Cu2+ Modified g-C3N4 Photocatalysts for Visible Light Photocatalytic Properties

Xiaowei Li Bin Wang Wenxuan Yin Jun Di Jiexiang Xia Wenshuai Zhu Huaming Li

Citation:  Li Xiaowei, Wang Bin, Yin Wenxuan, Di Jun, Xia Jiexiang, Zhu Wenshuai, Li Huaming. Cu2+ Modified g-C3N4 Photocatalysts for Visible Light Photocatalytic Properties[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, 36(3): 1902001-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB201902001 shu

Cu2+改性g-C3N4光催化剂的光催化性能

  通讯作者: 夏杰祥, xjx@ujs.edu.cn
  朱文帅, zhuws@ujs.edu.cn
 • 基金项目:

  国家自然科学基金 21576122

  国家自然科学基金 21722604

  中国博士后科学基金 2017M611726

  国家自然科学基金(21722604, 21576122), 中国博士后科学基金(2017M611726)和江苏省研究生科研与实践创新计划(SJKY19_2573)资助项目

  江苏省研究生科研与实践创新计划 SJKY19_2573

摘要: 本文通过将Cu2+掺入g-C3N4结构中成功制备了Cu/g-C3N4光催化剂,并进一步优化其光催化性能。同时,采用多种表征方法对Cu/g-C3N4光催化剂的结构、形貌、光学和光电性能进行了分析。X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)结果表明制备的光催化剂为Cu/g-C3N4,且Cu的价态为+2。在可见光照射下,研究了不同铜含量的Cu/g-C3N4和g-C3N4光催化剂的光催化活性。实验结果表明,Cu/g-C3N4光催化剂的降解能力显著高于纯相的g-C3N4。N2吸附-解吸等温线表明,Cu2+的引入对g-C3N4的微观结构影响不大,说明光催化活性的提高可能与光生载流子的有效分离有关。因此,Cu/g-C3N4光催化降解RhB和CIP性能的提升可能是由于Cu2+可以作为电子捕获陷阱从而降低了载流子的复合速率。通过光电测试表明,在g-C3N4中掺入Cu2+可以降低g-C3N4的电子空穴复合速率,加速电子空穴对的分离,从而提高了其光催化活性。自由基捕获实验和电子自旋共振(ESR)结果表明,超氧自由基(O2•−)、羟基自由基(•OH)和空穴的协同作用提高了Cu/g-C3N4光催化剂的光催化活性。

English

  1. [1]

   Hochbaum, A. I.; Yang, P. Chem. Rev. 2010, 110, 527. doi: 10.1021/cr900075v doi: 10.1021/cr900075v

  2. [2]

   Zou, Z. G.; Ye, J. H.; Sayama, K.; Arakawa, H. Nature 2001, 414, 625. doi: 10.1038/414625a doi: 10.1038/414625a

  3. [3]

   Shi, R.; Waterhouse, G. I. N.; Zhang, T. Solar Rrl. 2017, 1, 1700126. doi: 10.1002/solr.201700126 doi: 10.1002/solr.201700126

  4. [4]

   Cao, S.; Li, H.; Tong, T.; Chen, H.; Yu, A.; Yu, J.; Chen, H. M. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 180216932. doi: 10.1002/adfm.201802169 doi: 10.1002/adfm.201802169

  5. [5]

   弓程, 向思弯, 张泽阳, 孙岚, 叶陈清, 林昌健.物理化学学报, 2019, 35, 616. doi: 10.3866/PKU.WHXB201805082 doi: 10.3866/PKU.WHXB201805082

  6. [6]

   Guo, X.; Li, X.; Qin, L.; Kang, S.; Li, G. Appl. Catal. B-Environ. 2019, 243, 1. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.10.030 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.10.030

  7. [7]

   Casillas, J. E.; Tzompantzi, F.; Castellanos, S. G.; Mendoza-Damian, G.; Perez-Hernandez, R.; Lopez-Gaona, A.; Barrera, A. Appl. Catal. B-Environ. 2017, 208, 161. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.02.030 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.02.030

  8. [8]

   Lops, C.; Ancona, A.; Di Cesare, K.; Dumontel, B.; Garino, N.; Canavese, G.; Hernandez, S.; Cauda, V. Appl. Catal. B-Environ. 2019, 243, 629. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.10.078 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.10.078

  9. [9]

   Jin, Z.; Zhang, Q.; Hu, L.; Chen, J.; Cheng, X.; Zeng, Y.; Ruan, S.; Ohno, T. Appl. Catal. B-Environ. 2017, 205, 569. doi: 10.1016/j.apcatb.2016.12.069 doi: 10.1016/j.apcatb.2016.12.069

