Review of Z-Scheme Heterojunctions for Photocatalytic Energy Conversion

Dong Liu Shengtao Chen Renjie Li Tianyou Peng

Citation:  Liu Dong, Chen Shengtao, Li Renjie, Peng Tianyou. Review of Z-Scheme Heterojunctions for Photocatalytic Energy Conversion[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(6): 2010017-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010017 shu

用于光催化能量转换的Z-型异质结的研究进展

  作者简介:

  Dr. Renjie Li received his BS in applied chemistry in 2003 and his Ph.D. in inorganic chemistry in 2008 from Shandong University. He joined the faculty of Wuhan University in 2008 and is now an associate professor. He currently works on solar cells and photocatalysis using the functional materials, such as the phthalocyanines and porphyrins.;
  Prof. Tianyou Peng received his Ph.D. degree in Chemistry from Wuhan University, China in 1998. He did a post-doc at Kyoto University, Japan with Prof. K. Hirano. He has been a full Professor at College of Chemistry and Molecular Sciences of Wuhan University since 2004. Right now, he is the Director of the Institute of Inorganic Chemistry in Wuhan University. His scientific interests are in inorganic chemistry, material chemistry, and nanomaterials including dye-sensitized solar cell and clean energy production including photocatalytic H2 production, CO2 conversion and N2 fixation.;
  通讯作者: 李仁杰, lirj@whu.edu.cn
  彭天右, typeng@whu.edu.cn
 • 基金项目:

  湖北省创新群体 2014CFA007

  国家自然科学基金 21573166

  国家自然科学基金 21631003

  江苏省自然科学基金 BK20151247

  国家自然科学基金 21975190

  国家自然科学基金(21975190, 21871215, 21631003, 21573166)、深圳市科技创新委员会科技项目(JCYJ20180302153921190)、江苏省自然科学基金(BK20151247)、湖北省创新群体(2014CFA007)资助项目

  国家自然科学基金 21871215

  深圳市科技创新委员会科技项目 JCYJ20180302153921190

摘要: 受植物光合作用的启发,研究者发展了多种模拟光合作用体系用于光分解水、二氧化碳光还原和氮光固定以生产“太阳燃料”(如氢气、甲烷和氨气),以期缓解当前的能源短缺和环境污染。尽管基于人造半导体材料的光合作用是一种潜在、理想的以“太阳燃料”的化学键形式存储太阳能的方法,但是构筑能够在规模和成本方面与化石燃料竞争的生产“太阳燃料”的人工光合作用体系仍然存在巨大的挑战。因此,开发低成本的高效光催化剂对于促进人工光合作用的三种主要光催化过程(光俘获、电荷产生与分离,以及表面/界面催化反应)具有重要的意义。在已研究的各类光催化剂中,Z-型异质结复合体系不仅可以提高光俘获能力和显著抑制电荷载流子复合,而且还可通过保持光激发电子/空穴的强还原/氧化能力来促进表面/界面催化反应,因而受到广泛关注。将太阳能转化为化学能的Z-型纳米异质结的研究证明这些异质结在提高生产“太阳燃料”的光催化反应体系的整体效率方面的重要性。该综述主要介绍了Z-型异质结的发展历史和直接Z-型异质结相较于传统Ⅱ型异质结、液相Z-型和全固态Z-型异质结的优势,并阐述了两步激发Z-型光催化体系的反应机理和途径。然后,从材料组成角度重点介绍了近5年来不同类型Z-型纳米结构材料(无机,有机和无机-有机复合材料)在光催化能源转换领域的应用,以及提高Z-型纳米结构材料光催化性能的各种调控/工程策略(如扩展光谱吸收区、促进电荷转移/分离和表面化学改性等)。此外,还讨论了Z-型光催化机理的表征方法与策略(如金属负载法、牺牲试剂测试法、自由基捕集实验、原位X-射线光电子能谱、光催化还原实验、Kelvin探针力显微镜、表面光电压光谱、瞬态吸收光谱及理论计算等)及光催化性能的评价方法和标准。最后,介绍了Z-型异质结光催化体系目前面临的挑战和发展方向。我们希望该综述能为光催化体系的性能突破方向提供新的认识,并为新型Z-型光催化材料的设计和构筑提供指导。

English

  1. [1]

   Fujishima, A.; Honda, K. Nature 1971, 238, 37. doi: 10.1038/238037a0

  2. [2]

   Ida, S.; Takashiba, A.; Koga, S.; Hagiwara, H.; Ishihara, T. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 1872. doi: 10.1021/ja409465k

  3. [3]

   Zhou, C. Y.; Lai, C.; Huang, D. L.; Zeng, G. M.; Zhang, C.; Cheng, M.; Hu, L.; Wan, J.; Xiong, W. P.; Wen, M.; et al. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 220, 202. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.08.055

  4. [4]

   Marschall, R. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 2421. doi: 10.1002/adfm.201303214

  5. [5]

   Huang, D.; Chen, S.; Zeng, G.; Gong, X. M.; Zhou, C. Y.; Cheng, M.; Xue, W. J.; Yan, X. L.; Li, J. Coord. Chem. Rev. 2019, 385, 44. doi: 10.1016/j.ccr.2018.12.013

  6. [6]

   Xu, F. Y.; Xiao, W.; Cheng, B.; Yu, J. G. Int. J. Hydrog. Energy 2014, 39, 15394. doi: 10.1016/j.ijhydene.2014.07.166

  7. [7]

   Fang, B.; Bonakdarpour, A.; Reilly, K.; Xing, Y.; Taghipour, F.; Wilkinson, D. ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 15488. doi: 10.1021/am504128t

  8. [8]

   Putri, L.; Ng, B. J.; Er, C. C.; Ong, W. J.; Chang, W. S.; Mohamed, A. R.; Chai, S. P. Appl. Surf. Sci. 2020, 504, 144427. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.144427

  9. [9]

   Tang, J. Y.; Kong, X. Y.; Ng, B. J.; Chew, Y. H.; Mohamed, A.; Chai, S. P. Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 2335. doi: 10.1039/C9CY00449A

  10. [10]

   Bard, A. J. Photochem. 1982, 327. doi: 10.1016/0047-2670(82)87022-6

  11. [11]

   Low, J. X.; Yu, J. G.; Jiang. C. J. Interface Sci. Technol. 2020, 31, 193. doi: 10.1016/B978-0-08-102890-2.00006-3

  12. [12]

   Tada, H.; Mitsui, T.; Kiyonaga, T.; Akita, T.; Tanaka. K. Nat. Mater. 2006, 5, 782. doi: 10.1038/nmat1734

  13. [13]

   Lu, Z. Y.; Yu, Z. H.; Dong, J. B.; Song, M. S.; Liu, Y.; Liu, X. L.; Ma, Z. F.; Su, H.; Yan, Y. S.; Huo. P. W. Chem. Eng. J. 2018, 337, 228. doi: 10.1016/j.cej.2017.12.115

  14. [14]

   Zhao, S.; Zhang, Y. W.; Zhou, Y. M.; Fang, J. S.; Wang, Y. Y.; Zhang, C.; Chen, W. X. J. Mater. Sci. 2018, 53, 6008. doi: 10.1007/s10853-018-1995-z

  15. [15]

   Low, J.; Jiang, C.; Cheng, B.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A.; Yu, J. G.Small Methods 2017, 1, 1700080. doi: 10.1002/smtd.201700080

  16. [16]

   Jo, W.; Selvam. N. Chem. Eng. J. 2017, 317, 913. doi: 10.1016/j.cej.2017.02.129

  17. [17]

   Yu, J. G.; Wang, S. H.; Low, J. X.; Xiao, W. Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 16883. doi: 10.1039/C3CP53131G

  18. [18]

   Wang, Z.; Li, C.; Domen, K. Chem. Soc. Rev. 2019, 48, 2109. doi: 10.1039/C8CS00542G

  19. [19]

   Wang, Q.; Domen, K. Chem. Rev. 2020, 120, 919. doi: 10.1021/acs.chemrev.9b00201

  20. [20]

   Wang, Y.; Suzuki, H.; Xie, J.; Tomita, O.; Martin, D.; Higashi, M.; Kong, D.; Abe, R.; Tang, J. Chem. Rev. 2018, 118, 5201. doi: 10.1021/acs.chemrev.7b00286

  21. [21]

   Wang, J.; Wang, G. H.; Wei, X. H.; Liu, G.; Li, J. Appl. Surf. Sci. 2018, 456, 666. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.06.182

