N-糖组富集方法研究进展

熊莹莹 程孟霞 陆豪杰

引用本文: 熊莹莹, 程孟霞, 陆豪杰. N-糖组富集方法研究进展[J]. 分析化学, 2021, 49(10): 1597-1606. doi: 10.19756/j.issn.0253-3820.210427 shu
Citation:  XIONG Ying-Ying,  CHENG Meng-Xia,  LU Hao-Jie. Research Progress of N-Glycome Enrichment Methods[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2021, 49(10): 1597-1606. doi: 10.19756/j.issn.0253-3820.210427 shu

N-糖组富集方法研究进展

  通讯作者: 陆豪杰,E-mail:luhaojie@fudan.edu.cn
 • 基金项目:

  国家重点研发计划项目(Nos.2016YFA0501303,2017YFA0505001)和国家自然科学基金项目(No.21974025)资助。

摘要: 糖基化是一种重要的蛋白质翻译后修饰,使蛋白质具有更多样的功能。N-糖基化作为蛋白质主要的糖基化类型之一,与许多生命活动密切相关,在疾病发生发展中起关键作用。因此,研究糖蛋白N-糖链具有重要意义。生物质谱技术是糖组学研究的重要工具之一,然而,由于糖链结构复杂、丰度低及质谱离子化效率低等原因,基于质谱的N-糖组学研究还面临着很大的挑战。采用生物质谱对N-糖链进行分析时,N-糖链的分离富集必不可少。本文简要介绍了基于质谱的N-糖链分析流程,重点综述了糖链分离富集方法,总结了不同方法的优缺点以及各种技术在生物医学研究中的应用。

English


  1. [1]

   HART G W, HOUSLEY M P, SLAWSON C. Nature, 2007, 446(7139):1017-1022.HART G W, HOUSLEY M P, SLAWSON C. Nature, 2007, 446(7139):1017-1022.

  2. [2]

   DUTTA D, MANDAL C, MANDAL C. Biochim. Biophys. Acta, 2017, 1861(12):3096-3108.DUTTA D, MANDAL C, MANDAL C. Biochim. Biophys. Acta, 2017, 1861(12):3096-3108.

  3. [3]

   KAILEMIA M J, XU G G, WONG M, LI Q Y, GOONATILLEKE E, LEON F, LEBRILLA C B. Anal. Chem., 2018, 90(1):208-224.KAILEMIA M J, XU G G, WONG M, LI Q Y, GOONATILLEKE E, LEON F, LEBRILLA C B. Anal. Chem., 2018, 90(1):208-224.

  4. [4]

   BROERSEN K, VORAGEN A G J, HAMER R J, DE JONGH H H J. Biotechnol. Bioeng., 2004, 86(1):78-87.BROERSEN K, VORAGEN A G J, HAMER R J, DE JONGH H H J. Biotechnol. Bioeng., 2004, 86(1):78-87.

  5. [5]

   WANG Ke-Yi. Chem. Life, 2009, 29(2):162-168. 王克夷. 生命的化学, 2009, 29(2):162-168.

  6. [6]

   LIU Wen-Jie, LIU Kai-Hui, ZHANG Yan-Wei, WANG Liang, ZHANG Meng-Yi, LI Jing. Prog. Chem., 2021, 33(4):524-532. 刘文杰, 刘凯会, 张彦伟, 王良, 张梦裔, 李静. 化学进展, 2021, 33(4):524-532.

  7. [7]

   LAWLER P R, MORA S. Circ. Res., 2016, 119(11):1154-1156.LAWLER P R, MORA S. Circ. Res., 2016, 119(11):1154-1156.

  8. [8]

   VERHELST X, DIAS A M, COLOMBEL J F, VERMEIRE S, VAN VLIERBERGHE H, CALLEWAERT N, PINHO S S. Gastroenterology, 2020, 158(1):95-110.VERHELST X, DIAS A M, COLOMBEL J F, VERMEIRE S, VAN VLIERBERGHE H, CALLEWAERT N, PINHO S S. Gastroenterology, 2020, 158(1):95-110.

  9. [9]

   REILY C, STEWART T J, RENFROW M B, NOVAK J. Nat. Rev. Nephrol., 2019, 15(6):346-366.REILY C, STEWART T J, RENFROW M B, NOVAK J. Nat. Rev. Nephrol., 2019, 15(6):346-366.