  10. [10]

   Jelinska, A.; Bienkowski, K.; Jadwiszczak, M.; Pisarek, M.; Strawski, M.; Kurzydlowski, D.; Solarska, R.; Augustynski, J. ACS Catal. 2018, 8, 10573. doi: 10.1021/acscatal.8b03497 doi: 10.1021/acscatal.8b03497

  11. [11]

   Chen, Y.; Zhu, G.; Hojamberdiev, M.; Gao, J.; Zhu, R.; Wang, C.; Wei, X.; Liu, P. J. Hazard. Mater. 2018, 344, 42. doi: 10.1016/j.jhazmat.2017.10.015 doi: 10.1016/j.jhazmat.2017.10.015

  12. [12]

   Yamaguchi, Y.; Usuki, S.; Kanai, Y.; Yamatoya, K.; Suzuki, N.; Katsumata, K.; Terashima, C.; Suzuki, T.; Fujishima, A.; Sakai, H.; et al. ACS Appl. Mater. Inter. 2017, 9, 31393. doi: 10.1021/acsami.7b07786 doi: 10.1021/acsami.7b07786

  13. [13]

   Guo, S.; Tang, Y.; Xie, Y.; Tian, C.; Feng, Q.; Zhou, W.; Jiang, B. Appl. Catal. B-Environ. 2017, 218, 664. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.07.022 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.07.022

  14. [14]

   Weon, S.; Kim, J.; Choi, W. Appl. Catal. B-Environ. 2018, 220, 1. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.08.036 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.08.036

  15. [15]

   Liu, J.; Zhang, C.; Ma, B.; Yang, T.; Gu, X.; Wang, X.; Zhang, J.; Hu, C. Nano Energy. 2017, 38, 271. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.05.052 doi: 10.1016/j.nanoen.2017.05.052

  16. [16]

   Wang, B.; Di, J.; Zhang, P.; Xia, J.; Dai, S.; Li, H. Appl. Catal. B-Environ. 2017, 206, 127. doi: 10.1016/j.apcatb.2016.12.049 doi: 10.1016/j.apcatb.2016.12.049

  17. [17]

   Wang, B.; Di, J.; Liu, G.; Yin, S.; Xia, J.; Zhang, Q.; Li, H. J. Colloid Interf. Sci. 2017, 507, 310. doi: 10.1016/j.jcis.2017.07.094 doi: 10.1016/j.jcis.2017.07.094

  18. [18]

   Teixeira, I. F.; Barbosa, E. C. M.; Tsang, S. C. E.; Camargo, P. H. C. Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 7783. doi: 10.1039/c8cs00479j doi: 10.1039/c8cs00479j

  19. [19]

   Huang, D.; Yan, X.; Yan, M.; Zeng, G.; Zhou, C.; Wan, J.; Cheng, M.; Xue, W. ACS Appl Mater Inter. 2018, 10, 21035. doi: 10.1021/acsami.8b03620 doi: 10.1021/acsami.8b03620

  20. [20]

   Yu, H.; Shi, R.; Zhao, Y.; Bian, T.; Zhao, Y.; Zhou, C.; Waterhouse, G. I. N.; Wu, L.; Tung, C.; Zhang, T. Adv. Mater. 2017, 29, 160514816. doi: 10.1002/adma.201605148 doi: 10.1002/adma.201605148

  21. [21]

   Zhou, C.; Shi, R.; Shang, L.; Wu, L.; Chen-Ho, T.; Tierui, Z. Nano Res. 2018, 11, 3462. doi: 10.1007/s12274-018-2003-2 doi: 10.1007/s12274-018-2003-2

  22. [22]

   Han, C.; Li, J.; Ma, Z.; Xie, H.; Waterhouse, G. I. N.; Ye, L.; Zhang, T. Sci. China Mater. 2018, 61, 1159. doi: 10.1007/s40843-018-9245-y doi: 10.1007/s40843-018-9245-y

  23. [23]

   Zhao, H.; Ding, X.; Zhang, B.; Li, Y.; Wang, C. Sci. Bull. 2017, 62, 602. doi: 10.1016/j.scib.2017.03.005 doi: 10.1016/j.scib.2017.03.005

  24. [24]

   Xia, P.; Antonietti, M.; Zhu, B.; Heil, T.; Yu, J.; Cao, S. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1900093. doi: 10.1002/adfm.201900093 doi: 10.1002/adfm.201900093

  25. [25]

   Wu, M.; Zhang, J.; He, B.; Wang, H.; Wang, R.; Gong, Y. Appl. Catal. B-Environ. 2019, 241, 159. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.09.037 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.09.037

  26. [26]

