Single-Atom Cobalt Coordinated to Oxygen Sites on Graphene for Stable Lithium Metal Anodes

Haodong Shi Yaguang Li Pengfei Lu Zhong-Shuai Wu

Citation:  Shi Haodong, Li Yaguang, Lu Pengfei, Wu Zhong-Shuai. Single-Atom Cobalt Coordinated to Oxygen Sites on Graphene for Stable Lithium Metal Anodes[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(11): 2008033-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202008033 shu

石墨烯负载的氧配位钴单原子稳定金属锂负极

  通讯作者: 吴忠帅, wuzs@dicp.ac.cn
 • 基金项目:

  大连化物所科研创新基金 DICP ZZBS201708

  大连化物所-青岛能源所融合基金 DICP&QIBEBT UN201702

  中国科学院洁净能源创新研究院 DNL180308

  国家重点研发项目(2016YBF0100100), 国家自然科学基金(51872283, 21805273), 辽宁省“百千万人才工程”项目, 辽宁省‘兴辽英才计划’项目(XLYC1807153), 辽宁省自然科学基金(20180510038), 大连化物所科研创新基金(DICP ZZBS201708, DICP ZZBS201802, DICP I202032), 大连化物所-青岛能源所融合基金(DICP&QIBEBT UN201702)及中国科学院洁净能源创新研究院(DNL180310, DNL180308, DNL201912, DNL201915)资助

  大连化物所科研创新基金 DICP I202032

  国家自然科学基金 51872283

  辽宁省自然科学基金 20180510038

  中国科学院洁净能源创新研究院 DNL180310

  大连化物所科研创新基金 DICP ZZBS201802

  中国科学院洁净能源创新研究院 DNL201912

  国家自然科学基金 21805273

  辽宁省“百千万人才工程”项目, 辽宁省‘兴辽英才计划’项目 XLYC1807153

  国家重点研发项目 2016YBF0100100

  中国科学院洁净能源创新研究院 DNL201915

摘要: 锂金属具有超高的理论容量(3860 mAh∙g−1)、低氧化还原电位(−3.04 V)被认为是最具前途的负极材料之一。然而,锂枝晶生长、以及“死锂”等问题阻碍了其实际应用。发展亲锂载体来调控锂成核行为是抑制锂枝的有效方法。本工作中我们采用石墨烯负载的氧配位钴单原子(Co-O-G SA)作为锂沉积载体,调节锂的成核和生长行为。Co-O-G SA具有均匀的亲锂位点、高电导率、以及高表面积(519 m2∙g−1),可显著降低锂沉积过程中局部电流密度,提高锂在循环过程中的可逆性。因此,基于Co-O-G SA锂负极在电流密度为1 mA∙cm−2,沉积容量1 mAh∙cm−2时具有99.9%的库伦效率和优异的倍率性能,在8 mA∙cm−2高电流密度下寿命达到1300 h。在对称电池中,Co-O-G SA锂负极(Co-O-G SA/Li)在1 mA∙cm−2的电流密度下,电压稳定在18 mV,寿命达到780 h。当匹配硫正极,获得全电池在0.5C (1C = 1675 mA∙g−1)的条件下,具有1002 mAh∙g−1的比容量,1000次循环过程中仅有0.036%的容量衰减率。本工作为通过调控单原子的配位环境来实现无枝晶锂负极提供了重要的见解。

English

  1. [1]

   Kang, K.; Meng, Y. S.; Bréger, J.; Grey, C. P.; Ceder, G. Science 2006, 311, 977. doi: 10.1126/science.1122152

  2. [2]

   Choi, J. W.; Aurbach, D. Nat. Rev. Mater. 2016, 1, 16013. doi: 10.1038/natrevmats.2016.13

  3. [3]

   Goodenough, J. B.; Kim, Y. Chem. Mater.2010, 22, 587. doi: 10.1021/cm901452z

  4. [4]

   Armand, M.; Tarascon, J. M. Nature 2008, 451, 652. doi: 10.1038/451652a

  5. [5]

   Shi, H.; Zhang, C. J.; Lu, P.; Dong, Y.; Wen, P.; Wu, Z. S. ACS Nano 2019, 13, 14308. doi: 10.1021/acsnano.0c03042

  6. [6]

   Shi, H.; Qin, J.; Huang, K.; Lu, P.; Zhang, C.; Dong, Y.; Ye, M.; Liu, Z.; Wu, Z. S. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 12147. doi: 10.1002/anie.202004284

  7. [7]

   Cheng, X. B.; Zhang, R.; Zhao, C. Z.; Zhang, Q. Chem. Rev. 2017, 117, 10403. doi: 10.1021/acs.chemrev.7b00115

  8. [8]

   Xu, X.; Wang, S.; Wang, H.; Hu, C.; Jin, Y.; Liu, J.; Yan, H. J. Am. Chem. Soc. 2018, 27, 513. doi: 10.1016/j.jechem.2017.11.010

  9. [9]

