Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of Lithium Pyrrolide

Zijun Jing Chen Tan Khai Teng He Yang Yu Qijun Pei Jintao Wang Hui Wu Ping Chen

Citation:  Jing Zijun, Khai Chen Tan, He Teng, Yu Yang, Pei Qijun, Wang Jintao, Wu Hui, Chen Ping. Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of Lithium Pyrrolide[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(11): 2009039-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009039 shu

吡咯锂的合成、表征及晶体结构

  通讯作者: 何腾, heteng@dicp.ac.cn
  WuHui, huiwu@nist.gov
 • 基金项目:

  王宽诚教育基金会 GJTD-2018-06

  国家自然科学基金 51671178

  国家重点研发计划(2018YFB1502100, 2019YFE0103600), 国家自然科学基金(51671178, 51472237), 中国科学院大连化学物理研究所光源基金(DICP DCLS201701), 辽宁省兴辽人才计划(XLYC1807157)及王宽诚教育基金会(GJTD-2018-06)资助项目

  辽宁省兴辽人才计划 XLYC1807157

  国家自然科学基金 51472237

  国家重点研发计划 2018YFB1502100

  中国科学院大连化学物理研究所光源基金 DICP DCLS201701

  国家重点研发计划 2019YFE0103600

摘要: 高效储氢材料的缺乏是制约氢能大规模应用的主要瓶颈之一。有机液态储氢材料是一类具有前景的体系,但是仍然面临吸放氢热力学性质差等难题。作者在前期提出了一种金属取代策略,即碱(土)金属取代有机物中的活泼氢,优化了有机储氢材料的热力学性质。基于此,我们开发了一系列金属有机氢化物储氢材料。然而在这些材料中,金属吡咯盐的合成方法及性质并没有被详细地研究,同时吡咯锂这种新物质的晶体结构尚未解析。在本工作中,我们采用球磨法和湿化学法两种合成方法制备了吡咯锂和吡咯钠两种物质,并利用核磁共振、X射线衍射、紫外可见吸收光谱等技术对材料进行了详细的表征。晶体结构解析发现,吡咯锂为单斜晶系,P21/c (14)空间群,晶胞参数为a = 4.4364(7)Å、b = 11.969(2) Å、c = 8.192(2) Å、β = 108.789(8) °和V = 411.8(2) Å3。在晶体结构中,每个锂离子被三个吡咯离子包围,其中包括两个Li-N形成的σ键和一种阳离子–π相互作用,并由此形成了三维网络结构。这些特征不同于文献中对咔唑锂的理论预测。

English

  1. [1]

   He, T.; Pachfule, P.; Wu, H.; Xu, Q.; Chen, P. Nat. Rev. Mater. 2016, 1(12), 16059. doi: 10.1038/natrevmats.2016.59

  2. [2]

   Zhu, Q. L.; Xu, Q. Energy Environ. Sci. 2015, 8(2), 478. doi: 10.1039/C4EE03690E

  3. [3]

   Sakintuna, B.; Lamari-Darkrim, F.; Hirscher, M. Int. J. Hydrogen Energy 2007, 32(9), 1121. doi: 10.1016/j.ijhydene.2006.11.022

  4. [4]

   Gutowska, A.; Li, L.; Shin, Y.; Wang, C. M.; Li, X. S.; Linehan, J. C.; Smith, R. S.; Kay, B. D.; Schmid, B.; Shaw, W.; et al. Angew. Chem. 2005, 117(23), 3644. doi: 10.1002/ange.200462602

  5. [5]

   Xiong, Z.; Yong, C. K.; Wu, G.; Chen, P.; Shaw, W.; Karkamkar, A.; Autrey, T.; Jones, M. O.; Johnson, S. R.; Edwards, P. P.; David, W. I. F. Nat. Mater. 2008, 7(2), 138. doi: 10.1038/nmat2081

  6. [6]

   Bogdanović, B.; Schwickardi, M. J. Alloys Compd. 1997, 253–254, 1. doi: 10.1016/S0925-8388(96)03049-6

  7. [7]

   Chen, P.; Xiong, Z.; Luo, J.; Lin, J.; Tan, K. L. Nature 2002, 420(6913), 302. doi: 10.1038/nature01210

  8. [8]

