TiO2纳米粉体的掺杂改性及光催化性能研究——伯苓班无机综合实验

朱宝林 张沙沙 霍国钠 马露露 李振宁 赵臻翔 申启捷 邱晓航

引用本文: 朱宝林,  张沙沙,  霍国钠,  马露露,  李振宁,  赵臻翔,  申启捷,  邱晓航. TiO2纳米粉体的掺杂改性及光催化性能研究——伯苓班无机综合实验[J]. 大学化学, 2020, 35(2): 50-57. doi: 10.3866/PKU.DXHX201905084 shu
Citation:  Baolin Zhu,  Shasha Zhang,  Guona Huo,  Lulu Ma,  Zhenning Li,  Zhenxiang Zhao,  Qijie Shen,  Xiaohang Qiu. Doping and Photocatalytic Performance of TiO2 Nanopowder: An Inorganic Comprehensive Experiment for Boling Class[J]. University Chemistry, 2020, 35(2): 50-57. doi: 10.3866/PKU.DXHX201905084 shu

TiO2纳米粉体的掺杂改性及光催化性能研究——伯苓班无机综合实验

 • 基金项目:

  基础学科拔尖学生培养计划(20180206)

摘要: 南开大学化学学院伯苓班本科生的无机综合实验课程中,开展"TiO2纳米粉体的掺杂改性及光催化性能研究"实验,学生自主选择掺杂元素及含量,以溶胶-凝胶方法制备不同金属及非金属掺杂的TiO2纳米粉体,采用扫描电镜、透射电镜、X射线衍射、紫外漫反射等手段表征所得材料,以甲基橙溶液模拟有机废水,研究催化剂在紫外光下的催化降解活性,选取性能最佳催化剂,测试其在模拟日光下的光解水性能。通过开展贴近科研前沿的实验内容,对伯苓班学生进行系统的科研训练,培养他们的综合科研能力。

English

  1. [1] 朱宝林, 马露露, 王雪, 邱晓航. 大学化学, 2017, 32 (12), 60.

  2. [2] Ho, W.; Jimmy, C. Y.; Lee, S. Chem. Commun. 2006, 10, 1115.

  3. [3] 张凌峰, 胡忠攀, 刘歆颖, 袁忠勇. 化学进展, 2016, 28 (10), 1474.

  4. [4] Abe, R. Photochem. Rev. 2010, 11, 179.

  5. [5] Cao, C.; Xie, X. X.; Zeng, Y. M.; Shi, S. H.; Wang, G. Z.; Yang, L.; Wang, C. Z.; Lin, S. W. Nano Energy 2019, 61, 550.

  6. [6] Kato, H.; Hori, M.; Konta, R.; Shimodaira, Y.; Kudo, A. Chem. Lett. 2004, 33 (10), 1348.

  7. [7] Jin, F.; Wei, M.; Chen, T.; Ma, H.; Liu, G.; Ma, Y. J. Phys. Chem. C 2018, 122 (40), 22930.

  8. [8] Pan, Z. M.; Zhang, G. G.; Wang, X. C. Angew. Chem. 2019, 58 (21), 7102.

  9. [9] Keisuke, M.; Mitsuhiro, I.; Hidehisa, H.; Takayuki, A. Appl. Catal. B 2019, 254, 7.

  10. [10] UrRahman, Z.; Wei, N.; Feng, M.; Wang, D. A. Energy 2019, 44 (26), 13221.

  11. [11] Muhammad, U. A.; Muhammad, T.; Muhammad, U.; Mohammad, M. J.; Nawawi, M. G. M. Appl. Surf. Sci. 2019, 484, 1089.

  12. [12] Piskunov, S.; Lisovski, O.; Begens, J.; Bocharov, D.; Zhukovskii, F. Y.; Wessel, M.; Spohr, E. J. Phys. Chem. C 2015, 119 (32), 18686.

  13. [13] Hou, Y.; Li, X. Y.; Zhao, Q. D.; Duan, X.; Chen, G. H. Adv. Funct. Mater. 2010, 20 (13), 2165.

  14. [14] Czoska, A. M.; Livraghi, S.; Chiesa, M.; Giamello, E.; Agnoli, S.; Granozzi, G.; Pacchioni, G. J. Phys. Chem. C 2008, 112 (24), 8951.

  15. [15] Ma, Y. F.; Zhang, J. L.; Tian, B. Z.; Chen, F.; Wang, L. J. Hazard. Mater. 2010, 182 (1-3), 386.

  16. [16] Huang, L. H.; Sun, C.; Liu, Y. L. Appl. Surf. Sci. 2007, 253 (17), 7029.

  17. [17] Valero, J. M.; Obregón, S.; Colón, G. ACS Catal. 2014, 4 (10), 3320.

  18. [18] George, S.; Pokhrel, S.; Ji, Z.; Henderson, B. L.; Xia, T.; Li, L.; Mädler, L. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133 (29), 11270.

  19. [19] Yu, J.; Qi, L.; Jaroniec, M. J. Phys. Chem. C 2010, 114 (30), 13118.

  20. [20] Lin, W. C.; Yang, W. D.; Huang, I. L.; Wu, T. S.; Chung, Z. J. Energy Fuels 2009, 23 (4), 2192.

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  6
 • 文章访问数:  44
 • HTML全文浏览量:  3
文章相关
 • 收稿日期:  2019-05-31
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章