Recent Advances in Surface-Modified g-C3N4-Based Photocatalysts for H2 Production and CO2 Reduction

Yunfeng Li Min Zhang Liang Zhou Sijia Yang Zhansheng Wu Ma Yuhua

Citation:  Li Yunfeng, Zhang Min, Zhou Liang, Yang Sijia, Wu Zhansheng, Yuhua Ma. Recent Advances in Surface-Modified g-C3N4-Based Photocatalysts for H2 Production and CO2 Reduction[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(6): 2009030-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009030 shu

g-C3N4表面改性及其光催化制H2与CO2还原研究进展

  作者简介: Yunfeng Li received his Ph.D. from Northeast Normal University in 2018. He then joined College of Environmental and Chemical Engineering in Xi'an Polytechnic University as Assistant Professor. His research interests focus on environment and energy photocatalysis;  Zhansheng Wu, received his Ph.D. from Beijing Institute of Technology in 2011. He then joined School of Environmental and Chemical Engineering in Xi'an Polytechnic University as Professor. His research interests focus on environmental chemical engineering;
  Yuhua Ma obtained her Ph.D. degree from Xinjiang University in 2017. She then became a lecturer at Xinjiang Normal University. Her main research background lies in the area of nanostructured semiconductor photocatalyst for energy and environmental applications;
  通讯作者: 李云锋, liyf377@nenu.edu.cn
  武占省, wuzhans@126.com
  马玉花, 15199141253@163.com
 • 基金项目:

  国家自然科学基金(22008185, 52063028), 陕西省教育厅科研项目(19JK0376), 陕西省自然科学基础研究项目(2019JQ-841), 国家级大学生创新创业训练计划项目(S202010709004)资助

  国家自然科学基金 22008185

  陕西省教育厅科研项目 19JK0376

  国家级大学生创新创业训练计划项目 S202010709004

  陕西省自然科学基础研究项目 2019JQ-841

  国家自然科学基金 52063028

摘要: 石墨相氮化碳(g-C3N4)作为一种不含金属的有机高分子材料,因独特的能带结构、易于制备以及成本低廉而备受关注。但一些瓶颈问题仍然制约着其光催化活性。截至目前,人们已经尝试了许多方法来优化g-C3N4的光电性能,例如:元素掺杂、官能团改性以及构筑异质结等,而这些改性策略均与g-C3N4的表面行为密切相关。所以,g-C3N4的表面行为对其光催化性能起着关键作用。因此,本文对典型表面改性方法(表面功能化和构建异质结)制备的g-C3N4基光催化剂进行了全面综述,阐述了其光激发和响应机制,详细介绍了其可见光照射下光生载流子的转移路线和表面催化反应。此外,本文总结了表面改性g-C3N4基光催化剂在光催化制氢与CO2还原方面的潜在应用。最后,根据已有研究,我们提出了今后有待进一步探索与解决的几方面问题。

English

  1. [1]

   Zheng, Y.; Lin, L. H.; Wang, B.; Wang, X. C. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 12868. doi: 10.1002/anie.201501788

  2. [2]

   Li, Y. F.; Jin, R. X.; Xing, Y.; Li, J. Q.; Song, S. Y.; Liu, X. C.; Li, M.; Jin, R. C. Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1601273. doi: 10.1002/aenm.201601273

  3. [3]

   Li, X. B.; Xiong, J.; Gao, X. M.; Huang, J. T.; Feng, Z. J.; Chen, Z.; Zhu, Y. F. J. Alloys Compd. 2019, 802, 196. doi: 10.1016/j.jallcom.2019.06.185

  4. [4]

   Xu, Q. L.; Zhang, L. Y.; Yu, J. G.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A. A.; Jaroniec, M. Mater. Today 2018, 21, 1042. doi: 10.1016/j.mattod.2018.04.008

  5. [5]

   He, R. A.; Xu, D. F.; Cheng, B.; Yu, J. G.; Ho, W. Nanoscale Horiz. 2018, 3, 464. doi: 10.1039/c8nh00062j

  6. [6]

   Shen, Y.; Han, Q. T.; Hu, J. Q.; Gao, W.; Wang, L.; Yang, L. Q.; Gao, C.; Shen, Q.; Wu, C. P.; Wang, X. Y.; et al. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 6561. doi: 10.1021/acsaem.0c00750

  7. [7]

   Cheng, Y. L.; Bai, M. S.; Su, J.; Fang, C. Q.; Li, H.; Chen, J.; Jiao, J. M. J. Mater. Sci. Technol. 2019, 35, 1515. doi: 10.1016/j.jmst.2019.03.039

  8. [8]

   Zhang, R.; Bi, L. L.; Wang, D. J.; Lin, Y. H.; Zou, X. X.; Xie, T. F.; Li, Z. H. J. Colloid Interface Sci. 2020, 578, 431. doi: 10.1016/j.jcis.2020.04.033

  9. [9]

   Boningari, T.; Inturi, S. N. R.; Surdan, M.; Smirniotis, P. G. J. Mater. Sci. Technol. 2018, 34, 1494. doi: 10.1016/j.jmst.2018.04.014

  10. [10]

   Di, T. M.; Xu, Q. L.; Ho, W. K.; Tang, H.; Xiang, Q. J.; Yu, J. G. ChemCatChem 2019, 11, 1394. doi: 10.1002/cctc.201802024

  11. [11]

