Progress and Prospects of Non-Metal Doped Graphitic Carbon Nitride for Improved Photocatalytic Performances

Yiqing Wang Shaohua Shen

Citation:  Wang Yiqing, Shen Shaohua. Progress and Prospects of Non-Metal Doped Graphitic Carbon Nitride for Improved Photocatalytic Performances[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, 36(3): 1905080-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905080 shu

非金属掺杂石墨相氮化碳光催化的研究进展与展望

  作者简介:
  Shaohua Shen is currently a full professor at Xi'an Jiaotong University, China. He obtained his Ph.D. degree in thermal engineering in 2010 from Xi'an Jiaotong University. During 2008–2009 and 2011–2012, he worked as a guest researcher at Lawrence Berkeley National Laboratory and a postdoctoral researcher at the University of California at Berkeley. His research interests include photocatalytic and photoelectrochemical solar energy conversion;
  通讯作者: 沈少华, shshen_xjtu@mail.xjtu.edu.cn
 • 基金项目:

  国家自然科学基金 21875183

  国家自然科学基金 51672210

  国家自然科学基金(21875183, 51672210, 51888103)资助项目

  国家自然科学基金 51888103

摘要: 自从Fujishima和Honda利用TiO2光阳极和Pt电极成功实现太阳能光电化学分解水之后,光催化被认为是解决环境污染和能源短缺两大问题最有前景的方法之一,因为该技术可以有效的利用太阳能这种地球上最丰富的能源来驱动多种不同的催化反应实现能源生产和环境净化,比如:水分解、CO2还原、有机污染物降解和有机合成等。除了金属氧化物、金属硫化物和金属氮氧化物等多类金属化合物半导体光催化剂,近几年,石墨相氮化碳(g-C3N4)因其原料来源广泛、无毒、稳定以及相对较窄的带隙(2.7 eV)而具备可见光响应等特点,在光催化领域获得了广泛的重视。然而,g-C3N4对太阳光谱中可见光的吸收效率较低且光生电子和空穴复合严重,导致其光催化活性处于较低水平。至今,研究人员已经开发出多种提高g-C3N4光催化活性的方法,如元素掺杂、微纳结构和异质结构设计和助催化剂修饰等。元素掺杂被证明是调节g-C3N4独特电子结构和分子结构的有效方法,可以大幅扩展其光响应范围,并促进光生电荷分离。特别地是,非金属元素掺杂以提高g-C3N4的光催化活性已经得到很好的研究。通常用于掺杂g-C3N4的非金属元素是氧(O)、磷(P)、硫(S)、硼(B)、卤素(F、Cl、Br、I)和其他非金属元素(如碳(C)和氮(N)自掺杂),因为这些非金属元素有着易于获取的原材料并可以较为简单的引入g-C3N4骨架结构中。在这篇综述文章中,作者首先介绍了g-C3N4的结构和光学性质,接着简要介绍了光催化剂的g-C3N4的改性;然后详细回顾了非金属掺杂改善g-C3N4光催化活性的进展,同时总结了光催化机理以期更好地理解光催化的本质并指导新型g-C3N4光催化剂的开发。最后,对g-C3N4光催化剂的后续研究进行了展望。

English

  1. [1]

   Fujishima, A.; Honda, K. Nature 1972, 238 (5358), 37. doi: 10.1038/238037a0 doi: 10.1038/238037a0

  2. [2]

   Su, F.; Mathew, S. C.; Lipner, G.; Fu, X.; Antonietti, M.; Blechert, S.; Wang, X. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132 (46), 16299. doi: 10.1021/ja102866p doi: 10.1021/ja102866p

  3. [3]

   Cui, Y.; Wang, X. Phys. Chem. Chem. Phys. 2012, 14 (4), 1455. doi: 10.1039/C1CP22820J doi: 10.1039/C1CP22820J

  4. [4]

   Kai, D.; Lu, L. U.; Liang, C.; Liu, Q. I.; Zhu, G. Appl. Catal. B 2014, 156–157 (9), 331. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.03.039 doi: 10.1016/j.apcatb.2014.03.039

  5. [5]

   Song, G.; Chu. Z. Y.; Jin, W. Q.; Sun, H. Q. Chin. J. Chem. Eng. 2015, 23 (8), 1326. doi: 10.1016/j.cjche.2015.05.003 doi: 10.1016/j.cjche.2015.05.003

  6. [6]

   Yuan, X.; Zhou, C.; Jin, Y.; Jing, Q.; Yang, Y.; Shen, X.; Tang, Q.; Mu, Y.; Du, A. K. J. Colloid Interface Sci. 2016, 468 (15), 211. doi: 10.1016/j.jcis.2016.01.048 doi: 10.1016/j.jcis.2016.01.048

  7. [7]

   Kibria, M. G.; Qiao, R.; Yang, W.; Boukahil, I.; Kong, X.; Chowdhury, F. A.; Trudeau, M. L.; Ji, W.; Guo, H.; Himpsel, F. J.; et al. Adv. Mater. 2016, 28 (38), 8388. doi: 10.1002/adma.201602274 doi: 10.1002/adma.201602274

  8. [8]

   Zhao, H.; Jiang, P.; Cai, W. Chem. Asian J. 2016, 12 (3), 361. doi: 10.1002/asia.201601543 doi: 10.1002/asia.201601543

  9. [9]

   Shen, S.; Lindley, S. A.; Chen, X.; Zhang, J. Z. Energy Environ. Sci. 2016, 9 (9), 2744. doi: 10.1039/C6EE01845A doi: 10.1039/C6EE01845A

  10. [10]

   Qi, K.; Xie, Y.; Wang, R.; Liu, S.; Zhao, Z. Appl. Surf. Sci. 2019, 466 (1), 847. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.10.037 doi: 10.1016/j.apsusc.2018.10.037

