Controlling Self-Assembly of 3D In2O3 Nanostructures for Boosting Photocatalytic Hydrogen Production

Ruijie Chen Di Li Zhenyuan Fang Yuanyong Huang Bifu Luo Weidong Shi

Citation:  Chen Ruijie, Li Di, Fang Zhenyuan, Huang Yuanyong, Luo Bifu, Shi Weidong. Controlling Self-Assembly of 3D In2O3 Nanostructures for Boosting Photocatalytic Hydrogen Production[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, 36(3): 1903047-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB201903047 shu

In2O3三维纳米结构的控制合成及高效光解水产氢活性研究

  通讯作者: 施伟东, swd1978@ujs.edu.cn
 • 基金项目:

  国家自然科学基金 21878129

  国家自然科学基金 21477050

  国家自然科学基金(21878129, 21522603, 21477050)资助项目

  国家自然科学基金 21522603

摘要: 开发高效、稳定光解水催化剂,对于缓解能源危机和环境污染问题具有重要意义。本工作中,通过简易水热策略制备了三维纳米结构的In2O3光催化剂,该光催化剂在三维结构上具有合适的自组装程度。为了研究合适的自组装程度对光催化制氢活性的影响,我们利用该催化剂在可见光和模拟太阳光下进行光催化产氢活性测试。结果发现,In2O3-150 (水热温度为150 ℃样品)的光催化活性最佳,这可能是由于其在三维结构上具有合适的自组装程度,这种合适的自组装程度有利于光在催化剂内部的反射以及气体的溢出。通过光催化循环测试,In2O3-150表现出优异的光催化稳定性。本工作突出了控制In2O3三维纳米结构自组装程度的重要性,并探讨了其在可见光和模拟太阳光下制氢的性能及机理。

English

  1. [1]

   Chen, X.; Shen, S.; Guo, L.; Mao, S. Chem. Rev. 2010, 110, 6503. doi: 10.1021/cr1001645 doi: 10.1021/cr1001645

  2. [2]

   Kudo, A.; Miseki, Y. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 253. doi: 10.1039/b800489g doi: 10.1039/b800489g

  3. [3]

   Tong, H.; Ouyang, S.; Bi, Y.; Umezawa, N.; Oshikiri, M.; Ye, J. Adv. Mater. 2012, 24, 229. doi: 10.1002/adma.201102752 doi: 10.1002/adma.201102752

  4. [4]

   Wang, X.; Jing, D.; Ni, M. Sci. Bull. 2017, 62, 597. doi: 10.1016/j.scib.2017.04.021 doi: 10.1016/j.scib.2017.04.021

  5. [5]

   张弛, 吴志娇, 刘建军, 朴玲钰.物理化学学报, 2017, 33, 1492. doi: 10.3866/PKU.WHXB201704141 doi: 10.3866/PKU.WHXB201704141

  6. [6]

   Huang, Y.; Li, D.; Fang, Z.; Chen, R.; Luo, B.; Shi, W. Appl. Catal. B: Environ. 2019, 254, 128. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.04.082 doi: 10.1016/j.apcatb.2019.04.082

  7. [7]

   Tang, C.; Zhang, R.; Lu, W.; He, L.; Jiang, X.; Asiri, A. M.; Sun, X. Adv. Mater. 2017, 29, 1602441. doi: 10.1002/adma.201602441 doi: 10.1002/adma.201602441

  8. [8]

   陈香, 潘建明, 闫永胜.物理化学学报, 2016, 32, 2794. doi: 10.3866/PKU.WHXB201609073 doi: 10.3866/PKU.WHXB201609073

  9. [9]

   Shin, S. S.; Yeom, E. J.; Yang, W. S.; Hur, S.; Kim, M. G.; Im, J.; Seo, J.; Noh, J. H.; Seok, S. I. Science 2017, 356, 167. doi: 10.1126/science.aam6620 doi: 10.1126/science.aam6620

  10. [10]

   Fujishima, A.; Honda, K. Nature 1972, 238, 37. doi: 10.1038/238037a0 doi: 10.1038/238037a0

  11. [11]

