Carboxyl-Functionalized Graphene for Highly Efficient H2-Evolution Activity of TiO2 Photocatalyst

Ping Wang Haitao Li Yanjie Cao Huogen Yu

Citation:  Wang Ping, Li Haitao, Cao Yanjie, Yu Huogen. Carboxyl-Functionalized Graphene for Highly Efficient H2-Evolution Activity of TiO2 Photocatalyst[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(6): 2008047-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202008047 shu

羧基功能化石墨烯增强TiO2光催化产氢性能

  通讯作者: 王苹, wangping0904@whut.edu.cn
  余火根, yuhuogen@whut.edu.cn
 • 基金项目:

  国家自然科学基金(21771142, 51872221)和中央高校基本科研业务费(WUT2019IB002)资助

  国家自然科学基金 51872221

  国家自然科学基金 21771142

  中央高校基本科研业务费 WUT2019IB002

摘要: 利用半导体光催化剂(CdS、g-C3N4、TiO2等)产氢是将太阳能转换为氢能以满足未来能源需求的前瞻性策略之一。在众多光催化剂中,TiO2因其合适的还原电位和出色的化学稳定性而备受关注。然而,TiO2受光激发产生的电子和空穴容易发生猝灭而表现出有限的光催化性能。由于具备优异的导电性和稳定性,石墨烯可以作为一种有效的电子助剂加速光生电子的传输,进而提高TiO2的产氢性能。但是,在光催化反应中,除了光生电子的快速转移外,石墨烯表面的界面产氢反应也非常重要。因此,有必要进一步优化石墨烯的微观结构(功能化石墨烯),以提高石墨烯基TiO2光催化剂的产氢性能。通常,石墨烯的功能化是一个可以在石墨烯表面上引入产氢活性位点的有效策略。与非共价功能化(例如在石墨烯表面上加载Pt,MoSx和CoSx)相比,石墨烯的共价功能化可以通过化学反应将产氢活性位点与石墨烯表面的官能团相结合,并形成强相互作用,有利于界面的产氢反应。本文将开环和酯化反应制备的羧基功能化石墨烯(rGO-COOH)成功地通过超声辅助自组装法修饰TiO2得到高活性的TiO2/rGO-COOH光催化剂。傅立叶变换红外(FTIR)光谱显著增强的―COOH官能团特征峰、X射线光电子能谱(XPS)中的峰面积变化和热重(TG)曲线的质量变化证实了GO向rGO-COOH的成功转变。X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、XPS和紫外可见漫反射光谱(UV-Vis)等一系列表征可证明TiO2/rGO-COOH光催化剂的成功合成。光催化产氢测试结果表明TiO2/rGO-COOH样品表现出较高的产氢活性(254.2 μmol·h-1·g-1),分别是TiO2/GO和TiO2的2.06和4.48倍。光催化活性提高可归因于羧基功能化石墨烯中具有优异亲核性的羧基可以富集氢离子,并作为有效的产氢活性位点,显著地提高TiO2的界面产氢反应速率。这项研究为我们在光催化产氢领域中开发高活性石墨烯负载的光催化剂提供了新的思路。

English

  1. [1]

   Li, J.; Li, Y.; Zhang, G.; Huang, H.; Wu, X. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 7112. doi: 10.1021/acsami.8b21693

  2. [2]

   Luo, J.; Lin, Z.; Zhao, Y.; Jiang, S.; Song, S. Chin. J. Catal. 2020, 41, 122. doi: 10.1016/s1872-2067(19)63490-x

  3. [3]

   Mu, R.; Ao, Y.; Wu, T.; Wang, C.; Wang, P. J. Alloy. Compd. 2020, 812, 151990. doi: 10.1016/j.jallcom.2019.151990

  4. [4]

   Wang, J.; Chen, J.; Wang, P.; Hou, J.; Wang, C.; Ao, Y. Appl. Catal. B:Environ. 2018, 239, 578. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.08.048

  5. [5]

   Wang, K.; Li, Y.; Li, J.; Zhang, G. Appl. Catal. B:Environ. 2020, 263, 117730. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.05.032

  6. [6]