   Züttel, A.; Wenger, P.; Rentsch, S.; Sudan, P.; Mauron, P.; Emmenegger, C. J. Power Sources 2003, 118(1), 1. doi: 10.1016/S0378-7753(03)00054-5

  9. [9]

   肖学章, 陈立新, 王新华, 李寿权, 陈长聘.物理化学学报, 2006, 22(12), 1511. doi: 10.3866/PKU.WHXB20061215Xiao, X.; Chen, L.; Wang, X.; Li, S.; Chen, C. Acta Phys. -Chim. Sin. 2006, 22(12), 1511. doi: 10.3866/PKU.WHXB20061215

  10. [10]

   Modisha, P. M.; Ouma, C. N. M.; Garidzirai, R.; Wasserscheid, P.; Bessarabov, D. Energy Fuels 2019, 33(4), 2778. doi: 10.1021/acs.energyfuels.9b00296

  11. [11]

   Müller, K.; Thiele, S.; Wasserscheid, P. Energy Fuels 2019, 33(10), 10324. doi: 10.1021/acs.energyfuels.9b01939

  12. [12]

   Preuster, P.; Papp, C.; Wasserscheid, P. Acc. Chem. Res. 2017, 50(1), 74. doi: 10.1021/acs.accounts.6b00474

  13. [13]

   Yang, J.; Sudik, A.; Wolverton, C.; Siegel, D. J. Chem. Soc. Rev. 2010, 39(2), 656. doi: 10.1039/B802882F

  14. [14]

   Clot, E.; Eisenstein, O.; Crabtree, R. H. Chem. Commun. 2007, No. 22, 2231. doi: 10.1039/B705037B

  15. [15]

   Pez, G. P.; Scott, A. R.; Cooper, A. C.; Cheng, H. Hydrogen storage by reversible hydrogenation of pi-conjugated substrates. US Patent US07101530, 2006.

  16. [16]

   Cui, Y.; Kwok, S.; Bucholtz, A.; Davis, B.; Whitney, R. A.; Jessop, P. G. New J. Chem. 2008, 32(6), 1027. doi: 10.1039/B718209K

  17. [17]

   Jing, Z.; Yu, Y.; Chen, R.; Tan, K. C.; He, T.; Wu, A.; Pei, Q.; Chua, Y. S.; Zheng, D.; Zhang, X.; et al. Chem. Commun. 2020, 56(13), 1944. doi: 10.1039/C9CC08593A

  18. [18]

   Tan, K. C.; Yu, Y.; Chen, R.; He, T.; Jing, Z.; Pei, Q.; Wang, J.; Chua, Y. S.; Wu, A.; Zhou, W.; et al. Energy Storage Mater. 2020, 26, 198. doi: 10.1016/j.ensm.2019.12.035

  19. [19]

   Yu, Y.; He, T.; Wu, A.; Pei, Q.; Karkamkar, A.; Autrey, T.; Chen, P. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58(10), 3102. doi: 10.1002/anie.201810945

  20. [20]

   Blanco, F.; Alkorta, I.; Elguero, J. J. Phys. Chem. A 2008, 112(33), 7682. doi: 10.1021/jp801936v

  21. [21]

   Ruan, C.; Yang, Z.; Rodgers, M. T. Int. J. Mass Spectrom. 2007, 267(1), 233. doi: 10.1016/j.ijms.2007.02.041

  22. [22]

   Scott, M. S.; Lucas, A. C.; Luckhurst, C. A.; Prodger, J. C.; Dixon, D. J. Org. Biomol. Chem. 2006, 4(7), 1313. doi: 10.1039/B515356E

  23. [23]

   Baltazzi, E.; Krimen, L. I. Chem. Rev. 1963, 63(5), 511. doi: 10.1021/cr60225a004

  24. [24]

   Yu, G.; Huang, X. R.; Chen, W.; Sun, C. C. J. Comput. Chem. 2011, 32(9), 2005. doi: 10.1002/jcc.21789

  25. [25]

   Goddard, R.; Heinemann, O.; Krüger, C. Acta Cryst. 1997, 53(12), 1846. doi: 10.1107/S0108270197009682

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  1
 • 文章访问数:  35
 • HTML全文浏览量:  3
文章相关
 • 发布日期:  2021-11-15
 • 收稿日期:  2020-09-10
 • 接受日期:  2020-10-19
 • 修回日期:  2020-10-19
 • 网络出版日期:  2020-10-23
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章