   Wang, X.; Maeda, K.; Thomas, A.; Takanabe, K.; Xin, G.; Carlsson, J. M.; Domen, K.; Antonietti, M. Nat. Mater. 2009, 8, 76. doi: 10.1038/NMAT2317 doi: 10.1038/NMAT2317

  12. [12]

   Han, Q.; Wang, B.; Zhao, Y.; Hu, C.; Qu, L. Angew. Chem. Int. Edit. 2015, 54, 11433. doi: 10.1002/anie.201504985 doi: 10.1002/anie.201504985

  13. [13]

   Yang, X.; Chen, L.; Liu, Y.; Rooke, J. C.; Sanchez, C.; Su, B. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 481. doi: 10.1039/c6cs00829a doi: 10.1039/c6cs00829a

  14. [14]

   Zhou, L.; Zhuang, Z.; Zhao, H.; Lin, M.; Zhao, D.; Mai, L. Adv. Mater. 2017, 29, 1602914. doi: 10.1002/adma.201602914 doi: 10.1002/adma.201602914

  15. [15]

   Hara, M.; Kondo, T.; Komoda, M.; Ikeda, S.; Shinohara, K.; Tanaka, A.; Kondo, J. N.; Domen, K. Chem. Commun. 1998, 3, 357. doi: 10.1039/a707440i doi: 10.1039/a707440i

  16. [16]

   Luevano-Hipolito, E.; Torres-Martinez, L.; Sanchez-Martinez, D.; Cruz, M. R. A. Int. J. Hydrog. Energy 2017, 42, 12997. doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.03.192 doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.03.192

  17. [17]

   Kwon, Y.; Soon, A.; Han, H.; Lee, H. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 156. doi: 10.1039/c4ta04863f doi: 10.1039/c4ta04863f

  18. [18]

   Wolcott, A.; Smith, W. A.; Kuykendall, T. R.; Zhao, Y.; Zhang, J. Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 1849. doi: 10.1002/adfm.200801363 doi: 10.1002/adfm.200801363

  19. [19]

   Takahara, Y.; Kondo, J.; Takata, T.; Lu, D.; Domen, K. Chem. Mater. 2001, 13, 1194. doi: 10.1021/cm000572i doi: 10.1021/cm000572i

  20. [20]

   Yu, H.; Sun, D.; Liu, J.; Fang, Y.; Li, C. Int. J. Hydrogen Energy 2016, 41, 17225. doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.07.139 doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.07.139

  21. [21]

   Bao, N.; Shen, L.; Takata, T.; Domen, K. Chem. Mater. 2008, 20, 110. doi: 10.1021/cm7029344 doi: 10.1021/cm7029344

  22. [22]

   Li, Q.; Guo, B.; Yu, J.; Ran, J.; Zhang, B.; Yan, H.; Gong, J. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 10878. doi: 10.1021/ja2025454 doi: 10.1021/ja2025454

  23. [23]

   Shen, S.; Zhao, L.; Guo, L. Int. J. Hydrog. Energy 2008, 33, 4501. doi: 10.1016/j.ijhydene.2008.05.043 doi: 10.1016/j.ijhydene.2008.05.043

  24. [24]

   Hong, Y.; Fang, Z.; Yin, B.; Luo, B.; Zhao, Y.; Shi, W.; Li, C. Int. J. Hydrog. Energy 2017, 42, 6738. doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.12.055 doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.12.055

  25. [25]

   Holladay, J. D.; Hu, J.; King, D. L.; Wang, Y. Catal. Today 2009, 139, 244. doi: 10.1016/j.cattod.2008.08.039 doi: 10.1016/j.cattod.2008.08.039

  26. [26]

   Low, J.; Yu, J.; Jaroniec, M.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A. A. Adv. Mater. 2017, 29, 1601694. doi: 10.1002/adma.201601694 doi: 10.1002/adma.201601694

  27. [27]

   Nikolaidis, P.; Poullikkas, A. Renew. Sustain. Energy Rev. 2017, 67, 597. doi: 10.1016/j.rser.2016.09.044 doi: 10.1016/j.rser.2016.09.044

  28. [28]