  22. [22]

   Li, H. J.; Tu, W. G.; Zhou, Y.; Zou, Z. G. Adv. Sci. 2016, 3, 1500389. doi: 10.1002/advs.201500389

  23. [23]

   Guo, L. J.; Wang, Y. J.; He, T. Chem. Rev. 2016, 16, 1918. doi: 10.1002/tcr.201600008

  24. [24]

   Zhang, G. J.; Su, A.; Qu, J. W.; Xu, Y. Mater. Res. Bull. 2014, 55, 43. doi: 10.1016/j.materresbull.2014.04.012

  25. [25]

   Ghadimkhani, G.; de Tacconi, N. R.; Chanmanee, W.; Janaky, C.; Rajeshwar. K. Chem. Commun. 2013, 49, 1297. doi: 10.1039/C2CC38068D

  26. [26]

   Truong, Q.; Liu, J.; Chung, C.; Ling, Y. Catal. Commun. 2012, 19, 85. doi: 10.1016/j.catcom.2011.12.025

  27. [27]

   Bessekhouad, Y.; Robert, D.; Weber, J. J. Photochem. Photobiol. A 2004, 163, 569. doi: 10.1016/j.jphotochem.2004.02.006

  28. [28]

   Liu, B. S.; Wu, H.; Parkin, I. ACS Omega 2020, 5, 14847. doi: 10.1021/acsomega.0c02145

  29. [29]

   Ng, B.; Putri, L.; Kong, X.; Teh, Y. W.; Pasbakhsh, P.; Chai, S. P. Adv. Sci. 2020, 7, 1903171. doi: 10.1002/advs.201903171

  30. [30]

   Zhou, L.; Boyd, C. E. Aquaculture 2016, 450, 187.doi: 10.1016/j.aquaculture.2015.07.022

  31. [31]

   Wu, N. Q.; Wang, J.; Tafen, D.; Wang, H.; Zheng, J. G.; Lewis, J.; Liu, X. G.; Leonard, S. S.; Manivannan, A. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 6679. doi: 10.1021/ja909456f

  32. [32]

   Liu, G.; Niu, P.; Sun, C. H.; Smith, S.; Chen, Z. G.; Lu, G.; Cheng, H. M. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 11642. doi: 10.1021/ja103798k

  33. [33]

   Chen, X.; Li, N.; Kong, Z.; Ong, W. J.; Zhao, X. J. Mater. Horiz. 2018, 5, 9. doi: 10.1039/C7MH00557A

  34. [34]

   Bazhenova, T.; Shilov, A. Coord. Chem. Rev. 1995, 144, 69. doi: 10.1016/0010-8545(95)01139-G

  35. [35]

   Van der Ham, C.; Koper, M.; Hetterscheid, D. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 5183. doi: 10.1039/C4CS00085D

  36. [36]

   Sun, S. M.; Li, X. M.; Wang, W. Z.; Zhang, L.; Sun, X. Appl. Catal. B: Environ. 2017, 200, 323. doi: 10.1016/j.apcatb.2016.07.025

  37. [37]

   Inoue, T.; Fujishima, A.; Konishi, S.; Honda, K. Nature 1979, 277, 637. doi: 10.1038/277637a0

  38. [38]

   Zhang, L.; Zhao, Z. J.; Wang, T.; Gong, J. L. Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 5423. doi: 10.1039/C8CS00016F

  39. [39]

   Maeda, K. Adv. Mater. 2019, 31, 1808205. doi: 10.1002/adma.201808205

  40. [40]

   Remiro-Buenamañana, S.; García, H. ChemCatChem 2019, 11, 342. doi: 10.1002/cctc.201801409

  41. [41]

   Ghoussoub, M.; Xia, M.; Duchesne, P.; Segal, D.; Ozin, G. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 1122. doi: 10.1039/C8EE02790K

  42. [42]

   Sun, Z.; Talreja, N.; Tao, H.; Texter, J.; Muhler, M.; Strunk, J.; Chen, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 7610. doi: 10.1002/anie.201710509

  43. [43]

   Xie, J. F.; Zhao, X. T.; Wu, M. X.; Li, Q. H.; Wang, Y.; Yao, J. B. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 130, 9788. doi: 10.1002/anie.201802055

  44. [44]

   Yang, H. P.; Wu, Y.; Lin, Q.; Fan, L. D.; Chai, X. Y.; Zhang, Q. L.; Liu, J. H.; He, C. X.; Lin, Z. Q. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 130, 15702. doi: 10.1002/anie.201809255

  45. [45]

   Habisreutinger, S. N.; Schmidt-Mende, L.; Stolarczyk, J. K. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 7372. doi: 10.1002/anie.201207199

  46. [46]

   Gao, X. M.; Shang, Y. Y.; Liu, L. B.; Fu, F. J. Catal. 2019, 371, 71. doi: 10.1016/j.jcat.2019.01.002

  47. [47]

   Li, J.; Niu, A. P.; Lu, C. J.; Zhang, J. H.; Junaid, M.; Strauss, P.; Xiao, P.; Wang, X.; Ren, Y. W.; Pei, D. S. Chemosphere 2017, 168, 112. doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.10.048

  48. [48]

   Schlogl, R. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 2004. doi: 10.1002/anie.200301553

  49. [49]

   Schrauzer, G. N.; Guth, T. D. J. Am. Chem. Soc. 1977, 99, 7189. doi: 10.1021/ja00464a015

  50. [50]

   Hoffman, B.; Lukoyanov, D.; Yang, Z.; Dean, D.; Seefeldt, L. Chem. Rev. 2014, 114, 4041. doi: 10.1021/cr400641x

  51. [51]

   Huang, Y. W.; Zhang, N.; Wu, Z. J.; Xie, X. Q. J. Mater. Chem. A 2020, 8, 4978. doi: 10.1039/C9TA13589H

  52. [52]

   Huang, D. L.; Tang, Z. H.; Peng, Z. W.; Lai, C.; Zeng, G. M.; Zhang, C.; Xu, P.; Cheng, M.; Wan, J.; Wang, R. Z. J. Taiwan Inst. Chem. E 2017, 77, 113. doi: 10.1016/j.jtice.2017.04.030

  53. [53]

   Acar, C.; Dincer, I.; Zamfirescu, C. Int. J. Energy Res. 2014, 38, 1903. doi: 10.1002/er.3211

  54. [54]

   Huang, D. L.; Wang, Y.; Zhang, C.; Zeng, G. M.; Lai, C.; Wan, J.; Qin, L.; Zeng, Y. L. RSC Adv. 2016, 6, 73186. doi: 10.1039/C6RA11850J

  55. [55]

   Chi, Z.; Chen, H.; Chen, Z.; Zhao, Q.; Chen, H.; Weng, Y. X. ACS Nano 2018, 12, 8961. doi: 10.1021/acsnano.8b02354

  56. [56]

   Li, K.; Peng, B. S.; Peng, T. Y. ACS Catal. 2016, 6, 7485. doi: 10.1021/acscatal.6b02089

  57. [57]

   Standard Test Methods for Ammonia Nitrogen in Water. ASTM D1426-15, Available online: https: //www.astm.org/Standards/D1426.htm (accessed on November 24, 2020).

  58. [58]

   Standard Test Method for Determination of Dissolved Alkali and Alkaline Earth Cations and Ammonium in Water and Wastewater by Ion Chromatography. ASTM D6919-09, Available online: https: //www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6919-09.htm (accessed on November 24, 2020).

  59. [59]

   Dissolved Sodium, Ammonium, Potassium, Magnesium and Calcium in Wet Deposition by Chemically Suppressed Ion Chromatography. Method 300.7 EPA, Cincinnati, OH, US 1986.

  60. [60]

   Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed., APHA, Washington, DC, US 2005.