  11. [11]

   Xu, J.; Fujitsuka, M.; Kim, S.; Wang, Z.; Majima, T. Appl. Catal. B 2019, 241 (37), 141. doi:10.1021/jacs.7b08416 doi: 10.1021/jacs.7b08416

  12. [12]

   Zhu, S.; Wang, Q.; Qin, X.; Gu, M.; Tao, R.; Lee, B. P.; Zhang, L.; Yao, Y.; Li, T.; Shao, M. Adv. Energy Mater. 2018, 8 (1). doi: 10.1002/aenm.201802238 doi: 10.1002/aenm.201802238

  13. [13]

   Zhao, L.; Ye, F.; Wang, D.; Cai, X.; Meng, C.; Xie, H.; Zhang, J.; Bai, S. ChemSusChem 2018, 11 (19), 3524. doi: 10.1002/cssc.201801294 doi: 10.1002/cssc.201801294

  14. [14]

   Wu, H.; Song, J.; Xie, C.; Hu, Y.; Ma, J.; Qian, Q.; Han, B. Green Chem. 2018, 20, 1765. doi: 10.1039/C8GC02457J doi: 10.1039/C8GC02457J

  15. [15]

   Hu, S.; Qu, X.; Bai, J.; Li, P.; Li, Q.; Wang, F.; Song, L. ACS Sustainable Chem. Eng. 2017, 5 (8), 6863. doi: 10.1021/acssuschemeng.7b01089 doi: 10.1021/acssuschemeng.7b01089

  16. [16]

   Miranda, C.; Mansilla, H.; Yá ez, J.; Obregón, S.; Colón, G. J. Photochem. Photobiol. A. 2013, 253 (2), 16. doi: 10.1016/j.jphotochem.2012.12.014 doi: 10.1016/j.jphotochem.2012.12.014

  17. [17]

   Chang, F.; Xie, Y.; Li, C.; Chen, J.; Luo, J.; Hu, X.; Shen, J. Appl. Surf. Sci. 2013, 280 (8), 967. doi: 10.1016/j.apsusc.2013.05.127 doi: 10.1016/j.apsusc.2013.05.127

  18. [18]

   Li, X. H.; Wang, X.; Antonietti, M. ACS Catal. 2012, 2 (10), 2082. doi: 10.1021/cs300413x doi: 10.1021/cs300413x

  19. [19]

   Gul, F. IEEE Electr. Device Lett. 2019, 40 (1), 643. doi: 10.1109/LED.2019.2899889 doi: 10.1109/LED.2019.2899889

  20. [20]

   Chen, G.; Zhong, W.; Li, Y.; Deng, Q.; Ou, X.; Pan, Q.; Wang, X.; Xiong, X.; Yang, C.; Liu, M. ACS Appl. Mater. Interface 2019, 11 (5), 5055. doi: 10.1021/acsami.8b19501 doi: 10.1021/acsami.8b19501

  21. [21]

   Guo, Y.; Chen, L.; Wu, J.; Hua, J.; Yang, L.; Wang, Q.; Zhang, W.; Lee, J. S.; Zhou, B.; Guo, Y. Sci. Total Environ. 2019, 650 (1), 557. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.007 doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.007

  22. [22]

   Guo, P.; Jiang, J.; Shen, S.; Guo, L. Int. J. Hydrog. Energy 2013, 38 (29), 13097. doi: 10.1016/jijhydene.2013.01.184 doi: 10.1016/jijhydene.2013.01.184

  23. [23]

   Li, C.; Ren, F.; Wang, M.; Cai, G.; Chen, Y.; Liu, Y.; Shen, S.; Guo, L. Int. J. Hydrog. Energy 2015, 40 (3), 1394. doi: 10.1016/j.ijhydene.2014.11.114 doi: 10.1016/j.ijhydene.2014.11.114

  24. [24]

   Mohamed, W. S.; Abu-Dief, A. M. J. Phys. Chem. Solids 2018, 116 (1), 375. doi: 10.1016/j.jpcs.2018.02.008 doi: 10.1016/j.jpcs.2018.02.008

  25. [25]

   Guo, Y.; Fu, Y.; Liu, Y.; Shen, S. RSC Adv. 2014, 4 (70), 36967. doi: 10.1039/C4RA05289G doi: 10.1039/C4RA05289G

  26. [26]

   Lippens, P. E.; Lannoo, M. Phys. Rev. B Condens. 1989, 39 (15), 10935. doi: 10.1103/physrevb.39.10935 doi: 10.1103/physrevb.39.10935

  27. [27]

   Peng, X.; Schlamp, M. C.; And, A. V. K.; Alivisatos, A. P. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119 (30), 7019. doi: 10.1021/ja970754m doi: 10.1021/ja970754m

  28. [28]

   Dabbousi, B. O.; Mikulec, F. V.; Heine, J. R.; Mattoussi, H.; Ober, R.; Jensen, K. F.; Bawendi, M. G.; Dabbousi, B. O.; Mikulec, F. V.; Heine, J. R. J. Phys. Chem. B 1997, 101 (46), 9463. doi: 10.1021/jp971091y doi: 10.1021/jp971091y

  29. [29]

   Chen, Y.; Rosenzweig, Z. Anal. Chem. 2002, 74 (19), 5132. doi: 10.1021/ac0258251 doi: 10.1021/ac0258251

  30. [30]

   Kirchner, C.; Liedl, T.; Kudera, S.; Pellegrino, T.; Muñoz, J. A.; Gaub, H. E.; St lzle, S.; Fertig, N.; Parak, W. J. Nano Lett. 2005, 5 (2), 331. doi: 10.1021/nl047996m doi: 10.1021/nl047996m

