Redox-Regulated Dynamic Self-Assembly of a Lindqvist-Type Polyoxometalate Complex

Jing Zhang Lina Wang Xiaofei Chen Yufeng Wang Chengyan Niu Lixin Wu Zhiyong Tang

Citation:  Zhang Jing, Wang Lina, Chen Xiaofei, Wang Yufeng, Niu Chengyan, Wu Lixin, Tang Zhiyong. Redox-Regulated Dynamic Self-Assembly of a Lindqvist-Type Polyoxometalate Complex[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, 36(9): 1912002-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB201912002 shu

氧化还原对Lindqvist型多金属氧簇复合物自组装的动态调控

  通讯作者: 张静, jingzhang@sxu.edu.cn
  唐智勇, zytang@nanoctr.cn
 • 基金项目:

  国家自然科学基金 21972081

  国家自然科学基金 21502107

  国家重点基础研究计划(2016YFA0200700), 国家自然科学基金(21972081, 21890381, 21721002, 21502107), 中国科学院前沿科学重点项目(QYZDJSSW-SLH038)和王宽诚教育基金资助项目

  中国科学院前沿科学重点项目 QYZDJSSW-SLH038

  国家自然科学基金 21721002

  国家重点基础研究计划 2016YFA0200700

  国家自然科学基金 21890381

摘要: 自组装的动态调控对材料科学的发展至关重要,它在智能材料和器件的开发中具有巨大的潜力。多金属氧簇是一类纳米尺度的无机功能簇,尤其是当它被有机组分共价修饰或者非共价修饰之后,已经发展成为超分子自组装中优异的构筑基元之一。多金属氧簇是典型的刺激响应功能团簇,光化学或电化学方法可将其还原为混合价态,即使经历了逐步的多电子氧化还原后多金属氧簇的结构仍保持不变。多金属氧簇独特的光致变色使其表现出不同的光物理性质,这激励着我们去开发基于多金属氧簇复合物的动态自组装。Lindqvist型六钼酸盐簇[Mo6O19]2-是负电荷数目最少的多金属氧簇之一,是构筑新颖组装结构的理想构筑基元。本文在乙腈溶剂中用十八烷基三甲基铵替换Lindqvist型多金属氧簇复合物(TBA)2[Mo6O19]的抗衡离子,通过简单的替换方法制备了一种单链表面活性剂包覆的多金属氧簇复合物(ODTA)2[Mo6O19]。通过核磁共振氢谱、红外光谱、热重分析和元素分析表征了多金属氧簇复合物的结构。复合物(ODTA)2[Mo6O19]在乙腈和异丙醇(体积比是4比1)中的溶液在经过交替的紫外光照和空气氧化后表现出了可逆的光致变色性质。复合物的溶液经紫外光照后由浅黄色快速变成蓝色。紫外可见吸收光谱在751 nm处出现的宽吸收带归属于MoV→ MoVI的价间电荷转移跃迁,这表明还原态多金属氧簇的形成。经过空气氧化之后蓝色褪去。这种可逆的光致变色可以多次循环实现。扫描电镜、透射电镜和X射线衍射的测试证实了复合物在乙腈和异丙醇中形成了螺旋形貌的组装体。更有意义的是,复合物在光致变色的同时发生了从螺旋条带到球形组装体的形貌转变。光致变色过程中的形貌演变是从短螺旋条带经过海胆型聚集体变为球形组装体。最重要的是,经过空气氧化后螺旋组装体可以再次恢复,表明这是由氧化还原刺激驱动的可逆形貌转变。X射线光电子能谱和核磁共振氢谱的测试表明,氧化还原调控的可逆自组装是由无机簇与有机阳离子之间静电吸引力和无机簇之间静电排斥力的变化所驱动的。此研究结果将有助于更好地理解动态自组装的机理,并有助于推动先进智能材料的精准制备。

English

  1. [1]

   Chang, Y. C.; Jiao, Y.; Symons, H. E.; Xu, J. F.; Faul, C. F. J.; Zhang, X. Chem. Soc. Rev. 2019, 48, 989. doi: 10.1039/C8CS00806J doi: 10.1039/C8CS00806J

  2. [2]

   Jin, H. J.; Li, H. P.; Zhu, Z. Y.; Huang, J. B.; Xiao, Y. L.; Yan, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, doi: 10.1002/anie.201911845 doi: 10.1002/anie.201911845

  3. [3]

   Ji, X. F.; Chen, W.; Long, L. L.; Huang, F. H.; Sessler, J. L. Chem. Sci. 2018, 9, 7746. doi: 10.1039/c8sc03463j doi: 10.1039/c8sc03463j

  4. [4]

