Recent Progress in Photocatalytic Hydrogen Evolution

Jinbo Pan Sheng Shen Wei Zhou Jie Tang Hongzhi Ding Jinbo Wang Lang Chen Chak-Tong Au Shuang-Feng Yin

Citation:  Pan Jinbo, Shen Sheng, Zhou Wei, Tang Jie, Ding Hongzhi, Wang Jinbo, Chen Lang, Au Chak-Tong, Yin Shuang-Feng. Recent Progress in Photocatalytic Hydrogen Evolution[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, 36(3): 1905068-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905068 shu

光催化制氢研究进展

  作者简介:  Shuang-Feng Yin obtained his Bachelor Degree in 1996 from Beijing University of Chemical Technology. He subsequently received his Ph.D. from Tsinghua University in 2003. He was promoted to full Professor in Hunan University in 2006. He has been a senior visiting scholar in the Hong Kong Baptist University and Japan Institute of Integrated Industrial Technology from 2008 to 2009. His research interests focus on photocatalytic energy conversion and C―H bond activation;
  通讯作者: 尹双凤, sf_yin@hnu.edu.cn
 • 基金项目:

  国家自然科学基金(21725602, 21476065, 21671062, 21776064), 湖南省创新研究群体(2019JJ10001), 湖南省研究生科研创新项目(CX2018B193)资助

  国家自然科学基金 21725602

  国家自然科学基金 21776064

  湖南省研究生科研创新项目 CX2018B193

  国家自然科学基金 21476065

  湖南省创新研究群体 2019JJ10001

  国家自然科学基金 21671062

摘要: 光催化制氢作为一种具有前景的能源转化方式,受到了广泛关注。但是光催化过程中的三个步骤(光吸收、载流子分离、表面反应)效率较低,目前难以实现工业应用。研究者们对光催化的机理进行了深入研究,并提出了多种策略来调节半导体光催化剂的物理化学性质,以期有效提高光催化剂对可见光的吸收,降低光生载流子的复合,加速表面反应。上述策略包括:制造缺陷、局域表面等离子体共振、元素掺杂、异质结构建、助催化剂负载等。深入研究上述改性策略能够为设计制备高效稳定的光催化剂提供指导。因此,本综述聚焦于优化光吸收、载流子分离、表面反应的机理和改性光催化剂的制氢应用,并对构建高效制氢光催化剂的趋势做出了展望。

English

  1. [1]

   Zhang, G.; Lan, Z. A.; Wang, X. Angew. Chem. Int. Edit. 2016, 55, 15712. doi: 10.1002/anie.201607375 doi: 10.1002/anie.201607375

  2. [2]

   Tee, S. Y.; Win, K. Y.; Teo, W. S.; Koh, L. D.; Liu, S.; Teng, C. P.; Han, M. Y. Adv. Sci. 2017, 4, 1600337. doi: 10.1002/advs.201600337 doi: 10.1002/advs.201600337

  3. [3]

   Wang, W.; Xu, X.; Zhou, W.; Shao, Z. Adv. Sci. 2017, 4, 1600371. doi: 10.1002/advs.201600371 doi: 10.1002/advs.201600371

  4. [4]

   Su, T. M; Shao, Q.; Qin, Z. Z.; Guo, Z. H.; Wu, Z. L. ACS Catal. 2018, 8, 2253. doi: 10.1021/acscatal.7b03437 doi: 10.1021/acscatal.7b03437

  5. [5]

   Ran, J. R.; Zhang, J.; Yu, J. G.; Jaroniec, M.; Qiao, S. Z. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 7787. doi: 10.1039/C3CS60425J doi: 10.1039/C3CS60425J

  6. [6]

   Yuan, Y. J.; Chen, D.; Yu, Z. T.; Zou, Z. G. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 11606. doi: 10.1039/C8TA00671G doi: 10.1039/C8TA00671G

  7. [7]

   Yang, J. H.; Wang, D.; Han, H. X.; Li, C. Acc. Chem. Res. 2013, 46, 1900. doi: 10.1021/ar300227e doi: 10.1021/ar300227e

  8. [8]

   Yan, J. H; Wang, T.; Wu, G. J; Dai, W. L; Guan, N. J; Li, L. D; Gong, J. L. Adv. Mater. 2015, 27, 1580. doi: 10.1002/adma.201404792 doi: 10.1002/adma.201404792

  9. [9]

