PAn/PEO-LiClO4界面的交流阻抗研究

张升水 仇卫华 刘庆国 杨蕾玲

引用本文: 张升水, 仇卫华, 刘庆国, 杨蕾玲. PAn/PEO-LiClO4界面的交流阻抗研究[J]. 物理化学学报, 1992, 8(04): 515-518. doi: 10.3866/PKU.WHXB19920417 shu
Citation:  Zhang Sheng-Shui, Chou Wei-Hua, Liu Qing-Guo, Yang Lei-Ling. Impendance Analysis for the Interface of Polyaniline and PEO-LiClO4 Complex[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 1992, 8(04): 515-518. doi: 10.3866/PKU.WHXB19920417 shu

English

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  2708
 • 文章访问数:  3446
 • HTML全文浏览量:  15
文章相关
 • 发布日期:  1992-08-15
 • 收稿日期:  1991-03-03
 • 网络出版日期:  1992-08-15
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章