  61. [61]

   Crosby, N. T. Analyst 1968, 93, 406. doi: 10.1039/AN9689300406

  62. [62]

   Grasshoff, K.; Johannsen, H. ICES J. Mar. Sci. 1972, 34, 516. doi: 10.1093/icesjms/34.3.516

  63. [63]

   Gao, X.; Wen, Y. J.; Qu, D.; An, L.; Luan, S. L.; Jiang, W. S.; Zong, X. P.; Liu, X. Y.; Sun, Z. C. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 6, 5342. doi: 10.1021/acssuschemeng.8b00110

  64. [64]

   Chen, R.; Yang, C. J.; Cai, W. Z.; Wang, H. Y.; Miao, J. W.; Zhang, L. P.; Chen, S. L.; Liu, B. ACS Energy Lett. 2017, 2, 1070. doi: 10.1021/acsenergylett.7b00219

  65. [65]

   Yuen, S.; Pollard, A. J. Sci. Food Agric. 1952, 3, 441. doi: 10.1002/jsfa.2740031002

  66. [66]

   Thompson, J.; Morrison, G. Anal. Chem. 1951, 23, 1153. doi: 10.1021/ac60056a029

  67. [67]

   Searle, P. Analyst 1984, 109, 549. doi: 10.1039/an9840900549

  68. [68]

   Michalski, R. Separations 2018, 5, 16. doi: 10.3390/separations5010016

  69. [69]

   Butt, S. B.; Riaz, M. J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol. 2009, 32, 1045. doi: 10.1080/10826070902841299

  70. [70]

   Zhu, M.; Sun, Z.; Fujitsuka, M.; Majima, T. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 2160. doi: 10.1002/anie.201711357

  71. [71]

   Shinde, S.; Bhosale, C.; Rajpure, K. Catal. Rev. 2013, 55, 79. doi: 10.1080/01614940.2012.734202

  72. [72]

   Gligorovski, S.; Strekowski, R.; Barbati, S.; Vione, D. Chem. Rev. 2015, 115, 13051. doi: 10.1021/cr500310b

  73. [73]

   Fu, Y. H.; Liang, W.; Guo, J. Q.; Tang, H.; Liu, S. S. Appl. Surf. Sci. 2018, 430, 234. doi: 10.1016/j.apsusc.2017.08.042

  74. [74]

   Bao, Y. C.; Chen, K. Z. Appl. Surf. Sci. 2018, 437, 51. doi: 10.1016/j.apsusc.2017.12.075

  75. [75]

   Chai, B.; Liu, C.; Yan, J.; Ren, Z.; Wang, Z. J. Appl. Surf. Sci. 2018, 448, 1. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.04.116

  76. [76]

   Che, H. N.; Liu, C. B.; Hu, W.; Hu, H.; Li, J. Q.; Dou, J. Y.; Shi, W. D.; Li, C. M.; Dong, H. J. Catal. Sci. Technol. 2018, 8, 622. doi: 10.1039/C7CY01709J

  77. [77]

   Sun, M.; Wang, Y.; Shao, Y.; He, Y. H.; Zeng, Q.; Liang, H. K.; Yan, T.; Du, B. J. Colloid Interface Sci. 2017, 501, 123. doi: 10.1016/j.jcis.2017.04.047

  78. [78]

   Wu, Y.; Wang, H.; Tu, W. G.; Liu, Y.; Tan, Y. Z.; Yuan, X. Z.; Chew, J. W. J. Hazard Mater. 2018, 347, 412. doi: 10.1016/j.jhazmat.2018.01.025

  79. [79]

   Wu, Y.; Wang, H.; Tu, W. G.; Liu, Y.; Wu, S. Y.; Tan, Z. Y.; Chew, J. W. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 233, 58. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.03.105

  80. [80]

   Yang, Y.; Wu, J. J.; Xiao, T. T.; Tang, Z.; Shen, J. Y.; Li, H.; Zhou, Y.; Zou, Z. G. Appl. Catal. B: Environ. 2019, 255, 117771. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.117771

  81. [81]

   Wang, S.; Zhu, B. C.; Liu, M. J.; Zhang, L. Y.; Yu, J. G.; Zhou, M. H. Appl. Catal. B: Environ. 2019, 243, 19. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.10.019

  82. [82]

   Zhang, M.; Lu, M.; Lang, Z. L.; Liu, J.; Liu, M.; Chang, J. N.; Li, L. Y.; Shang, L. J.; Wang, M.; Li, S. L.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 132, 6562. doi: 10.1002/anie.202000929

  83. [83]

   Low, J. X.; Dai, B. Z.; Tong, T.; Jiang, C. J.; Yu, J. G. Adv. Mater. 2019, 31, 1802981. doi: 10.1002/adma.201802981

  84. [84]

   He, Y. M.; Zhang, L. H.; Fan, M. H.; Wang, X. X.; Walbridge, M. L.; Nong, Q. Y.; Wu, Y.; Zhao, L. H. Sol. Energy Mater Sol. Cells 2015, 137, 175. doi: 10.1016/j.solmat.2015.01.037

  85. [85]

   Ma, X. G.; Chen, C.; Hu, J. S.; Zheng, M. K.; Wang, H. H.; Dong, S. J.; Huang, C. Y.; Chen, X. B. J. Alloy. Compd. 2019, 788, 1. doi: 10.1016/j.jallcom.2019.02.044

  86. [86]

   Zhu, B. C.; Zhang, L. Y.; Cheng, B.; Yu, J. G. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 224, 983. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.11.025

  87. [87]

   Liu, J. J.; Cheng, B.; Yu, J. G. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 31175. doi: 10.1039/C6CP06147H

  88. [88]

   Xu, D. F.; Cheng, B.; Wang, W. K.; Jiang, C. J.; Yu, J. G. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 231, 368. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.03.036

  89. [89]

   Li, Z. W.; Hou, J. G.; Zhang, B.; Cao, S. Y.; Wu, Y. Z.; Gao, Z. M.; Nie, X. W.; Sun, L. C. Nano Energy 2019, 59, 537. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.03.004

  90. [90]

   Opoku, F.; Govender, K.; van Sittert, C.; Govender, P. Appl. Surf. Sci. 2018, 427, 487. doi: 10.1016/j.apsusc.2017.09.019

  91. [91]

   Fu, C. F.; Zhang, R. Q.; Luo, Q. Q.; Li, X. X.; Yang, J. L. J. Comput. Chem. 2019, 40, 980. doi: 10.1002/jcc.25540

  92. [92]

   Huang, Z. F.; Song, J. J.; Wang, X.; Pan, L.; Li, K.; Zhang, X. W.; Wang, L.; Zou, J. J. Nano Energy 2017, 40, 308. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.08.032

  93. [93]

   Zhang, J. F.; Fu, J. W.; Wang, Z. L.; Cheng, B.; Dai, K.; Ho, W. K. J. Alloy. Compd. 2018, 766, 841. doi: 10.1016/j.jallcom.2018.07.041

  94. [94]

   Tong, T.; He, B.; Zhu, B. C.; Cheng, B.; Zhang, L. Y. Appl. Surf. Sci. 2018, 459, 385. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.08.007

  95. [95]

   Huang, Z.; Sun, Q.; Lv, K.; Zhang, Z. H.; Li, M.; Li, B. Appl. Catal. B: Environ. 2015, 164, 420. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.09.043

  96. [96]

   Yu, W. L.; Xu, D.; Peng, T. Y. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 19936. doi: 10.1039/C5TA05503B

  97. [97]

   Yu, W. L.; Chen, J.; Shang, T.; Chen, L.; Gu, L.; Peng, T. Y. Appl. Catal. B: Environ. 2017, 219, 693. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.08.018

  98. [98]

   Zhang, J. F.; Zhou, P.; Liu, J. J.; Yu, J. G. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 20382. doi: 10.1039/C4CP02201G

  99. [99]

   Rudenko, A.; Brener, S.; Katsnelson, M. Phys. Rev. Lett. 2016, 116, 246401. doi: 10.1103/PhysRevLett.116.246401

  100. [100]

   Miyata, A.; Mitioglu, A.; Plochocka, P.; Portugall, O.; Wang, J.; Stranks, S.; Snaith, H.; Nicholas, R. Nat. Phys. 2015, 11, 582. doi: 10.1038/NPHYS3357

  101. [101]

   Wang, P.; Mao, Y.; Li, L.; Shen, Z.; Luo, X.; Wu, K.; An, P.; Wang, H.; Su, L.; Li, Y.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 11329. doi: 10.1002/anie.201904571

  102. [102]

   Chen, J. F.; Hu, C.; Deng, Z.; Gong, X. P.; Su, Y.; Yang, Q.; Zhong, J. B.; Li, J. Z.; Duan, R. Chem. Phys. Lett. 2019, 716, 134. doi: 10.1016/j.cplett.2018.12.026

  103. [103]

   Maeda, K. ACS Catal. 2013, 3, 1486. doi: 10.1021/cs4002089

  104. [104]