   Zhou, L.; Yu, X. Q.; Zhu, J. Nano Lett. 2014, 14, 1093. doi: 10.1021/nl500008y doi: 10.1021/nl500008y

  10. [10]

   Shi, R.; Ye, H. F.; Liang, F.; Wang, Z.; Li, K.; Weng, Y.; Lin, Z. S; Wen, F. F.; Che, C. M.; Chen, Y. Adv. Mater. 2018, 30, 1705941. doi: 10.1002/adma.201705941 doi: 10.1002/adma.201705941

  11. [11]

   Ge, M. Z.; Cai, J. S.; Iocozzia, J.; Cao, C. Y.; Huang, J. Y.; Zhang, X. N; Shen, J. L.; Wang, S. C; Zhang, S. N; Zhang, K. Q.; et al. Int. J. Hydroge. Energy 2017, 42, 8418. doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.12.052 doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.12.052

  12. [12]

   He, J.; Chen, L.; Yi, Z. Q.; Ding, D.; Au, C. T.; Yin, S. F. Catal. Commun. 2017, 99, 79. doi: 10.1016/j.catcom.2017.05.029 doi: 10.1016/j.catcom.2017.05.029

  13. [13]

   Wang, M.; Ju, P.; Li, J. J.; Zhao, Y.; Han, X. X.; Hao, Z. M. ACS Sustain. Chem. Eng. 2017, 5, 7878. doi: 10.1021/acssuschemeng.7b01386 doi: 10.1021/acssuschemeng.7b01386

  14. [14]

   Kong, L. Q.; Yan, J. Q.; Liu, S. Z. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 7, 1389. doi: 10.1021/acssuschemeng.8b05117 doi: 10.1021/acssuschemeng.8b05117

  15. [15]

   Liu, J. N.; Jia, Q. H.; Long, J. L.; Wang, X. X.; Gao, Z. W.; Gu, Q. Appl. Catal. B-Environ. 2018, 222, 35. doi.:10.1016/j.apcatb.2017.09.073 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.09.073

  16. [16]

   Qi, K. Z.; Xie, Y. B.; Wang, R. D.; Liu, S. Y.; Zhao, Z. Appl. Surf. Sci. 2019, 466, 847. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.10.037 doi: 10.1016/j.apsusc.2018.10.037

  17. [17]

   Zhang, X. Y.; Zhang, Z. Z.; Huang, H. J.; Wang, Y.; Tong, N.; Lin, J. J.; Liu, D.; Wang, X. X. Nanoscale 2018, 10, 21509. doi: 10.1039/C8NR07186A doi: 10.1039/C8NR07186A

  18. [18]

   Kuehnel, M. F.; Creissen, C. E.; Sahm, C. D.; Wielend, D.; Schlosser, A.; Orchard, K. L.; Reisner. E. Angew. Chem. Int. Edit. 2019, 58, 5059. doi: 10.1002/anie.201814265 doi: 10.1002/anie.201814265

  19. [19]

   Singh, R.; Dutta, S. Fuel 2018, 220, 607. doi: 10.1016/j.fuel.2018.02.068 doi: 10.1016/j.fuel.2018.02.068

  20. [20]

   Han, X.; Xu, D. Y.; An, L.; Hou, C. Y.; Li, Y. G.; Zhang, Q. H.; Wang, H. Z. Int. J. Hydrog. Energy 2018, 43, 4845. doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.01.117 doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.01.117

  21. [21]

   Gao, H. Q.; Zhang, P.; Hu, J. H.; Pan, J. M.; Fan, J. J.; Shao, G. S. Appl. Surf. Sci. 2017, 391, 211. doi: 10.1016/j.apsusc.2016.06.170 doi: 10.1016/j.apsusc.2016.06.170

  22. [22]

   Liu, Y. Z.; Xu, X. Y.; Zhang, J. Q.; Zhang, H. Y.; Tian, W. J.; Li, X. J.; Tade, M. O.; Sun, H. Q.; Wang, S. B. Appl. Catal. B-Environ. 2018, 239, 334. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.08.028 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.08.028

  23. [23]

   Yuan, Y. J.; Li, Z. J.; Wu, S. T.; Chen, D. Q.; Yang, L. X.; Cao, D. P.; Tu, W. G.; Yu, Z. T.; Zou, Z. G. Chem. Eng. J. 2018, 350, 335. doi: 10.1016/j.cej.2018.05.172 doi: 10.1016/j.cej.2018.05.172