  31. [31]

   Ingrid, R.; Contreras, M. A.; Brian, E.; Clay, D.; John, S.; Perkins, C. L.; Bobby, T. O.; Rommel, N. Prog. Photovolt. Res. Appl. 2008, 16 (3), 235. doi: 10.1002/pip.822 doi: 10.1002/pip.822

  32. [32]

   Duda, A. Prog. Photovolt. Res. Appl. 2010, 11 (4), 225. doi: 10.1002/pip.494 doi: 10.1002/pip.494

  33. [33]

   Niu, F.; Shen, S.; Zhang, N.; Chen, J.; Guo, L. Appl. Catal. B 2016, 199 (15), 134. doi: 10.1016/j.apcatb.2016.06.029 doi: 10.1016/j.apcatb.2016.06.029

  34. [34]

   Wolff, C. M.; Frischmann, P. D.; Schulze, M.; Bohn, B. J.; Wein, R.; Livadas, P.; Carlson, M. T.; Jäckel, F.; Feldmann, J.; Würthner, F.; et al. Nat. Energy 2018, 3 (1), 862. doi: 10.1038/s41560-018-0229-6 doi: 10.1038/s41560-018-0229-6

  35. [35]

   Fang, X.; Zhai, T.; Gautam, U. K.; Liang, L.; Wu, L.; Bando, Y.; Golberg, D. Prog. Mater. Sci. 2011, 56 (2), 175. doi: 10.1016/j.pmatsci.2010.10.001 doi: 10.1016/j.pmatsci.2010.10.001

  36. [36]

   Higashi, M.; Domen, K.; Abe, R. Energy Environ. Sci. 2011, 4 (10), 4138. doi: 10.1039/C1EE01878G doi: 10.1039/C1EE01878G

  37. [37]

   Li, Y.; Takata, T.; Cha, D.; Takanabe, K.; Minegishi, T.; Kubota, J.; Domen, K. Adv. Mater. 2013, 25 (1), 125. doi: 10.1002/adma.201202582 doi: 10.1002/adma.201202582

  38. [38]

   Hara, M.; Takata, T.; Kondo, J. N.; Domen, K. Catal. Today 2004, 89 (3), 313. doi: 10.1016/j.cattod.2004.04.040 doi: 10.1016/j.cattod.2004.04.040

  39. [39]

   Higashi, M.; Domen, K.; Abe, R. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134 (16), 6968. doi: 10.1021/ja302059g doi: 10.1021/ja302059g

  40. [40]

   Kim, E.S.; Nishimura, N.; Magesh, G.; Kim, J. Y.; Jang, J. W.; Jun, H.; Kubota, J.; Domen, K.; Lee, J. S. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135 (14), 5375. doi: 10.1021/ja308723w doi: 10.1021/ja308723w

  41. [41]

   Wang, X., Maeda, K., Thomas, A. Nat. Mater. 2009, 8 (1), 76. doi: 10.1038/nmat2317 doi: 10.1038/nmat2317

  42. [42]

   Li, Y. R.; Kong, T. T.; Shen, S. H. Small 2019, 1900772. doi: 10.1002/smll.201900772 doi: 10.1002/smll.201900772

  43. [43]

   Wang, B.; Cai, H.R.; Shen, S. H. Small Methods 2019, 1800447. doi: 10.1002/smtd.201800447 doi: 10.1002/smtd.201800447

  44. [44]

   Lowther, J. E. Phys. Rev. B 1999, 59 (18), 11683. doi: 10.1103/PhysRevB.59.11683 doi: 10.1103/PhysRevB.59.11683

  45. [45]

   Alves, I.; Demazeau, G.; Tanguy, B.; Weill, F. Solid State Commun. 1999, 109 (11), 697. doi: 10.1016/S0038-1098(98)00631-0 doi: 10.1016/S0038-1098(98)00631-0

  46. [46]

   Xu, Y.; Gao, S. Int. J. Hydrog. Energy 2012, 37 (15), 11072. doi: 10.1016/j.ijhydene.2012.04.138 doi: 10.1016/j.ijhydene.2012.04.138

  47. [47]

   Guo, Q.; Xie, Y.; Wang, X.; Lv, S.; Hou, T.; Liu, X. Chem. Phys. Lett. 2003, 380 (1), 84. doi: 10.1016/j.cplett.2003.09.009 doi: 10.1016/j.cplett.2003.09.009

  48. [48]

   Montigaud, H.; Tanguy, B.; Demazeau, G.; Alves, I.; Courjault, S. J. Mater. Sci. 2000, 35 (10), 2547. doi: 10.1023/a:1004798509417 doi: 10.1023/a:1004798509417

  49. [49]

   Li, Y.; Zhang, J.; Wang, Q.; Jin, Y.; Huang, D.; Cui, Q.; Zou, G. J. Phys. Chem. B 2010, 114 (29), 9429. doi:10.1021/jp103729c doi: 10.1021/jp103729c

  50. [50]

   Niu, C.; Lu, Y. Z.; Lieber, C. M. Science 1993, 261 (5119), 334. doi: 10.1126/science.261.5119.334 doi: 10.1126/science.261.5119.334

  51. [51]

   Bian, J.; Qian, L.; Chao, H.; Li, J.; Yao, G.; Zaw, M.; Zhang, R. Q. Nano Energy 2015, 15 (1), 353. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.04.012 doi: 10.1016/j.nanoen.2015.04.012

  52. [52]

   Bian, J.; Li, J.; Kalytchuk, S.; Wang, Y.; Li, Q.; Lau, T. C.; Niehaus, T. A.; Rogach, A. L.; Zhang, R. Q. ChemPhysChem 2015, 16 (5), 954. doi: 10.1002/cphc.201402898 doi: 10.1002/cphc.201402898