   Xu, F. Y.; Zhang, L. Y.; Cheng, B.; Yu, J. G. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 6, 1229. doi: 10.1021/acssuschemeng.8b02710

  105. [105]

   Zhang, S.; Wang, J. M.; Chen, S. T.; Li, R. J.; Peng, T. Y. Ind. Eng. Chem. Res. 2019, 58, 14802. doi: 10.1021/acs.iecr.9b02335

  106. [106]

   Li, X. B.; Tung, C. H.; Wu, L. Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 10804. doi: 10.1002/anie.201901267

  107. [107]

   Guo, H.; Du, H.; Jiang, Y.; Jiang, N.; Shen, C. C.; Zhou, X.; Liu, Y. N.; Xu, A. W. J. Phys. Chem. C 2017, 121, 107. doi: 10.1021/acs.jpcc.6b10013

  108. [108]

   Xu, Q. L.; Zhang, L. Y.; Cheng, B.; Fan, J. J.; Yu, J. G. Chem2020, 6, 1543. doi: 10.1016/j.chempr.2020.06.010

  109. [109]

   Zeng, C.; Hu, Y.; Zhang, T.; Dong, F.; Zhang, Y. H.; Huang, H. W. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 16932. doi: 10.1039/C8TA04258F

  110. [110]

   Chao, Y.; Zhou, P.; Li, N.; Lai, J.; Yang, Y.; Zhang, Y. L.; Tang, Y. H.; Yang, W. X.; Du, Y. P.; Su, D.; et al. Adv. Mater. 2018, 31, 1807226. doi: 10.1002/adma.201807226

  111. [111]

   Cui, H. J.; Li, B. B.; Li, Z. Y.; Li, X. Z.; Xu, S. Appl. Surf. Sci. 2018, 455, 831. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.06.054

  112. [112]

   Ma, K.; Yehezkeli, O.; Domaille, D.; Funke, H. H.; Cha, J. N. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 11490. doi: 10.1002/anie.201504155

  113. [113]

   Yuan, Q.C.; Liu, D.; Zhang, N.; Ye, W.; Ju, H. X.; Shi, L.; Long, R.; Zhu, J. F.; Xiong, Y. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 15, 4206. doi: 10.1002/anie.201700150

  114. [114]

   Li, Y.; Li, L.; Gong, Y.; Bai, S.; Ju, H.; Wang, C.; Zhu, J. F.; Jiang, J.; Xiong, Y. J. Nano Res. 2015, 8, 3621. doi: 10.1007/s12274-015-0862-3

  115. [115]

   Zhao, H.; Wu, M.; Liu, J.; Deng, Z.; Deng, Z.; Li, Y.; Su, B. L. Appl. Catal. B: Environ. 2016, 184, 182. doi: 10.1016/j.apcatb.2015.11.018

  116. [116]

   Zhao, J.; Zhang, P.; Wang, Z.; Zhang, S.; Gao, H.; Hu, J. H.; Shao, G. S. Sci. Rep. 2017, 7, 16116. doi: 10.1038/s41598-017-12203-y

  117. [117]

   Tahira, M.; Sirajb, M.; Tahira, B.; Umera, M.; Alias, H.; Othman, N. Appl. Surf. Sci. 2020, 503, 144344. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.144344

  118. [118]

   Liu, F.; Shi, R.; Wang, Z.; Weng, Y.; Che, C. M.; Chen, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 131, 11917. doi: 10.1002/anie.201906416

  119. [119]

   Wang, Q.; Hisatomi, T.; Suzuki, Y.; Pan, Z. J.; Seo, J.; Katayama, M.; Minegishi, T.; Nishiyama, H.; Takata, T.; Seki, K.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 1675. doi: 10.1021/jacs.6b12164

  120. [120]

   Iwase, A.; Yoshino, S.; Takayama, T.; Ng, Y.; Amal, R.; Kudo, A. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 10260. doi: 10.1021/jacs.6b05304

  121. [121]

   Chen, S. S.; Qi, Y.; Hisatomi, T.; Ding, Q.; Asai, T.; Li, Z.; Ma, S. S. K.; Zhang, F. X.; Domen, K.; Li, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 8498. doi: 10.1002/anie.201502686

  122. [122]

   Yuan, Y.; Chen, D.; Yang, S.; Yang, L.; Wang, J. J.; Cao, D. P.; Tu, W. G.; Yu, Z. T.; Zou, Z. G. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 21205. doi: 10.1039/C7TA06644A

  123. [123]

   Qi, Y.; Zhao, Y.; Gao, Y.; Li, D.; Li, Z.; Zhang, F. X.; Li, C. Joule2018, 2, 2393. doi: 10.1016/j.joule.2018.07.029

  124. [124]

   Wang, Q.; Hisatomi, T.; Jia, Q.; Tokudome, H.; Zhong, M.; Wang, C.; Pan, Z.; Takata, T.; Nakabayashi, M.; Shibata, N.; et al. Nat. Mater. 2016, 15, 611. doi: 10.1038/NMAT4589

  125. [125]

   Wang, L.; Zheng, X.; Chen, L.; Xiong, Y.; Xu, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 3454. doi: 10.1002/anie.201710557

  126. [126]

   Yang, G.; Ding, H.; Che, D. M.; Feng, J. J.; Hao, Q.; Zhu, Y. F. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 234, 260. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.04.038

  127. [127]

   Yoshino, S.; Iwase, A.; Ng, Y.; Amal, R.; Kudo, A. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 5684. doi: 10.1021/acsaem.0c00661

  128. [128]

   Li, P.; Zhou, Y.; Li, H. J.; Xu, Q. F.; Meng, X. G.; Wang, X. Y.; Xiao, M.; Zou, Z. G. Chem. Commun. 2015, 51, 800. doi: 10.1039/c4cc08744e

  129. [129]

   Kuai, L.; Zhou, Y.; Tu, W.; Li, P.; Li, H. J.; Xu, Q. F.; Tang, L. Q.; Wang, X. Y.; Xiao, M.; Zou, Z. G. RSC Adv. 2015, 5, 88409. doi: 10.1039/C5RA14374H

  130. [130]

   Wang, J. C.; Zhang, L.; Fang, W. X.; Ren, J.; Li, Y. Y.; Yao, H. C.; Wang, J. S.; Li, Z. J. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2015, 7, 8631. doi: 10.1021/acsami.5b00822

  131. [131]

   Wang, Y.; Zhang, Z. Z.; Zhang, L. N.; Luo, Z. B.; Shen, J. N.; Lin, H. L.; Long, J.; Wu, J. C. S.; Fu, X. Z.; Wang, X. X; et al. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 14595. doi: 10.1021/jacs.8b09344

  132. [132]

   Shi, W.; Guo, X.; Cui, C.; Jiang, K.; Li, Z. J.; Qu, L. B.; Wang, J. C. Appl. Catal. B: Environ. 2019, 243, 236. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.09.076

  133. [133]

   Li, H. J.; Gao, Y. Y.; Zhou, Y.; Fan, F. T.; Han, Q. T.; Xu, Q. F.; Wang, X. Y.; Xiao, M.; Li, C.; Zou, Z. G. Nano Lett. 2016, 16, 5547. doi: 10.1021/acs.nanolett.6b02094

  134. [134]

   Kim, C.; Cho, K. M.; Al-Saggaf, A.; Gereige, I.; Jung, H. ACS Catal. 2018, 8, 4170. doi: 10.1021/acscatal.7b03884

  135. [135]

   Raza, A.; Shen, H.; Haidry, A.; Sun, L.; Liu, R.; Cui, S. J. CO2 Util. 2020, 37, 260. doi: 10.1016/j.jcou.2019.12.020

  136. [136]

   Zhou, R.; Wei, Z.; Li, Y.; Li, Z.; Yao, H. C. J. Mater. Res. 2019, 34, 3907. doi: 10.1557/jmr.2019.354

  137. [137]

   Yanga, G.; Chena, D.; Ding, H.; Feng, J. J.; Zhang, J.; Zhu, Y. F.; Hamid, S.; Bahnemann, D. Appl. Catal. B: Environ. 2017, 219, 611. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.08.016

  138. [138]

   Aguirre, M.; Zhou, R.; Eugene, A.; Guzman, M.; Grela, M. Appl. Catal. B: Environ. 2017, 217, 485. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.05.058

  139. [139]