  24. [24]

   Xiao, M.; Luo, B.; Wang, S. C.; Wang, L. Z. J. Energy. Chem. 2018, 27, 1111. doi: 10.1016/j.jechem.2018.02.018 doi: 10.1016/j.jechem.2018.02.018

  25. [25]

   Wang, X. C.; Maeda, K.; Thomas, A.; Takanabe, K.; Xin, G.; Carlsson, J. M.; Domen, K.; Antonietti, M. Nat. Mater. 2009, 8, 76. doi: 10.1038/NMAT2317 doi: 10.1038/NMAT2317

  26. [26]

   Zhang, L. Z.; Jing, D. W.; Guo, L. J.; Yao, X. D. ACS Sustain. Chem. Eng. 2014, 2, 1446. doi: 10.1021/sc500045e doi: 10.1021/sc500045e

  27. [27]

   Zhao, Y. F.; Yang, Z. Y.; Zhang, Y. X.; Jing, L.; Guo, X.; Ke, Z.; Hu, P.; Wang, G.; Yan, Y. M.; Sun, K. N. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 14238. doi: 10.1021/jp504005x doi: 10.1021/jp504005x

  28. [28]

   Chai, B.; Peng, T. Y.; Zeng, P.; Zhang, X. H.; Liu, X. J. Phys. Chem. C 2011, 115, 6149. doi: 10.1021/jp1112729 doi: 10.1021/jp1112729

  29. [29]

   Chaudhari, N. S.; Bhirud, A. P.; Sonawane, R. S.; Nikam, L. K.; Warule, S. S.; Rane, V. H.; Kale, B. B.; Green Chem. 2011, 13, 2500. doi: 10.1039/C1GC15515F doi: 10.1039/C1GC15515F

  30. [30]

   Liu, C.; Chai, B.; Wang, C. L.; Yan, J. T.; Ren, Z. D. Int. J. Hydrog. Energy 2018, 43, 6977. doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.02.116 doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.02.116

  31. [31]

   Li, T. L.; Cai, C. D.; Yeh, T. F.; Teng, H. S. J. Alloy. Compd. 2013, 550, 326. doi: 10.1016/j.jallcom.2012.10.157 doi: 10.1016/j.jallcom.2012.10.157

  32. [32]

   Xue, C.; An, H.; Yan, X. Q.; Li, J. L.; Yang, B. L.; Wei, J. J.; Yang, G. D. Nano Energy 2017, 39, 513. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.07.030 doi: 10.1016/j.nanoen.2017.07.030

  33. [33]

   Yi, S. S.; Zhang, X. B.; Wulan, B. R.; Yan, J. M.; Jiang, Q. Energ. Environ. Sci. 2018, 11, 3128. doi: 10.1039/C8EE02096E doi: 10.1039/C8EE02096E

  34. [34]

   Zheng, Z. Z.; Xie, W.; Huang, B. B.; Dai, Y. Chem. Eur. J. 2018, 24, 18322. doi: 10.1002/chem.201803705. doi: 10.1002/chem.201803705

  35. [35]

   Kong, X. C.; Xu, Y. M.; Cui, Z. D.; Li, Z. Y.; Liang, Y.; Gao, Z. H.; Zhu, S. L.; Yang, X. J. Appl. Catal. B-Environ. 2018, 230, 11. doi: 1016/j.apcatb.2018.02.019 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.02.019

  36. [36]

   Liu, C.; Wu, P. C.; Wu, J. N.; Hou, J.; Bai, H. C.; Liu, Z. Y. Chem. Eng. J. 2019, 359, 58. doi: 10.1016/j.cej.2018.11.117 doi: 10.1016/j.cej.2018.11.117

  37. [37]

   Yousaf, A. B.; Imran, M.; Zaidi, S. J.; Kasak, P. Sci. Rep. 2017, 7, 6574. doi: 10.1038/s41598-017-06808-6 doi: 10.1038/s41598-017-06808-6

  38. [38]

   Wang, J. P.; Cong, J. K.; Xu, H.; Wang, J. M.; Liu, H.; Liang, M.; Gao, J. K.; Ni, Q. Q.; Yao, J. M. ACS Sustain. Chem. Eng. 2017, 5, 10633. doi: 10.1021/acssuschemeng.7b02608 doi: 10.1021/acssuschemeng.7b02608