  53. [53]

   Dong, F.; Wang, Z.; Sun, Y.; Ho, W. K.; Zhang, H. J. Colloid Interface Sci. 2013, 401 (8), 70. doi: 10.1016/j.jcis.2013.03.034 doi: 10.1016/j.jcis.2013.03.034

  54. [54]

   Groenewolt, M.; Antonietti, M. Adv. Mater. 2005, 17 (14), 1789. doi: 10.1002/adma.200401756 doi: 10.1002/adma.200401756

  55. [55]

   Holst, J. R.; Gillan, E. G. J. Am. Chem Soc. 2008, 130 (23), 7373. doi: 10.1021/ja709992s doi: 10.1021/ja709992s

  56. [56]

   Li, X.; Jian, Z.; Shen, L.; Ma, Y.; Lei, W.; Cui, Q.; Zou, G. Appl. Phys. A 2009, 94 (2), 387. doi: 10.1007/s00339-008-4816-4 doi: 10.1007/s00339-008-4816-4

  57. [57]

   Fan, D.; Wu, L.; Sun, Y.; Min, F.; Wu, Z.; Lee, S. C. J. Mater. Chem. 2011, 21 (39), 15171. doi: 10.1039/c1jm12844b doi: 10.1039/c1jm12844b

  58. [58]

   Chao, L.; Cao, C.; Zhu, H. Chin. Sci. Bull. 2003, 48 (16), 1737. doi: 10.1360/03wb0011 doi: 10.1360/03wb0011

  59. [59]

   Yan, S. C.; Li, Z. S.; Zou, Z. G. Langmuir 2009, 25 (17), 10397. doi: 10.1021/la900923z doi: 10.1021/la900923z

  60. [60]

   Zhong, Y.; Wang, Z.; Feng, J.; Yan, S.; Zhang, H.; Zhao, L. I.; Zou, Z. Appl. Surf. Sci. 2014, 295 (10), 253. doi: 10.1016/j.apsusc.2014.01.008 doi: 10.1016/j.apsusc.2014.01.008

  61. [61]

   Komatsu, T. J. Mater Chem. 2001, 11 (3), 802. doi: 10.1039/B007165J doi: 10.1039/B007165J

  62. [62]

   Kroke, E.; Schwarz, M.; Horath-Bordon, E.; Kroll, P.; Noll, B.; Norman, A. D. New J. Chem. 2002, 26 (5), 508. doi: 10.1039/b111062b doi: 10.1039/b111062b

  63. [63]

   Gu, Y.; Chen, L.; Liang, S.; Ma, J.; Yang, Z.; Qian, Y. Carbon 2003, 41 (13), 2674. doi: 10.1016/S0008-6223(03)00357-9 doi: 10.1016/S0008-6223(03)00357-9

  64. [64]

   Bai, X.; Jie, L.; Cao, C. Appl. Surf. Sci. 2010, 256 (8), 2327. doi: 10.1016/j.apsusc.2009.10.061 doi: 10.1016/j.apsusc.2009.10.061

  65. [65]

   Liu, J.; Zhang, T.; Wang, Z.; Dawson, G.; Wei, C. J. Mater Chem. 2011, 21 (38), 14398. doi: 10.1039/C1JM12620B doi: 10.1039/C1JM12620B

  66. [66]

   Sekine, T.; Kanda, H.; Bando, Y.; Yokoyama, M.; Hojou, K. J. Mater. Sci. Lett. 1990, 9 (12), 1376. doi: 10.1007/bf00721588 doi: 10.1007/bf00721588

  67. [67]

   Thomas, A.; Fischer, A.; Goettmann, F.; Antonietti, M.; Mueller, J. O.; Schloegl, R.; Carlsson, J. M. J. Mater. Chem. 2008, 18 (41), 4893. doi: 10.1039/b800274f doi: 10.1039/b800274f

  68. [68]

   Goettmann, F.; Fischer, A.; Antonietti, M.; Thomas, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 45 (27), 4467. doi: 10.1002/anie.200600412 doi: 10.1002/anie.200600412

  69. [69]

   Zhou, Y.; Zhang, L.; Liu, J.; Fan, X.; Wang, B.; Wang, M.; Ren, W.; Wang, J.; Li, M.; Shi, J. J. Mater Chem. A 2015, 3 (7), 3862. doi: 10.1039/C4TA05292G doi: 10.1039/C4TA05292G

  70. [70]

   Sheng, C.; Ying, W.; Yong, G.; Feng, J.; Wang, C.; Luo, W.; Fan, X.; Zou, Z. ACS Catal. 2013, 3 (5), 912. doi:10.1021/cs4000624 doi: 10.1021/cs4000624

  71. [71]

   Zesheng, L. I.; Yang, S.; Zhou, J.; Dehao, L. I.; Zhou, X.; Chunyu, G. E.; Fang, Y. Chem. Eng. J. 2014, 241 (4), 344. doi: 10.1016/j.cej.2013.10.076 doi: 10.1016/j.cej.2013.10.076

  72. [72]

   Wang, Y. N.; Zhang, Y.; Zhang, W. S.; Xu, Z. R. Sens. Actuat. B. 2018, 260 (1), 400. doi: 10.1016/j.snb.2017.12.173 doi: 10.1016/j.snb.2017.12.173

  73. [73]

   Kim, D. J.; Jo, W. K. Chemosphere 2018, 202 (1), 184. doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.03.089 doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.03.089

  74. [74]

   Jing, L. Xu, Y.; Chen, Z.; He, M.; Meng, X.; Jie, L.; Hui, X.; Huang, S.; Li, H. ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6 (4), 5132. doi: 10.1021/acssuschemeng.7b04792 doi: 10.1021/acssuschemeng.7b04792

  75. [75]