   Li, Y. F.; Wang, S.; Chang, W.; Zhang, L. H.; Wu, Z. S.; Jin, R. X.; Xing, Y. Appl. Catal. B 2020, 274, 119116. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119116

  12. [12]

   Li, Y. F.; Yang, M.; Xing, Y.; Liu, X. C.; Yang, Y.; Wang, X.; Song, S. Y. Small 2017, 13, 1701552. doi: 10.1002/smll.201701552

  13. [13]

   孙尚聪, 张旭雅, 刘显龙, 潘伦, 张香文, 邹吉军.物理化学学报, 2020, 36, 1905007. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905007Sun, S. C.; Zhang, X. Y.; Liu, X. L.; Pan, L.; Zhang, X. W.; Zou, J. J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905007. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905007

  14. [14]

   潘金波, 申升, 周威, 唐杰, 丁洪志, 王进博, 陈浪, 区泽堂, 尹双凤.物理化学学报, 2020, 36, 1905068. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905068Pan, J. B.; Shen, S.; Zhou, W.; Tang, J.; Ding, H. Z.; Wang, J. B.; Chen, L.; Au, C. T.; Yin, S. F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905068. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905068

  15. [15]

   Li, Y. F.; Jin, R. X.; Fang, X.; Yang, Y.; Yang, M.; Liu, X. C.; Xing, Y.; Song, S. Y. J. Hazard. Mater. 2016, 313, 219. doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.04.011

  16. [16]

   Zhu, B. C.; Zhang, L. Y.; Cheng, B.; Yu, J. G. Appl. Catal. B 2018, 224, 983. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.11.025

  17. [17]

   Li, Y. F.; Fang, L.; Jin, R. X.; Yang, Y.; Fang, X.; Xing, Y.; Song, S. Y. Nanoscale 2015, 7, 758. doi: 10.1039/c4nr06565d

  18. [18]

   Li, J.; Yin, Y. C.; Liu, E. Z.; Ma, Y. N.; Wan, J.; Fan, J.; Hu, X. Y. J. Hazard. Mater. 2017, 321, 183. doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.09.008

  19. [19]

   Li, Y.; Liu, X. M.; Tan, L.; Cui, Z. D.; Yang, X. J.; Zheng, Y. F.; Yeung, K. W. K.; Chu, P. K.; Wu, S. L. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 180099. doi: 10.1002/adfm.201800299

  20. [20]

   Wu, B. B.; Li, Y.; Su, K.; Tan, L.; Liu, X. M.; Cui, Z. D.; Yang, X. J.; Liang, Y. Q.; Li, Z. Y.; Zhu, S. L.; et al. J. Hazard. Mater. 2019, 377, 227. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.05.074

  21. [21]

   Gao, G. P.; Jiao, Y.; Waclawik, E. R.; Du, A. J. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 6292. doi: 10.1021/jacs.6b02692

  22. [22]

   Liu, M. J.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A. A.; Xia, P. F.; Cheng, B.; Zhang, L. Y.; Yu, J. G. Chem. Commun. 2019, 55, 14023. doi: 10.1039/c9cc07647f

  23. [23]

   Han, C. Q.; Zhang, R. M.; Ye, Y. H.; Wang, L.; Ma, Z. L.; Su, F. Y.; Xie, H. Q.; Zhou, Y.; Wong, P. K.; Ye, L. Q.J. Mater. Chem. A 2019, 7, 9726. doi: 10.1039/c9ta01061k

  24. [24]

   Yu, W. L.; Xu, D. F.; Peng, T. Y. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 19936. doi: 10.1039/C5TA05503B

  25. [25]

   Wang, X. C.; Maeda, K.; Thomas, A.; Takanabe, K.; Xin, G.; Carlsson, J. M.; Domen, K.; Antonietti, M. Nat. Mater. 2009, 8, 76. doi: 10.1038/nmat2317

  26. [26]

   Ong, W. J.; Tan, L. L.; Ng, Y. H.; Yong, T. T.; Chai, S. P. Chem. Rev. 2016, 116, 7159. doi: 10.1021/acs.chemrev.6b00075

  27. [27]

   Li, Y. F.; Li, K.; Yang, Y.; Li, L. J.; Xing, Y.; Song, S. Y.; Jin, R. C.; Li, M. Chem. Eur. J. 2015, 21, 17739. doi: 10.1002/chem.201502945

  28. [28]

   Hong, Y. Z.; Li, C. S.; Li, D.; Fang, Z. Y.; Luo, B. F.; Yan, X.; Shen, H. Q.; Mao, B. D.; Shi, W. D. Nanoscale 2017, 9, 14103. doi: 10.1039/C7NR05155G

  29. [29]

   Zhang, G. G.; Huang, C. J.; Wang, X. C. Small 2015, 11, 1215. doi: 10.1002/smll.201402636

  30. [30]

   Yang, P. J.; Ou, H. H.; Fang, Y. X.; Wang, X. C. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 3992. doi: 10.1002/anie.201700286

  31. [31]

   Li, Y. F.; Jin, R. X.; Li, G. J.; Liu, X. C.; Yu, M.; Xing, Y.; Shi, Z. New J. Chem. 2018, 42, 6756. doi: 10.1039/c8nj00298c

  32. [32]

   Tong, T.; He, B. W.; Zhu, B. C.; Cheng, B.; Zhang, L. Y. Appl. Surf. Sci. 2018, 459, 385. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.08.007

  33. [33]

