Pu(7Fg)+CO(X 1Σ,0,0)的分子反应动力学

李权 王红艳 蒋刚 朱正和

引用本文: 李权, 王红艳, 蒋刚, 朱正和. Pu(7Fg)+CO(X 1Σ,0,0)的分子反应动力学[J]. 物理化学学报, 2002, 18(04): 302-306. doi: 10.3866/PKU.WHXB20020404 shu
Citation:  Li Quan, Wang Hong-Yan, Jiang Gang, Zhu Zheng-He. Molecular Reaction Dynamics for Pu(7Fg)+CO(X 1Σ,0,0)[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2002, 18(04): 302-306. doi: 10.3866/PKU.WHXB20020404 shu

Pu(7Fg)+CO(X 1Σ,0,0)的分子反应动力学

摘要: 基于PuCO分子基态()的分析势能函数, 用准经典的MonteCarlo轨线法对Pu(7Fg)+CO(0,0)的分 子反应动力学过程进行了计算.结果表明, Pu(7Fg)与CO(0,0)碰撞易生成PuCO络合物分子,该反应是无阈能反应,反应截面σ随能量Et的升高而下降,当Et=502.1 kJ•mol-1时,σ几乎为零.

English

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  2582
 • 文章访问数:  3163
 • HTML全文浏览量:  5
文章相关
 • 发布日期:  2002-04-15
 • 收稿日期:  2001-09-17
 • 网络出版日期:  2002-04-15
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章