   Rong, X.; Chen, H.; Rong, J.; Zhang, X. Y.; Wei, J.; Liu, S.; Zhou, X. T.; Xu, J. C.; Qiu, F. X.; Wu, Z. R. Chem. Eng. J. 2019, 371, 286. doi: 10.1016/j.cej.2019.04.052

  140. [140]

   Xu, Q. L.; Zhang, L. Y.; Yu, J. G.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A.; Jaroniec, M. Mater. Today 2018, 21, 1042. doi: 10.1016/j.mattod.2018.04.008

  141. [141]

   Di, T. M.; Xu, Q. L.; Ho, W. K.; Tang, H.; Xiang, Q. J.; Yu, J. G.ChemCatChem 2019, 11, 1394. doi: 10.1002/cctc.201802024

  142. [142]

   Xu, F. Y.; Zhang, L. Y.; Cheng, B.; Yu, J. G. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 6, 12291. doi: 10.1021/acssuschemeng.8b02710

  143. [143]

   Meng, A. Y.; Zhu, B. C.; Zhong, B.; Zhang, L. Y.; Cheng, B. Appl. Surf. Sci. 2017, 422, 518. doi: 10.1016/j.apsusc.2017.06.028

  144. [144]

   Jin, J.; Yu, J. G.; Guo, D. P.; Cui, C.; Ho, W. K. Small 2015, 11, 5262. doi: 10.1002/smll.201500926

  145. [145]

   曹丹, 安华, 严孝清, 赵宇鑫, 杨贵东, 梅辉.物理化学学报, 2020, 36, 1901051.doi: 10.3866/PKU.WHXB201901051Cao, D.; An, H.; Yan, X. Q.; Zhao, Y. X.; Yang, G. D.; Mei, H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1901051. doi: 10.3866/PKU.WHXB201901051

  146. [146]

   Xu, D. F.; Cheng, B.; Cao, S. W.; Yu, J. G. Appl. Catal. B: Environ. 2015, 164, 380. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.09.051

  147. [147]

   Zhou, P.; Yu, J. G.; Jaroniec, M. Adv. Mater. 2014, 26, 4920. doi: 10.1002/adma.201400288

  148. [148]

   Jiang, T. G.; Wang, K.; Guo, T.; Wu, X. Y.; Zhang, G. K. Chin. J. Catal. 2020, 41, 161. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63391-7

  149. [149]

   Li, Z.; Wang, X.; Zhang, J. F.; Liang, C. H.; Lu, L. H.; Dai, K. Chin. J. Catal. 2019, 40, 326. doi: 10.1016/S1872-2067(18)63165-1

  150. [150]

   Wang, J. M.; Kuo, M. D.; Zeng, P.; Xu, L.; Chen, S. T.; Peng, T. Y. Appl. Catal. B: Environ. 2020, 279, 119377. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119377

  151. [151]

   Zhang, S.; Chen, S. T.; Liu, D.; Zhang, J.; Peng, T. Y. Appl. Surf. Sci. 2020, 529, 147013. doi: 10.1016/j.apsusc.2020.147013

  152. [152]

   Muraoka, K.; Uchiyama, T.; Lu, D.; Uchimoto, Y.; Ishitani, O.; Maeda, K. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2019, 92, 124. doi: 10.1246/bcsj.20180239

  153. [153]

   Nie, N.; He, F.; Zhang, L. Y.; Cheng, B. Appl. Surf. Sci. 2018, 457, 1096. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.07.002

  154. [154]

   Ran, J. R.; Zhang, J.; Yu, J. G.; Jaroniec, M.; Qiao, S. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 7787. doi: 10.1039/C3CS60425J

  155. [155]

   Kudo, A.; Miseki, Y. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 253. doi: 10.1039/B800489G

  156. [156]

   Xi, G. C.; Ouyang, S. X.; Li, P.; Ye, J. H.; Ma, Q.; Su, N.; Bai, H.; Wang, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 2395. doi: 10.1002/anie.201107681

  157. [157]

   Polleux, J.; Pinna, N.; Antonietti, M.; Niederberger, M. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 15595. doi: 10.1021/ja0544915

  158. [158]

   Kailasam, K.; Fischer, A.; Zhang, G.; Zhang, J.; Schwarze, M.; Schrçder, M.; Wang, X. C.; Schomäcker, R.; Thomas, A. ChemSusChem 2015, 8, 1404. doi: 10.1002/cssc.201403278

  159. [159]

   Chen, S. F.; Hu, Y. F.; Jiang, X. L.; Meng, S. G.; Fu, X. L. Mater. Chem. Phys. 2015, 149. 512. doi: 10.1016/j.matchemphys.2014.11.001

  160. [160]

   Cao, S. W.; Low, J. X.; Yu, J. G.; Jaroniec, M. Adv. Mater. 2015, 27, 2150. doi: 10.1002/adma.201500033

  161. [161]

   Zhang, Z. Y.; Huang, J. D.; Fang, Y. R.; Zhang, M. Y.; Liu, K. C.; Dong, B. Adv. Mater. 2017, 29, 1606688. doi: 10.1002/adma.201606688

  162. [162]

   Wang, X.; Liow, C.; Bisht, A.; Liu, X.; Sum, T. C.; Chen, X. S; Li, S. Z. Adv. Mater. 2015, 27, 2207. doi: 10.1002/adma.201405674

  163. [163]

   Zhang, Z. Y.; Liu, K. C.; Feng, Z. Q.; Bao, Y. N.; Dong, B. Sci. Rep. 2016, 6, 19221. doi: 10.1038/srep19221

  164. [164]

   Pachfule, P.; Acharjya, A.; Roeser, J.; Langenhahn, T.; Schwarze, M.; Schomacker, R.; Thomas, A.; Schmidt, J. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 1423. doi: 10.1021/jacs.7b11255

  165. [165]

   Jin, E.; Lan, Z.; Jiang, Q.; Geng, K.; Li, G.; Wang, X.; Jiang, D. Chem 2019, 5, 1632. doi: 10.1039/C9TA12870K

  166. [166]

   Banerjee, T.; Haase, F.; Savasci, G.; Gottschling, K.; Ochsenfeld, C.; Lotsch, B. V. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 16228. doi: 10.1021/jacs.7b07489

  167. [167]

   Dong, Z.; Wu, Y.; Thirugnanam, N.; Li, G. Appl. Surf. Sci. 2018, 430, 293. doi: 10.1016/j.apsusc.2017.07.186

  168. [168]

   Kong, L. N.; Zhang, X. T.; Wang, C. H.; Xu, J. P.; Du, X. W.; Li, L. Appl. Surf. Sci. 2018, 448, 288. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.04.011

  169. [169]

   Qin, Z.; Fang, W. J.; Liu, J. Y.; Wei, Z.; Jiang, Z.; Shangguan, W. F. Chin. J. Catal. 2018, 39, 472. doi: 10.1016/S1872-2067(17)62961-9

  170. [170]

   Hagiwara, H.; Watanabe, M.; Ida, S.; Ishihara, T. J. Jpn. Pet. Inst. 2017, 60, 10. doi: 10.1627/jpi.60.10

  171. [171]

   Bai, Y.; Nakagawa, K.; Cowan, A.; Aitchison, C.; Yamaguchi, Y.; Zwijnenburg, M.; Kudo, A.; Sprick, R.; Cooper, A. I. J. Mater. Chem. A 2020, 8, 16283. doi: 10.1039/D0TA04754F

  172. [172]

   Kuehnel, M.; Orchard, K.; Dalle, K.; Reisner, E. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 7217. doi: 10.1021/jacs.7b00369

  173. [173]

   Ryu, A. Chem. Soc. Jpn. 2011, 84, 1000. doi: 10.1246/bcsj.20110132

  174. [174]

   Suzuki, T.; Yoshino, S.; Takayama, T.; Iwase, A.; Kudo, A.; Morikawa, T. Chem. Commun. 2018, 54, 10199. doi: 10.1039/C8CC05505J

  175. [175]

   Liao, M.; Scheiner, S. J. Chem. Phys. 2002, 117, 205. doi: 10.1063/1.1480872

  176. [176]

   Dong, Y.; Li, J.; Shi, L.; Guo, Z. G. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 15403. doi: 10.1021/acsami.5b03486

  177. [177]

   Choi, S.; Yang, H.; Kim, J.; Park, H. Appl. Catal. B: Environ. 2012, 121, 206. doi: 10.1016/j.apcatb.2012.04.011