   Tao, X. P.; Gao, Y. Y.; Wang, S. Y.; Wang, X. Y.; Liu, Y.; Zhao, Y.; Fan, F. T.; Dupuis, M.; Li, R. G.; Li, C. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1803951. doi: 10.1002/aenm.201803951

  34. [34]

   Yuan, J. L.; Tang, Y. H.; Yi, X. Y.; Liu, C. B.; Li, C.; Zeng, Y. X.; Luo, S. L. Appl. Catal. B 2019, 251, 206. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.03.069

  35. [35]

   Li, H. H.; Wu, Y.; Li, C.; Gong, Y. Y.; Niu, L. Y.; Liu, X. J.; Jiang, Q.; Sun, C. Q.; Xu, S. Q. Appl. Catal. B 2019, 251, 305. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.03.079

  36. [36]

   Xu, J.; Wang, Z. P.; Zhu, Y. F. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 49, 133. doi: 10.1016/j.jmst.2020.02.024

  37. [37]

   Jiang, W. J.; Luo, W. J.; Zong, R. L.; Yao, W. Q.; Li, Z. P.; Zhu, Y. F. Small 2016, 12, 4370. doi: 10.1002/smll.201601546

  38. [38]

   Jiang, W. J.; Zhu, Y. F.; Zhu, G. X.; Zhang, Z. J.; Chen, X. J.; Yao, W. Q. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 5661. doi: 10.1039/c7ta00398f

  39. [39]

   Li, L. Y.; Fang, W.; Zhang, P.; Bi, J. H.; He, Y. H.; Wang, J. Y.; Su, W. Y. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 12402. doi: 10.1039/C6TA04711D

  40. [40]

   She, X. J.; Liu, L.; Ji, H. Y.; Mo, Z.; Li, Y. P.; Huang, L. Y.; Du, D. L.; Xu, H.; Li, H. M. Appl. Catal. B 2016, 187, 144. doi: 10.1016/j.apcatb.2015.12.046

  41. [41]

   Yu, H. J.; Shang, L.; Bian, T.; Shi, R.; Waterhouse, G. I. N.; Zhao, Y. F.; Zhou, C.; Wu, L. Z.; Tung, C. H.; Zhang, T. R. Adv. Mater. 2016, 28, 5080. doi: 10.1002/adma.201600398

  42. [42]

   Liu, J.; Yu, Y.; Qi, R. L.; Cao, C. Y.; Liu, X. Y.; Zheng, Y. J.; Song, W. G. Appl. Catal. B 2019, 244, 459. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.11.070

  43. [43]

   Chauhan, D. K.; Jain, S.; Battula, V. R.; Kailasam, K. Carbon 2019, 15, 40. doi: 10.1016/j.carbon.2019.05.079

  44. [44]

   Hayat, A.; Raziq, F.; Khan, M.; Khan, J.; Mane, S. K. B.; Ahmad, A.; Rahman, M. U.; Khan, W. U. J. Colloid Interface Sci. 2019, 554, 627. doi: 10.1016/j.jcis.2019.07.048

  45. [45]

   Tong, Z. W.; Yang, D.; Sun, Y. Y.; Nan, Y, H.; Jiang, Z, Y. Small 2016, 12, 4093. doi: 10.1002/smll.201601660

  46. [46]

   Qiu, P. X.; Yao, J. H.; Chen, H.; Jiang, F.; Xie, X. C. J. Hazard. Mater. 2016, 317, 158. doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.05.069

  47. [47]

   Wei, X. B.; Shao, C. L.; Li, X. H.; Lu, N.; Wang, K. X.; Zhang, Z. Y.; Liu, Y. C. Nanoscale 2016, 8, 11034. doi: 10.1039/C6NR01491G

  48. [48]

   Yi, J. J.; El-Alami, W.; Song, Y. H.; Li, H. M.; Ajayan, P. M.; Xu, H. Chem. Eng. J. 2020, 382, 122812. doi: 10.1016/j.cej.2019.122812

  49. [49]

   Tian, J. J.; Zhang, L. X.; Fan, X. Q.; Zhou, Y. J.; Wang, M.; Cheng, R. L.; Li, M. L.; Kan, X. T.; Jin, X. X.; Liu, Z. H.; et al. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 13814. doi: 10.1039/c6ta04297j

  50. [50]

   Yang, H. Y.; Zhou, Y. M.; Wang, Y. Y.; Hu, S. C.; Wang, B. B.; Liao, Q.; Li, H. F.; Bao, J. H.; Ge, G. Y.; Jia, S. K. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 16485. doi: 10.1039/C8TA05723K

  51. [51]

   He, F.; Wang, Z. X.; Li, Y. X.; Peng, S. Q.; Liu, B. Appl. Catal. B 2020, 269, 118828. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.118828

  52. [52]

   Zhang, M.; Duan, Y. Y.; Jia, H. Z.; Wang, F.; Wang, L.; Su, Z.; Wang, C. Y. Catal. Sci. Technol. 2017, 7, 452. doi: 10.1039/c6cy02318e

  53. [53]

   Xu, C. Q.; Zhang, W. D. Mol. Catal. 2018, 453, 85. doi: 10.1016/j.mcat.2018.04.029

  54. [54]

   Che, H. N.; Li, C. X.; Zhou, P. J.; Liu, C. B.; Dong, H. J.; Li, C. M. Appl. Surf. Sci. 2020, 505, 144564. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.144564

  55. [55]

