  50. [50]

   Gao, Q.; Xu, J.; Wang, Z.; Zhu, Y. Appl. Catal. B 2020, 271, 118933. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.118933

  51. [51]

   Xu, Q.; Zhang, L.; Cheng, B.; Fan, J.; Yu, J. Chem 2020, 6 (7), 1543. doi: 10.1016/j.chempr.2020.06.010

  52. [52]

   Li, Z.; Wu, Z.; He, R.; Wan, L.; Zhang, S. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 151. doi: 10.1016/j.jmst.2020.02.061

  53. [53]

   Wang, J.; Wang, G.; Cheng, B.; Yu, J.; Fan, J. Chin. J. Catal. 2021, 42 (1), 56. doi: 10.1016/S1872-2067(20)63634-8

  54. [54]

   Chen, Y.; Su, F.; Xie, H.; Wang, R.; Ding, C.; Huang, J.; Xu, Y.; Ye, L. Chem. Eng. J. 2021, 404, 126498. doi: 10.1016/j.cej.2020.126498

  55. [55]

   Chen, J.; Liu, T.; Zhang, H.; Wang, B.; Zheng, W.; Wang, X.; Li, J.; Zhong, J. Appl. Surf. Sci. 2020, 527, 146788. doi: 10.1016/j.apsusc.2020.146788

  56. [56]

   Wang, J.; Zhang, Q.; Deng, F.; Luo, X.; Dionysiou, D. D. Chem. Eng. J. 2020, 379, 122264. doi: 10.1016/j.cej.2019.122264

  57. [57]

   Zheng, Y.; Liu, Y.; Guo, X.; Chen, Z.; Zhang, W.; Wang, Y.; Tang, X.; Zhang, Y.; Zhao, Y. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 41, 117. doi: 10.1016/j.jmst.2019.09.018

  58. [58]

   Li, Q.; Zhao, W.; Zhai, Z.; Ren, K.; Wang, T.; Guan, H.; Shi, H. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 216. doi: 10.1016/j.jmst.2020.03.038

  59. [59]

   Xia, Y.; Tian, Z.; Heil, T.; Meng, A.; Cheng, B.; Cao, S.; Yu, J.; Antonietti, M. Joule 2019, 3 (11), 2792. doi: 10.1016/j.joule.2019.08.011

  60. [60]

   Mohammad, A.; Khan, M. E.; Cho, M. H. J. Alloy. Compd. 2020, 816, 152522. doi: 10.1016/j.jallcom.2019.152522

  61. [61]

   Chen, Z.; Hu, Z.; Zhu, D.; Feng, Z.; Li, X.; Huang, J.; Shen, X. J. Alloy. Compd. 2020, 847, 155560. doi: 10.1016/j.jallcom.2020.155560

  62. [62]

   Moon, G. -H.; Kim, W.; Bokare, A. D.; Sung, N. -E.; Choi, W. Energ. Environ. Sci. 2014, 7 (12), 4023. doi: 10.1039/C4EE02757D

  63. [63]

   Hu, L.; Liu, X.; Dalgleish, S.; Matsushita, M. M.; Yoshikawa, H.; Awaga, K. J. Mater. Chem. C 2015, 3 (20), 5122. doi: 10.1039/C5TC00414D

  64. [64]

   Hu, Z.; Huang, J.; Luo, Y.; Liu, M.; Li, X.; Yan, M.; Ye, Z.; Chen, Z.; Feng, Z.; Huang, S. Electrochim. Acta 2019, 319, 293. doi: 10.1016/j.electacta.2019.06.178

  65. [65]

   Chen, G.; Wang, Y.; Shen, Q.; Xiong, X.; Ren, S.; Dai, G.; Wu, C. Ceram. Int. 2020, 46 (13), 21304. doi: 10.1016/j.ceramint.2020.05.224

  66. [66]

   Almeida, R.; Banerjee, A.; Chakraborty, S.; Almeida, J.; Ahuja, R. ChemPhysChem 2018, 19 (1), 148. doi: 10.1002/cphc.201700768

  67. [67]

   Wang, X.; Meng, J.; Yang, X.; Hu, A.; Yang, Y.; Guo, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11 (1), 588. doi: 10.1021/acsami.8b151

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  1
 • 文章访问数:  24
 • HTML全文浏览量:  2
文章相关
 • 发布日期:  2021-06-15
 • 收稿日期:  2020-10-15
 • 接受日期:  2020-11-18
 • 修回日期:  2020-11-09
 • 网络出版日期:  2020-11-24
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章