“Weakley型稀土多金属氧酸盐的制备与发光性质”在无机化学实验教学中的应用

王斌 刘宗瑞 段莉梅 许良 白锁柱 王晓红

引用本文: 王斌,  刘宗瑞,  段莉梅,  许良,  白锁柱,  王晓红. “Weakley型稀土多金属氧酸盐的制备与发光性质”在无机化学实验教学中的应用[J]. 大学化学, 2020, 35(1): 70-75. doi: 10.3866/PKU.DXHX201905003 shu
Citation:  Bin Wang,  Zongrui Liu,  Limei Duan,  Liang Xu,  Suozhu Bai,  Xiaohong Wang. Application of “Preparation and Luminescence Properties of Weakley-Type Rare Earth Containing Polyoxometalates” in Inorganic Chemistry Laboratory Teaching[J]. University Chemistry, 2020, 35(1): 70-75. doi: 10.3866/PKU.DXHX201905003 shu

“Weakley型稀土多金属氧酸盐的制备与发光性质”在无机化学实验教学中的应用

 • 基金项目:

  内蒙古自治区高等学校"青年科技英才支持计划"(NJYT-18-B22);内蒙古民族大学教育教学研究重点项目(ZD2017003);内蒙古自治区普通高等学校实践教学改革研究项目(内教高函2013年49号)

摘要: 采用理论与实验相结合的方法对稀土多金属氧酸盐的发光性质进行探究。首先,通过常规水溶液法合成了一系列稀土多金属氧簇Na9LnW10O36(Ln3+=Sm3+、Eu3+、Tb3+、Dy3+);其次,利用粉末X射线衍射、红外光谱、拉曼光谱对簇合物的结构进行表征;最后,利用紫外-可见光谱、荧光光谱对簇合物的光学性质进行考查。通过系统性的实验使学生对稀土簇合物的结构表征以及发光性质有全面、深刻的认识。

English

  1. [1] 王恩波, 李阳光, 鹿颖, 王新龙. 多酸化学概论. 长春:东北师范大学出版社, 2009:40-60.

  2. [2] Wang, Z. L.; Ma, Y.; Zhang, R. L.; Peng, A. D.; Liao, Q.; Cao, Z. W.; Fu, H. B.; Yao, J. N. Adv. Mater. 2009, 21(17), 1737.

  3. [3] Yamase, M. T. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1993, 66(2), 444.

  4. [4] Gupta, R.; Saini, M. K.; Doungmene, F.; Pedro, O.; Firasat, H. Dalton Trans. 2014, 43(22), 8290.

  5. [5] Lubin, N.; Bernhard, S.; Stephen. W.; Greta, R. P. Eur. J. Inorg. Chem. 2013, 2013(10-11), 1681.

  6. [6] Belai, N.; Dickman, M. H.; Pope, M. T.; Contant, R.; Keita, B.; Mbomekalle, I. M.; Nadjo, L. Inorg. Chem. 2005, 44(2), 169.

  7. [7] Shivaiah, V.; Narasimha, P. V.; Cronin, L.; Das, S. K. J. Chem. Soc., Dalton Trans. 2002, No. 20, 3781.

  8. [8] Creaser, I.; Heckel, M.; Neitz, R. J.; Pope, M. T. Inorg. Chem. 1993, 32(9), 1573.

  9. [9] Hungerford, G.; Hussain, F.; Patzke, G. R.; Greenc, M. Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12(26), 7266.

  10. [10] Yamase, M. T. Chem. Rev. 1998, 98(1), 307.

  11. [11] Aldamen, M. A.; Cardona, A. S.; Clemen, J. M.; Coronado, E.; Alejandro Gaita-Ariño, A.; Martí-Gastaldo, C.; Luis, F.; Montero, O. Inorg. Chem. 2009, 48(8), 3467.

  12. [12] Yan, Y.; Li, B.; Li, W.; Li, H. L.; Wu, L. X. Soft Matter. 2009, 5(20), 4047.

  13. [13] Zhang, W.; Dehghani-Sanij, A.; Blackburn, R. Prog. Nat. Sci. 2008, 18(7), 801.

  14. [14] Wang, Z. L.; Zhang, R. L.; Ma, Y.; Peng, A.; Fu, H. B.; Yao, J. N. J. Mater. Chem. 2010, 20(2), 271.

  15. [15] 王斌, 王晓红, 段莉梅, 许良, 赵鹏, 菅金鹏, 刘宗瑞. 高等学校化学学报, 2019, 40(4), 676.

  16. [16] Ma, X.; Yang, W.; Chen, L. J.; Zhao, J. W. Cryst. Eng. Comm. 2015, 17(43), 8175.

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  5
 • 文章访问数:  181
 • HTML全文浏览量:  6
文章相关
 • 收稿日期:  2019-05-06
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章