CVD Grown Carbon Nanotubes on Reticulated Skeleton for Brine Desalination

Hui Xiong Xinwen Xie Miao Wang Yaqi Hou Xu Hou

Citation:  Xiong Hui, Xie Xinwen, Wang Miao, Hou Yaqi, Hou Xu. CVD Grown Carbon Nanotubes on Reticulated Skeleton for Brine Desalination[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, 36(9): 1912008-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB201912008 shu

网状骨架CVD生长碳纳米管用于重盐水脱盐

  通讯作者: 王苗, miaowang@xmu.edu.cn
  侯旭, houx@xmu.edu.cn
 • 基金项目:

  福建省自然科学基金 2018J06003

  国家重点研发计划(2018YFA0209500), 国家自然科学基金(21673197, 21621091, 21808191, 51706191), 高等学校学科创新引智计划(B16029), 中央高校基本科研业务费专项资金(20720190037), 福建省自然科学基金(2018J06003), 福建省战略性新兴产业专项资助项目

  中央高校基本科研业务费专项资金 20720190037

  国家自然科学基金 21621091

  国家自然科学基金 51706191

  国家重点研发计划 2018YFA0209500

  高等学校学科创新引智计划 B16029

  国家自然科学基金 21808191

  国家自然科学基金 21673197

摘要: 目前,太阳能海水淡化领域通过光子管理、纳米尺度热调控、开发新型光热转换材料、设计高效光吸收太阳能蒸馏器等方法实现了界面太阳能驱动蒸汽生成,这种绿色、可持续的脱盐技术已成为近年来的研究热点。碳基材料如碳纳米管、石墨烯、炭黑、石墨等都有涵盖整个太阳光光谱的光吸收能力,是一类新型的光热转换材料。本文通过对材料进行微结构设计,使用化学气相沉积(CVD)技术,在不锈钢网状骨架上生长碳纳米管形成光热转换活性区,以实现高效光吸收、光热转换,并进一步设计了房屋型太阳能蒸发器,其中盐水表面被微米网状-碳纳米管蒸发膜覆盖,利用光热转换过程产生的热量驱动重盐水中的水蒸发产生水蒸气,最后对水蒸气进行冷凝回收实现脱盐。实验结果表明,当光照强度为1个太阳光(1 kW∙m-2)时,膜表面温度迅速升高并稳定于84.37 ℃,对于重盐水(100 g∙L-1 NaCl)的脱盐率达到99.92%,可实现稳定持续的重盐水脱盐。这种方法可用于构建多孔界面光热转换脱盐系统,对设计界面光蒸汽转化膜材料及器件,实现规模化海水淡化具有重要的意义。

English

  1. [1]

   Shannon, M. A.; Bohn, P. W.; Elimelech, M.; Georgiadis, J. G.; Marinas, B. J.; Mayes, A. M. Nature 2008, 452, 301. doi: 10.1038/nature06599 doi: 10.1038/nature06599

  2. [2]

   Dudchenko, A. V.; Chen, C.; Cardenas, A.; Rolf, J.; Jassby, D. Nat. Nanotechnol. 2017, 12, 557. doi: 10.1038/nnano.2017.102 doi: 10.1038/nnano.2017.102

  3. [3]

   Yan, K.; Jiao, L.; Lin, S.; Ji, X.; Lu, Y.; Zhang, L. Desalination 2018, 437, 26. doi: 10.1016/j.desal.2018.02.020 doi: 10.1016/j.desal.2018.02.020

  4. [4]

   Zhu, L.; Chuan, F.; Gao, M.; Ghim, W. H. Adv. Mater. 2015, 27, 7713. doi: 10.1002/aenm.201702149 doi: 10.1002/aenm.201702149

  5. [5]

   Huang, J.; He, Y.; Wang, L.; Huang, Y.; Jiang, B. Energ. Convers. Manage. 2017, 132, 452. doi: 10.1016/j.enconman.2016.11.053 doi: 10.1016/j.enconman.2016.11.053

  6. [6]

   Lou, J.; Liu, Y.; Wang, Z.; Zhao, D.; Song, C.; Wu, J.; Dasgupta, N.; Zhang, W.; Zhang, D.; Tao, P.; et al. ACS Appl. Mater. Inter. 2016, 8, 14628. doi: 10.1021/acsami.6b04606 doi: 10.1021/acsami.6b04606

  7. [7]

   Liu, Y.; Chen, J.; Guo, D.; Cao, M.; Jiang, L. ACS Appl. Mater. Inter. 2015, 7, 13645. doi: 10.1021/acsami.5b03435 doi: 10.1021/acsami.5b03435

  8. [8]