  39. [39]

   Gao, H. Q.; Zhang, P.; Zhao, J. T.; Zhang, Y. S.; Hu, J. H.; Shao, G. S. Appl. Catal. B-Environ. 2017, 210, 297. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.03.050 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.03.050

  40. [40]

   Lou, Y. B.; Zhang, Y. K.; Cheng, L.; Chen, J. X.; Zhao, Y. X. ChemSusChem 2018, 11, 1505. doi: 10.1002/cssc.201800249 doi: 10.1002/cssc.201800249

  41. [41]

   Xu, G. L.; Shen, J. C.; Chen, S. M.; Gao, Y. J.; Zhang, H. B.; Zhang, J. Phys. Chem. Chem. Phys. 2018, 20, 17471. doi: 10.1039/C8CP01986J doi: 10.1039/C8CP01986J

  42. [42]

   Yang, Y. R.; Ye, K.; Cao, D. X.; Gao, P.; Qiu, M.; Liu, L.; Yang, P. P. ACS Appl. Mater. Inter. 2018, 10, 19633. doi: 10.1021/acsami.8b02804 doi: 10.1021/acsami.8b02804

  43. [43]

   He, J.; Chen, L.; Yi, Z. Q.; Au, C. T.; Yin, S. F. Ind. Eng. Chem. Res. 2016, 55, 8327. doi: 10.1021/acs.iecr.6b01511 doi: 10.1021/acs.iecr.6b01511

  44. [44]

   Shi, R.; Ye, H. F.; Liang, F.; Wang, Z.; Li, K.; Weng, Y. X.; Lin, Z. S.; Fu, W. F.; Che, C. M.; Chen, Y. J. Adv Mater. 2017, 30, 1705941. doi: 10.1002/adma.201705941 doi: 10.1002/adma.201705941

  45. [45]

   Chen, J.; Shen, S. H.; Guo, P. H.; Wang, M.; Wu, P.; Wang, X. X.; Guo, L. J. Appl. Catal. B-Environ. 2014, 152–153, 335. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.01.047

  46. [46]

   She, X. J.; Wu, J. J.; Xu, H.; Zhong, J.; Wang, Y.; Song, Y. H.; Nie, K. Q.; Liu, Y.; Yang, Y. C.; Rodrigues, M. T. et al. Adv. Energy. Mater. 2017, 7, 1700025. doi: 10.1002/aenm.201700025 doi: 10.1002/aenm.201700025

  47. [47]

   Cui, H. J.; Li, B. B.; Li, Z. Y.; Li, X. Z; Xu, S. Appl. Surf. Sci. 2018, 455, 831. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.06.054 doi: 10.1016/j.apsusc.2018.06.054

  48. [48]

   Xing, J.; Li, Y. H.; Jiang, H. B.; Wang, Y. Yang, H. G. Int. J. Hydrog. Energy 2014, 39, 1237. doi: 10.1016/j.ijhydene.2013.11.041 doi: 10.1016/j.ijhydene.2013.11.041

  49. [49]

   Xiao, J. D.; Han, L. L.; Luo, J.; Yu, S. H.; Jiang, H. L. Angew. Chem. Int. Edit. 2017, 57, 1103. doi: 10.1002/anie.201711725 doi: 10.1002/anie.201711725

  50. [50]

   Bian, H.; Ji, Y. J; Yan, J. Q.; Li, P.; Li, L.; Li, Y. Y.; Liu, S. Z. Small 2018, 14, 1703003. doi: 10.1002/smll.201703003 doi: 10.1002/smll.201703003

  51. [51]

   Qi, K. Z; Xie, Y. B; Wang, R. D; Liu, S. Y.; Zhao, Z. Appl. Surf. Sci. 2019, 466, 847. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.10.037 doi: 10.1016/j.apsusc.2018.10.037

  52. [52]

   Li, H.; Li, J.; Ai, Z. H.; Jia, F. L.; Zhang, L. Z. Angew. Chem. Int. Edit. 2018, 57, 122. doi: 10.1002/anie.201705628 doi: 10.1002/anie.201705628

  53. [53]

   Fang, Z. L.; Bueken, B.; De Vos, D. E.; Fischer, R. A. Angew. Chem. Int. Edit. 2015, 54, 7234. doi: 10.1002/anie.201411540 doi: 10.1002/anie.201411540

  54. [54]