   Song, Y. F.; Tsunashima, R. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 7384. doi: 10.1039/c2cs35143a doi: 10.1039/c2cs35143a

  5. [5]

   Liu, H. K.; Ren, L. J.; Wu, H.; Ma, Y. L.; Richter, S.; Godehardt, M.; Kubel, C.; Wang, W. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 831. doi: 10.1021/jacs8b08016 doi: 10.1021/jacs8b08016

  6. [6]

   Xia, C. X.; Wang, Z.; Sun, D.; Jiang, B. L.; Xin, X. Langmuir 2017, 33, 13242. doi: 10.1021/acs.langmuir.7b03495 doi: 10.1021/acs.langmuir.7b03495

  7. [7]

   He, P. L.; Xu, B.; Xu, X. B.; Song, L.; Wang, X.; Chem. Sci. 2016, 7, 1011. doi: 10.1 039/c5sc03554f doi: 10.1039/c5sc03554f

  8. [8]

   Wang, S. S.; Yang, G. Y. Chem. Rev. 2015, 115, 4893. doi: 10.1021/cr500390v doi: 10.1021/cr500390v

  9. [9]

   Shi, N.; Wang, R.; Wang, X.; Tan, J.; Guan, Y.; Li, Z.; Wan, X.; Zhang, J. Chem. Commun. 2019, 55, 1136. doi: 10.1039/c8cc09154d doi: 10.1039/c8cc09154d

  10. [10]

   Zhang, G. P.; Zhu, H. X.; Chen, M. J.; Li, H. G.; Yuan, Y.; Ma, T. T.; Hao, J. C. Chem. Eur. J. 2017, 23, 7278. doi: 10.1002/chem.201605651 doi: 10.1002/chem.201605651

  11. [11]

   Wang, Y. C.; Li, F. Y.; Xu, L.; Jiang, N.; Liu, X. Z. Dalton Trans. 2013, 42, 5839. doi: 10.1039/C3DT32658F doi: 10.1039/C3DT32658F

  12. [12]

   Sun, Z. X.; Li, F. Y.; Zhao, M. L.; Xu, L.; Fang, S. N. Electrochem. Commun. 2013, 30, 38. doi: 10.1016/j.elecom.2013.02.006 doi: 10.1016/j.elecom.2013.02.006

  13. [13]

   Zhao, J.; Li, K. X.; Wan, K. W.; Sun, T. D.; Zheng, N. N.; Zhu, F. J.; Ma, J. C.; Jiao, J.; Li, T. C.; Ni, J.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 2. doi: 10.1002/anie.201910521 doi: 10.1002/anie.201910521

  14. [14]

   Zhang, Y.; Wu, L. L.; Zhao, X. Y.; Zhao, Y. N.; Tan, H. Q.; Zhao, X.; Ma, Y. Y.; Zhao, Z.; Song, S. Y.; Wang, Y. H.; et al. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1801139. doi: 10.1002/aenm.201801139 doi: 10.1002/aenm.201801139

  15. [15]

   Yan, Y.; Wang, H. B.; Li, B.; Hou, G. F.; Yin, Z. D.; Wu, L. X.; Yam, V. W. W. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 48, 9233. doi: 10.1002/anie.201004143 doi: 10.1002/anie.201004143

  16. [16]

   Yu, S. J.; Han, Y. K.; Wang, W. Polymer 2019, 162, 73. doi: 10.1016/j.polymer.2018.12.035 doi: 10.1016/j.polymer.2018.12.035

  17. [17]

   Li, H.; Jia, Y.; Wang, A. H.; Cui, W.; Ma, H. C.; Feng, X. Y.; Li. J. B. Chem. Eur. J. 2014, 20, 499. doi: 10.1002/chem.201302660 doi: 10.1002/chem.201302660

  18. [18]

   Yan, J.; Zheng, X. W.; Yao, J. H.; Xu, P.; Miao, Z. L.; Li, J. L.; Lv Z. D.; Zhang, Q. Y.; Yan, Y. J. Organomet. Chem. 2019, 884, 1. doi: 10.1016/j.jorganchem.2019.01.012 doi: 10.1016/j.jorganchem.2019.01.012

  19. [19]

   Li, B.; Li, W.; Li, H. L.; Wu, L. X. Acc. Chem. Res. 2017, 50, 1391. doi: 10.1021/acs.accounts.7b00055 doi: 10.1021/acs.accounts.7b00055

  20. [20]

   Yin, P. C.; Li, D.; Liu, T. B. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 7368. doi: 10.1039/c2cs35176e doi: 10.1039/c2cs35176e

  21. [21]

   Nisar, A.; Zhuang, J.; Wang, X. Adv. Mater. 2011, 23, 1130. doi: 10.1002/adma.201003520 doi: 10.1002/adma.201003520

