A Framework with Enriched Fluorinated Sites for Stable Li Metal Cycling

Muqin Wang Zhe Peng Huan Lin Zhendong Li Jian Liu Zhongmin Ren Haiyong He Deyu Wang

Citation:  Wang Muqin, Peng Zhe, Lin Huan, Li Zhendong, Liu Jian, Ren Zhongmin, He Haiyong, Wang Deyu. A Framework with Enriched Fluorinated Sites for Stable Li Metal Cycling[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(1): 2007016-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202007016 shu

一种有助于稳定锂金属循环的富氟化位点框架结构

  通讯作者: 彭哲, pengzhe@nimte.ac.cn
  何海勇, hehaiyong@nimte.ac.cn
  王德宇, wangdeyu@aesit.com.cn
 • 基金项目:

  宁波市2025计划 2019B10044

  国家自然科学基金(51872304), 宁波市2025计划(2018B10061, 2019B10044)和国家重点研发计划(2018YFB0905400)资助项目

  国家自然科学基金 51872304

  国家重点研发计划 2018YFB0905400

  宁波市2025计划 2018B10061

摘要: 锂金属是下一代高能量密度二次电池的理想负极材料,然而它的应用仍然受制于较差的循环稳定性。近期,二维氟化界面被广泛用于改善锂金属负极的成核机制、沉积形貌和循环稳定性。本工作通过将体积缩小化的氟化石墨颗粒与锂离子传导网络结合,获得了一种富氟化位点的三维框架结构。实验结果证明此类三维氟化结构可显著提升锂金属负极在不同电流密度和容量下的循环稳定性,且优于二维氟化界面结构。通过本工作的研究,证明了相较于单纯的二维氟化界面,三维锂离子传导网络和富氟化位点的合理结合可以成为一种改进的界面结构用于锂金属负极保护,为高能量密度锂金属电池的负极保护提供了新的设计思路。

English

  1. [1]

   Armand, M.; Tarascon, J. M. Nature 2008, 451, 652. doi: 10.1038/451652a

  2. [2]

   Goodenough, J. B. Energy Storage Mater. 2015, 1, 158. doi: 10.1016/j.ensm.2015.07.001

  3. [3]

   Xu, W.; Wang, J.; Ding, F.; Chen, X.; Nasybulin, E.; Zhang, Y.; Zhang, J. G. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 513. doi: 10.1039/C3EE40795K

  4. [4]

   Jiao, S.; Zheng, J.; Li, Q.; Li, X.; Engelhard, M. H.; Cao, R.; Zhang, J. G.; Xu, W. Joule 2018, 2, 110. doi: 10.1016/j.joule.2017.10.007

  5. [5]

   刘凡凡, 张志文, 叶淑芬, 姚雨, 余彦.物理化学学报, 2021, 37, 2006021. doi: 10.3866/PKU.WHXB202006021Liu, F. F.; Zhang, Z. W.; Ye, S. F.; Yao, Y.; Yu, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2006021. doi: 10.3866/PKU.WHXB202006021

  6. [6]

   Cheng, X.; Zhang, R.; Zhao, C.; Zhang, Q. Chem. Rev. 2017, 117, 10403. doi: 10.1021/acs.chemrev.7b00115

  7. [7]

   Zheng, J.; Engelhard, M. H.; Mei, D.; Jiao, S.; Polzin, B. J.; Zhang, J. G.; Xu, W. Nat. Energy 2017, 2, 17012. doi: 10.1038/nenergy.2017.12

  8. [8]

   Shi, Q.; Zhong, Y.; Wu, M.; Wang, H.; Wang, H. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2018, 115, 5676. doi: 10.1073/pnas.1803634115

  9. [9]

   Ding, F.; Xu, W.; Graff, G. L.; Zhang, J.; Sushko, M. L.; Chen, X.; Shao, Y.; Engelhard, M. H.; Nie, Z.; Xiao, J.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 4450. doi: 10.1021/ja312241y

  10. [10]

   Yu, H.; Zhao, J.; Ben, L.; Zhan, Y.; Wu, Y.; Huang, X. ACS Energy Lett. 2017, 2, 1296. doi: 10.1021/acsenergylett.7b00273

  11. [11]

   Ren, X.; Zhang, Y.; Engelhard, M. H.; Li, Q.; Zhang, J. G.; Xu, W. ACS Energy Lett. 2018, 3, 14. doi: 10.1021/acsenergylett.7b00982

  12. [12]

   Chen, S.; Zheng, J.; Mei, D.; Han, K. S.; Engelhard, M. H.; Zhao, W.; Xu, W.; Liu, J.; Zhang, J. G. Adv. Mater. 2018, 30, 1706102. doi: 10.1002/adma.201870144

  13. [13]

