Rod-Shaped Metal Organic Framework Structured PCN-222(Cu)/TiO2 Composites for Efficient Photocatalytic CO2 Reduction

Shuhua Duan Shufeng Wu Lei Wang Houde She Jingwei Huang Qizhao Wang

Citation:  Duan Shuhua, Wu Shufeng, Wang Lei, She Houde, Huang Jingwei, Wang Qizhao. Rod-Shaped Metal Organic Framework Structured PCN-222(Cu)/TiO2 Composites for Efficient Photocatalytic CO2 Reduction[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, 36(3): 1905086-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905086 shu

棒状金属有机框架结构PCN-222(Cu)/TiO2复合材料的制备及其高效光催化CO2还原性能

  通讯作者: 王磊, wanglei030@hotmail.com
  王其召, wangqizhao@163.com
 • 基金项目:

  国家自然科学基金(21663027, 21808189)资助项目

  国家自然科学基金 21663027

  国家自然科学基金 21808189

摘要: 受环境污染和能源短缺的双重压迫,光催化CO2还原技术引起了人们的广泛关注。低成本光催化材料的开发对于实现有效的太阳能-燃料转换至关重要。TiO2作为光催化剂在光催化CO2还原中被广泛采用。然而,较宽的禁带宽度和光生载流子的复合限制了它的进一步应用。在这项工作中,我们使用棒状PCN-222(Cu)/TiO2复合材料作为光催化剂,使用简单的水热法报告了二氧化碳的光化学还原。经过对PCN-222(Cu)/TiO2进行一系列X射线衍射(XRD),扫描电子显微镜(SEM),紫外-可见漫反射光谱(DRS),傅里叶变换红外光谱(FT-IR),光电化学(PEC)和光致发光光谱(PL)等表征结果证明成功制备了该复合材料。SEM证实,TiO2颗粒均匀分布在棒状PCN-222(Cu)/TiO2的表面上。XRD结果表明,成功制备了具有良好晶体结构的PCN-222(Cu)和PCN-222(Cu)/TiO2复合光催化剂。DRS显示制备的PCN-222(Cu)/TiO2复合材料在可见光区域出现金属卟啉的特征吸收峰。PL和瞬态光电流响应和电化学阻抗谱(EIS)进一步证实了棒状PCN-222(Cu)/TiO2具有更好的电子-空穴对分离效率。通过控制PCN-222(Cu)和TiO2的质量比,经CO2还原性能测试表明,10% PCN-222(Cu)/TiO2复合材料具有最佳的催化活性。在氙灯照射下,棒状PCN-222(Cu)/TiO2表现出比TiO2纳米颗粒更好的光催化CO2活性,这归因于电荷传输和较好的电子-空穴分离能力。10% PCN-222(Cu)/TiO2复合材料的催化效率最高,产率分别为13.24 μmol·g−1·h−1 CO和1.73 μmol·g−1·h−1 CH4。此外,经过三个循环的测试,PCN-222(Cu)/TiO2光催化剂的催化活性基本保持不变,在连续8小时光照下,催化剂的还原产率持续增加,表明PCN-222(Cu)/TiO2复合材料具有好的稳定性。禁带宽度和Mote-Schottky (M-S)曲线结果表明,PCN-222(Cu)的LUMO位比TiO2的导带(CB)更负,因此提出了PCN-222(Cu)/TiO2复合材料可能的光催化反应机理。该研究为金属有机骨架和氧化物半导体复合材料光催化体系提供了新的策略。

English

  1. [1]

   Wang, C. -C.; Zhang, Y. -Q.; Li, J.; Wang, P. J. Mol. Struct. 2015, 1083, 127. doi: 10.1016/j.molstruc.2014.11.036 doi: 10.1016/j.molstruc.2014.11.036

  2. [2]

   Ran, J.; Jaroniec, M.; Qiao, S. Z. Adv. Mater. 2018, 30, 1704649. doi: 10.1002/adma.201704649 doi: 10.1002/adma.201704649