   Zhao, Y.; Shao, C.; Lin, Z.; Jiang, S.; Song, S. Small 2020, 16, 2000944. doi: 10.1002/smll.202000944

  7. [7]

   Lin, J.; Liu, Y.; Liu, Y.; Huang, C.; Liu, W.; Mi, X.; Fan, D.; Fan, F.; Lu, H.; Chen, X. ChemSusChem 2019, 12, 961. doi: 10.1002/cssc.201802691

  8. [8]

   曹丹, 安华, 严孝清, 赵宇鑫, 杨贵东, 梅辉.物理化学学报, 2020, 36, 1901051. doi: 10.3866/PKU.WHXB201901051Cao, D.; An, H.; Yan, X.; Zhao, Y.; Yang, G.; Mei, H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1901051. doi: 10.3866/PKU.WHXB201901051

  9. [9]

   Cheng, L.; Zhang, D.; Liao, Y.; Li, F.; Zhang, H.; Xiang, Q. J. Colloid Interface Sci. 2019, 555, 94. doi: 10.1016/j.jcis.2019.07.060

  10. [10]

   Qiu, X.; Miyauchi, M.; Sunada, K.; Minoshima, M.; Liu, M.; Lu, Y.; Li, D.; Shimodaira, Y.; Hosogi, Y.; Kuroda, Y.; Hashimoto, K. ACS Nano 2012, 6, 1609. doi: 10.1021/nn2045888

  11. [11]

   Shen, J.; Wang, R.; Liu, Q.; Yang, X.; Tang, H.; Yang, J. Chin. J. Catal. 2019, 40, 380. doi: 10.1016/s1872-2067(18)63166-3

  12. [12]

   潘金波, 申升, 周威, 唐杰, 丁洪志, 王进博, 陈浪, 区泽堂, 尹双凤.物理化学学报, 2020, 36, 1905068. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905068Pan, J.; Shen, S.; Zhou, W.; Tang, J.; Ding, H.; Wang, J.; Chen, L.; Au, C. -T.; Yin, S. -F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905068. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905068

  13. [13]

   段树华, 巫树锋, 王磊, 佘厚德, 黄静伟, 王其召.物理化学学报, 2020, 36, 1905086. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905086Duan, S.; Wu, S.; Wang, L.; She, H.; Huang, J.; Wang, Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905086. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905086

  14. [14]

   尹双凤, 区泽堂, 李华明.物理化学学报, 2020, 36, 1910023. doi: 10.3866/PKU.WHXB201910023Yin, S. Y.; Chaktong, A.; Li, H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1910023. doi: 10.3866/PKU.WHXB201910023

  15. [15]

   Wang, H.; Hu, X.; Ma, Y.; Zhu, D.; Li, T.; Wang, J. Chin. J. Catal. 2020, 41, 95. doi: 10.1016/s1872-2067(19)63452-2

  16. [16]

   Xiang, Q.; Ma, X.; Zhang, D.; Zhou, H.; Liao, Y.; Zhang, H.; Xu, S.; Levchenko, I.; Bazaka, K. J. Colloid Interface Sci. 2019, 556, 376.doi: 10.1016/j.jcis.2019.08.033

  17. [17]

   Xu, Q.; Zhang, L.; Cheng, B.; Fan, J.; Yu, J. Chem 2020, 6, 1543. doi: 10.1016/j.chempr.2020.06.010

  18. [18]

   孙尚聪, 张旭雅, 刘显龙, 潘伦, 张香文, 邹吉军.物理化学学报, 2020, 36, 1905000. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905007Sun, S.; Zhang, X.; Liu, X.; Pan, L.; Zhang, X.; Zou, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905000. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905007

  19. [19]

   Li, Y.; Wang, X.; Gong, J.; Xie, Y.; Wu, X.; Zhang, G. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 43760. doi: 10.1021/acsami.8b17580

  20. [20]

   Li, X.; Yu, J.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A. A.; Xie, J. Small 2016, 12, 6640. doi: 10.1002/smll.201600382

  21. [21]

   Oh, I.; Youn, J. -S.; Kang, H.; Manavalan, K.; Jung, S. -C.; Park, Y. -K.; Jeon, K. -J. Carbon 2020, 161, 665. doi: 10.1016/j.carbon.2020.02.005