   Zhu, L.; Gao, M.; Peh, C. K. N.; Wang, X.; Ho, G. W. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1702149. doi: 10.1002/aenm.201702149 doi: 10.1002/aenm.201702149

  9. [9]

   Zhu, L.; Gao, M.; Peh, C. K. N.; Ho, G. W. Mater. Horiz. 2018, 5, 323. doi: 10.1039/C7MH01064H doi: 10.1039/C7MH01064H

  10. [10]

   Zhang, P.; Li, J.; Lv, L.; Zhao, Y.; Qu, L. ACS Nano 2017, 11, 5087. doi: 10.1021/acsnano.7b01965 doi: 10.1021/acsnano.7b01965

  11. [11]

   Chen, C.; Kuang, Y.; Hu, L. Joule 2019, 3, 683. doi: 10.1016/j.joule.2017.09.011 doi: 10.1016/j.joule.2017.09.011

  12. [12]

   Kabeel, A. E.; El-Agouz, S. A. Desalination 2011, 276, 1. doi: 10.1016/j.desal.2011.03.042 doi: 10.1016/j.desal.2011.03.042

  13. [13]

   Tao, P.; Ni, G.; Song, C.; Shang, W.; Wu, J.; Zhu, J.; Chen, G.; Deng, T. Nat. Energy 2018, 3, 1031. doi: 10.1007/BF02856901 doi: 10.1007/BF02856901

  14. [14]

   Wang, Z.; Liu, Y.; Tao, P.; Shen, Q.; Yi, N.; Zhang, F.; Liu, Q.; Song, C.; Zhang, D.; Shang, W.; et al. Small 2014, 10, 3234. doi: 10.1109/tim.2011.2128710 doi: 10.1109/tim.2011.2128710

  15. [15]

   Yu, F.; Chen, Y.; Liang, X.; Xu, J.; Lee, C.; Liang, Q.; Tao, P.; Deng, T. Prog. Nat. Sci-Mater. 2017, 27, 531. doi: 10.1016/j.pnsc.2017.08.010 doi: 10.1016/j.pnsc.2017.08.010

  16. [16]

   Zielinski, M. S.; Choi, J. W.; La Grange, T.; Modestino, M.; Hashemi, S. M.; Pu, Y.; Birkhold, S.; Hubbell, J. A.; Psaltis, D. Nano Lett. 2016, 16, 2159. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b03901 doi: 10.1021/acs.nanolett.5b03901

  17. [17]

   Zhou., L.; Tan., Y.; Ji., D.; Zhu., B.; Zhang., P.; Xu., J.; Gan., Q.; Yu., Z.; Zhu, J. Sci. Adv. 2016, 2, e1501227. doi: 10.1364/PV.2015.PW3B.3 doi: 10.1364/PV.2015.PW3B.3

  18. [18]

   Bae, K.; Kang, G.; Cho, S. K.; Park, W.; Kim, K.; Padilla, W. J. Nat. Commun. 2015, 6, 10103. doi: 10.1038/ncomms10103 doi: 10.1038/ncomms10103

  19. [19]

   Zhao, F.; Zhou, X.; Shi, Y.; Qian, X.; Alexander, M.; Zhao, X.; Mendez, S.; Yang, R.; Qu, L.; Yu, G. Nat. Nanotechnol. 2018, 13, 489. doi: 10.1038/s41565-018-0097-z doi: 10.1038/s41565-018-0097-z

  20. [20]

   Fujiwara., M.; Imura, T. ACS Nano 2015, 9, 5705. doi: 10.1021/nn505970n.99999j doi: 10.1021/nn505970n.99999j

  21. [21]

   Ni, G.; Li, G.; Boriskina, S. V.; Li, H.; Yang, W.; Zhang, T.; Chen, G. Nat. Energy 2016, 1, 1.doi: 10.1038/nenergy.2016.126 doi: 10.1038/nenergy.2016.126

  22. [22]

   Yang, Y.; Zhao, H.; Yin, Z.; Zhao, J.; Yin, X.; Li, N.; Yin, D.; Li, Y.; Lei, B.; Du, Y.; et al. Mater. Horiz. 2018, 5, 1143. doi: 10.1002/adma.201502201 doi: 10.1002/adma.201502201

  23. [23]

   Zhao, J.; Yang, Y.; Yang, C.; Tian, Y.; Han, Y.; Liu, J.; Yin, X.; Que, W. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 16196. doi: 10.1063/1.365287 doi: 10.1063/1.365287

  24. [24]

   Fu, Y.; Wang, G.; Ming, X.; Liu, X.; Hou, B.; Mei, T.; Li, J.; Wang, J.; Wang, X. Carbon 2018, 130, 250. doi: 10.2307/25599220 doi: 10.2307/25599220

  25. [25]