   Qiao, Q.; Huang, W. Q.; Li, Y. Y.; Bo, L.; Hu, W.; Wei, P.; Fan, X.; Huang, G. F. J. Mater. Sci. 2018, 53 (23), 1. doi: 10.1007/s10853-018-2762-x doi: 10.1007/s10853-018-2762-x

  76. [76]

   Zhang, X.; Veder, J. P.; He, S.; Jiang, S. P. Chem. Commun. 2019, 55 (9), 1233. doi: 10.1039/C8CC09633C doi: 10.1039/C8CC09633C

  77. [77]

   Talukdar, M.; Behera, S. K.; Bhattacharya, K. Appl. Surf. Sci. 2019, 473 (15), 275. doi: 10.13140/RG.2.2.13639.60323 doi: 10.13140/RG.2.2.13639.60323

  78. [78]

   Asadzadeh-Khaneghah, S.; Habibi-Yangjeh, A.; Yubuta, K. J. Am. Ceram. Soc. 2019, 102 (3), 1435. doi: 10.1111/jace.15959 doi: 10.1111/jace.15959

  79. [79]

   Rather, R. A.; Khan, M.; Lo, I. M. C. J. Catal. 2018, 341 (1), 248. doi: 10.1016/j.cej.2018.02.042 doi: 10.1016/j.cej.2018.02.042

  80. [80]

   Feng, C.; Deng, Y.; Tang, L.; Zeng, G.; Wang, J.; Yu, J.; Liu, Y.; Peng, B.; Feng, H.; Wang, J. Appl. Catal. B. 2018, 239 (1), 525. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.08.049 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.08.049

  81. [81]

   Wang, P.; Zong, L.; Guan, Z.; Li, Q.; Yang, J. Nanoscale Res. Lett. 2018, 13 (1), 33. doi: 10.1186/s11671-018-2448-y doi: 10.1186/s11671-018-2448-y

  82. [82]

   He, K.; Xie, J.; Li, M.; Xin, L. Appl. Surf. Sci. 2018, 430 (1), 208. doi: 10.1016/j.apsusc.2017.08.191 doi: 10.1016/j.apsusc.2017.08.191

  83. [83]

   Fu, J.; Bie, C.; Bei, C.; Jiang, C.; Yu, J. ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6 (2), 2767. doi: 10.1021/acssuschemeng.7b04461 doi: 10.1021/acssuschemeng.7b04461

  84. [84]

   Zhao, N.; Kong, L.; Dong, Y.; Wang, G. L.; Wu, X.; Jiang, P. ACS Appl. Mater. Inter. 2018, 10 (11), 9522. doi: 10.1021/acsami.8b01590 doi: 10.1021/acsami.8b01590

  85. [85]

   Zhao, D.; Chen, J.; Dong, C.; Zhou, W.; Huang, Y.; Mao, S. S.; Guo, L.; Shen, S. J. Catal. 2017, 352 (1), 491. doi: 10.1016/j.jcat.2017.06.020 doi: 10.1016/j.jcat.2017.06.020

  86. [86]

   Chen, J.; Shen, S.; Guo, P.; Meng, W.; Wu, P.; Wang, X.; Guo, L. Appl. Catal., B. 2014, 152–153 (12), 335. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.01.047 doi: 10.1016/j.apcatb.2014.01.047

  87. [87]

   Chen, J.; Shen, S.; Wu, P.; Guo, L. Green Chem. 2015, 17 (1), 509. doi: 10.1039/c4gc01683a doi: 10.1039/c4gc01683a

  88. [88]

   Chen, J.; Dong, C.; Zhao, D.; Huang, Y.; Wang, X.; Samad, L.; Dang, L.; Shearer, M.; Shen, S.; Guo, L. Adv. Mater. 2017, 29 (21), 1606198. doi: 10.1002/adma.201606198 doi: 10.1002/adma.201606198

  89. [89]

   Chen, J.; Zhao, D.; Diao, Z.; Wang, M.; Shen, S. Sci Bull. 2016, 61 (4), 292. doi: 10.1007/s11434-016-0995-0 doi: 10.1007/s11434-016-0995-0

  90. [90]

   Chen, J.; Zhao, D.; Diao, Z.; Wang, M.; Guo, L.; Shen, S. ACS Appl. Mater. Interface 2015, 7 (33), 18843. doi: 10.1021/acsami.5b05714 doi: 10.1021/acsami.5b05714

  91. [91]

   Chen, X.; Zhang, J.; Fu, X.; Antonietti, M.; Wang, X. J. Am. Ceramic Soc. 2009, 131 (33), 11658. doi: 10.1021/ja903923s doi: 10.1021/ja903923s

  92. [92]

   Ye, X.; Cui, Y.; Qiu, X.; Wang, X. Appl. Catal. B 2014, 152–153 (1), 383. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.01.050 doi: 10.1016/j.apcatb.2014.01.050

  93. [93]

   Wang, Y.; Wang, Y.; Li, Y.; Shi, H.; Xu, Y.; Qin, H.; Li, X.; Zuo, Y.; Kang, S.; Cui, L. Catal. Commun. 2015, 72 (1), 24. doi: 10.1016/j.catcom.2015.08.022 doi: 10.1016/j.catcom.2015.08.022

  94. [94]

   Le, S.; Jiang, T.; Zhao, Q.; Liu, X.; Li, Y.; Fang, B.; Gong, M. RSC Adv. 2016, 6 (45), 38811. doi: 10.1039/C6RA03982K doi: 10.1039/C6RA03982K

  95. [95]

   Li, Z.; Kong, C.; Lu, G. J. Phys. Chem. C 2016, 120 (1), 56. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b09469 doi: 10.1021/acs.jpcc.5b09469

  96. [96]