   Chen, S.; Niu, C.; Lee, H.; Li, Q.; Yu, L.; Xu, W.; Zhang, J. G.; Dufek, E. J.; Whittingham, M. S.; Meng, S. Joule 2019, 3, 1094. doi: 10.1016/j.joule.2019.02.004

  10. [10]

   冉琴, 孙天霷, 韩冲宇, 张浩楠, 颜剑, 汪靖伦.物理化学学报, 2020, 36, 1912068. doi: 10.3866/PKU.WHXB201912068Ran, Q.; Sun, T.; Han, C.; Zhang, H.; Yan, J.; Wang, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1912068. doi: 10.3866/PKU.WHXB201912068

  11. [11]

   Ding, F.; Xu, W.; Graff, G. L.; Zhang, J.; Sushko, M. L.; Chen, X.; Shao, Y.; Engelhard, M. H.; Nie, Z.; Xiao, J.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 4450. doi: 10.1021/ja312241y

  12. [12]

   Wang, G.; Xiong, X.; Xie, D.; Fu, X.; Ma, X.; Li, Y.; Liu, Y.; Lin, Z.; Yang, C.; Liu, M. Energy Storage Mater. 2019, 23, 701. doi: 10.1016/j.ensm.2019.02.026

  13. [13]

   Zhao, C. Z.; Duan, H.; Huang, J. Q.; Zhang, J.; Zhang, Q.; Guo, Y. G.; Wan, L. J. Sci. China Chem. 2019, 62, 1286. doi: 10.1007/s11426-019-9519-9

  14. [14]

   金锋, 李静, 胡晨吉, 董厚才, 陈鹏, 沈炎宾, 陈立桅.物理化学学报, 2019, 35, 1399. doi: 10.3866/PKU.WHXB201904085Jin, F., Li. J.; Hu, C. J.; Dong, H. C.; Chen, P.; Shen, Y. B.; Chen, L. W. Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35, 1399. doi: 10.3866/PKU.WHXB201904085

  15. [15]

   朱高龙, 赵辰孜, 袁洪, 南皓雄, 赵铂琛, 侯立鹏, 何传新, 刘全兵, 黄佳琦.物理化学学报, 2021, 37, 2005003. doi: 10.3866/PKU.WHXB202005003Zhu, G.; Zhao, C.; Yuan, H.; Nan, H.; Zhao, B.; Hou, L.; He, C.; Liu, Q.; Huang, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2005003. doi: 10.3866/PKU.WHXB202005003

  16. [16]

   Zhang, H.; Liao, X.; Guan, Y.; Xiang, Y.; Li, M.; Zhang, W.; Zhu, X.; Ming, H.; Lu, L.; Qiu, J.; et al. Nat. Commun. 2018, 9, 3729. doi: 10.1038/s41467-018-06126-z

  17. [17]

   Zhang, C.; Lyu, R.; Lv, W.; Li, H.; Jiang, W.; Li, J.; Gu, S.; Zhou, G.; Huang, Z.; Zhang, Y.; et al. Adv. Mater. 2019, 31, e1904991. doi: 10.1002/adma.201904991

  18. [18]

   Ni, S.; Tan, S.; An, Q.; Mai, L. J. Energy Chem. 2020, 44, 73. doi: 10.1016/j.jechem.2019.09.031

  19. [19]

   Zhang, R.; Chen, X. R.; Chen, X.; Cheng, X. B.; Zhang, X. Q.; Yan, C.; Zhang, Q. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 7764. doi: 10.1002/ange.201702099

  20. [20]

   Shi, H.; Yue, M.; Zhang, C. J.; Dong, Y.; Lu, P.; Zheng, S.; Huang, H.; Chen, J.; Wen, P.; Xu, Z.; et al. ACS Nano 2020, 14, 8678. doi: 10.1021/acsnano.0c03042

  21. [21]

   Zhang, J. Q.; Zhao, Y. F.; Guo, X.; Chen, C.; Dong, C. L.; Liu, R. S.; Han, C. P.; Li, Y. D.; Gogotsi, Y.; Wang, G. X. Nat. Catal. 2018, 1, 985. doi: 10.1038/s41929-018-0195-1

  22. [22]

   Zhang, J. Q.; Zhao, Y. F.; Chen, C.; Huang, Y. C.; Dong, C. L.; Chen, C. J.; Liu, R. S.; Wang, C. Y.; Yan, K, ; Li, Y. D.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 20118. doi: 10.1021/jacs.9b09352

  23. [23]

   Zhao, D.; Chen, Z.; Yang, W. J.; Liu, S. J.; Zhang, X.; Yu, Y.; Cheong, W. C.; Zheng, L. R.; Ren, F. Q.; Ying, G. B.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 4086. doi: 10.1021/jacs.8b13579

  24. [24]

   Xu, K.; Zhu, M.; Wu, X.; Liang, J.; Liu, Y.; Zhang, T.; Zhu, Y.; Qian, Y. Energy Storage Mater. 2019, 23, 587. doi: 10.1016/j.ensm.2019.03.025