  3. [3]

   Lingampalli, S. R.; Ayyub, M. M.; Rao, C. N. R. ACS Omega 2017, 2, 2740. doi: 10.1021/acsomega.7b00721 doi: 10.1021/acsomega.7b00721

  4. [4]

   Zhou, M.; Wang, S.; Yang, P.; Luo, Z.; Yuan, R.; Asiri, A. M.; Wakeel, M.; Wang, X. Chem. 2018, 24, 18529. doi: 10.1002/chem.201803250 doi: 10.1002/chem.201803250

  5. [5]

   Sadeghi, N.; Sharifnia, S.; Sheikh Arabi, M. J. CO2 Utilization 2016, 16, 450. doi: 10.1016/j.jcou.2016.10.006 doi: 10.1016/j.jcou.2016.10.006

  6. [6]

   Li, R.; Hu, J.; Deng, M.; Wang, H.; Wang, X.; Hu, Y.; Jiang, H. L.; Jiang, J.; Zhang, Q.; Xie, Y.; et al. Adv. Mater. 2014, 26, 4783. doi: 10.1002/adma.201400428 doi: 10.1002/adma.201400428

  7. [7]

   She, H.; Zhou, H.; Li, L.; Zhao, Z.; Jiang, M.; Huang, J.; Wang, L.; Wang, Q. ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 6, 650. doi: 10.1021/acssuschemeng.8b04250 doi: 10.1021/acssuschemeng.8b04250

  8. [8]

   Tian, H.; Shen, K.; Hu, X.; Qiao, L.; Zheng, W. J. Alloy. Compd. 2017, 691, 369. doi: 10.1016/j.jallcom.2016.08.261 doi: 10.1016/j.jallcom.2016.08.261

  9. [9]

   Li, X.; Xiong, J.; Huang, J.; Feng, Z.; Luo, J. J. Alloy. Compd. 2019, 774, 768. doi: 10.1016/j.jallcom.2018.10.034 doi: 10.1016/j.jallcom.2018.10.034

  10. [10]

   Kuang, P.; Su, Y.; Li, N.; Luo, N.; Xing, S.; Liu, Z. Appl. Surf. Sci. 2015, 296. doi: 10.1016/j.apsusc.2015.08.066 doi: 10.1016/j.apsusc.2015.08.066

  11. [11]

   Tian, H.; Liu, M.; Zheng, W. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 225, 468. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.12.019 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.12.019

  12. [12]

   Li, X.; Xiong, J.; Xu, Y.; Feng, Z.; Huang, J. Chin. J. Catal. 2019, 40, 424. doi: 10.1016/S1872-2067(18)63183-3 doi: 10.1016/S1872-2067(18)63183-3

  13. [13]

   Ning, X.; Li, J.; Yang, B.; Zhen, W.; Li, Z.; Tian, B.; Lu, G. Appl. Catal. B: Environ. 2017, 212, 129. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.04.074 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.04.074

  14. [14]

   Zhu, C.; Liu, C.; Zhou, Y.; Fu, Y.; Guo, S.; Li, H.; Zhao, S.; Huang, H.; Liu, Y.; Kang, Z. Appl. Catal. B: Environ. 2017, 216, 114. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.05.049 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.05.049

  15. [15]

   She, H.; Li, L.; Sun, Y.; Wang, L.; Huang, J.; Zhu, G.; Wang, Q. Appl. Surf. Sci. 2018, 457, 1167. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.07.045 doi: 10.1016/j.apsusc.2018.07.045

  16. [16]

   Wang, Q.; Niu, T.; Wang, L.; Yan, C.; Huang, J.; He, J.; She, H.; Su, B.; Bi, Y. Chem. Eng. J. 2018, 337, 506. doi: 10.1016/j.cej.2017012.126 doi: 10.1016/j.cej.2017012.126

  17. [17]