   Wang, Y.; Xu, Y.; Wang, Y.; Qin, H.; Li, X.; Zuo, Y.; Karig, S.; Cui, L. Catal. Commun. 2016, 74 (1), 75. doi: 10.1016/j.catcom.2015.10.029 doi: 10.1016/j.catcom.2015.10.029

  97. [97]

   Wang, Y.; Zeng, Y.; Li, B.; Li, A.; Yang, P.; Yang, L.; Wang, G.; Chen, J.; Wang, R. J. Energy Chem. 2016, 25 (4), 594. doi: 10.1016/j.jechem.2016.03.018 doi: 10.1016/j.jechem.2016.03.018

  98. [98]

   Fu, J.; Zhu, B.; Jiang, C.; Cheng, B.; You, W.; Yu, J. Small 2017, 13 (15), 1603938. doi: 10.1002/smll.201603938 doi: 10.1002/smll.201603938

  99. [99]

   Sun, S.; Li, J.; Cui, J.; Gou, X.; Yang, Q.; Liang, S.; Yang, Z.; Zhang, J. Inorg. Chem. Front. 2018, 5 (7), 1721. doi: 10.1039/c8qi00242h doi: 10.1039/c8qi00242h

  100. [100]

   Tian, W.; Li, N.; Zhou, J. Appl. Surf. Sci. 2016, 361 (1), 251. doi: 10.1016/j.apsusc.2015.11.157 doi: 10.1016/j.apsusc.2015.11.157

  101. [101]

   Feng, J.; Zhang, D.; Zhou, H.; Pi, M.; Wang, X.; Chen, S. ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6 (5), 6342. doi: 10.1021/acssuschemeng.8b00140 doi: 10.1021/acssuschemeng.8b00140

  102. [102]

   Bellardita, M.; García-López, E. I.; Marcì, G.; Krivtsov, I.; García, J. R.; Palmisano, L. Appl. Catal. B. 2018, 220 (1), 222. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.08.033 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.08.033

  103. [103]

   Raziq, F.; Humayun, M.; Ali, A.; Wang, T.; Khan, A.; Fu, Q.; Luo, W.; Zeng, H.; Zheng, Z.; Khan, B.; et al. Appl. Catal. B 2018, 237 (1), 1082. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.06.009 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.06.009

  104. [104]

   Bai, J.; Lv, W.; Ni, Z.; Wang, Z.; Chen, G.; Xu, H.; Qin, H.; Zheng, Z.; Li, X. J. Alloy. Compd. 2018, 768 (1), 766. doi: 10.1016/j.jallcom.2018.07.286 doi: 10.1016/j.jallcom.2018.07.286

  105. [105]

   Jourshabani, M.; Shariatinia, Z.; Badiei, A. J. Mater. Sci. Technol. 2018, 34 (9), 1511. doi: 10.1016/j.jmst.2017.12.020 doi: 10.1016/j.jmst.2017.12.020

  106. [106]

   Li, X.; Xing, J.; Zhang, C.; Han, B.; Zhang, Y.; Wen, T.; Leng, R.; Jiang, Z.; Ai, Y.; Wang, X. ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6 (8), 10606. doi: 10.1021/acssuschemeng.8b01934` doi: 10.1021/acssuschemeng.8b01934`

  107. [107]

   Wang, Y.; Tian, Y.; Lang, Z.; Guan, W.; Yan, L. J. Mater Chem. A 2018, 6 (1), 21056. doi: 10.1039/C8TA07352J doi: 10.1039/C8TA07352J

  108. [108]

   Yu, H.; Jiang, X.; Shao, Z.; Feng, J.; Yang, X.; Liu, Y. Nanoscale Res. Lett. 2018, 13 (1), 57. doi: 10.1186/s11671-018-2473-x doi: 10.1186/s11671-018-2473-x

  109. [109]

   Luo, Y.; Wang, J.; Yu, S.; Cao, Y.; Ma, K.; Pu, Y.; Zou, W.; Tang, C.; Gao, F.; Dong, L. J. Mater Res. 2018, 33 (9), 1268. doi: 10.1557/jmr.2017.472 doi: 10.1557/jmr.2017.472

  110. [110]

   Kong, W.; Zhang, X.; Chang, B.; Zhou, Y.; Zhang, S.; He, G.; Yang, B.; Li, J. Electrochim. Acta 2018, 282 (1), 767. doi: 10.1016/j.electacta.2018.06.090 doi: 10.1016/j.electacta.2018.06.090

  111. [111]

   Cazelles, R.; Liu, J.; Antonietti, M. ChemElectroChem 2015, 2 (3), 333. doi: 10.1002/celc.201402421 doi: 10.1002/celc.201402421

  112. [112]

   Ding, K.; Wen, L.; Huang, M.; Zhang, Y.; Lu, Y.; Chen, Z. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18 (28), 19217. doi: 10.1039/c6cp02169g doi: 10.1039/c6cp02169g

  113. [113]

   Zhu, B.; Zhang, J.; Jiang, C.; Bei, C.; Yu, J. Appl. Catal. B. 2017, 207 (1), 27. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.02.020 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.02.020

  114. [114]

   Dong, G.; Zhao, K.; Zhang, L. Chem. Commun. 2012, 48 (49), 6178. doi: 10.1039/c2cc32181e doi: 10.1039/c2cc32181e

  115. [115]

   阮林伟, 裘灵光, 朱玉俊, 卢运祥.物理化学学报, 2014, 30 (1), 43. doi: 10.3866/PKU.WHXB201311082Ruan, L. W.; Qiu, L. G.; Zhu, Y. J.; Lu, Y. X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2014, 30 (1), 43. doi: 10.3866/PKU.WHXB201311082 doi: 10.3866/PKU.WHXB201311082