   Luo, L.; Zhang, M.; Wang, P.; Wang, Y. H.; Wang, F. New J. Chem. 2018, 42, 1087. doi: 10.1039/c7nj03659k

  56. [56]

   程若霖, 金锡雄, 樊向前, 王敏, 田建建, 张玲霞, 施剑林.物理化学学报, 2017, 33, 1436. doi: 10.3866/PKU.WHXB201704076Cheng, R. L.; Jin, X. X.; Fan, X. Q.; Wang, M.; Tian, J. J.; Zhang, L. X.; Shi, J. L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 1436. doi: 10.3866/PKU.WHXB201704076

  57. [57]

   Zhang, Y.; Wu, L. L.; Zhao, X. Y.; Zhao, Y. N.; Tan, H. Q.; Zhao, X.; Ma, Y. Y.; Zhao, Z.; Song, S. Y.; Wang, Y. H.; et al. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1801139. doi: 10.1002/aenm.201801139

  58. [58]

   Vorobyeva, E.; Chen, Z.; Mitchell, S.; Leary, R. K.; Midgley, P.; Thomas, J. M.; Hauert, R.; Fako, E.; Lopez, N.; Perez-Ramirez, J. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 16393. doi: 10.1039/c7ta04607c

  59. [59]

   Zhou, C. Y.; Zeng, Z. T.; Zeng, G. M.; Huang, D. L.; Xiao, R.; Cheng, M.; Zhang, C.; Xiong, W. P.; Lai, C.; Yang, Y.; et al. J. Hazard. Mater. 2019, 380, 120815. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.120815

  60. [60]

   Fan, X. Q.; Zhang, L. X.; Wang, M.; Huang, W. M.; Zhou, Y. J.; Li, M. L.; Cheng, R. L.; Shi, J. L. Appl. Catal. B 2016, 182, 68. doi: 10.1016/j.apcatb.2015.09.006

  61. [61]

   Jia, G. R.; Wang, Y.; Cui, X. Q.; Yang, Z. X.; Liu, L. L.; Zhang, H. Y.; Wu, Q.; Zheng, L. R.; Zheng, W. T. Appl. Catal. B 2019, 258, 117959. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.117959

  62. [62]

   Li, Y. F.; Wang, S.; Chang, W.; Zhang, L. H.; Wu, Z. S.; Song, S. Y.; Xing, Y. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 20640. doi: 10.1039/c9ta07014a

  63. [63]

   Huang, Y. Y.; Li, D.; Fang, Z. Y.; Chen, R. J.; Luo, B. F.; Shi, W. D. Appl. Catal. B 2019, 254, 128. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.04.082

  64. [64]

   Mohamed, M. A.; Zain, M. F. M.; Minggu, L. J.; Kassim, M. B.; Amin, N. A. S.; Salleh, W. N. W.; Salehmin, M. N. I.; Nasir, M. F. M.; Hir, Z. A. M. Appl. Catal. B 2018, 236, 265. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.05.037

  65. [65]

   Wang, K.; Li, Q.; Liu, B. S.; Cheng, B.; Ho, W. K.; Yu, J. G. Appl. Catal. B 2015, 176, 44. doi: 10.1016/j.apcatb.2015.03.045

  66. [66]

   Liu, G.; Niu, P.; Sun, C. H.; Smith, S. C.; Chen, Z. G.; Lu, G. Q.; Cheng, H. M. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 11642. doi: 10.1021/ja103798k

  67. [67]

   Wei, F. Y.; Liu, Y.; Zhao, H.; Ren, X. N.; Liu, J.; Hasan, T.; Chen, L. H.; Li, Y.; Su, B. L. Nanoscale 2018, 10, 4515. doi: 10.1039/c7nr09660g

  68. [68]

   Fu, J. W.; Zhu, B. C.; Jiang, C. J.; Cheng, B.; You, W.; Yu, J. G. Small 2017, 13, 1603938. doi: 10.1002/smll.201603938

  69. [69]

   Fang, H. B.; Zhang, X. H.; Wu, J. J.; Li, N.; Zheng, Y. Z.; Tao, X. Appl. Catal. B 2018, 225, 397. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.11.080

  70. [70]

   Liu, B.; Ye, L. Q.; Wang, R.; Yang, J. F.; Zhang, Y. X.; Guan, R.; Tian, L. H.; Chen, X. B. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 4001. doi: 10.1021/acsami.7b17503

  71. [71]

   Fu, J. W.; Liu, K.; Jiang, K. X.; Li, H. J. W.; An, P. D.; Li, W. Z.; Zhang, N.; Li, H. M.; Xu, X. W.; Zhou, H. Q.; et al. Adv. Sci. 2019, 6, 1900796. doi: 10.1002/advs.201900796

  72. [72]

   Wei, B.; Wang, W.; Sun, J. F.; Mei, Q.; An, Z. X.; Cao, H. J.; Han, D. D.; Xie, J.; Zhan, J. H.; He, M. X. Appl. Surf. Sci. 2020, 511, 145549. doi: 10.1016/j.apsusc.2020.145549

  73. [73]

   Han, E. X.; Li, Y. Y.; Wang, Q. H.; Huang, W. Q.; Luo, L.; Hu, W. Y.; Huang, G. F. J. Mater. Sci. Technol. 2019, 35, 2288. doi: 10.1016/j.jmst.2019.05.057

  74. [74]