  178. [178]

   Zhang, N.; Yang, M. Q.; Liu, S. Q.; Sun, Y. G.; Xu, Y. J. Chem. Rev. 2015, 115, 10307. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00267

  179. [179]

   Wibmer, L.; Lourenco, L.; Roth, A.; Katsukis, G.; Neves, M.; Cavaleiro, J.; Torres, T.; Guldi, D. Nanoscale 2015, 7, 5674. doi: 10.1039/C4NR05719H

  180. [180]

   Bai, Y.; Ye, L.; Wang, L.; Shi, X.; Wang, P.; Bai, W.; Wong, P. K. Appl. Catal. B: Environ. 2016, 194, 98. doi: 10.1016/j.apcatb.2016.04.052

  181. [181]

   Meng, J. C.; Chen, Q.; Lu, J. Q.; Liu, H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 550. doi: 10.1021/acsami.8b14282

  182. [182]

   Wang, L.; Jin, P.; Huang, J.; She, H.; Wang, Q. ACS Sustain. Chem. Eng. 2019, 7, 15660. doi: 10.1021/acssuschemeng.7b01970

  183. [183]

   Bian, J.; Feng, J. N.; Zhang, Z. Q.; Sun, J. W.; Chu, M. N.; Sun, L.; Li, X.; Tang, D. Y.; Jing, L. Q. Chem. Commun. 2020, 56, 4926. doi: 10.1039/D0CC01518K

  184. [184]

   Xu, F. Y.; Meng, K.; Cheng, B.; Wang, S. Y.; Xu, J. S.; Yu, J. G. Nat. Commun. 2020, 11, 4613. doi: 10.1038/s41467-020-18350-7

  185. [185]

   He, Y. M.; Zhang, L. H.; Teng, B. T.; Fan, M. H. Environ. Sci. Technol. 2015, 49, 649. doi: 10.1021/es5046309

  186. [186]

   Bai, Y.; Chen, T.; Wang, P. Q.; Wang, L.; Ye, L. Q; Shi, X.; Bai, W. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2016, 157, 406. doi: 10.1016/j.solmat.2016.07.001

  187. [187]

   Wu, J.; Feng, Y. J.; Bruce, L.; Dai, C. C.; Han, X. Y.; Li, D.; Liu, J. ACS Sustain. Chem. Eng. 2019, 7, 15289. doi: 10.1021/acssuschemeng.9b02489

  188. [188]

   Jing, X.; He, C.; Yang, Y.; Duan, C. Y. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 3967. doi: 10.1021/jacs.5b00832

  189. [189]

   Asahi, R.; Morikawa, T.; Ohwaki, T.; Aoki, K.; Taga, Y. Science 2001, 293, 269. doi: 10.1126/science.1061051

  190. [190]

   Li, X.; Kikugawa, N.; Ye, J. Adv. Mater. 2008, 20, 3816. doi: 10.1002/adma.200702975

  191. [191]

   Oshima, T.; Nishioka, S.; Kikuchi, Y.; Hirai, S.; Yanagisawa, K.; Eguchi, M.; Miseki, Y.; Yokoi, T.; Yui, T.; Kimoto, K.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8412. doi: 10.1021/jacs.0c02053

  192. [192]

   Gerischer, H. Photochem. Photobiol. 1972, 16, 243. doi: 10.1111/j.1751-1097.1972.tb06296.x

  193. [193]

   Bae, E.; Choi, W.; Park, J.; Shin, H.; Kim, S.; Lee, J. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 14093. doi: 10.1021/jp047777p

  194. [194]

   Linic, S.; Christopher, P.; Ingram, D. B. Nat. Mater. 2011, 10, 911. doi: 10.1038/NMAT3151

  195. [195]

   Tatsuma, T.; Nishi, H.; Ishida, T. Chem. Sci. 2017, 8, 3325. doi: 10.1039/C7SC00031F

  196. [196]

   Zhou, H.; Long, J.; Yaghi, O. Chem. Rev. 2017, 112, 673. doi: 10.1021/cr300014x

  197. [197]

   Gao, S.; Lin, Y.; Jiao, X. C.; Sun, Y. F.; Luo, Q. Q.; Zhang, W. H.; Li, D. Q.; Yang, J. L.; Xie, Y. Nature 2016, 529, 68. doi: 10.1038/nature16455 doi: 10.1039/C6NR00546B

  198. [198]

   Gao, C.; Wang, J.; Xu, H. X.; Xiong, Y. J. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 2799. doi: 10.1039/C6CS00727A

  199. [199]

   Luo, B.; Liu, G.; Wang, L. Z. Nanoscale 2016, 8, 6904. doi: 10.1039/C6NR00546B

  200. [200]

   She, X.; Wu, J.; Xu, H.; Zhong, J.; Wang, Y.; Song, Y. H.; Nie, K. Q.; Liu, Y.; Yang, Y. C.; Rodrigues, M.; et al. Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1700025. doi: 10.1002/aenm.201700025

  201. [201]

   Chiarello, G.; Dozzi, M.; Scavini, M.; Grunwaldt, J.; Selli, E. Appl. Catal. B: Environ. 2014, 160/161, 144. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.05.006

  202. [202]

   Ye, S.; Ding, C. M.; Liu, M. Y.; Wang, A. Q.; Huang, Q. G.; Li, C.Adv. Mater. 2019, 31, 1902069. doi: 10.1002/adma.201902069

  203. [203]

   Luo, W. J.; Jiang, C. R.; Li, Y. M.; Shevlin, S.; Han, X. Y.; Qiu, K. P.; Cheng, Y. C.; Guo, Z. X.; Huang, W.; Tang, J. W. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 2021. doi: 10.1039/C6TA08719A

  204. [204]

   Yang, J. H.; Wang, D. E.; Han, H. X.; Li, C. Acc. Chem. Res. 2013, 46, 1900. doi: 10.1021/ar300227e

  205. [205]

   Maeda, K.; Teramura, K.; Lu, D.; Saito, N.; Inoue, Y.; Domen, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 7806. doi: 10.1002/anie.200602473

  206. [206]

   Yoshida, M.; Takanabe, K.; Maeda, K.; Ishikawa, A.; Kubota, J.; Sakata, Y.; Ikezawa, Y.; Domen, K. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 10151. doi: 10.1021/jp901418u

  207. [207]

   Zhu, M. S.; Kim, S.; Mao, L.; Fujitsuka, M.; Zhang, J. Y.; Wang, X. C.; Majima, T. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13234. doi: 10.1021/jacs.7b08416

  208. [208]

   Zhu, M.; Zhai, C.; Fujitsuka, M.; Majima, T. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 221, 645. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.09.063

  209. [209]

   Martin, D.; Reardon, P.; Moniz, S.; Tang, J. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 12568. doi: 10.1021/ja506386e

  210. [210]

   Nie, Z. H.; Wang, Y. H.; Li, Z. L.; Sun, Y.; Qin, S. C.; Liu, X. P.; Turcu, I. C. E.; Shi, Y.; Zhang, R.; Ye, Y.; et al. Nanoscale Horiz. 2019, 4, 1099. doi: 10.1039/c9nh00045c

  211. [211]

   Du, Y.; Wang, Z.; Chen, H.; Wang, H. Y.; Liu, G.; Weng, Y. Phys. Chem. Chem. Phys. 2019, 21, 4349. doi: 10.1039/C8CP06109B

  212. [212]

   Zhu, M.; Sun, Z.; Fujitsuka, M.; Majima, T. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 130, 2182. doi: 10.1002/anie.201711357

  213. [213]

   Sun, D.; Jang, S.; Yim, S. J.; Ye, L.; Kim, D. P. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1707110. doi: 10.1002/adfm.201707110

  214. [214]

   Liu, M.; Qiao, L. Z.; Dong, B. B.; Guo, S.; Yao, S.; Chao, L.; Zhang, Z. M.; Lu, T. B. Appl. Catal. B: Environ. 2020, 273, 119066. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119066

  215. [215]

   Xu, F. Y.; Zhang, J. J.; Zhu, B. C.; Yu, J. G.; Xu, J. S. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 230, 194. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.02.042

  216. [216]

   Qi, K. Z.; Cheng, B.; Yu, J. G.; Ho, W. Chin. J. Catal. 2017, 38, 1936. doi: 10.1016/S1872-2067(17)62962-0

  217. [217]

