SEELFS对几种物质表面原子键长的研究

梁健 黄惠忠 刘载维 汪卓

引用本文: 梁健, 黄惠忠, 刘载维, 汪卓. SEELFS对几种物质表面原子键长的研究[J]. 物理化学学报, 2000, 16(02): 101-104. doi: 10.3866/PKU.WHXB20000202 shu
Citation:  Liang Jian, Huang Hui-Zhong, Liu Zai-Wei, Wang Zhuo. SEELFS Study on Surface Structure of Several Substances[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2000, 16(02): 101-104. doi: 10.3866/PKU.WHXB20000202 shu

SEELFS对几种物质表面原子键长的研究

English

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  2532
 • 文章访问数:  3155
 • HTML全文浏览量:  22
文章相关
 • 发布日期:  2000-02-15
 • 收稿日期:  1999-10-18
 • 网络出版日期:  2000-02-15
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章