   Xu, H. Q.; Hu, J.; Wang, D.; Li, Z.; Zhang, Q.; Luo, Y.; Yu, S. H.; Jiang, H. L. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 13440. doi: 10.1021/jacs.5b08773 doi: 10.1021/jacs.5b08773

  18. [18]

   Sanz-Perez, E. S.; Murdock, C. R.; Didas, S. A.; Jones, C. W. Chem. Rev. 2016, 116, 11840. doi: 10.1021/acs.chemrev.6b00173 doi: 10.1021/acs.chemrev.6b00173

  19. [19]

   Wang, Y.; Zhao, J.; Li, Y.; Wang, C. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 226, 544. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.01.005 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.01.005

  20. [20]

   Pelaez, M.; Nolan, N. T.; Pillai, S. C.; Seery, M. K.; Falaras, P.; Kontos, A. G.; Dunlop, P. S. M.; Hamilton, J. W. J.; Byrne, J. A.; O'Shea, K.; et al. Appl. Catal. B: Environ. 2012, 125, 331. doi: 10.1016/j.apcatb.2012.05.036 doi: 10.1016/j.apcatb.2012.05.036

  21. [21]

   Li, N.; Liu, M.; Yang, B.; Shu, W.; Shen, Q.; Liu, M.; Zhou, J. J. Phys. Chem. C 2017, 121, 2923. doi: 10.1021/acs.jpcc.6b12683 doi: 10.1021/acs.jpcc.6b12683

  22. [22]

   Ning, X.; Li, J.; Yang, B.; Zhen, W.; Li, Z.; Tian, B.; Lu, G. Appl. Catal. B: Environ. 2017, 212, 129. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.04.074 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.04.074

  23. [23]

   Ong, W. -J.; Tan, L. -L.; Chai, S. -P.; Yong, S. -T.; Mohamed, A. R. Nano Res. 2014, 7, 1528. doi: 10.1007/s12274-014-0514-z doi: 10.1007/s12274-014-0514-z

  24. [24]

   Rengifo-Herrera, J. A.; Kiwi, J.; Pulgarin, C. J. Photochem. Photobio. A 2009, 205, 109. doi: 10.1016/j.jphotochem.2009.04.015 doi: 10.1016/j.jphotochem.2009.04.015

  25. [25]

   Li, K.; Lin, L.; Peng, T.; Guo, Y.; Li, R.; Zhang, J. Chem. Commun. 2015, 51, 12443. doi: 10.1039/c5cc03812j doi: 10.1039/c5cc03812j

  26. [26]

   Xu, F.; Zhang, J.; Zhu, B.; Yu, J.; Xu, J. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 230, 194. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.02.042 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.02.042

  27. [27]

   Shen, K.; Xue, X.; Wang, X.; Hu, X.; Tian, H.; Zheng, W. RSC Adv. 2017, 7, 23319. doi:10.1039/c7ra01856h doi: 10.1039/c7ra01856h

  28. [28]

   Lian, X.; Fang, Y.; Joseph, E.; Wang, Q.; Li, J.; Banerjee, S.; Lollar, C.; Wang, X.; Zhou, H. -C. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 3386. doi: 10.1039/c7cs00058h doi: 10.1039/c7cs00058h

  29. [29]

   Feng, D.; Gu, Z. Y.; Li, J. R.; Jiang, H. L.; Wei, Z.; Zhou, H. C. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10307. doi: 10.1002/anie.201204475 doi: 10.1002/anie.201204475

  30. [30]

   Jiao, L.; Wan, G.; Zhang, R.; Zhou, H.; Yu, S. H.; Jiang, H. L. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 8525. doi: 10.1002/anie.201803262 doi: 10.1002/anie.201803262

  31. [31]

   Jiao, L.; Wang, Y.; Jiang, H. L.; Xu, Q. Adv. Mater. 2018, 30, 1703663. doi: 10.1002/adma.201703663 doi: 10.1002/adma.201703663

  32. [32]