   Zeng, D.; Zhou, T.; Ong, W.; Wu, M.; Duan, X.; Xu, W.; Chen, Y.; Zhu, Y.; Peng, D. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 5651. doi: 10.1021/acsami.5b10785

  218. [218]

   Wan, Y.; Wang, L.; Xu, H.; Wu, X. J.; Yang, J. L. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 4508. doi: 10.1021/jacs.0c00564

  219. [219]

   Liu, Y.; Cui, J.; Liang, Y.; An, W. J.; Wang, H.; Liu, L.; Hu, J. S.; Cui, W. Q. Appl. Surf. Sci. 2020, 509, 145296. doi: 10.1016/j.apsusc.2020.145296

  220. [220]

   Zhou, G.; Wu, M. F.; Xing, Q. J.; Li, F.; Liu, H.; Luo, X. B.; Zou, J. P.; Luo, J. M.; Zhang, A. Q. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 220, 607. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.08.086

  221. [221]

   Zhang, X. H.; Peng, T. Y.; Song, S. S. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 2365. doi: 10.1039/C5TA08939E

  222. [222]

   Mathew, S.; Yella, A.; Gao, P.; Humphry-Baker, R.; Curchod, B.; Ashari-Astani, N.; Tavernelli, I.; Rothlisberger, U.; Nazeeruddin, M.; Gratzel, M. Nat. Chem. 2014, 6, 242. doi: 10.1038/NCHEM.1861

  223. [223]

   Adán, C.; Magnet, A.; Fenoy, S.; Pablos, C.; del Águila, C.; Marugán, J. Water Res. 2018, 144, 512. doi: 10.1016/j.watres.2018.07.060

  224. [224]

   Montes, V.; Pérez-Bolívar, C.; Agarwal, N.; Shinar, J.; Anzenbacher, P. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 12436. doi: 10.1021/ja064471i

  225. [225]

   Gu, C.; Huang, N.; Chen, Y. C.; Zhang, H. H.; Zhang, S. T.; Li, F. H.; Ma, Y. G.; Jiang, D. L. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 128, 3101. doi: 10.1002/anie.201510723

  226. [226]

   Wang, Z.; Ghasimi, S.; Landfester, K.; Zhang, K. Adv. Mater. 2015, 27, 6265. doi: 10.1002/adma.201502735

  227. [227]

   Zhang, Y. P.; Tang, H. L.; Dong, H.; Gao, M. Y.; Li, C. C.; Sun, X.; Wei, J.; Qu, Y.; Li, Z.; Zhang, F. M. J. Mater. Chem. A 2020, 8, 4334. doi: 10.1039/C9TA12870K

  228. [228]

   Erbs, W.; Desilvestro, J.; Borgarello, E.; Graetzel, M. J. Phys. Chem. 1984, 88, 4001. doi: 10.1021/j150662a028

  229. [229]

   Lou, Z. Z.; Gu, Q.; Xu, L.; Liao, Y. S.; Xue, C. Chem. Asian J. 2015, 10, 1291. doi: 10.1002/asia.201500319

  230. [230]

   Yan, J. Q.; Wang, T.; Wu, G. J.; Dai, W. L.; Guan, N. J.; Li, L. D.; Gong, J. L. Adv. Mater. 2015, 27, 1580. doi: 10.1002/adma.201404792

  231. [231]

   Liu, J.; Margeat, O.; Dachraoui, W.; Liu, X.; Fahlman, M.; Ackermann, J. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 6029. doi: 10.1002/adfm.201401261

  232. [232]

   Hua, S.; Qu, D.; An, L.; Jiang, W.; Wen, Y.; Wang, X. Y.; Sun, Z. C. Appl. Catal. B: Environ. 2019, 240, 253. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.09.010

  233. [233]

   Jo, W.; Kumar, S.; Eslava, S.; Tonda, S. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 239, 586. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.08.056

  234. [234]

   Dalapati, S.; Jin, S.; Gao, J.; Xu, Y.; Nagai, A.; Jiang, D. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 17310. doi: 10.1021/ja4103293

  235. [235]

   Zhou, L.; Kamyab, H.; Surendar, A.; Maseleno, A.; Ibatova, A. Z.; Chelliapan, S.; Karachi, N.; Parsaee, Z. J. Photochem. Photobiol. A-Chem. 2019, 368, 30. doi: 10.1016/j.jphotochem.2018.09.006

  236. [236]

   Ong, W.; Tan, L.; Ng, Y.; Yong, S. T.; Chai, S. P. Chem. Rev. 2016, 116, 7159. doi: 10.1021/acs.chemrev.6b00075

  237. [237]

   Di, T.; Zhu, B.; Cheng, B.; Yu, J. G.; Xu, J. S. J. Catal. 2017, 352, 532. doi: 10.1016/j.jcat.2017.06.006

  238. [238]

   Hoffman, B.; Dean, D.; Seefeldt, L. Acc. Chem. Res. 2009, 42, 609. doi: 10.1021/ar8002128

  239. [239]

   Kim, J.; Rees, D. C. Biochemistry 1994, 33, 389. doi: 10.1021/bi00168a001

  240. [240]

   Brown, K. A.; Harris, D. F.; Wilker, M. B.; Rasmussen, A.; Khadka, N.; Hamby, H.; Keable, S.; Dukovic, G.; Peters, J. W.; Seefeldt, L. C.; King, P. W. Science 2016, 352, 448. doi: 10.1126/science.aaf2091

  241. [241]

   Wang, Y. J.; Wei, W. S.; Li, M. Y.; Hu, S. Z.; Zhang, J.; Feng, R. J. RSC Adv. 2017, 7, 18099. doi: 10.1039/C7RA00097A

  242. [242]

   Cao, S. H.; Zhou, N.; Gao, F. H.; Chen, H.; Jiang, F. Appl. Catal. B: Environ. 2017, 218, 600. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.07.013

  243. [243]

   Feng, X. W.; Chen, H.; Jiang, F.; Wang, X. Catal. Sci. Technol.2019, 9, 2849. doi: 10.1039/C9CY00281B

  244. [244]

   Yu, L. M.; Mo, Z.; Zhu, X. L.; Deng, J. J.; Xu, F.; Song, Y. H.; She, Y. B.; Li, H. M.; Xu, H. Green Energy Environ. 2020, doi: 10.1016/j.gee.2020.05.011

  245. [245]

   Liang, H. Y.; Zou, H.; Hu, S. Z. New J. Chem. 2017, 41, 8920. doi: 10.1039/C7NJ01848G

  246. [246]

   Zhao, X.; You, Y.; Huang, S.; Wu, Y. X.; Ma, Y. Y.; Zhang, G.; Zhang, Z. H. Appl. Catal. B: Environ. 2020, 278, 119251. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119251

  247. [247]

   Ding, L.; Zhou, H.; Lou, S.; Ding, J.; Zhang, D.; Zhu, H. X.; Fan, T. X. Int. J. Hydrog. Energy 2013, 38, 8244. doi: 10.1016/j.ijhydene.2013.04.093

  248. [248]

   Li, Y. F.; Zhou, M. H.; Cheng, B.; Yan, S. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 1. doi: 10.1016/j.jmst.2020.04.028

  249. [249]

   潘金波, 申升, 周威, 唐杰, 丁洪志, 王进博, 陈浪, 区泽堂, 尹双凤.物理化学学报, 2020, 36, 1905068. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905068Pan, J. B; Shen, S.; Zhou, W.; Tang, J.; Ding, H. Z.; Wang, J. B.; Chen, L.; Au, C.; Yin, S. F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905068. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905068

  250. [250]

   Nie, N.; Zhang, L. Y.; Fu, J. W.; Cheng, B.; Yu, J. G. Appl. Surf. Sci. 2018, 441, 12. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.01.193

  251. [251]

   Xia, P. F.; Zhu, B. C.; Cheng, B.; Yu, J. G.; Xu, J. S. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 6, 965. doi: 10.1021/acssuschemeng.7b03289

  252. [252]

   Zhu, B. C.; Xia, P. F.; Li, Y.; Ho, W.; Yu, J. G. Appl. Surf. Sci. 2017, 391, 175. doi: 10.1016/j.apsusc.2016.07.104

  253. [253]

   Li, X. B.; Xiong, J.; Xu, Y.; Feng, Z. J.; Huang, J. T. Chin. J. Catal. 2019, 40, 424. doi: 10.1016/S1872-2067(18)63183-3

  254. [254]