  116. [116]

   Hong, X.; Kang, X.; Liu, G.; Cheng, H. Imaging Sci. Photo. Chem. 2015, 5 (1), 434. doi: 10.7517/j.issn.1674-0475.2015.05.434 doi: 10.7517/j.issn.1674-0475.2015.05.434

  117. [117]

   Su, F. Y.; Xu, C. Q.; Yu, Y. X. ChemCatChem 2016, 8 (22), 3527. doi: 10.1002/cctc.201600928 doi: 10.1002/cctc.201600928

  118. [118]

   Li, D.; Zhu, M. RSC. Adv. 2016, 6 (31), 25670. doi: 10.1039/C5RA27895C doi: 10.1039/C5RA27895C

  119. [119]

   Shi, R.; Li, Z.; Yu, H.; Shang, L.; Zhou, C.; Waterhouse, G. I. N.; Wu, L. Z.; Zhang, T. ChemSusChem 2017, 10 (22), 4650. doi: 10.1002/cssc.201700943 doi: 10.1002/cssc.201700943

  120. [120]

   Zhang, L.; Chen, X.; Guan, J.; Jiang, Y.; Hou, T.; Mu, X. Mater. Res. Bull. 2013, 48 (9), 3485. doi: 10.1016/j.materresbull.2013.05.040 doi: 10.1016/j.materresbull.2013.05.040

  121. [121]

   Hu, S.; Ma, L.; You, J.; Li, F.; Fan, Z.; Wang, F.; Liu, D.; Gui, J. RSC Adv. 2014, 4 (41), 21657. doi: 10.1039/c4ra02284j doi: 10.1039/c4ra02284j

  122. [122]

   Zhu, Y.; Ren, T.; Yuan, Z. ACS Appl. Mater. Appl. Interfaces 2015, 7 (30), 16850. doi: 10.1021/acsami.5b04947 doi: 10.1021/acsami.5b04947

  123. [123]

   Han, Q.; Hu, C.; Zhao, F.; Zhang, Z.; Chen, N.; Qu, L. J. Mater. Chem. A 2015, 3 (8), 4612. doi: 10.1039/C4TA06093H doi: 10.1039/C4TA06093H

  124. [124]

   Zhang, P.; Li, X.; Shao, C.; Liu, Y. J. Mater. Chem. A 2015, 3 (7), 3281. doi: 10.1039/C5TA00202H doi: 10.1039/C5TA00202H

  125. [125]

   Guo, S.; Deng, Z.; Li, M.; Jiang, B.; Tian, C.; Pan, Q.; Fu, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55 (5), 1830. doi:10.1002/ange.201508505 doi: 10.1002/ange.201508505

  126. [126]

   Guo, S.; Zhu, Y.; Yan, Y.; Min, Y.; Fan, J.; Xu, Q. Appl. Catal. B 2016, 185 (1), 315. doi: 10.1016/j.apcatb.2015.11.030 doi: 10.1016/j.apcatb.2015.11.030

  127. [127]

   She, X.; Liu, L.; Ji, H.; Mo, Z.; Li, Y.; Huang, L.; Du, D.; Xu, H.; Li, H. Appl. Catal. B. 2016, 187 (1), 144. doi: 10.1016/j.apcatb.2015.12.046 doi: 10.1016/j.apcatb.2015.12.046

  128. [128]

   Li, J.; Shen, B.; Hong, Z.; Lin, B.; Gao, B.; Chen, Y. Chem Commun. 2012, 48 (98), 12017. doi:10.1039/c2cc35862j doi: 10.1039/c2cc35862j

  129. [129]

   Liu, G.; Niu, P.; Sun, C.; Smith, S. C.; Chen, Z.; Lu, G. Q.; Cheng, H. M. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132 (33), 11642. doi:10.1021/ja103798k doi: 10.1021/ja103798k

  130. [130]

   Feng, L. L.; Zou, Y.; Li, C.; Shuang, G.; Zhou, L. J.; Sun, Q.; Fan, M.; Wang, H.; Wang, D.; Li, G. D. Int. J. Hydrog. Energy 2014, 39 (28), 15373. doi: 10.1016/ j.ijhydene.2014.07.160 doi: 10.1016/j.ijhydene.2014.07.160

  131. [131]

   Lin, S.; Ye, X.; Gao, X.; Jing, H. J. Mole. Catal. A-Chem. 2015, 406 (1), 137. doi: 10.1016/j.molcata.2015.05.018 doi: 10.1016/j.molcata.2015.05.018

  132. [132]

   Huang, Z. F.; Song, J.; Lun, P.; Wang, Z.; Zhang, X.; Zou, J. J.; Mi, W.; Zhang, X.; Li, W. Nano Energy 2015, 12 (1), 646. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.01.043 doi: 10.1016/j.nanoen.2015.01.043

  133. [133]

   Fan, Q.; Liu, J.; Yu, Y.; Zuo, S.; Li, B. Appl. Surf. Sci. 2017, 391 (1), 360. doi: 10.1016/j.apsusc.2016.04.055 doi: 10.1016/j.apsusc.2016.04.055

  134. [134]

   Wang, K.; Li, Q.; Liu, B.; Cheng, B.; Ho, W.; Yu, J. Appl. Catal. B 2015, 176–177 (1), 44. doi: 10.1016/j.apcatb.2015.03.045 doi: 10.1016/j.apcatb.2015.03.045

  135. [135]

   Wang, Y.; Tian, Y.; Yan, L.; Su, Z. J. Phys. Chem. C 2018, 122 (14), 7712. doi:10.1039/C8TA07352J doi: 10.1039/C8TA07352J

  136. [136]