   Lin, L.; Zhou, W.; Gao, R.; Yao, S.; Zhang, X.; Xu, W.; Zheng, S.; Jiang, Z.; Yu, Q.; Li, Y. Nature 2017, 544, 80. doi: 10.1038/nature21672 doi: 10.1038/nature21672

  29. [29]

   King, P. D. C.; Veal, T. D.; Fuchs, F.; Wang, C. Y.; Payne, D. J. Bourlange, A.; Zhang, H.; Bell, G. R.; Cimalla, V.; Ambacher, O. Phys. Rev. B 2009, 79, 205211. doi: 10.1103/PhysRevB.79.205211 doi: 10.1103/PhysRevB.79.205211

  30. [30]

   Pan, Y.; You, Y.; Xin, S.; Li, Y.; Fu, G.; Cui, Z.; Men, Y.; Cao, F.; Yu, S.; Goodenough, J. B. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 4123. doi: 10.1021/jacs.7b00266 doi: 10.1021/jacs.7b00266

  31. [31]

   Gan, J.; Lu, X.; Wu, J.; Xie, S.; Zhai, T.; Yu, M.; Zhang, Z.; Mao, Y.; Wang, S.; Shen, Y. Sci. Rep. 2013, 3, 1021. doi: 10.1038/srep01021 doi: 10.1038/srep01021

  32. [32]

   Cao, S.; Liu, X.; Yuan, Y.; Zhang, Z.; Liao, Y.; Fang, J.; Loo, S. C. J.; Sum, T. C.; Xue, C. Appl. Catal. B: Environ. 2014, 147, 940. doi: 10.1016/j.apcatb.2013.10.029 doi: 10.1016/j.apcatb.2013.10.029

  33. [33]

   Ramos-Ramon, J. A.; Pal, U.; Cremades, A.; Maestre, D. Appl. Surf. Sci. 2018, 439, 1010. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.01.125 doi: 10.1016/j.apsusc.2018.01.125

  34. [34]

   Wang, X.; Su, J.; Chen, H.; Li, G.; Shi, Z.; Zou, H.; Zou, X. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 16335. doi: 10.1021/acsami.7b04395 doi: 10.1021/acsami.7b04395

  35. [35]

   Liu, J.; Li, S.; Zhang, B.; Wang, Y.; Gao, Y.; Liang, X.; Wang, Y.; Lu, G. J. Colloid. Interface Sci. 2017, 504, 206. doi: 10.1016/j.jcis.2017.05.053 doi: 10.1016/j.jcis.2017.05.053

  36. [36]

   Jiang, Z.; Jiang, D.; Yan, Z.; Liu, D.; Qian, K.; Xie, J. Appl. Catal. B: Environ. 2015, 170, 195. doi: 10.1016/j.apcatb.2015.01.041 doi: 10.1016/j.apcatb.2015.01.041

  37. [37]

   Ma, D.; Shi, J.; Zou, Y.; Fan, Z.; Shi, J.; Cheng, L.; Sun, D.; Wang, Z.; Niu, C. Nanoscale 2018, 10, 7860. doi: 10.1039/c8nr00170g doi: 10.1039/c8nr00170g

  38. [38]

   Zhang, Y.; Zhang, J.; Nie, M.; Sun, K.; Li, C.; Yu, J. J. Nanopart. Res. 2015, 17, 322. doi: 10.1007/s11051-015-2887-7 doi: 10.1007/s11051-015-2887-7

  39. [39]

   Padmanathan, N.; Shao, H.; McNulty, D.; O'Dwyer, C.; Razeeb, K. M. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 4820. doi: 10.1039/c5ta10407f doi: 10.1039/c5ta10407f

  40. [40]

   Al-Resheedi, A.; Alhokbany, N. S.; Mahfouz, R. M. Mater. Res. 2014, 17, 346. doi: 10.1590/S1516-14392014005000019 doi: 10.1590/S1516-14392014005000019

  41. [41]

   Tahir, M.; Tahir, B.; Amin, N.; Alias, H. A. S.; Alias, H. Appl. Surface Sci. 2016, 389, 46. doi: 10.1016/j.apsusc.2016.06.155 doi: 10.1016/j.apsusc.2016.06.155

  42. [42]