   Bai, S.; Zhang, N.; Gao, C.; Xiong, Y. J. Nano Energy 2018, 53, 296. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.08.058 doi: 10.1016/j.nanoen.2018.08.058

  55. [55]

   Seo, H. S.; Ping, Y.; Galli, G. Chem. Mater. 2018, 30, 7793. doi: 10.1021/acs.chemmater.8b03201 doi: 10.1021/acs.chemmater.8b03201

  56. [56]

   Jang, J. W.; Friedrich, D.; Müller, S.; Lamers, M.; Hempel, H.; Lardhi, S.; Cao, Z.; Harb, M.; Cavallo, L.; Heller, R. et al. Adv. Energy. Mater. 2017, 7, 1701536. doi: 10.1002/aenm.201701536 doi: 10.1002/aenm.201701536

  57. [57]

   Kong, X. C.; Xu, Y. M.; Cui, Z. D. Li, Z. Liang, Y. Z. Gao, Z. H. Zhu, S. L. Yang, X. J. Appl. Catal. B-Environ. 2018, 230, 11. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.02.019 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.02.019

  58. [58]

   Wu, Y. Q.; Lu, G. X. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 4165. doi: 10.1039/C3CP54461C doi: 10.1039/C3CP54461C

  59. [59]

   Wang, G.; Yang, Y.; Han, D.; Li, Y. Nano Today 2017, 13, 23. doi: 10.1039/C3CP54461C

  60. [60]

   Cronemeyer, D. C. Phys. Rev. 1959, 113, 1222. doi: 10.1103/PhysRev.113.1222 doi: 10.1103/PhysRev.113.1222

  61. [61]

   Chen, X. B.; Liu, L.; Yu, P. Y.; Mao, S. S. Science 2011, 331, 746. doi: 10.1126/science.1200448 doi: 10.1126/science.1200448

  62. [62]

   Zheng, J. Y.; Lyu, Y. H.; Xie, C.; Wang, R. L.; Tao, L.; Wu, H. B.; Zhou, H. J.; Jiang, S. P.; Wang, S. Y. Adv. Mater. 2018, 30, 1801773. doi: 10.1002/adma.201801773 doi: 10.1002/adma.201801773

  63. [63]

   Wang, P.; Huang, B. B.; Qin, X. Y.; Zhang, X. Y.; Dai, Y.; Wei, J. Y.; Whangbo, M. H. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 7931. doi: 10.1002/anie.200802483 doi: 10.1002/anie.200802483

  64. [64]

   Pan, J. B.; Liu, J. J.; Ma, H. C.; Zuo, S. L.; Khan, U. A.; Yu, Y. C.; Li, B. S. New. J. Chem. 2018, 42, 7293. doi: 10.1039/C8NJ00394G doi: 10.1039/C8NJ00394G

  65. [65]

   Agrawal, A.; Cho, S. H.; Zandi, O.; Ghosh, S.; Johns, R. W.; Milliron, D. J. Chem. Rev. 2018, 118, 3121. doi: 10.1021/acs.chemrev.7b00613 doi: 10.1021/acs.chemrev.7b00613

  66. [66]

   杜新华, 李阳, 殷辉, 向全军.物理化学学报, 2018, 34, 414 doi: 10.3866/PKU.WHXB201708283Du, X. H.; Li, Y.; Yin, H.; Xiang, Q. J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34, 414. doi: 10.3866/PKU.WHXB201708283

  67. [67]

   Gao, H. Q.; Zhang, P.; Zhao, J. T.; Zhang, Y. S.; Hu, J. H.; Shao, G. S. Appl. Catal. B-Environ. 2017, 210, 297. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.03.050 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.03.050

  68. [68]

   Wang, J. P.; Cong, J. K.; Xu, H.; Wang, J.; Liu, H.; Liang, M.; Gao, J. K.; Ni, Q. Q.; Yao, J. M. ACS Sustain. Chem. Eng. 2017, 5, 10633. doi: 10.1021/acssuschemeng.7b02608 doi: 10.1021/acssuschemeng.7b02608

  69. [69]

   Zhang, Z. Y.; Liu, Y.; Fang, Y. R.; Cao, B. S.; Huang, J. D.; Liu, K. C.; Dong, B. Adv. Sci. 2018, 5, 1800748. doi: 10.1002/advs.201800748 doi: 10.1002/advs.201800748

  70. [70]