   Zhang, G. G.; Zhang, M. W.; Ye, X. X.; Qiu, X. Q.; Lin, S.; Wang, X. C. Adv. Mater. 2014, 26, 805. doi: 10.1002/adma.201303611

  75. [75]

   王亦清, 沈少华.物理化学学报, 2020, 36, 1905080. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905080Wang, Y. Q.; Shen, S. H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905080. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905080

  76. [76]

   Wang, Y. L.; Tian, Y.; Yan, L. K.; Su. Z. M. J. Phys. Chem. C 2018, 122, 7712. doi: 10.1021/acs.jpcc.8b00098

  77. [77]

   Zhu, B. C.; Zhang, J. F.; Jiang, C. J.; Cheng, B.; Yu, J. G. Appl. Catal. B 2017, 207, 27. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.02.020

  78. [78]

   李小为, 王彬, 尹文轩, 狄俊, 夏杰祥, 朱文帅, 李华明.物理化学学报, 2020, 36, 1902001. doi: 10.3866/PKU.WHXB201902001Li, X. W.; Wang, B.; Yin, W. X.; Di, J.; Xia, J. X.; Zhu, W. S.; Li, H. M. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1902001. doi: 10.3866/PKU.WHXB201902001

  79. [79]

   Wang, Y. Y.; Zhang, Y. W.; Zhao, S.; Huang, Z. W.; Chen, W. X.; Zhou, Y. M.; Lv, X. S.; Yuan, S. H. Appl. Catal. B 2019, 248, 44. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.02.007

  80. [80]

   Wang, N.; Wang, J.; Hu, J. H., Lu, X. Q.; Sun, J.; Shi, F.; Liu, Z. H.; Lei, Z. B.; Jiang, R. B. ACS Appl. Energy Mater. 2018, 1, 2866. doi: 10.1021/acsaem.8b00526

  81. [81]

   Li, H. P.; Xia, Y. G.; Hu, T. X.; Deng, Q. H.; Du, N.; Hou, W. G. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 6238. doi: 10.1039/C8TA00607E

  82. [82]

   Wang, M.; Guo, P. Y.; Zhang, Y.; Lv, C. M.; Liu, T. Y.; Chai, T. Y.; Xie, Y. H.; Wang, Y. Z.; Zhu, T. J. Hazard. Mater. 2018, 349, 224. doi: 10.1016/j.jhazmat.2018.01.058

  83. [83]

   Miao, W.; Liu, Y.; Chen, X. Y.; Zhao, Y. X.; Mao, S. Carbon 2020, 159, 461. doi: 10.1016/j.carbon.2019.12.056

  84. [84]

   Zhang, H.; Tang, Y. Q.; Liu, Z. X.; Zhu, Z.; Tang, X.; Wang, Y. M. Chem. Phys. Lett. 2020, 751, 137467. doi: 10.1016/j.cplett.2020.137467

  85. [85]

   Wang, S. H.; Zhan, J. W.; Chen, K.; Ali, A.; Zeng, L. H.; Zhao, H.; Hu, W. L.; Zhu, L. X; Xu, X. L. ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, 8, 8214. doi: 10.1021/acssuschemeng.0c01151

  86. [86]

   Liu, X. Q.; Kang, W.; Zeng, W.; Zhang, Y. X.; Qi, L.; Ling, F. L.; Fang, L.; Chen, Q.; Zhou, M. Appl. Surf. Sci. 2020, 499, 143994. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.143994

  87. [87]

   Zhang, Z.; Lu, L. H.; Lv, Z. Z.; Chen, Y.; Jin, H. Y.; Hou, S. E.; Qiu, L. X.; Duan, L. M.; Liu, J. H.; Dai, K. Appl. Catal. B 2018, 232, 384. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.03.086

  88. [88]

   Yang, C. W.; Xue, Z.; Qin, J. Q.; Sawangphruk, M.; Zhang, X. Y.; Liu, R. P. Appl. Catal. B 2019, 259, 118094. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.118094

  89. [89]

   Sun, N.; Liang, Y.; Ma, X. J.; Chen, F. Chem. Eur. J. 2017, 23, 15466. doi: 10.1002/chem.201703168

  90. [90]

   Guo, S. E.; Tang, Y. Q.; Xie, Y.; Tian, C. G.; Feng, Q. M.; Zhou, W.; Jiang, B. J. Appl. Catal. B 2017, 218, 664. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.07.022

  91. [91]

   Wu, M.; Gong, Y. S.; Nie, T.; Zhang, J.; Wang, R.; Wang, H. W.; He, B. B. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 5324. doi: 10.1039/c8ta12076e

  92. [92]

   Yuan, J. L.; Liu, X.; Tang, Y. H.; Zeng, Y. X.; Wang, L. L.; Zhang, S. Q.; Cai, T.; Liu, Y. T.; Luo, S. L.; Pei, Y.; et al. Appl. Catal. B 2018, 237, 24. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.05.064

  93. [93]

   Shi, L.; Yang, L. Q.; Zhou, W.; Liu, Y. Y.; Yin, L. S.; Hai, X.; Song, H.; Ye, J. H. Small 2018, 14, 1703142. doi: 10.1002/smll.201703142

  94. [94]

   Zhang, X. Y.; Yang, C. W.; Xue, Z.; Zhang, C. X.; Qin, J. Q.; Liu, R. P. ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3, 4428. doi: 10.1021/acsanm.0c00535

  95. [95]