  22. [22]

   Shen, R.; Xie, J.; Xiang, Q.; Chen, X.; Jiang, J.; Li, X. Chin. J. Catal. 2019, 40, 240. doi: 10.1016/s1872-2067(19)63294-8

  23. [23]

   Chen, F.; Luo, W.; Mo, Y.; Yu, H.; Cheng, B. Appl. Surf. Sci. 2018, 430, 448. doi: 10.1016/j.apsusc.2017.06.165

  24. [24]

   Jiang, L.; Wang, K.; Wu, X.; Zhang, G.; Yin, S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 26898. doi: 10.1021/acsami.9b07311

  25. [25]

   Xiang, Q.; Yu, J.; Jaroniec, M. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 6575. doi: 10.1021/ja302846n

  26. [26]

   Lv, X.; Zhou, S.; Zhang, C.; Chang, H.; Chen, Y.; Fu, W. J. Mater. Chem. 2012, 22, 18542. doi: 10.1039/c2jm33325b

  27. [27]

   Dreyer, D. R.; Park, S.; Bielawski, C. W.; Ruoff, R. S. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 228. doi: 10.1039/b917103g

  28. [28]

   Xu, Y.; Li, Y.; Wang, P.; Wang, X.; Yu, H. Appl. Surf. Sci. 2018, 430, 176. doi: 10.1016/j.apsusc.2017.07.188

  29. [29]

   Gong, X.; Liu, G.; Li, Y.; Yu, D. Y. W.; Teoh, W. Y. Chem. Mater. 2016, 28, 8082. doi: 10.1021/acs.chemmater.6b01447

  30. [30]

   Chen, J.; Zhang, X.; Cai, H.; Chen, Z.; Wang, T.; Jia, L.; Wang, J.; Wan, Q.; Pei, X. Colloids Surf. B 2016, 147, 397. doi: 10.1016/j.colsurfb.2016.08.023

  31. [31]

   Saleem, S. J.; Guler, M. Electronal 2019, 31, 2187. doi: 10.1002/elan.201900287

  32. [32]

   Park, K. -W. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 4292. doi: 10.1039/c3ta14223j

  33. [33]

   Bharti, A.; Agnihotri, N.; Prabhakar, N. Mikrochim. Acta 2019, 186, 185. doi: 10.1007/s00604-019-3302-3

  34. [34]

   Shiddiky, M. J. A.; Rauf, S.; Kithva, P. H.; Trau, M. Biosens. Bioelectron. 2012, 35, 251. doi: 10.1016/j.bios.2012.02.057

  35. [35]

   Wang, H.; Hao, Q.; Yang, X.; Lu, L.; Wang, X. ACS Appl. Mater. Interfaces 2010, 2, 821. doi: 10.1021/am900815k

  36. [36]

   Deb Nath, N. C.; Jeon, I. -Y.; Ju, M. J.; Ansari, S. A.; Baek, J. -B.; Lee, J. J. Carbon 2019, 142, 89. doi: 10.1016/j.carbon.2018.10.011

  37. [37]

   Nurunnabi, M.; Khatun, Z.; Huh, K. M.; Park, S. Y.; Lee, D. Y.; Cho, K. J.; Lee, Y. K. ACS Nano 2013, 7, 6858. doi: 10.1021/nn402043c

  38. [38]

   Fan, X.; Shang, K.; Sun, B.; Chen, L.; Ai, S. J. Mater. Sci. 2014, 49, 2672. doi: 10.1007/s10853-013-7975-4

  39. [39]

   Bharath, G.; Veeramani, V.; Chen, S. -M.; Madhu, R.; Manivel Raja, M.; Balamurugan, A.; Mangalaraj, D.; Viswanathan, C.; Ponpandian, N. RSC Adv. 2015, 5, 13392. doi: 10.1007/s10853-013-7975-4

  40. [40]

   Ziółkowski, R.; Górski, Ł.; Malinowska, E. Sensor. Actuat. B-Chem. 2017, 238, 540. doi: 10.1016/j.snb.2016.07.119

  41. [41]

