Effects of Alkyl-Chain Engineering on the Thermodynamic Properties of Amphiphilic Organic Semiconductors

Mingliang Li Shuo Li Guozhi Wang Xuefeng Guo

Citation:  Li Mingliang, Li Shuo, Wang Guozhi, Guo Xuefeng. Effects of Alkyl-Chain Engineering on the Thermodynamic Properties of Amphiphilic Organic Semiconductors[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, 36(11): 1908036-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB201908036 shu

烷基链工程对两亲有机半导体热力学性能影响的研究

  通讯作者: 郭雪峰, guoxf@pku.edu.cn
 • 基金项目:

  北京市自然科学基金 Z181100004418003

  国家自然科学基金 21727806

  中国国家重点研发计划 2017YFA0204901

  中国国家重点研发计划(2017YFA0204901), 国家自然科学基金(21727806)和北京市自然科学基金(Z181100004418003)资助项目

摘要: 由于特殊的分子结构,两亲功能分子具有易加工、低成本和高性能等优势,因而广泛应用于功能薄膜材料制备和细胞膜相关的仿生学研究中。于是课题基于侧链工程,设计并合成了一类功能两亲分子CnPA-BTBT (n = 3–11),分子使用不同长度烷基链连接疏水的半导体骨架和亲水的极性功能基团。使用基于示差扫描量热法的热力学研究分析不同长度烷基链的体积效应、奇偶性、柔性和其它烷基链特性对材料整体性能影响,并最终根据热力学测试结果,提出了一个三态分子模型。此工作为功能有机半导体材料设计、合成、优化以及目标性能材料的筛选提供了实验依据。

English

  1. [1]

   Wang, C.; Dong, H.; Hu, W.; Liu, Y.; Zhu, D. Chem. Rev. 2012, 112, 2208. doi: 10.1021/cr100380z doi: 10.1021/cr100380z

  2. [2]

   Xu, J.; Wu, H. -C.; Zhu, C.; Ehrlich, A.; Shaw, L.; Nikolka, M.; Wang, S.; Molina-Lopez, F.; Gu, X.; Luo, S.; et al. Nat. Mater. 2019, 18, 594. doi: 10.1038/s41563-019-0340-5 doi: 10.1038/s41563-019-0340-5

  3. [3]

   Lee, M. Y.; Lee, H. R.; Park, C. H.; Han, S. G.; Oh, J. H. Acc. Chem. Res. 2018, 51, 2829. doi: 10.1021/acs.accounts.8b00465 doi: 10.1021/acs.accounts.8b00465

  4. [4]

   Chen, H.; Dong, S.; Bai, M.; Cheng, N.; Wang, H.; Li, M.; Du, H.; Hu, S.; Yang, Y.; Yang, T.; et al. Adv. Mater. 2015, 27, 2113.doi: 10.1002/adma.201405378 doi: 10.1002/adma.201405378

  5. [5]

   Tee, B. C. K.; Chortos, A.; Berndt, A.; Nguyen, A. K.; Tom, A.; McGuire, A.; Lin, Z. C.; Tien, K.; Bae, W. -G.; Wang, H.; et al. Science 2015, 350, 313. doi: 10.1126/science.aaa9306 doi: 10.1126/science.aaa9306

  6. [6]

   Wang, Y.; Chen, Y.; Li, R.; Wang, S.; Su, W.; Ma, P.; Wasielewski, M. R.; Li, X.; Jiang, J. Langmuir 2007, 23, 5836. doi: 10.1021/la063729f doi: 10.1021/la063729f

  7. [7]

   Garner, L. E.; Park, J.; Dyar, S. M.; Chworos, A.; Sumner, J. J.; Bazan, G. C. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 10042. doi: 10.1021/ja1016156 doi: 10.1021/ja1016156

  8. [8]

   Yamamoto, S.; Nishina, N.; Matsui, J.; Miyashita, T.; Mitsuishi, M. Langmuir 2018, 34, 10491. doi: 10.1021/acs.langmuir. 8b01694 doi: 10.1021/acs.langmuir.8b01694

  9. [9]

   Bonini, M.; Zalewski, L.; Orgiu, E.; Breiner, T.; Dötz, F.; Kastler, M.; Samorì, P. J. Phys. Chem. C 2011, 115, 9753. doi: 10.1021/jp201556y doi: 10.1021/jp201556y

  10. [10]

   Khassanov, A.; Steinrück, H. -G.; Schmaltz, T.; Magerl, A.; Halik, M. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 1901. doi: 10.1021/acs.accounts.5b00022 doi: 10.1021/acs.accounts.5b00022

  11. [11]

   Lee, J.; Han, A. R.; Kim, J.; Kim, Y.; Oh, J. H.; Yang, C. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 20713. doi: 10.1021/ja308927g doi: 10.1021/ja308927g