  10. [10]

   EVEREST-DASS A V, MOH E S X, ASHWOOD C, SHATHILI A M M, PACKER N H. Expert Rev. Proteomics, 2018, 15(4):341-352.EVEREST-DASS A V, MOH E S X, ASHWOOD C, SHATHILI A M M, PACKER N H. Expert Rev. Proteomics, 2018, 15(4):341-352.

  11. [11]

   NGUYEN A T, CHIA J, ROS M, HUI K M, SALTEL F, BARD F. Cancer Cell, 2017, 32(5):639.NGUYEN A T, CHIA J, ROS M, HUI K M, SALTEL F, BARD F. Cancer Cell, 2017, 32(5):639.

  12. [12]

   MAGALHAES A, DUAETE H O, REIS C A. Cancer Cell, 2017, 31(6):733-735.MAGALHAES A, DUAETE H O, REIS C A. Cancer Cell, 2017, 31(6):733-735.

  13. [13]

   AGRAWAL P, FONTANALS B, SOKOLOVA E, JACOB S, VAIANA C A, MCDERMOTT M, ARGIBAY D, DARVIAHIAN F, CASTILLO M, UEBERHEIDE B, OSMAN I, FENYO D, MAHAL L K, HERNANDO E. Glycobiology, 2016, 26(12):1447-1448.AGRAWAL P, FONTANALS B, SOKOLOVA E, JACOB S, VAIANA C A, MCDERMOTT M, ARGIBAY D, DARVIAHIAN F, CASTILLO M, UEBERHEIDE B, OSMAN I, FENYO D, MAHAL L K, HERNANDO E. Glycobiology, 2016, 26(12):1447-1448.

  14. [14]

   LIU Y S, HE J T, LI C. J. Proteome Res., 2010, 9(2):798-805.LIU Y S, HE J T, LI C. J. Proteome Res., 2010, 9(2):798-805.

  15. [15]

   XUE Tian, LI Yan-Hong, LI Zheng. Prog. Biochem. Biophys., 2017, 44(10):865-876. 薛添, 李艳红, 李铮. 生物化学与生物物理进展, 2017, 44(10):865-876.

  16. [16]

   LIU Cui-Ping, FANG JI-Nian. Chin. J. Anal. Chem., 2001, 29(6):716-720. 刘翠平, 方积年. 分析化学, 2001, 29(6):716-720.

  17. [17]

   RUHAAK L R, XU G G, LI Q Y, GOONATILLEKE E, LEBRILLA C B. Chem. Rev., 2018, 118(17):7886-7930.RUHAAK L R, XU G G, LI Q Y, GOONATILLEKE E, LEBRILLA C B. Chem. Rev., 2018, 118(17):7886-7930.

  18. [18]

   LU H J, ZHANG Y, YANG P Y. Natl. Sci. Rev., 2016, 3(3):345-364.LU H J, ZHANG Y, YANG P Y. Natl. Sci. Rev., 2016, 3(3):345-364.

  19. [19]

   ZHANG Q W, LI Z, WANG Y W, ZHENG Q, LI J. J. Mass Spectrom. Rev., 2018, 37(5):652-680.ZHANG Q W, LI Z, WANG Y W, ZHENG Q, LI J. J. Mass Spectrom. Rev., 2018, 37(5):652-680.

  20. [20]

   ZHANG Y, PENG Y, YANG L J, LU H J. TrAC-Trends Anal. Chem., 2018, 99:34-46.ZHANG Y, PENG Y, YANG L J, LU H J. TrAC-Trends Anal. Chem., 2018, 99:34-46.

  21. [21]

   DONG X, HUANG Y F, CHO B G, ZHONG J Q, GAUTAM S, PENG W J, WILLIAMSON S D, BANAZADEH A, TORRES-ULLOA K Y, MECHREF Y. Electrophoresis, 2018, 39(24):3063-3081.DONG X, HUANG Y F, CHO B G, ZHONG J Q, GAUTAM S, PENG W J, WILLIAMSON S D, BANAZADEH A, TORRES-ULLOA K Y, MECHREF Y. Electrophoresis, 2018, 39(24):3063-3081.