   Hu, L. M.; Yan, J. T.; Wang, C. L.; Chai, B.; Li, J. F. Chin. J. Catal. 2019, 40, 458. doi: 10.1016/S1872-2067(18)63181-X

  255. [255]

   Fang, M. M.; Shao, J. X.; Huang, X. G.; Wang, J. Y. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 133. doi: 10.1016/j.jmst.2020.01.054

  256. [256]

   Yu, W. L.; Zhang, S.; Chen, J. X.; Xia, P. F.; Richter, M.; Chen, L. F.; Xu, W.; Jin, J. P.; Chen, S. L.; Peng, T. Y. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 15668. doi: 10.1039/C8TA02922A

  257. [257]

   Yuan, J. L.; Wen, J. Q.; Zhong, Y. M.; Li, X.; Fang, Y. P.; Zhang, S. S.; Liu, W. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 18244. doi: 10.1039/C5TA04573H

  258. [258]

   Liu, D.; Zhang, S.; Wang, J.; Peng, T. Y.; Li, R. J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 27913. doi: 10.1021/acsami.9b08329

  259. [259]

   Dong, J.; Shi, Y.; Huang, C. P.; Wu, Q.; Zeng, T.; Yao, W. F. Appl. Catal. B: Environ. 2019, 243, 27. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.10.016

  260. [260]

   Liu, Y. J.; Liu, H. X.; Zhou, H. M.; Li, T.; Zhang, L. N. Appl. Surf. Sci. 2019, 466, 133. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.10.027

  261. [261]

   Zhao, Y. S.; Fu, H. B.; Peng, A. D.; Ma, Y.; Liao, Q.; Yao, J. N. Acc. Chem. Res. 2010, 43, 409. doi: 10.1021/ar900219n

  262. [262]

   Fu, J. W.; Yu, J. G.; Jiang, C.; Cheng, B. Adv. Energy Mater. 2017, 8, 1701503. doi: 10.1002/aenm.201701503

  263. [263]

   Liess, A.; Stolte, M.; He, T.; Würthner, F. Dye. Mater. Horiz. 2016, 3, 72. doi: 10.1039/C5MH00167F

  264. [264]

   Ren, Y.; Sun, D.; Cao, Y.; Tsao, H.; Yuan, Y.; Zakeeruddin, S.; Wang, P.; Gratzel, M. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 2405. doi: 10.1021/jacs.7b12348

  265. [265]

   Gsanger, M.; Bialas, D.; Huang, L.; Stolte, M.; Würthner, F. Adv. Mater. 2016, 28, 3615. doi: 10.1002/adma.201505440

  266. [266]

   Li, H. H.; Jie, L. L.; Pan, J.N.; Kang, L. T.; Yao, J. N. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 6577. doi: 10.1039/C6TA01582D

  267. [267]

   Liu, L. J.; Lai, Y. D.; Li, H. H.; Kang, L. T.; Liu, J. J.; Cao, Z. M.; Yao, J. N. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 8029. doi: 10.1039/C7TA00580F

  268. [268]

   Niishiro, R.; Kato, H.; Kudo, A. Phys. Chem. Chem. Phys. 2005, 7, 2241. doi: 10.1039/B502147B

  269. [269]

   Sakata, Y.; Matsuda, Y.; Yanagida, T.; Hirata, K.; Imamura, H.; Teramura, K. Catal. Lett. 2008, 125, 22. doi: 10.1007/s10562-008-9557-7

  270. [270]

   Yashima, M.; Lee, Y.; Domen, K. Chem. Mater. 2007, 19, 588. doi: 10.1021/cm062586f

  271. [271]

   Liu, Q. X.; Zeng, C. M.; Ai, L. H.; Hao, Z.; Jiang, J. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 224, 38. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.10.029

  272. [272]

   潘志明, 刘明辉, 牛萍萍, 郭芳松, 付贤智, 王心晨.物理化学学报, 2020, 36, 1906014. doi: 10.3866/PKU.WHXB201906014Pan, Z. M.; Liu, M. H.; Niu, P. P.; Guo, F. S.; Fu, X. Z.; Wang, X. C. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1906014. doi: 10.3866/PKU.WHXB201906014

  273. [273]

   Ran, J.; Jaroniec, M.; Qiao, S. Adv. Mater. 2018, 30, 1704649. doi: 10.1002/adma.201704649

  274. [274]

   Xu, Q. L.; Zhu, B. C.; Jiang, C. J.; Cheng, B.; Yu, J. G. Solar RRL. 2018, 2, 1800006. doi: 10.1002/solr.201800006

  275. [275]

   Nakada, A.; Kuriki, R.; Sekizawa, K.; Nishioka, S.; Vequizo, J.; Uchiyama, T.; Kawakami, N.; Lu, D. L.; Yamakata, A.; Uchimoto, Y.; et al. ACS Catal. 2018, 8, 9744. doi: 10.1021/acscatal.8b03062

  276. [276]

   Wu, M.; Li, L.; Liu, N.; Wang, D. J.; Xue, Y. C.; Tang, L. Process Safety Environ. Protect. 2018, 118, 40. doi: 10.1016/j.psep.2018.06.025

  277. [277]

   Shen, R. C.; Zhang, L. P.; Chen, X. Z.; Jaroniec, M.; Li, N.; Li, X. Appl. Catal. B: Environ. 2020, 266, 118619. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.118619

  278. [278]

   Shen, Z.; Yuan, Y.; Wang, P.; Bai, W. F.; Pei, L.; Wu, S. T.; Yu, Z. T.; Zou, Z. G. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 17343. doi: 10.1021/acsami.9b21167

  279. [279]

   Miseki, Y.; Sayama, K. RSC Adv. 2014, 4, 8308. doi: 10.1039/C3RA47772J

  280. [280]

   Miseki, Y.; Sayama, K. Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 2019. doi: 10.1039/C9CY00100J

  281. [281]

   Zhang, X.; Han, F.; Shi, B.; Farsinezhad, S.; Dechaine, G.; Shankar, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 12732. doi: 10.1002/anie.201205619

  282. [282]

   Liu, J. F.; Wang, P.; Fan, J. J.; Yu, H. G. J. Energy Chem. 2020, 51, 253. doi: 10.1016/j.jechem.2020.03.085

  283. [283]

   Gao, D. D.; Yuan, R. R.; Fan, J. J.; Hong, X. K.; Yu, H. G. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 122. doi: 10.1016/j.jmst.2020.02.031

  284. [284]

   王梁, 朱澄鹭, 殷丽莎, 黄维.物理化学学报, 2020, 36, 1907001. doi: 10.3866/PKU.WHXB201907001Wang, L.; Zhu, C. G.; Yin, L. S.; Huang, W. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1907001. doi: 10.3866/PKU.WHXB201907001

  285. [285]

   Iizuka, K.; Wato, T.; Miseki, Y.; Saito, K.; Kudo, A. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 20863. doi: 10.1021/ja207586e

  286. [286]

   Xie, S. J.; Wang, Y.; Zhang, Q. H.; Deng, W. P.; Wang, Y. ACS Catal. 2014, 4, 3644. doi: 10.1021/cs500648p

  287. [287]

   Lin, H. Y.; Yang, H. C.; Wang, W. L. Catal. Today 2011, 174, 106. doi: 10.1016/j.cattod.2011.01.052

  288. [288]

   Zhang, Z. Y.; Wang, Z.; Cao, S. W.; Xue, C. J. Phys. Chem. C 2013, 117, 25939. doi: 10.1021/jp409311x

  289. [289]

   Wang, W.; An, W.; Ramalingam, B.; Mukherjee, S.; Niedzwiedzki, D.; Gangopadhyay, S.; Biswas, P. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 11276. doi: 10.1021/ja304075b

  290. [290]

   Kang, Q.; Wang, T.; Li, P.; Liu, L. Q.; Chang, K.; Li, M.; Ye, J. H. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 841. doi: 10.1002/anie.201409183

  291. [291]

   Tabata, M.; Maeda, K.; Higashi, M.; Lu, D.; Takata, T.; Abe, R.; Domen, K. Langmuir 2010, 26, 9161. doi: 10.1021/la100722w

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  26
 • HTML全文浏览量:  0
文章相关
 • 发布日期:  2021-06-15
 • 收稿日期:  2020-10-11
 • 接受日期:  2020-11-16
 • 修回日期:  2020-11-13
 • 网络出版日期:  2020-11-26
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章