   Xu, Q. L.; Zhu, B. C.; Cheng, B.; Yu, J. G.; Zhou, M. H.; Ho, W. Appl. Catal. B 2019, 255, 117770. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.117770

  96. [96]

   Xia, P. F.; Liu, M. J.; Cheng, B.; Yu, J. G.; Zhang, L. Y. ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6, 8945. doi: 10.1021/acssuschemeng.8b01300

  97. [97]

   Zhu, B. C.; Zhang, L. Y.; Cheng, B.; Yu, Y.; Yu, J. G. Chin. J. Catal. 2021, 42, 115. doi: 10.1016/S1872-2067(20)63598-7

  98. [98]

   Chen, T. J.; Song, C. J.; Fan, M. S.; Hong, Y. Z.; Hu, B.; Yu, L. B.; Shi, W. D. Int. J. Hydrog. Energy 2017, 42, 12210. doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.03.188

  99. [99]

   Zhou, P.; Meng, X. L.; Sun, T. H. Mater. Lett. 2020, 261, 127159. doi: 10.1016/j.matlet.2019.127159

  100. [100]

   Pang, H. J.; Jiang, Y. H.; Xiao, W. S.; Ding, Y. H.; Lu, C.; Liu, Z. P.; Zhang, P.; Luo, H. A.; Qin, W. J. Alloys Compd. 2020, 839, 155684. doi: 10.1016/j.jallcom.2020.155684

  101. [101]

   Qin, Y. Y.; Li, H.; Lu, J.; Feng, Y. H.; Meng, F. Y.; Ma, C. C.; Yan, Y. S.; Meng, M. J. Appl. Catal. B 2020, 277, 119254. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119254

  102. [102]

   Pan, J. Q.; Jiang, Z. Y.; Feng, S. X.; Zhao, C.; Dong, Z. J.; Wang, B. B.; Wang, J. J.; Song, C. S.; Zheng, Y. Y.; Li, C. R. Int. J. Hydrog. Energy 2018, 43, 19019. doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.08.102

  103. [103]

   Hafeez, H. Y.; Lakhera, S. K.; Shankar, M. V.; Neppolian, B. Int. J. Hydrog. Energy 2020, 45, 7530. doi: 10.1016/j.ijhydene.2019.05.235

  104. [104]

   Guo, F.; Shi, W. L.; Zhu, C.; Li, H.; Kang, Z. H. Appl. Catal. B 2018, 226, 412. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.12.064

  105. [105]

   Hao, X. Q.; Zhou, J.; Cui, Z. W.; Wang, Y. C.; Wang, Y.; Zou, Z. G. Appl. Catal. B 2018, 229, 41. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.02.006

  106. [106]

   Shi, W. L.; Li, M. Y.; Huang, X. L.; Ren, H. J.; Yan, C.; Guo, F. Chem. Eng. J. 2020, 382, 122960. doi: 10.1016/j.cej.2019.122960

  107. [107]

   Cao, A. H.; Zhang, L. J.; Wang, Y.; Zhao, H. J.; Deng, H.; Liu, X. M.; Lin, Z.; Su, X. T.; Yue, F. ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7, 2492. doi: 10.1021/acssuschemeng.8b05396

  108. [108]

   Liu, J.; Zhang, J. N.; Wang, D.; Li, D. Y.; Ke, J.; Wang, S. B.; Liu, S. M.; Xiao, H. N.; Wang, R. J. ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7, 12428. doi: 10.1021/acssuschemeng.9b01965

  109. [109]

   Bai, C. P.; Bi, J. C.; Wu, J. B.; Han, Y. D.; Zhang, X. New J. Chem. 2018, 42, 16005. doi: 10.1039/c8nj02991a

  110. [110]

   Wang, M.; Ju, P.; Zhao, Y.; Li, J. J.; Han, X. X.; Hao, Z. M. New J. Chem. 2018, 42, 910. doi: 10.1039/c7nj03483k

  111. [111]

   Yang, C.; Tan, Q. Y.; Li, Q.; Zhou, J.; Fan, J. J.; Li, B.; Sun, J.; Lv, K. L. Appl. Catal. B 2020, 268, 118738. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.118738

  112. [112]

   Tonda, S.; Kumar, S.; Bhardwaj, M.; Yadav, P.; Ogale, S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 2667. doi: 10.1021/acsami.7b18835

  113. [113]

   Xu, Y.; You, Y.; Huang, H. W.; Guo, Y. X.; Zhang, Y. H. J. Hazard. Mater. 2020, 381, 121159. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.121159

  114. [114]

   Li, M. L.; Zhang, L. X.; Fan, X. Q.; Wu, M. Y.; Wang, M.; Cheng, R. L.; Zhang, L. L.; Yao, H. L.; Shi, J. L. Appl. Catal. B 2017, 201, 629. doi: 10.1016/j.apcatb.2016.09.004

  115. [115]

   Liang, M. F.; Borjigin, T.; Zhang, Y. H.; Liu, B. H.; Liu, H.; Guo, H. Appl. Catal. B 2019, 243, 566. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.11.010

  116. [116]

   Ou, M.; Tu, W. G.; Yin, S. M.; Xing, W. N.; Wu, S. Y.; Wang, H. J.; Wan, S. P.; Zhong, Q.; Xu, R. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 13570. doi: 10.1002/anie.201808930

  117. [117]

   Li, C. J.; Wang, S. P.; Wang, T.; Wei, Y. J.; Zhang, P.; Gong, J. L. Small 2014, 10, 2783. doi: 10.1002/smll.201400506

