3D打印便携式凝胶电泳装置用于蛋白质的快速检测

李莹莹 王丁一 农骐郢 刘丽红 张蒙 梁勇 胡立刚 何滨 江桂斌

引用本文: 李莹莹, 王丁一, 农骐郢, 刘丽红, 张蒙, 梁勇, 胡立刚, 何滨, 江桂斌. 3D打印便携式凝胶电泳装置用于蛋白质的快速检测[J]. 色谱, 2020, 38(11): 1316-1322. doi: 10.3724/SP.J.1123.2020.02018 shu
Citation:  LI Yingying,  WANG Dingyi,  NONG Qiying,  LIU Lihong,  ZHANG Meng,  LIANG Yong,  HU Ligang,  HE Bin,  JIANG Guibin. 3D printed portable gel electrophoresis device for rapid detection of proteins[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2020, 38(11): 1316-1322. doi: 10.3724/SP.J.1123.2020.02018 shu

3D打印便携式凝胶电泳装置用于蛋白质的快速检测

  通讯作者: 胡立刚, E-mail:lghu@rcees.ac.cn
 • 基金项目:

  国家自然科学基金(21577153,91743203).

摘要: 随着现场分析对于快速、便携和经济型检测的需求,分析仪器的便携化和微型化备受关注。3D打印技术的不断发展,将会极大推动小型化、便携式实验设备的开发和研制。分析仪器的微型化有助于促进资源不足地区在医疗现场、食品安全和环境污染等方面的现场监测。目前,用于蛋白质分离的凝胶电泳装置多为实验室用小型化分析仪器,可用于现场快速分离蛋白质的小型化仪器尚未见报道。该研究设计加工了一款便携式凝胶电泳装置,用于蛋白质的快速分离检测。首先,通过3D打印加工的凝胶电泳装置可在实验室内方便、快捷、低成本的复制。其次,通过对预染蛋白质相对分子质量标准的分离测试,对该系统结构进行优化。优化后该凝胶电泳装置电泳槽的尺寸仅为15 mm×20 mm×17 mm,采用3D打印技术可在5 h内加工完成,耗费打印材料10 mL。正负极所用电泳缓冲液共需4 mL,所使用的25 V锂电池可实现100 h左右的工作时间。装置优化后可实现蛋白质的快速高效分离。随后,在5种常用蛋白质相对分子质量标准的分离中,该装置与商业化平板凝胶电泳分离效果相当,同时具备更快的分离速度。该研究在便携式凝胶电泳装置的开发及其在蛋白质快速分离方面取得了初步成果,但在分离完成后立即对蛋白质进行定量分析以及更多实际样品的应用方面还需要进一步研究。

English

  1. [1] Pan J Z, Fang P, Fang X X, et al. Sci Rep, 2018, 8(1):1791

  2. [2] Guan Y F, Wang J W, Duan C F. Chinese Journal of Chromatography, 2009, 27(5):592 关亚风, 王建伟, 段春凤. 色谱, 2009, 27(5):592

  3. [3] Badr I H A, Johnson R D, Madou M J, et al. Anal Chem, 2002, 74(21):5569

  4. [4] Figeys D, Pinto D. Anal Chem, 2000, 72(9):330A

  5. [5] Nachamkin I, Panaro N J, Li M, et al. J Clin Microbiol, 2001, 39(2):754

  6. [6] Renzi R F, Stamps J, Horn B A, et al. Anal Chem, 2005, 77(2):435

  7. [7] Skelley A M, Scherer J R, Aubrey A D, et al. Proc Natl Acad Sci U S A, 2005, 102(4):1041

  8. [8] Liu R H, Lodes M J, Nguyen T, et al. Anal Chem, 2006, 78(12):4184

  9. [9] Sista R, Hua Z, Thwar P, et al. Lab Chip, 2008, 8(12):2091

  10. [10] Yuan Y X, Fan C, Pan J Z, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2020, 38(2):183 袁颖欣, 樊晨, 潘建章, 等. 色谱, 2020, 38(2):183

  11. [11] Lee B S, Lee Y U, Kim H S, et al. Lab Chip, 2011, 11(1):70

  12. [12] Yin H F, Killeen K. J Sep Sci, 2007, 30(10):1427

  13. [13] Li Y, Dvorak M, Nesterenko P N, et al. Anal Chim Acta, 2015, 896:166

  14. [14] Cong W T, Zhou A, Liu Z G, et al. Anal Chem, 2015, 87(3):1462

  15. [15] Hu L, Cheng T, He B, et al. Angew Chem Int Ed Engl, 2013, 52(18):4916

  16. [16] Yan X T, He B, Wang D Y, et al. Talanta, 2018, 184:404

  17. [17] Zhu G L, Yang Z H. Plant Physiology Communications, 1982(2):43 朱广廉, 杨中汉. 植物生理学通讯, 1982(2):43

  18. [18] Shi J H, Zhao Y T, Wang J L, et al. Journal of the Fourth Military Medical University, 2000, 21(6):761 石继红, 赵永同, 王俊楼, 等. 第四军医大学学报, 2000, 21(6):761

  19. [19] Zhao X, Yang L, Yu Z, et al. J Environ Sci, 2008, 20(2):224

  20. [20] Wang D Y, He B, Yan X T, et al. Talanta, 2019, 197:145

  21. [21] Gross B, Lockwood S Y, Spence D M. Anal Chem, 2017, 89(1):57

  22. [22] Dixit C K, Kadimisetty K, Rusling J. TrAC-Trends Anal Chem, 2018, 106:37

  23. [23] Gaal G, Mendes M, De Almeida T P, et al. Sens Actuator B-Chem, 2017, 242:35

  24. [24] Su C K, Hsieh M H, Sun Y C. Anal Chim Acta, 2016, 914:110

  25. [25] Lücking T H, Sambale F, Beutel S, et al. Eng Life Sci, 2015, 15(1):51

  26. [26] Simon U, Dimartino S. J Chromatogr A, 2019, 1587:119

  27. [27] Calderilla C, Maya F, Cerda V, et al. Talanta, 2019, 202:67

  28. [28] Macdonald N P, Currivan S A, Tedone L, et al. Anal Chem, 2017, 89(4):2457

  29. [29] Zhang C, Glaros T, Manicke N E. J Am Chem Soc, 2017, 139(32):10996

  30. [30] Dou M, Sanchez J, Tavakoli H, et al. Anal Chim Acta, 2019, 1065:71

  31. [31] Rong Z, Wang Q, Sun N X, et al. Anal Chim Acta, 2019, 1055:140

  32. [32] Hu L G, Jiang G B. Environ Sci Technol, 2017, 51(7):3597

  33. [33] Wang D, Huang X, Li J, et al. Chem Commun, 2018, 54(22):2723

  34. [34] Au A K, Huynh W, Horowitz L F, et al. Angew Chem Int Edit, 2016, 55(12):3862

  35. [35] Ho C M B, Ng S H, Li K H H, et al. Lab Chip, 2015, 15(18):3627

  36. [36] Yazdi A A, Popma A, Wong W, et al. Microfluid Nanofluid, 2016, 20(3):50

  37. [37] Zhang L, Wang W, Ju X J, et al. RSC Adv, 2015, 5(8):5638

  38. [38] Lupton D. Soc Theory Health, 2015, 13(2):99

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  2
 • 文章访问数:  85
 • HTML全文浏览量:  8
文章相关
 • 收稿日期:  2020-02-26
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章