   Rong, X.; Qiu, F.; Rong, J.; Zhu, X.; Yan, J.; Yang, D. Mater. Lett. 2016, 164 (1), 127. doi: 10.1016/j.matlet.2015.10.131 doi: 10.1016/j.matlet.2015.10.131

  137. [137]

   Zhang, Y.; Mori, T.; Ye, J.; Antonietti, M. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132 (18), 6294. doi: 10.1021/ja101749y doi: 10.1021/ja101749y

  138. [138]

   Wang, Y.; Di, Y.; Antonietti, M.; Li, H.; Chen, X.; Wang, X. Chem. Mater. 2010, 22 (18), 5119. doi: 10.1021/cm1019102 doi: 10.1021/cm1019102

  139. [139]

   Zhang, G.; Zhang, M.; Ye, X.; Qiu, X.; Lin, S.; Wang, X. Adv. Mater. 2014, 26 (5), 805. doi: 10.1002/adma.201303611 doi: 10.1002/adma.201303611

  140. [140]

   Lan, Z.; Zhang, G.; Wang, X. Appl. Catal. B 2016, 192 (1), 116. doi: 10.1016/j.apcatb.2016.03.062 doi: 10.1016/j.apcatb.2016.03.062

  141. [141]

   Yan, S. C.; Li, Z. S.; Zou, Z. G. Langmuir 2010, 26 (6), 3894. doi: 10.1021/la904023j doi: 10.1021/la904023j

  142. [142]

   Sagara, N.; Kamimura, S.; Tsubota, T.; Ohno, T. Appl. Catal. B 2016, 192 (1), 193. doi: 10.1016/j.apcatb.2016.03.055 doi: 10.1016/j.apcatb.2016.03.055

  143. [143]

   Raziq, F.; Yang, Q.; Zhang, X.; Humayun, M.; Jing, L. J. Phys. Chem. C 2016, 48 (2), 31. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b10313 doi: 10.1021/acs.jpcc.5b10313

  144. [144]

   Zhu, Z.; Pan, H.; Murugananthan, M.; Gong, J.; Zhang, Y. Appl. Catal. B 2018, 232 (15), 19. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.03.035 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.03.035

  145. [145]

   Fang, J.; Fan, H.; Li, M.; Long, C. J. Mater. Chem. A 2015, 3 (26), 13819. doi: 10.1039/C5TA02257F doi: 10.1039/C5TA02257F

  146. [146]

   Yu, H.; Shang, L.; Bian, T.; Shi, R.; Waterhouse, G. I.; Zhao, Y.; Adv. Mater. 2016, 28 (25), 5140. doi: 10.1002/adma.201670178 doi: 10.1002/adma.201670178

  147. [147]

   Zhao, Z.; Sun, Y.; Dong, F.; Zhang, Y.; Zhao, H. RSC. Adv. 2015, 5 (49), 39549. doi: 10.1021/acsnano.5b05924 doi: 10.1021/acsnano.5b05924

  148. [148]

   Bao, N., Hu, X., Zhang, Q., Miao, X., Jie, X. Zhou, S. Appl. Surf. Sci. 2017, 403 (1), 682. doi: 10.1016/j.apsusc.2017.01.256 doi: 10.1016/j.apsusc.2017.01.256

  149. [149]

   Jiang, L.; Yuan, X.; Pan, Y.; Liang, J.; Zeng, G.; Wu, Z.; Wang, H. Appl. Catal. B 2017, 217 (1), 388. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.06.003 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.06.003

  150. [150]

   Yang, D.; Tao, J.; Wu, T.; Peng, Z.; Han, H.; Han, B. Catal. Sci. Technol. 2015, 6 (1), 193. doi: 10.1039/C5CY01177A doi: 10.1039/C5CY01177A

  151. [151]

   Hu, S.; Ma, L.; Xie, Y.; Li, F.; Fan, Z.; Wang, F.; Wang, Q.; Wang, Y.; Kang, X.; Wu, G. Dalton Trans. 2015, 44 (48), 20889. doi: 10.1039/C5DT04035C doi: 10.1039/C5DT04035C

  152. [152]

   Chang, Q.; Yang, S.; Li, L.; Xue, C.; Li, Y.; Wang, Y.; Hu, S.; Yang, J.; Zhang, F. Dalton Trans. 2018, 47 (18), 6435. doi: 10.1039/C8DT00735G doi: 10.1039/C8DT00735G

  153. [153]

   Han, Z.; Zhao, Z.; Hou, Y.; Tang, Y.; Dong, Y.; Shuang, W.; Hu, X.; Zhang, Z.; Wang, X.; Qiu, J. J. Mater. Chem. A 2018, 6 (16), 10. doi: 10.1039/C8TA00529J doi: 10.1039/C8TA00529J

  154. [154]

   Jiang, B.; Huang, Y.; Yan, Q.; Yan, H.; Tang, Y.; Chen, S.; Yu, Z.; Tian, C. ChemCatcChem 2017, 9 (21), 4083. doi: 10.1002/cctc.201700786 doi: 10.1002/cctc.201700786

  155. [155]

   Hu, C.; Hung, W.; Wang, M.; Lu, P. Carbon 2018, 127 (1), 374. doi: 10.1016/j.carbon.2017.11.019 doi: 10.1016/j.carbon.2017.11.019

  156. [156]

   Cui, Y.; Wang, H.; Yang, C.; Li, M.; Zhao, Y.; Chen, F. Appl. Surf. Sci. 2018, 441 (1), 621. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.02.073 doi: 10.1016/j.apsusc.2018.02.073

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  1
 • 文章访问数:  91
 • HTML全文浏览量:  7
文章相关
 • 发布日期:  2020-03-15
 • 收稿日期:  2019-05-28
 • 接受日期:  2019-07-15
 • 修回日期:  2019-07-15
 • 网络出版日期:  2019-03-19
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章