Inside-Out Migration of Noble Metals in Ag2S Nanoparticles

Danye Liu Dong Chen Hui Liu Jun Yang

Citation:  Liu Danye, Chen Dong, Liu Hui, Yang Jun. Inside-Out Migration of Noble Metals in Ag2S Nanoparticles[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, 36(7): 1906069-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB201906069 shu

贵金属在Ag2S纳米颗粒中由内向外的迁移现象

  通讯作者: 刘卉, liuhui@ipe.ac.cn
  杨军, jyang@ipe.ac.cn
 • 基金项目:

  国家自然科学基金 21573240

  国家自然科学基金(21506225, 21573240, 21706265)资助项目

  国家自然科学基金 21506225

  国家自然科学基金 21706265

摘要: 纳米颗粒具有明显区别于块体材料的新奇特性,本文利用透射电镜观察,描述并讨论一种发生在贵金属(Au、Ag、Pd和Pt)和硫化银(Ag2S)构成的核壳结构纳米颗粒中的有趣现象,即贵金属在Ag2S纳米颗粒中由内向外的迁移。迁移可在室温下进行,其最终结果使最初的核壳结构颗粒演变成由贵金属和Ag2S构成的异质纳米二聚体结构,如Au-Ag2S、Ag-Ag2S、Pd-Ag2S和Pt-Ag2S。电镜表征表面实验条件下贵金属在Ag2S的迁移类似于一种整体迁移的模式且迁移过程中伴随着颗粒形貌结构的演变。贵金属在Ag2S中的经空位互换的扩散机制或半导体纳米颗粒的自纯化机制可以用来解释这种迁移现象。

English

  1. [1]

   贺平, 袁方龙, 王子飞, 谭占鳌, 范楼珍.物理化学学报, 2018, 34, 1250. doi: 10.3866/PKU.WHXB201804041He, P.; Yuan, F. L.; Wang, Z. F.; Tan, Z. A.; Fan, L. Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34, 1250. doi: 10.3866/PKU.WHXB201804041

  2. [2]

   Soltani, S.; Diep, V. M.; Zeto, R.; Armani, A. M. ACS Photonics 2018, 5, 3550. doi: 10.1021/acsphonotics.8b00296 doi: 10.1021/acsphonotics.8b00296

  3. [3]

   Hashiyada, S.; Narushima, T.; Okamoto, H. ACS Photonics 2019, 6, 677. doi: 10.1021/acsphonotics.8b01500 doi: 10.1021/acsphonotics.8b01500

  4. [4]

   Zhao, Q.; Ji, M.; Qian, H.; Dai, B.; Weng, L.; Cui, J.; Zhang, J.; Ouyang, M.; Zhu, H. Adv. Mater. 2014, 26, 1387. doi: 10.1002/adma.201304652 doi: 10.1002/adma.201304652

  5. [5]

   Sun, Y.; Duan, J.; Zhu, J.; Chen, S.; Antonietti, M. ACS Appl. Nano Mater. 2018, 1, 6649. doi: 10.1021/acsanm.8b01470 doi: 10.1021/acsanm.8b01470

  6. [6]

   刘艳芳, 胡兵, 尹雅芝, 刘国亮, 洪昕林.物理化学学报, 2019, 35, 223. doi: 10.3866/PKU.WHXB201802263Liu, Y. F.; Hu, B.; Yin, Y. Z.; Liu, G. L.; Hong, X. L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35, 223. doi: 10.3866/PKU.WHXB201802263

  7. [7]

   Munir, A.; Joya, K. S.; Ulhaq, T.; Babar, N. U. A.; Hussain, S. Z.; Qurashi, A.; Ullah, N.; Hussain, I. ChemSusChem 2019, 12, 1517. doi: 10.1002/cssc.201802069 doi: 10.1002/cssc.201802069

  8. [8]

   Yang, J. Noble Metal-based Nanocomposites: Preparation and Applications. Wiley-VCH: Weinheim, German, 2019; pp. 1-33.

  9. [9]

   雷刚, 何彦.物理化学学报, 2018, 34, 11. doi: 10.3866/PKU.WHXB201706301Lei, G.; He, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34, 11. doi: 10.3866/PKU.WHXB201706301

  10. [10]

   Zhang, Y.; Wu, M.; Wu, M.; Zhu, J.; Zhang, X. ACS Omega 2018, 3, 9126. doi: 10.1021/acsomega.8b01071 doi: 10.1021/acsomega.8b01071

  11. [11]

   Xuan, Y.; Yang, X. Q.; Song, Z. Y.; Zhang, R. Y.; Zhao, D. H.; Hou, X. L.; Song, X. L.; Liu, B.; Zhao, Y. D.; Chen, W. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1900017. doi: 10.1002/adfm.201900017 doi: 10.1002/adfm.201900017

  12. [12]