  25. [25]

   Zhai, P.; Wang, T.; Yang, W.; Cui, S.; Zhang, P.; Nie, A.; Zhang, Q.; Gong, Y. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1804019. doi: 10.1002/aenm.201804019

  26. [26]

   Gu, J.; Zhu, Q.; Shi, Y.; Chen, H.; Zhang, D.; Du, Z.; Yang, S. ACS Nano 2020, 14, 891. doi: 10.1021/acsnano.9b08141

  27. [27]

   Zheng, J.; Engelhard, M. H.; Mei, D.; Jiao, S.; Polzin, B. J.; Zhang, J. G.; Xu, W. Nat. Energy 2017, 2, 17012. doi: 10.1038/nenergy.2017.12

  28. [28]

   Li, Y.; Wu, Z. S.; Lu, P.; Wang, X.; Liu, W.; Liu, Z.; Ma, J.; Ren, W.; Jiang, Z.; Bao, X. Adv. Sci. 2020, 7, 1903089. doi: 10.1002/advs.201903089

  29. [29]

   Xu, Y.; Zhang, W.; Li, Y.; Lu, P.; Wu, Z. S. J. Energy Chem. 2020, 43, 52. doi: 10.1016/j.jechem.2019.08.006

  30. [30]

   Delley, B. J. Chem. Phys. 2000, 113, 7756. doi: 10.1063/1.1316015

  31. [31]

   White, J.; Bird, D. Phys. Rev. B 1994, 50, 4954. doi: 10.1103/PhysRevB.50.4954

  32. [32]

   Perdew, J. P.; Burke, K.; Ernzerhof, M. Phys. Rev. Lett. 1996, 77, 3865. doi: 10.1103/PhysRevLett.77.3865

  33. [33]

   Monkhorst, H. J.; Pack, J. D. Phys. Rev. B 1976, 13, 5188. doi: 10.1103/PhysRevB.13.5188

  34. [34]

   Cui, J.; Yao, S.; Ihsan-Ul-Haq, M.; Wu, J.; Kim, J. K. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1802777. doi: 10.1002/aenm.201802777

  35. [35]

   Sun, W.; Du, L.; Tan, Q.; Zhou, J.; Hu, Y.; Du, C.; Gao, Y.; Yin, G. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 41258. doi: 10.1021/acsami.9b11830

  36. [36]

   Yang, L.; Shi, L.; Wang, D.; Lv, Y.; Cao, D. Nano Energy 2018, 50, 691. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.06.023

  37. [37]

   Cheng, X. B.; Yan, C.; Peng, H. J.; Huang, J. Q.; Yang, S. T.; Zhang, Q. Energy Storage Mater. 2018, 10, 199. doi: 10.1016/j.ensm.2017.03.008

  38. [38]

   Liu, K.; Li, Z.; Xie, W.; Li, J.; Rao, D.; Shao, M.; Zhang, B.; Wei, M. Energy Storage Mater. 2018, 15, 308. doi: 10.1016/j.ensm.2018.05.025

  39. [39]

   Deng, W.; Zhu, W.; Zhou, X.; Liu, Z. Energy Storage Mater. 2018, 15, 266. doi: 10.1016/j.ensm.2018.05.005

  40. [40]

   Chen, W.; Salvatierra, R. V.; Ren, M.; Chen, J.; Stanford, M. G.; Tour, J. M. Adv. Mater. 2020, 2002850. doi: 10.1002/adma.202002850

  41. [41]

   Zhang, R.; Chen, X.; Shen, X.; Zhang, X. Q.; Chen, X. R.; Cheng, X. B.; Yan, C.; Zhao, C. Z.; Zhang, Q. Joule 2018, 2, 764. doi: 10.1016/j.joule.2018.02.001

  42. [42]

   Chen, X.; Chen, X. R.; Hou, T. Z.; Li, B. Q.; Cheng, X. B.; Zhang, R.; Zhang, Q. Sci. Adv. 2019, 5, eaau7728. doi: 10.1126/sciadv.aau7728

  43. [43]

   Yin, Y. X.; Xin, S.; Guo, Y. G.; Wan, L. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 13186. doi: 10.1002/anie.201304762

  44. [44]

   Shi, H.; Zhao, X.; Wu, Z. S.; Dong, Y.; Lu, P.; Chen, J.; Ren, W.; Cheng, H. M.; Bao, X. Nano Energy 2019, 60, 743. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.04.006

  45. [45]

   Shi, H.; Dong, Y.; Zhou, F.; Chen, J.; Wu, Z. S. J. Phys.: Energy 2018, 1, 015002. doi: 10.1088/2515-7655/aadef6

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  37
 • HTML全文浏览量:  3
文章相关
 • 发布日期:  2021-11-15
 • 收稿日期:  2020-08-13
 • 接受日期:  2020-09-08
 • 修回日期:  2020-09-08
 • 网络出版日期:  2020-09-14
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章