   Hao, W.; Chiou, K.; Qiao, Y.; Liu, Y.; Song, C.; Deng, T.; Huang, J. Nanoscale 2018, 10, 6306. doi: 10.1039/C7NR09556B doi: 10.1039/C7NR09556B

  26. [26]

   Li, X.; Xu, W.; Tang, M.; Zhou, L.; Zhu, B.; Zhu, S.; Zhu, J. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2016, 113, 13953. doi: 10.1073/pnas.0813280106 doi: 10.1073/pnas.0813280106

  27. [27]

   Li, Y.; Gao, T.; Yang, Z.; Chen, C.; Luo, W.; Yang, B.; Hu, L. Adv. Mater 2016, 29, 1700981. doi: 10.1002/aenm.201601122 doi: 10.1002/aenm.201601122

  28. [28]

   Li, T.; Fang, Q.; Xi, X.; Chen, Y.; Liu, F. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 586. doi: 10.1007/s13213-012-0568-7 doi: 10.1007/s13213-012-0568-7

  29. [29]

   Xue, G.; Liu, K.; Chen, Q.; Yang, P.; Li, J.; Ding, T.; Duan, J.; Qi, B.; Zhou, J. ACS Appl. Mater. Inter. 2017, 9, 15052. doi: 10.1021/acsami.7b01992 doi: 10.1021/acsami.7b01992

  30. [30]

   Goh, K.; Karahan, H. E.; Wei, L.; Bae, T. H.; Fane, A. G.; Wang, R.; Chen, Y. Carbon 2016, 109, 694. doi: 10.1016/j.carbon.2016.08.077 doi: 10.1016/j.carbon.2016.08.077

  31. [31]

   Ghasemi, H.; Ni, G.; Marconnet, A. M.; Loomis, J.; Yerci, S.; Miljkovic, N.; Chen, G. Nat. Commun. 2014, 5, 4449. doi: 10.1038/ncomms5449 doi: 10.1038/ncomms5449

  32. [32]

   Wang, Y.; Zhang, L.; Wang, P. ACS Sustain. Chem. Eng. 2016, 4, 1223. doi: 10.1021/acssuschemeng.5b01274 doi: 10.1021/acssuschemeng.5b01274

  33. [33]

   Nikolaos, T. E., K.; Loukas, E. K.; Maria, B.; Evangelos, K.; Theodore, E. M.; Dimitrios, G.; Panos, P. ACS Nano 2012, 6, 10475. doi: 10.1021/nn304531k doi: 10.1021/nn304531k

  34. [34]

   Yang, Z. P. J., A. B.; Shawn, Y. L.; Pulickel, M. A. Nano Lett. 2008, 8, 446. doi: 10.1021/nl072369t doi: 10.1021/nl072369t

  35. [35]

   Liu, G.; Xu, J.; Wang, K. Nano Energy 2017, 41, 269. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.09.005 doi: 10.1016/j.nanoen.2017.09.005

  36. [36]

   Pendergast, M. M.; Hoek, E. M. V. Energ. Environ. Sci. 2011, 4, 1946. doi: 10.1039/C0EE00541J doi: 10.1039/C0EE00541J

  37. [37]

   Shannon, M. A.; Bohn, P. W.; Elimelech, M.; Georgiadis, J. G.; Marinas, B. J.; Mayes, A. M. Nature 2008, 452, 301. doi: 10.1038/nature06599 doi: 10.1038/nature06599

  38. [38]

   Wu, Z.; Jonathan, M.; Jennifer, S.; Maria, N.; Katalin, K.; John, R. R.; David, B. T.; Arthur, F. H.; Andrew, G. R. Science 2004, 305, 1273. doi: 10.1126/science.1101243 doi: 10.1126/science.1101243

  39. [39]

   Cao, F.; Pan, G. X.; Xia, X. H.; Tang, P. S.; Chen, H. F. J. Power Sources 2014, 264, 161. doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.04.103 doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.04.103

  40. [40]

   Jiang, J.; Li, Y.; Liu, J.; Huang, X.; Yuan, C.; Lou, X. W. Adv. Mater 2012, 24, 5166. doi: 10.1002/adma.201202146 doi: 10.1002/adma.201202146

  41. [41]

   Li, X.; Zhu, B.; Zhu, J. Carbon 2019, 146, 320. doi: 10.1016/j.fgb.2010.08.002 doi: 10.1016/j.fgb.2010.08.002

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  3
 • 文章访问数:  23
 • HTML全文浏览量:  4
文章相关
 • 发布日期:  2020-09-15
 • 收稿日期:  2019-12-02
 • 接受日期:  2020-02-12
 • 修回日期:  2020-02-09
 • 网络出版日期:  2020-03-02
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章