  22. [22]

   Gao, Q.; Li, F. Y.; Wang, Y. C.; Xu, L.; Bai, J.; Wang, Y. Dalton Trans. 2014, 43, 941. doi: 10.1039/c3dt52882k doi: 10.1039/c3dt52882k

  23. [23]

   Polarz, S.; Odendal, J, A.; Hermann, S.; Klaiber, A. Current Opinion Colloid Interface Sci. 2015, 20, 151. doi: 10.1016/j.cocis.2015.07.006 doi: 10.1016/j.cocis.2015.07.006

  24. [24]

   Yang, Y.; Wang, Y. Z.; Li, H. L.; Li, W.; Wu, L. X. Chem. Eur. J. 2010, 16, 8062. doi: 10.1002/chem.201000198 doi: 10.1002/chem.201000198

  25. [25]

   Zhang, J.; Chen, X.; Li, W.; Li, B.; Wu, L. Langmuir 2017, 33, 12750. doi: 10.1021/acs.langmuir.7b01259 doi: 10.1021/acs.langmuir.7b01259

  26. [26]

   Yan, X. H.; Zhu, P. L.; Fei, J. B.; Li, J. B. Adv. Mater. 2010, 22, 1283. doi: 10.1002/adma.200901889 doi: 10.1002/adma.200901889

  27. [27]

   Wang, R.; Cui, J.; Wan, X.; Zhang, J. Chem. Commun. 2019, 55, 4949. doi: 10.1039/c9cc01015g doi: 10.1039/c9cc01015g

  28. [28]

   Sun, N.; Wu, A. L.; Yu, Y.; Gao, X. P.; Zheng, L. Q. Chem. Eur. J. 2019, 25, 6203. doi: 10.1002/chem.201900478 doi: 10.1002/chem.201900478

  29. [29]

   Gu, H. X.; Bi, L. H.; Fu, Y.; Wang, N.; Liu, S. Q.; Tang, Z. Y. Chem. Sci. 2013, 4, 4371. doi: 10.1039/C3SC51778K doi: 10.1039/C3SC51778K

  30. [30]

   Wang, Z. L.; Ma, Y.; Zhang, R. L.; Peng, A. D.; Liao, Q.; Cao, Z. W.; Fu, H. B.; Yao, J. N. Adv. Mater. 2009, 21, 1737. doi: 10.1002/adma.200803321 doi: 10.1002/adma.200803321

  31. [31]

   Xiao, F. P.; Hao, J.; Zhang, J.; Lv, C. L.; Yin, P. C. Wang, L. S.; Wei, Y. G. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 5956. doi: 10.1021/ja101671q doi: 10.1021/ja101671q

  32. [32]

   Cao, X.; Zhang, L. Y.; Xu, T. Y.; Zhang, S. L.; Zhang, H.; Li, H. L.; Wu, L. X. Polym. Chem. 2016, 7, 3216. doi: 10.1039/c6py00514d doi: 10.1039/c6py00514d

  33. [33]

   Zhang, J.; Hao, J.; Wei, Y. G.; Xiao, F. P.; Yin, P. C.; Wang, L. S. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 14. doi: 10.1021/ja907535g doi: 10.1021/ja907535g

  34. [34]

   Che, M.; Fournier, M.; Launay, J. J. Chem. Phys. 1979, 71, 1954. doi: 10.1063/1.438549 doi: 10.1063/1.438549

  35. [35]

   Poulos, A. S.; Constantin, D.; Davidson. P.; Impéror, M.; Pansu, B.; Panine, P.; Nicole, L.; Sanchez, C. Langmuir 2008, 24, 6285. doi: 10.1021/la8004322 doi: 10.1021/la8004322

  36. [36]

   Yin, P. C.; Wu, P. F.; Xiao, Z. C.; Li, D.; Bitterlich, E.; Zhang, J.; Cheng, P.; Vezenov, D. V.; Liu, T. B.; Wei, Y. G. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 2521. doi: 10.1002/anie.201006144 doi: 10.1002/anie.201006144

  37. [37]

   Zhang, H.; Wang, D. Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 3984. doi: 10.1002/anie.200705537 doi: 10.1002/anie.200705537

  38. [38]

   Zhang, J.; Li, W.; Wu, C.; Li, B.; Zhang, J.; Wu, L. X. Chem. Eur. J. 2013, 19, 8129. doi: 10.1002/chem.201300309 doi: 10.1002/chem.201300309

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  23
 • HTML全文浏览量:  1
文章相关
 • 发布日期:  2020-09-15
 • 收稿日期:  2019-12-02
 • 接受日期:  2019-12-25
 • 修回日期:  2019-12-20
 • 网络出版日期:  2020-01-03
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章