   Chilkalwar, A. A.; Rayalu, S. S. J. Phys. Chem. C 2018, 122, 26307. doi: 10.1021/acs.jpcc.8b05480 doi: 10.1021/acs.jpcc.8b05480

  71. [71]

   Li, D. D.; Yu, S. H.; Jiang, H. L. Adv. Mater. 2018, 30, 1707377. doi: 10.1002/adma.201707377 doi: 10.1002/adma.201707377

  72. [72]

   Lim, W. Y.; Wu, H.; Lim, Y. F.; Ho, G. W. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 11416. doi: 10.1039/C8TA02763C doi: 10.1039/C8TA02763C

  73. [73]

   Wang, Z. L.; Qi, Y.; Ding, C. M.; Fan, D. Y.; Liu, G. J.; Zhao, Y. L.; Li, C. Chem. Sci. 2016, 7, 4391. doi: 10.1039/C6SC00245E doi: 10.1039/C6SC00245E

  74. [74]

   Pradhan, N.; Das Adhikari, S.; Nag, A.; Sarma, D. D. Angew. Chem. Int. Edit. 2017, 56, 7038. doi: 10.1002/anie.201611526 doi: 10.1002/anie.201611526

  75. [75]

   Jiang, L. B.; Yuan, X. Z.; Pan, Y.; Liang, J.; Zeng, G. M.; Wu, Z. B.; Wang, H. Appl. Catal. B-Environ. 2017, 217, 388. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.06.003 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.06.003

  76. [76]

   程若霖, 金锡雄, 樊向前, 王敏, 田建建, 张玲霞, 施剑林.物理化学学报, 2017, 33, 1436. doi: 10.3866/PKU.WHXB201704076Cheng, R. L.; Jin, X. X.; Fan, X. Q.; Wang, M.; Tian, J. J.; Zhang, L. X.; Shi, J. L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 1436. doi: 10.3866/PKU.WHXB201704076

  77. [77]

   Li, Z.; Kong, C.; Lu, G. X. J. Phys. Chem. 2015, 120, 56. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b09469 doi: 10.1021/acs.jpcc.5b09469

  78. [78]

   Chen, Z.; Fan, T. T.; Yu, X.; Wu, Q. L.; Zhu, Q. H.; Zhang, L. Z.; Li, J. H.; Fang, W. P.; Yi, X. D. J. Mater. Chem. 2018, 6, 15310. doi: 10.1039/C8TA03303J doi: 10.1039/C8TA03303J

  79. [79]

   Li, X.; Liu, P. W.; Mao, Y.; Xing, M. Y.; Zhang, J. L. Appl. Catal. B-Environ. 2015, 164, 352. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.09.053 doi: 10.1016/j.apcatb.2014.09.053

  80. [80]

   Zhu, Y. P.; Ren, T. Z.; Yuan, Z. Y. ACS Appl. Mater. Inter. 2015, 7, 16850. doi: 10.1021/acsami.5b04947 doi: 10.1021/acsami.5b04947

  81. [81]

   Li, H. J.; Tu, W. G.; Zhou, Y.; Zou, Z. G. Adv. Sci. 2016, 3, 1500389. doi: 10.1002/advs.201500389 doi: 10.1002/advs.201500389

  82. [82]

   Xu, Q. L.; Zhang, L. Y.; Yu, J. G.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A. A., Jaroniec, M. Mater. Today 2018, 21, 1042. doi: 10.1016/j.mattod.2018.04.008 doi: 10.1016/j.mattod.2018.04.008

  83. [83]

   Zhou, P.; Yu, J.; Jaroniec, M. Adv. Mater. 2014, 26, 4920. doi: 10.1002/adma.201400288 doi: 10.1002/adma.201400288

  84. [84]

   Pan, J. B.; Liu, J. J.; Ma, H. C.; Zuo, S. L.; Khan, U. A.; Yu, Y. C.; Li, B. S. Appl. Surf. Sci. 2018, 444, 177. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.01.189 doi: 10.1016/j.apsusc.2018.01.189

  85. [85]

   Li, H. J.; Tu, W. G.; Zhou, Y.; Zou, Z. G. Adv. Sci. 2016, 3, 1500389. doi: 10.1002/advs.201500389 doi: 10.1002/advs.201500389

  86. [86]

   Fu, J. W.; Xu, Q. L.; Low, J. X.; Jiang, C. J.; Yu, J. G. Appl. Catal. B-Environ. 2019, 243, 556. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.11.011 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.11.011