   Zhang, H.; Wei, J.; Dong, J.; Liu, G.; Shi, L.; An, P.; Zhao, G.; Kong, J.; Wang, X.; Meng, X.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 14310. doi: 10.1002/anie.201608597 doi: 10.1002/anie.201608597

  33. [33]

   Yang, Q.; Xu, Q.; Jiang, H. L. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 4774. doi: 10.1039/c6cs00724d doi: 10.1039/c6cs00724d

  34. [34]

   Chen, Y. Z.; Wang, Z. U.; Wang, H.; Lu, J.; Yu, S. H.; Jiang, H. L. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 2035. doi: 10.1021/jacs.6b12074 doi: 10.1021/jacs.6b12074

  35. [35]

   Liu, M.; Xue, X.; Yu, S.; Wang, X.; Hu, X.; Tian, H.; Chen, H.; Zheng, W. Sci. Rep. 2017, 7, 3637. doi: 10.1038/s41598-017-03911-6 doi: 10.1038/s41598-017-03911-6

  36. [36]

   Wang, L.; Duan, S.; Jin, P.; She, H.; Huang, J.; Lei, Z.; Zhang, T.; Wang, Q. Appl. Catal. B: Environ. 2018, 239, 599. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.08.007 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.08.007

  37. [37]

   Wang, L.; Jin, P.; Duan, S.; She, H.; Huang, J.; Wang, Q. Sci. Bul. 2019, doi: 10.1016/j.scib.2019.05.012 doi: 10.1016/j.scib.2019.05.012

  38. [38]

   Wang, Q.; He, J.; Wang, L.; Shi, Y.; Zhang, S.; Niu, T.; She, H.; Bi, Y. Chem. Eng. J. 2017, 326, 411. doi: 10.1016/j.cej.2017.05.171 doi: 10.1016/j.cej.2017.05.171

  39. [39]

   Xu, X.; Liu, R.; Cui, Y.; Liang, X.; Lei, C.; Meng, S.; Ma, Y.; Lei, Z.; Yang, Z. Appl. Catal. B: Environ. 2017, 210, 484. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.04.021 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.04.021

  40. [40]

   Safaei, E.; Mohebbi, S. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 3933. doi: 10.1039/c5ta09357k doi: 10.1039/c5ta09357k

  41. [41]

   Chen, D.; Wang, K.; Hong, W.; Zong, R.; Yao, W.; Zhu, Y. Appl. Catal. B: Environ. 2015, 166, 366. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.11.050 doi: 10.1016/j.apcatb.2014.11.050

  42. [42]

   Wei, M.; Wan, J.; Hu, Z.; Peng, Z.; Wang, B.; Wang, H. Appl. Surf. Sci. 2017, 391, 267. doi: 10.1016/j.apsusc.2016.05.161 doi: 10.1016/j.apsusc.2016.05.161

  43. [43]

   Zhou, S.; Yue, P.; Huang, J.; Wang, L.; She, H.; Wang, Q. Chem. Eng. J. 2019, 371, 885. doi: 10.1016/j.cej.2019.04.124 doi: 10.1016/j.cej.2019.04.124

  44. [44]

   Li, X.; Pi, Y.; Hou, Q.; Yu, H.; Li, Z.; Li, Y.; Xiao, J. Chem. Commun. 2018, 54, 1917. doi: 10.1039/c7cc09072b doi: 10.1039/c7cc09072b

  45. [45]

   Yan, S.; Ouyang, S.; Xu, H.; Zhao, M.; Zhang, X.; Ye, J. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 15126. doi: 10.1039/c6ta04620g doi: 10.1039/c6ta04620g

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  1
 • 文章访问数:  124
 • HTML全文浏览量:  7
文章相关
 • 发布日期:  2020-03-15
 • 收稿日期:  2019-05-31
 • 接受日期:  2019-06-24
 • 修回日期:  2019-06-24
 • 网络出版日期:  2019-03-27
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章