   冉琴, 孙天霷, 韩冲宇, 张浩楠, 颜剑, 汪靖伦.物理化学学报, 2020, 36, 1912068. doi: 10.3866/PKU.WHXB201912068Ran, Q.; Sun, T. Y.; Han, C. Y.; Zhang, H. N.; Yan, J.; Wang, J. L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1912068. doi: 10.3866/PKU.WHXB201912068

  14. [14]

   Liang, X.; Pang, Q.; Kochetkov, I. R.; Safont Sempere, M.; Huang, H.; Sun, X.; Nazar, L. F. Nat. Energy 2017, 2, 17119. doi: 10.1038/nenergy.2017.119

  15. [15]

   Cha, E.; Patel, M. D.; Park, J.; Hwang, J.; Prasad, V.; Cho, K.; Choi, W. Nat. Nanotechnol. 2018, 13, 337. doi: 10.1038/s41565-018-0061-y

  16. [16]

   Tu, Z.; Choudhury, S.; Zachman, M. J.; Wei, S.; Zhang, K.; Kourkoutis, L. F.; Archer, L. A. Nat. Energy 2018, 3, 310. doi: 10.1038/s41560-018-0096-1

  17. [17]

   Meng, J.; Chu, F.; Hu, J.; Li, C. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1902220. doi: 10.1002/adfm.201902220

  18. [18]

   郭峰, 陈鹏, 康拓, 王亚龙, 刘承浩, 沈炎宾, 卢威, 陈立桅.物理化学学报, 2019, 35, 1365. doi: 10.3866/PKU.WHXB201903008Guo, F.; Chen, P.; Kang, T.; Wang, Y. L.; Liu, C. H.; Shen, Y. B.; Lu, W.; Chen, L. W. Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35, 1365. doi: 10.3866/PKU.WHXB201903008

  19. [19]

   刘亚, 郑磊, 谷巍, 沈炎宾, 陈立桅.物理化学学报, 2021, 37, 2004058. doi: 10.3866/PKU.WHXB202004058Liu, Y.; Zheng, L.; Gu, W.; Shen, Y. B.; Chen, L. W. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2004058. doi: 10.3866/PKU.WHXB202004058

  20. [20]

   朱高龙, 赵辰孜, 袁洪, 南皓雄, 赵铂琛, 侯立鹏, 何传新, 刘全兵, 黄佳琦.物理化学学报, 2021, 37, 2005003. doi: 10.3866/PKU.WHXB202005003Zhu, G. L.; Zhao, C. Z.; Yuan, H.; Nan, H. X.; Zhao, B. C.; Hou, L. P.; He, C. X.; Liu, Q. B.; Huang, J. Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2005003. doi: 10.3866/PKU.WHXB202005003

  21. [21]

   Zhang, X. Q.; Cheng, X. B.; Chen, X.; Yan, C.; Zhang, Q. Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1605989. doi: 10.1002/adfm.201605989

  22. [22]

   Markevich, E.; Salitra, G.; Chesneau, F.; Schmidt, M.; Aurbach, D. ACS Energy Lett. 2017, 2, 1321. doi: 10.1021/acsenergylett.7b00300

  23. [23]

   Fan, X.; Chen, L.; Borodin, O.; Ji, X.; Chen, J.; Hou, S.; Deng, T.; Zheng, J.; Yang, C.; Liou, S.; et al. Nat. Nanotechnol. 2018, 13, 1191. doi: 10.1038/s41565-018-0183-2

  24. [24]

   Fan, X.; Ji, X.; Chen, L.; Chen, J.; Deng, T.; Han, F.; Yue, J.; Piao, N.; Wang, R.; Zhou, X.; et al. Nat. Energy 2019, 4, 882. doi: 10.1038/s41560-019-0474-3

  25. [25]

   Lin, D.; Liu, Y.; Chen, W.; Zhou, G.; Liu, K.; Dunn, B.; Cui, Y. Nano Lett. 2017, 17, 3731. doi: 10.1021/acs.nanolett.7b01020

  26. [26]

   Peng, Z.; Zhao, N.; Zhang, Z.; Wan, H.; Lin, H.; Liu, M.; Shen, C.; He, H.; Guo, X.; Zhang, J. G.; Wang, D. Nano Energy 2017, 39, 662. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.07.052

  27. [27]

   Wang, M.; Peng, Z.; Luo, W.; Ren, F.; Li, Z.; Zhang, Q.; He, H.; Ouyang, C.; Wang, D. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1802912. doi: 10.1002/aenm.201802912

  28. [28]

   Fan, X.; Ji, X.; Han, F.; Yue, J.; Chen, J.; Chen, L.; Deng, T.; Jiang, J.; Wang, C. Sci. Adv. 2018, 4, eaau9245. doi: 10.1126/sciadv.aau9245

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  2
 • 文章访问数:  143
 • HTML全文浏览量:  17
文章相关
 • 发布日期:  2021-01-15
 • 收稿日期:  2020-07-06
 • 接受日期:  2020-07-29
 • 修回日期:  2020-07-29
 • 网络出版日期:  2020-07-31
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章