   Wu, M.; Wang, C.; Zhao, Y.; Xiao, L.; Zhang, C.; Yu, X.; Luo, B.; Hu, B.; Fan, W.; Shi, W. CrystEngComm 2015, 17, 2336. doi: 10.1039/c4ce02262a doi: 10.1039/c4ce02262a

  43. [43]

   Huang, F.; Yang, W.; He, F.; Liu, S. Sensor. Actuat. B: Chem. 2016, 235, 86. doi: 10.1016/j.snb.2016.05.060 doi: 10.1016/j.snb.2016.05.060

  44. [44]

   Chen, X.; Li, R.; Pan, X.; Huang, X.; Yi, Z. Chem. Eng. J. 2017, 320, 644. doi: 10.1016/j.cej.2017.03.072 doi: 10.1016/j.cej.2017.03.072

  45. [45]

   Zhou, X.; Wu, J.; Li, Q.; Zeng, T.; Ji, Z.; He, P.; Pan, W.; Qi, X.; Wang, C.; Liang, P. J. Catal. 2017, 355, 26. doi: 10.1016/j.jcat.2017.09.006 doi: 10.1016/j.jcat.2017.09.006

  46. [46]

   Tian, N.; Zhang, Y.; Li, X.; Xiao, K.; Du, X.; Dong, F.; Waterhouse, G. I. N.; Zhang, T.; Huang, H. Nano Energy 2017, 38, 72. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.05.038 doi: 10.1016/j.nanoen.2017.05.038

  47. [47]

   Zhang, G.; Lan, Z.; Wang, X. Chem. Sci. 2017, 8, 5261. doi: 10.1039/c7sc01747b doi: 10.1039/c7sc01747b

  48. [48]

   Zhang, G.; Lan, Z.; Lin, L.; Lin, S.; Wang, X. Chem. Sci. 2016, 7, 3062. doi: 10.1039/c5sc04572j doi: 10.1039/c5sc04572j

  49. [49]

   Fang, Z.; Hong, Y.; Li, D.; Luo, B.; Mao, B.; Shi, W. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 20521. doi: 10.1021/acsami.8b04783 doi: 10.1021/acsami.8b04783

  50. [50]

   Li, H.; Bian, Z.; Zhu, J.; Zhang, D.; Li, G.; Huo, Y.; Li, H.; Lu, Y. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 8406. doi: 10.1021/ja072191c doi: 10.1021/ja072191c

  51. [51]

   Zhang, L.; Yu, J. Chem. Commun. 2003, 16, 2078. doi: 10.1039/b306013f doi: 10.1039/b306013f

  52. [52]

   Tian, G.; Chen, Y.; Zhou, W.; Pan, K.; Tian, C.; Huang, X.; Fu, H. CrystEngComm 2011, 13, 2994. doi: 10.1039/c0ce00851f doi: 10.1039/c0ce00851f

  53. [53]

   Zhou, C.; Shi, R.; Shang, L.; Zhao, Y.; Waterhouse, G.; Wu, L.; Tung, C.; Zhang, T. ChemPlusChem 2017, 82, 181. doi: 10.1002/cplu.201600501 doi: 10.1002/cplu.201600501

  54. [54]

   Zhou, C.; Shi, R.; Shang, L.; Zhao, Y.; Wu, L.; Tung, C.; Zhang, T. Chin. J. Catal. 2018, 39, 395. doi: 10.1016/S1872-2067(17)62963-2 doi: 10.1016/S1872-2067(17)62963-2

  55. [55]

   Shi, R.; Chao, Y.; Bao, Y.; Zhao, Y.; Waterhouse, G.; Fang, Z.; Wu, L.; Tung, C.; Yin, Y.; Zhang, T. Adv. Mater. 2017, 29, 1700803. doi: 10.1002/adma.201700803 doi: 10.1002/adma.201700803

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  1
 • 文章访问数:  132
 • HTML全文浏览量:  8
文章相关
 • 发布日期:  2020-03-15
 • 收稿日期:  2019-03-20
 • 接受日期:  2019-05-06
 • 修回日期:  2019-05-06
 • 网络出版日期:  2019-03-08
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章