   Yu, S.; Liu, J.; Zhu, W.; Hu, Z. T.; Lim, T. T.; Yan, X. Sci. Rep. 2015, 5, 16369. doi: 10.1038/srep16369

  42. [42]

   Li, H.; Wang, P.; Yi, X.; Yu, H. Appl. Catal. B:Environ. 2020, 264, 118504. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.118504

  43. [43]

   Yu, H.; Liu, W.; Wang, X.; Wang, F. Appl. Catal. B:Environ. 2018, 225, 415. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.12.026

  44. [44]

   Yu, H.; Yuan, R.; Gao, D.; Xu, Y.; Yu, J. Chem. Eng. J. 2019, 375, 121934. doi: 10.1016/j.cej.2019.121934

  45. [45]

   Gao, D.; Wu, X.; Wang, P.; Xu, Y.; Yu, H.; Yu, J. ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7, 10084. doi: 10.1021/acssuschemeng.9b01516

  46. [46]

   Lerf, A.; He, H.; Forster, M.; Klinowski, J. J. Phys. Chem. B 1998, 102, 4477. doi: 10.1021/jp9731821

  47. [47]

   Liu, Y.; Deng, R.; Wang, Z.; Liu, H. J. Mater. Chem. 2012, 22, 13619. doi: 10.1039/c2jm32479b

  48. [48]

   Luo, Q.; Ge, R.; Kang, S. -Z.; Qin, L.; Li, G.; Li, X. Appl. Surf. Sci. 2018, 427, 15. doi: 10.1016/j.apsusc.2017.08.152

  49. [49]

   Cho, K. M.; Kim, K. H.; Park, K.; Kim, C.; Kim, S.; Al-Saggaf, A.; Gereige, I.; Jung, H. -T. ACS Catal. 2017, 7, 7064. doi: 10.1021/acscatal.7b01908

  50. [50]

   McAllister, M. J.; Li, J. -L.; Adamson, D. H.; Schniepp, H. C.; Abdala, A. A.; Liu, J.; Herrera-Alonso, M.; Milius, D. L.; Car, R.; Prud'homme, R. K.; et al. Chem. Mater. 2007, 19, 4396. doi:10. 1021/cm0630800

  51. [51]

   Shin, Y.; Vranic, S.; Just-Baringo, X.; Gali, S. M.; Kisby, T.; Chen, Y.; Gkoutzidou, A.; Prestat, E.; Beljonne, D.; Larrosa, I.; et al. Nanoscale 2020, 12, 12383. doi: 10.1039/d0nr02689a

  52. [52]

   Chu, C.; Huang, D.; Zhu, Q.; Stavitski, E.; Spies, J. A.; Pan, Z.; Mao, J.; Xin, H. L.; Schmuttenmaer, C. A.; Hu, S.; Kim, J. -H. ACS Catal. 2018, 9, 626. doi: 10.1021/acscatal.8b03738

  53. [53]

   Wang, P.; Xu, S.; Chen, F.; Yu, H. Chin. J. Catal. 2019, 40, 343. doi: 10.1016/s1872-2067(18)63157-2

  54. [54]

   Liu, J.; Wang, P.; Fan, J.; Yu, H. J. Energy Chem. 2020, 51, 253. doi: 10.1016/j.jechem.2020.03.085

  55. [55]

   Wu, X.; Chen, F.; Wang, X.; Yu, H. Appl. Surf. Sci. 2018, 427, 645. doi: 10.1016/j.apsusc.2017.08.050

  56. [56]

   Bai, J. Y.; Wang, L. J.; Zhang, Y. J.; Wen, C. F.; Wang, X. L.; Yang, H. G. Appl. Catal. B:Environ. 2020, 266, 118590. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.118590

  57. [57]

   Gao, D.; Liu, W.; Xu, Y.; Wang, P.; Fan, J.; Yu, H. Appl. Catal. B:Environ. 2020, 260, 118190. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.118190

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  23
 • HTML全文浏览量:  1
文章相关
 • 发布日期:  2021-06-15
 • 收稿日期:  2020-08-17
 • 接受日期:  2020-09-22
 • 修回日期:  2020-09-21
 • 网络出版日期:  2020-09-28
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章