  118. [118]

   Jiang, W. S.; Zong, X. P.; An, L.; Hua, S. X.; Miao, X.; Luan, S. L.; Wen, Y. J.; Tao, F. F.; Sun, Z. C. ACS Catal. 2018, 8, 2209. doi: 10.1021/acscatal.7b04323

  119. [119]

   You, Y.; Wang, S. B.; Xiao, K.; Ma, T. Y.; Zhang, Y. H.; Huang, H. W. ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6, 16219. doi: 10.1021/acssuschemeng.8b03075

  120. [120]

   Bard, A. J.; Fox, M. A. Acc. Chem. Res. 1995, 28, 141. doi: 10.1021/ar00051a007

  121. [121]

   Li, Y. F.; Zhou, M. H.; Cheng, B.; Shao, Y. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 1. doi: 10.1016/j.jmst.2020.04.028

  122. [122]

   Sepahvand, H.; Sharifnia, S. Int. J. Hydrog. Energy 2019, 44, 23658. doi: 10.1016/j.ijhydene.2019.07.078

  123. [123]

   Truc, N. T. T.; Pham, T. D.; Nguyen, M. V.; Thuan, D. V.; Trung, D. Q.; Thao, P.; Trang, H. T.; Nguyen, V. N.; Tran, D. T.; Minh, D. N.; et al. J. Alloys Compd. 2020, 842, 155860. doi: 10.1016/j.jallcom.2020.155860

  124. [124]

   Zhao, Y.; Shi, H. X.; Yang, D. Y.; Fan, J.; Hu, X. Y.; Liu, E. Z. J. Phys. Chem. C 2020, 124, 13771. doi: 10.1021/acs.jpcc.0c03209

  125. [125]

   Xu, H.; She, X. J.; Fei, T.; Song, Y. H.; Liu, D. B.; Li, H. P.; Yang, X. F.; Yang, J. M.; Li, H. M.; Song, L.; et al. ACS Nano 2019, 13, 11294. doi: 10.1021/acsnano.9b04443

  126. [126]

   Zhu, L. Y.; Li, H.; Xu, Q. L.; Xiong, D. H.; Xia, P. F. J. Colloid Interface Sci. 2020, 564, 303. doi: 10.1016/j.jcis.2019.12.088

  127. [127]

   Fu, J. W.; Xu, Q. L.; Low, J. X.; Jiang, C. J.; Yu, J. G. Appl. Catal. B 2019, 243, 556. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.11.011

  128. [128]

   Xia, P. F.; Cao, S. W.; Zhu, B. C.; Liu, M. J.; Shi, M. S.; Yu, J. G.; Zhang, Y. F. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 5218. doi: 10.1002/anie.201916012

  129. [129]

   Xu, Q. L.; Zhang, L. Y.; Cheng, B.; Fan, J. J.; Yu, J. G. Chem 2020, 6, 1543. doi: 10.1016/j.chempr.2020.06.010

  130. [130]

   Xu, Q. L.; Ma, D. K.; Yang, S. B.; Tian, Z. F.; Cheng, B.; Fan, J. J. Appl. Surf. Sci. 2019, 495, 143555. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.143555

  131. [131]

   Li, Q. Q.; Zhao, W. L.; Zhai, Z. C.; Ren, K. X.; Wang, T. Y.; Guan, H.; Shi, H. F. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 216. doi: 10.1016/j.jmst.2020.03.038

  132. [132]

   Li, X. B.; Xiong, J.; Gao, X. M.; Ma, J.; Chen, Z.; Kang, B. B.; Liu, J. Y.; Li, H.; Feng, Z. J.; Huang, J. T. J. Hazard. Mater. 2020, 387, 121690. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.121690

  133. [133]

   Ge, H. N.; Xu, F. Y.; Cheng, B.; Yu, J. G.; Ho, W. ChemCatChem 2019, 11, 6301. doi: 10.1002/cctc.201901486

  134. [134]

   He, F.; Meng, A. Y.; Cheng, B.; Ho, W.; Yu, J. G. Chin. J. Catal. 2020, 41, 9. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63382-6

  135. [135]

   Luo, J. H.; Lin, Z. X.; Zhao, Y.; Jiang, S. J.; Song, S. Q. Chin. J. Catal. 2020, 41, 122. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63490-X

  136. [136]

   Mei, F. F.; Li, Z.; Dai, K.; Zhang, J. F.; Liang, C. H. Chin. J. Catal. 2020, 41, 41. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63389-9

  137. [137]

   Ren, D. D.; Zhang, W. N.; Ding, Y. N.; Shen, R. C.; Jiang, Z. M.; Lu, X. Y.; Li, X. Sol. RRL 2019, 4, 1900423. doi: 10.1002/solr.201900423

  138. [138]

   He, F.; Zhu, B. C.; Cheng, B.; Yu, J. G.; Ho, W.; Macyk, W. Appl. Catal. B 2020, 272, 119006. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119006

  139. [139]

   Pan, T.; Chen, D. D.; Xu, W. C.; Fang, J. Z.; Wu, S. X.; Liu, Z.; Wu, K.; Fang, Z. Q. J. Hazard. Mater. 2020, 393, 122366. doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.122366

  140. [140]

   Jin, Z. L.; Zhang, L. J. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 49, 144. doi: 10.1016/j.jmst.2020.02.025

  141. [141]