  22. [22]

   RAMBIHAR C, KERMAN K. Talanta, 2010, 81(4-5):1676-1680.RAMBIHAR C, KERMAN K. Talanta, 2010, 81(4-5):1676-1680.

  23. [23]

   GONZALEZ Z M, MENDOZA H G, XOLALPA W, PARADA C, VALLECILLO A J, BIGI F, ESPITIA C. J. Proteome Res., 2009, 8(2):721-733.GONZALEZ Z M, MENDOZA H G, XOLALPA W, PARADA C, VALLECILLO A J, BIGI F, ESPITIA C. J. Proteome Res., 2009, 8(2):721-733.

  24. [24]

   FANAYAN S, HINCAPIE M, HANCOCK W S. Electrophoresis, 2012, 33(12):1746-1754.FANAYAN S, HINCAPIE M, HANCOCK W S. Electrophoresis, 2012, 33(12):1746-1754.

  25. [25]

   TEP S, HINCAPIE M, HANCOCK W S. Anal. Bioanal. Chem., 2012, 402(9):2687-2700.TEP S, HINCAPIE M, HANCOCK W S. Anal. Bioanal. Chem., 2012, 402(9):2687-2700.

  26. [26]

   GUAN F, TAN Z Q, LI X, PANG X C, ZHU Y L, LI D L, YANG G. L. Carbohydr. Res., 2015, 416:7-13.GUAN F, TAN Z Q, LI X, PANG X C, ZHU Y L, LI D L, YANG G. L. Carbohydr. Res., 2015, 416:7-13.

  27. [27]

   ROEMLING R, SAKATA M, KAWAI Y, YAMASAKI H, MORIYAMA H. LC·GC Eur., 2009:40-41.ROEMLING R, SAKATA M, KAWAI Y, YAMASAKI H, MORIYAMA H. LC·GC Eur., 2009:40-41.

  28. [28]

   CHEN C C, SU W C, HUANG B Y, CHEN Y J, TAI H C, OBENA R P. Analyst, 2014, 139(4):688-704.CHEN C C, SU W C, HUANG B Y, CHEN Y J, TAI H C, OBENA R P. Analyst, 2014, 139(4):688-704.

  29. [29]

   QING G Y, YAN J Y, HE X N, LI X L, LIANG X M. TrAC-Trends Anal. Chem., 2020, 124:115570.QING G Y, YAN J Y, HE X N, LI X L, LIANG X M. TrAC-Trends Anal. Chem., 2020, 124:115570.

  30. [30]

   JIN G W, YU D P, GUO Z M, YANG D, ZHANG H T, SHEN A J, YAN J Y, LIANG X M. RSC Adv., 2016, 6(11):8584-8587.JIN G W, YU D P, GUO Z M, YANG D, ZHANG H T, SHEN A J, YAN J Y, LIANG X M. RSC Adv., 2016, 6(11):8584-8587.

  31. [31]

   JIANG Jing, HAN Huan-Huan, MA Cheng. Chin. J. Anal. Chem., 2012, 40(7):1019-1024. 江静, 韩欢欢, 马成. 分析化学, 2012, 40(7):1019-1024.

  32. [32]

   SELMAN M H J, HEMAYATKAR M, DEELDER A M, WUHRER M. Anal. Chem., 2011, 83(7):2492-2499.SELMAN M H J, HEMAYATKAR M, DEELDER A M, WUHRER M. Anal. Chem., 2011, 83(7):2492-2499.

  33. [33]

   KAYILI H M, BARLAS N, ATAKAY M, SALIH B. Microchem. J., 2018, 139:492-499.KAYILI H M, BARLAS N, ATAKAY M, SALIH B. Microchem. J., 2018, 139:492-499.

  34. [34]

   PENG Y, LV J, YANG L J, WANG D Q, ZHANG Y, LU H J. Anal. Chim. Acta, 2019, 1050:80-87.PENG Y, LV J, YANG L J, WANG D Q, ZHANG Y, LU H J. Anal. Chim. Acta, 2019, 1050:80-87.