  12. [12]

   Smits, E. C. P.; Mathijssen, S. G. J.; van Hal, P. A.; Setayesh, S.; Geuns, T. C. T.; Mutsaers, K. A. H. A.; Cantatore, E.; Wondergem, H. J.; Werzer, O.; Resel, R.; et al. Nature 2008, 455, 956. doi: 10.1038/nature07320 doi: 10.1038/nature07320

  13. [13]

   Whitelam, S.; Jack, R. L. Annu. Rev. Phys. Chem. 2015, 66, 143. doi: 10.1146/annurev-physchem-040214-121215 doi: 10.1146/annurev-physchem-040214-121215

  14. [14]

   Inoue, S.; Minemawari, H.; Tsutsumi, J. Y.; Chikamatsu, M.; Yamada, T.; Horiuchi, S.; Tanaka, M.; Kumai, R.; Yoneya, M.; Hasegawa, T. Chem. Mater. 2015, 27, 3809. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b00810 doi: 10.1021/acs.chemmater.5b00810

  15. [15]

   Minemawari, H.; Tanaka, M.; Tsuzuki, S.; Inoue, S.; Yamada, T.; Kumai, R.; Shimoi, Y.; Hasegawa, T. Chem. Mater. 2017, 29, 1245. doi: 10.1021/acs.chemmater.6b04628 doi: 10.1021/acs.chemmater.6b04628

  16. [16]

   Dincbas-Renqvist, V.; Lendel, C.; Dogan, J.; Wahlberg, E.; Härd, T. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 11220. doi: 10.1021/ja047727y doi: 10.1021/ja047727y

  17. [17]

   North, M. L.; Wilcox, D. E. J. Am. Chem. Soc. 2019, doi: 10.1021/jacs.9b06836 doi: 10.1021/jacs.9b06836

  18. [18]

   Chen, H.; Li, M.; Lu, Z.; Wang, X.; Yang, J.; Wang, Z.; Zhang, F.; Gu, C.; Zhang, W.; Sun, Y.; et al. Nat. Commun. 2019, 10, 3872. doi: 10.1038/s41467-019-11887-2 doi: 10.1038/s41467-019-11887-2

  19. [19]

   Minemawari, H.; Tanaka, M.; Tsuzuki, S.; Inoue, S.; Yamada, T.; Kumai, R.; Shimoi, Y.; Hasegawa, T. Chem. Mater. 2017, 29, 1245. doi: 10.1021/acs.chemmater.6b04628 doi: 10.1021/acs.chemmater.6b04628

  20. [20]

   Inoue, S.; Minemawari, H.; Tsutsumi, J. Y.; Chikamatsu, M.; Yamada, T.; Horiuchi, S.; Tanaka, M.; Kumai, R.; Yoneya, M.; Hasegawa, T. Chem. Mater. 2015, 27, 3809. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b00810 doi: 10.1021/acs.chemmater.5b00810

  21. [21]

   Chen, H.; Cheng, N.; Ma, W.; Li, M.; Hu, S.; Gu, L.; Meng, S.; Guo, X. ACS Nano 2016, 10, 436. doi: 10.1021/acsnano.5b05313 doi: 10.1021/acsnano.5b05313

  22. [22]

   Schmaltz, T.; Amin, A. Y.; Khassanov, A.; Meyer-Friedrichsen, T.; Steinrück, H. -G.; Magerl, A.; Segura, J. J.; Voitchovsky, K.; Stellacci, F.; Halik, M. Adv. Mater. 2013, 25, 4511. doi: 10.1002/adma.201301176 doi: 10.1002/adma.201301176

  23. [23]

   Yuan, Y.; Giri, G.; Ayzner, A. L.; Zoombelt, A. P.; Mannsfeld, S. C. B.; Chen, J.; Nordlund, D.; Toney, M. F.; Huang, J.; Bao, Z. Nat. Commun. 2014, 5, 3005. doi: 10.1038/ncomms4005 doi: 10.1038/ncomms4005

  24. [24]

   Izawa, T.; Miyazaki, E.; Takimiya, K. Adv. Mater. 2008, 20, 3388. doi: 10.1002/adma.200800799 doi: 10.1002/adma.200800799

  25. [25]

   Chunbo, Y.; Ying, W.; Yueming, S.; Zuhong, L.; Juzheng, L. Surf. Sci. 1997, 392, L1. doi: 10.1016/S0039-6028(97)00519-0 doi: 10.1016/S0039-6028(97)00519-0

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  82
 • HTML全文浏览量:  6
文章相关
 • 发布日期:  2020-11-15
 • 收稿日期:  2019-08-29
 • 接受日期:  2019-09-12
 • 修回日期:  2019-09-12
 • 网络出版日期:  2019-09-17
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章