   Zeng, D. Q.; Zhou, T.; Ong, W. J.; Wu, M. D.; Duan, X. G.; Xu, W. J.; Chen, Y. Z.; Zhu, Y. A.; Peng, D. L. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 5651. doi: 10.1021/acsami.8b20958

  142. [142]

   Dong, H. J.; Hong, S. H.; Zuo, Y.; Zhang, X. X.; Lu, Z. Y.; Han, J.; Wang, L.; Ni, L.; Li, C. M.; Wang, Y. ChemCatChem 2019, 11, 6263. doi: 10.1002/cctc.201901618

  143. [143]

   Majeed, I.; Manzoor, U.; Kanodarwala, F. K.; Nadeem, M. A.; Hussain, E.; Ali, H.; Badshah, A.; Stride, J. A.; Nadeem, M. A. Catal. Sci. Technol. 2018, 8, 1183. doi: 10.1039/c7cy02219k

  144. [144]

   Wang, X. J.; Tian, X.; Sun, Y. J.; Zhu, J. Y.; Li, F. T.; Mu, H. Y.; Zhao, J. Nanoscale 2018, 10, 12315. doi: 10.1039/c8nr03846e

  145. [145]

   王梁, 朱澄鹭, 殷丽莎, 黄维.物理化学学报, 2020, 36, 1907001. doi: 10.3866/PKU.WHXB201907001Wang, L.; Zhu, C. L.; Yin, L. S.; Huang, W. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1907001. doi: 10.3866/PKU.WHXB201907001

  146. [146]

   Sun, Z. M.; Fang, W.; Zhao, L.; Wang, H. L. Appl. Surf. Sci. 2020, 504, 144347. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.144347

  147. [147]

   Li, J. M.; Zhao, L.; Wang, S. M.; Li, J.; Wang, G. H.; Wang, J. Appl. Surf. Sci. 2020, 515, 145922. doi: 10.1016/j.apsusc.2020.145922

  148. [148]

   Zhao, K.; Khan, I.; Qi, K. Z.; Liu, Y.; Khataee, A. Mater. Chem. Phys. 2020, 253, 123322. doi: 10.1016/j.matchemphys.2020.123322

  149. [149]

   Qi, K. Z.; Lv, W. X.; Khan, I.; Liu, S. Y. Chin. J. Catal. 2020, 41, 114. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63459-5

  150. [150]

   Wu, Z. S.; Xue, Y. T.; He, X. F.; Li, Y. F.; Yang, X.; Wu, Z. L.; Cravotto, G. J. Hazard. Mater. 2020, 387, 122019. doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.122019

  151. [151]

   Qi, K. Z.; Li, Y.; Xie, Y. B.; Liu, S. Y.; Zheng, K.; Chen, Z.; Wang, R. D. Front. Chem. 2019, 7, 91. doi: 10.3389/fchem.2019.00091

  152. [152]

   Qi, K. Z.; Xie, Y. B.; Wang, R. D.; Liu, S. Y.; Zhao, Z. Appl. Surf. Sci. 2019, 466, 847. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.10.037

  153. [153]

   Wu, Z. S.; He, X. F.; Xue, Y. T.; Yang, X.; Li, Y. F.; Li, Q. B.; Yu, B. Chem. Eng. J. 2020, 399, 125747. doi: 10.1016/j.cej.2020.125747

  154. [154]

   Dong, Z. J.; Pan, J. Q.; Wang, B. B.; Jiang, Z. Y.; Zhao, C.; Wang, J. J.; Song, C. S.; Zheng, Y. Y.; Cui, C.; Li, C. R. J. Alloys Compd. 2018, 747, 788. doi: 10.1016/j.jallcom.2018.03.112

  155. [155]

   Liu, H.; Zhu, X. D.; Han, R.; Dai, Y. X.; Sun, Y. L.; Lin, Y. N.; Gao, D. D.; Wang, X. Y.; Luo, C. N. New J. Chem. 2020, 44, 1795. doi: 10.1039/C9NJ05737D

  156. [156]

   Tang, J. Y.; Guo, R. T.; Zhou, W. G.; Huang, C. Y.; Pan, W. G. Appl. Catal. B 2018, 237, 802. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.06.042

  157. [157]

   You, Z. Y.; Wu, C. Y.; Shen, Q. H.; Yu, Y.; Chen, H.; Su, Y. X.; Wang, H.; Wu, C. C.; Zhang, F.; Yang, H. Dalton Trans. 2018, 47, 7353. doi: 10.1039/C8DT01322E

  158. [158]

   Yang, L. Y.; Liu, J.; Yang, L. P.; Zhang, M.; Zhu, H.; Wang, F.; Yin, J. Renew. Energy 2020, 145, 691. doi: 10.1016/j.renene.2019.06.072

  159. [159]

   Liang, S. H.; Zhang, D. F.; Pu, X. P.; Yao, X. T.; Han, R. T.; Yin, J.; Ren, X. Z. Sep. Purif. Technol. 2019, 210, 786. doi: 10.1016/j.seppur.2018.09.008

  160. [160]

   Wang, J. C.; Lu, Q. S.; Zhao, S. F. Appl. Surf. Sci. 2019, 470, 150. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.11.139

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  22
 • HTML全文浏览量:  1
文章相关
 • 发布日期:  2021-06-15
 • 收稿日期:  2020-09-07
 • 接受日期:  2020-10-08
 • 修回日期:  2020-09-30
 • 网络出版日期:  2020-10-19
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章