   Xu, Y.; Ge, F.; Chen, Z.; Huang, S.; Wei, W.; Xie, M.; Xu, H.; Li, H. Appl. Surf. Sci. 2019, 469, 739. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.11.062 doi: 10.1016/j.apsusc.2018.11.062

  27. [27]

   Cao, S.; Huang, Q.; Zhu, B.; Yu, J. J. Power Sources. 2017, 351, 151. doi: 10.1016/j.jpowsour.2017.03.089 doi: 10.1016/j.jpowsour.2017.03.089

  28. [28]

   Zheng, Y.; Lin, L.; Wang, B.; Wang, X. Angew. Chem. Int. Edit. 2015, 54, 12868. doi: 10.1002/anie.201501788 doi: 10.1002/anie.201501788

  29. [29]

   Yang, L.; Li, H.; Yu, Y.; Yu, H.Catal. Commun. 2018, 110, 51. doi: 10.1016/j.catcom.2018.03.014 doi: 10.1016/j.catcom.2018.03.014

  30. [30]

   Jiang, L.; Yuan, X.; Pan, Y.; Liang, J.; Zeng, G.; Wu, Z.; Wang, H. Appl. Catal. B-Environ. 2017, 217, 388. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.06.003 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.06.003

  31. [31]

   Jiang, J.; Cao, S.; Hu, C.; Chen, C. Chin. J. Catal. 2017, 38, 1981. doi: 10.1016/S1872-2067(17)62936-X doi: 10.1016/S1872-2067(17)62936-X

  32. [32]

   Zhang, H.; Guo, L.; Wang, D.; Zhao, L.; Wan, B. ACS Appl. Mater. Inter. 2015, 7, 1816. doi: 10.1021/am507483q doi: 10.1021/am507483q

  33. [33]

   Yan, Y.; Yu, Y.; Huang, S.; Yang, Y.; Yang, X.; Yin, S.; Cao, Y. J. Phys. Chem. C 2017, 121, 1089. doi: 10.1021/acs.jpcc.6b07180 doi: 10.1021/acs.jpcc.6b07180

  34. [34]

   Mao, Z.; Chen, J.; Yang, Y.; Wang, D.; Bie, L.; Fahlman, B. D. ACS Appl. Mater. Inter. 2017, 9, 12427. doi: 10.1021/acsami.7b00370 doi: 10.1021/acsami.7b00370

  35. [35]

   Wang, X.; Maeda, K.; Thomas, A.; Takanabe, K.; Xin, G.; Carlsson, J. M.; Domen, K.; Antonietti, M. Nat. Mater. 2009, 8, 76. doi: 10.1038/NMAT2317 doi: 10.1038/NMAT2317

  36. [36]

   Tian, N.; Zhang, Y.; Li, X.; Xiao, K.; Du, X.; Dong, F.; Waterhouse, G. I. N.; Zhang, T.; Huang, H. Nano Energy 2017, 38, 72. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.05.038 doi: 10.1016/j.nanoen.2017.05.038

  37. [37]

   Sun, Z.; Zhu, M.; Fujitsuka, M.; Wang, A.; Shi, C.; Majima, T. ACS Appl. Mater. Inter. 2017, 9, 30583. doi: 10.1021/acsami.7b06386 doi: 10.1021/acsami.7b06386

  38. [38]

   Kong, C.; Tang, L.; Zhang, X.; Sun, S.; Yang, S.; Song, X.; Yang, Z. J. Mater. Chem. A. 2014, 2, 7306. doi: 10.1039/c4ta00703d doi: 10.1039/c4ta00703d

  39. [39]

   Wang, W.; Li, G.; An, T.; Chan, D. K. L.; Yu, J. C.; Wong, P. K. Appl. Catal. B-Environ. 2018, 238, 126. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.07.004 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.07.004

  40. [40]

   Zheng, Y.; Liu, J.; Liang, J.; Jaroniec, M.; Qiao, S. Z. Energy Environ Sci. 2012, 5, 6717. doi: 10.1039/C2EE03479D doi: 10.1039/C2EE03479D

  41. [41]

   Akbarzadeh, R.; Fung, C. S. L.; Rather, R. A.; Lo, I. M. C. Chem. Eng. J. 2018, 341, 248. doi: 10.1016/j.cej.2018.02.042 doi: 10.1016/j.cej.2018.02.042

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  2
 • 文章访问数:  97
 • HTML全文浏览量:  4
文章相关
 • 发布日期:  2020-03-15
 • 收稿日期:  2019-02-01
 • 接受日期:  2019-05-13
 • 修回日期:  2019-05-03
 • 网络出版日期:  2019-03-17
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章