  87. [87]

   Yu, W. L.; Zhang, S.; Chen, J. X.; Xia, P. F.; Richter, M. H.; Chen, L. F.; Xu, W.; Jin, J. P.; Chen, S. L.; Peng, T. Y. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 15668. doi: 10.1039/C8TA02922A doi: 10.1039/C8TA02922A

  88. [88]

   Fei, Y.; Li, H. F.; Yu, H. T.; Chen, S.; Xie, Q. Appl. Catal. B-Environ. 2018, 227, 258. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.12.020 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.12.020

  89. [89]

   Yu, Z. B.; Xie, Y. P.; Liu, G.; Lu, G. Q.; Ma, X. L.; Cheng, H. M. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 2773. doi: 10.1039/C3TA01476B doi: 10.1039/C3TA01476B

  90. [90]

   Tada, H.; Mitsui, T.; Kiyonaga, T.; Akita, T.; Tanaka, K. Nat. Mater. 2006, 5, 782. doi: 10.1038/nmat1734 doi: 10.1038/nmat1734

  91. [91]

   Li, W. B.; Feng, C.; Dai, S. Y.; Yue, J. G.; Hua, F. X.; Hou, H. Appl. Catal. B-Environ. 2015, 168–169, 465. doi: 10.1016/j.apcatb.2015.01.012

  92. [92]

   Xiao, M.; Luo, B.; Wang, S. C.; Wang, L. Z. J. Energy. Chem. 2018, 27, 1111. doi: 10.1016/j.jechem.2018.02.018 doi: 10.1016/j.jechem.2018.02.018

  93. [93]

   Fu, J. W.; Bie, C. B.; Cheng, B.; Jiang, C. J.; Yu, J. G. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 6, 2767. doi: 10.1021/acssuschemeng.7b04461 doi: 10.1021/acssuschemeng.7b04461

  94. [94]

   Kuehnel, M. F.; Creissen, C. E.; Sahm, C. D.; Wielend, D.; Schlosser, A.; Orchard, K. L.; Reisner. E. Angew. Chem. Int. Edit. 2019, 58, 5059. doi: 10.1002/anie.201814265 doi: 10.1002/anie.201814265

  95. [95]

   Yuan, Y. J.; Chen, D.; Zhong, J.; Yang, L. X.; Wang, J.; Liu, M. J.; Tu, W. G. Yu, Z. T.; Zou, Z. G. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 15771. doi: 10.1039/C7TA04410K doi: 10.1039/C7TA04410K

  96. [96]

   Xue, F.; Liu, M. C.; Cheng, C.; Deng, J. K.; Shi, J. W. ChemCatChem 2018, 10, 5441. doi: 10.1002/cctc.201801510 doi: 10.1002/cctc.201801510

  97. [97]

   Seh, Z. W.; Kibsgaard, J.; Dickens, C. F.; Chorkendorff, I.; Norskov, J. K.; Jaramillo, T. F. Science 2017, 355, 1. doi: 10.1126/science.aad4998 doi: 10.1126/science.aad4998

  98. [98]

   Zhu, Y. Q.; Wang, T.; Xu, T.; Li, Y. X.; Wang, C. Y. Appl. Surf. Sci. 2019, 464, 36. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.09.061 doi: 10.1016/j.apsusc.2018.09.061

  99. [99]

   张驰, 吴志娇, 刘建军, 朴玲玉.物理化学学报, 2017, 33, 1492. doi: 10.3866/PKU.WHXB201704141Zhang, C.; Wu, Z. J.; Liu, J. J.; Piao, L. Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 1492. doi: 10.3866/PKU.WHXB201704141

  100. [100]

   Hou, Y. D.; Laursen, A. B.; Zhang, J. S.; Zhang, G. G.; Zhu, Y. S.; Wang, X. C.; Dahl, S.; Chorkendorff, I. Angew. Chem. Int. Edit. 2013, 52, 3621. doi: 10.1002/anie.201210294 doi: 10.1002/anie.201210294

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  2
 • 文章访问数:  145
 • HTML全文浏览量:  7
文章相关
 • 发布日期:  2020-03-15
 • 收稿日期:  2019-05-21
 • 接受日期:  2019-07-08
 • 修回日期:  2019-06-24
 • 网络出版日期:  2019-03-11
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章