   龚林吉, 谢佳妮, 朱双, 谷占军, 赵宇亮.物理化学学报, 2018, 34, 140. doi: 10.3866/PKU.WHXB201707174Gong, L. J.; Xie, J. N.; Zhu, S.; Gu, Z. J.; Zhao, Y. L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34, 140. doi: 10.3866/PKU.WHXB201707174

  13. [13]

   白华荣, 范换换, 张晓兵, 陈卓, 谭蔚泓.物理化学学报, 2018, 34, 348. doi: 10.3866/PKU.WHXB201708311Bai, H. R.; Fan, H. H.; Zhang, X. B.; Chen, Z.; Tan, W. H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34, 348. doi: 10.3866/PKU.WHXB201708311

  14. [14]

   Liu, Y.; Jiang, Y.; Zhang, M.; Tang, Z.; He, M.; Bu, W. Acc. Chem. Res. 2018, 51, 2502. doi: 10.1021/acsaccounts.8b00214 doi: 10.1021/acsaccounts.8b00214

  15. [15]

   Jin, N.; Zhang, Q.; Yang, M.; Yang, M. Microsc. Res. Tech. 2019, 82, 670. doi: 10.1002/jemet.23213 doi: 10.1002/jemet.23213

  16. [16]

   Grouchko, M.; Popov, I.; Uvarov, V.; Magdassi, S.; Kamyshny, A. Langmuir 2009, 25, 2501. doi: 10.1021/la803843k doi: 10.1021/la803843k

  17. [17]

   Radziuk, D. V.; Zhang, W.; Shchukin, D.; Möhwald, H. Small, 2010, 6, 545. doi: 10.1002/smll.200901623 doi: 10.1002/smll.200901623

  18. [18]

   Qu, J.; Liu, H.; Wei, Y.; Wu, X.; Yue, R.; Chen, Y.; Yang, J. J. Mater. Chem. 2011, 21, 11750. doi: 10.1039/c1jm12358k doi: 10.1039/c1jm12358k

  19. [19]

   Mokari, T.; Aharoni, A.; Popov, I.; Banin, U. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 8001. doi: 10.1002/anie.200602559 doi: 10.1002/anie.200602559

  20. [20]

   Franchini, I. R.; Bertoni, G.; Falqui, A.; Giannini, C.; Wang, L. W.; Manna, L. J. Mater. Chem. 2010, 20, 1357. doi: 10.1039/b915687a doi: 10.1039/b915687a

  21. [21]

   Liu, H.; Ye, F.; Cao, H.; Ji, G.; Lee, J. Y.; Yang, J. Nanoscale 2013, 5, 6901. doi: 10.1039/c3nr01949g doi: 10.1039/c3nr01949g

  22. [22]

   Mokari, T.; Sztrum, C. G.; Salant, A.; Rabani, E.; Banin, U. Nat. Mater. 2005, 4, 855. doi: 10.1038/nmat1505 doi: 10.1038/nmat1505

  23. [23]

   Hu, W.; Liu, H.; Ye, F.; Ding, Y.; Yang, J. CrystEngComm 2012, 14, 7049. doi: 10.1039/c2ce25594d doi: 10.1039/c2ce25594d

  24. [24]

   Yang, J.; Ying, J. Y. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 2114. doi: 10.1021/ja909078p doi: 10.1021/ja909078p

  25. [25]

   Efros, A. L.; Rosen, M. Annu. Rev. Mater. Sci. 2000, 30, 475. doi: 10.1146/annurev.matsci.30.1.475 doi: 10.1146/annurev.matsci.30.1.475

  26. [26]

   Erwin, S. C.; Zu, L.; Haftel, M. I.; Efros, A. L.; Kennedy, T. A.; Norris, D. J. Nature 2005, 436, 91. doi: 10.1038/nature03832 doi: 10.1038/nature03832

  27. [27]

   Turnbull, D. J. Appl. Phys. 1950, 21, 1022. doi: 10.1063/1.1699435 doi: 10.1063/1.1699435

  28. [28]

   Dalpian, G. M.; Chelikowsky, J. R. Phys. Rev. Lett. 2006, 96, 226802. doi: 10.1103/PhysRevLett.96.226802 doi: 10.1103/PhysRevLett.96.226802

  29. [29]

   Yang, J.; Ying, J. Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 5637. doi: 10.1002/anie.201101213 doi: 10.1002/anie.201101213

  30. [30]

   Feng, Y.; Liu, H.; Yang, J. Sci. Adv. 2017, 3, e1700580. doi: 10.1126/sciadv.1700580 doi: 10.1126/sciadv.1700580

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  15
 • HTML全文浏览量:  1
文章相关
 • 发布日期:  2020-07-15
 • 收稿日期:  2019-06-24
 • 接受日期:  2019-07-26
 • 修回日期:  2019-07-25
 • 网络出版日期:  2019-07-31
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章