  35. [35]

   HUA S, WILLIAMS C C, DIMAPASOC L M, RO G S, OZCAN S, MIYAMOTO S, LEBRILLA C B, AN H J, LEISEROWITZF G S. J. Chromatogr. A, 2013, 1279:58-67.HUA S, WILLIAMS C C, DIMAPASOC L M, RO G S, OZCAN S, MIYAMOTO S, LEBRILLA C B, AN H J, LEISEROWITZF G S. J. Chromatogr. A, 2013, 1279:58-67.

  36. [36]

   SONG T, ALDREDGE D, LEBRILLA C B. Anal. Chem., 2015, 87(15):7754-7762.SONG T, ALDREDGE D, LEBRILLA C B. Anal. Chem., 2015, 87(15):7754-7762.

  37. [37]

   MELMER M, STANGLER T, PREMSTALLER A, LINDNER W. J. Chromatogr. A, 2011, 1218(1):118-123.MELMER M, STANGLER T, PREMSTALLER A, LINDNER W. J. Chromatogr. A, 2011, 1218(1):118-123.

  38. [38]

   ZHOU S, HUANG Y, DONG X, PENG W J, VEILLON L, KITAGAWA D A S, AQUINO A J A, MECHREF Y. Anal. Chem., 2017, 89(12):6590-6597.ZHOU S, HUANG Y, DONG X, PENG W J, VEILLON L, KITAGAWA D A S, AQUINO A J A, MECHREF Y. Anal. Chem., 2017, 89(12):6590-6597.

  39. [39]

   GAUTAM S, BANAZADEH A, CHO B G, GOLI M, ZHONG J Q, MECHREF Y. Anal. Chem., 2021, 93(12):5061-5070.GAUTAM S, BANAZADEH A, CHO B G, GOLI M, ZHONG J Q, MECHREF Y. Anal. Chem., 2021, 93(12):5061-5070.

  40. [40]

   QIN H Q, ZHAO L, LI R B, WU R A, ZOU H F. Anal. Chem., 2011, 83(20):7721-7728.QIN H Q, ZHAO L, LI R B, WU R A, ZOU H F. Anal. Chem., 2011, 83(20):7721-7728.

  41. [41]

   QIN H Q, HU Z Y, WANG F J, ZHANG Y, ZHAO L, XU G J, WU R A, ZOU H F. Chem. Commun., 2013, 49(45):5162-5164.QIN H Q, HU Z Y, WANG F J, ZHANG Y, ZHAO L, XU G J, WU R A, ZOU H F. Chem. Commun., 2013, 49(45):5162-5164.

  42. [42]

   SUN N R, DENG C H, LI Y, ZHANG X M. Anal. Chem., 2014, 86(4):2246-2250.SUN N R, DENG C H, LI Y, ZHANG X M. Anal. Chem., 2014, 86(4):2246-2250.

  43. [43]

   LIU Q J, SUN N R, DENG C H. TrAC-Trends Anal. Chem., 2019, 110:66-80.LIU Q J, SUN N R, DENG C H. TrAC-Trends Anal. Chem., 2019, 110:66-80.

  44. [44]

   SUN N R, YAO J Z, WANG J W, ZHANG X M, LI Y, DENG C H. RSC Adv., 2016, 6(41):34434-34438.SUN N R, YAO J Z, WANG J W, ZHANG X M, LI Y, DENG C H. RSC Adv., 2016, 6(41):34434-34438.

  45. [45]

   WANG J X, WANG Y A, GAO M X, ZHANG X M, YANG P Y. Anal. Chim. Acta, 2016, 932:41-48.WANG J X, WANG Y A, GAO M X, ZHANG X M, YANG P Y. Anal. Chim. Acta, 2016, 932:41-48.

  46. [46]

   LI X, XU G J, PENG J X, LIU S J, ZHANG H Y, MAO J W, NIU H, LV W P, ZHAO X Y, WU R. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10(14):11896-11906.LI X, XU G J, PENG J X, LIU S J, ZHANG H Y, MAO J W, NIU H, LV W P, ZHAO X Y, WU R. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10(14):11896-11906.

  47. [47]

   LARSEN M R, JENSEN S S, JAKOBSEN L A, HEEGAARD N H H. Mol. Cell. Proteomics, 2007, 6(10):1778-1787.LARSEN M R, JENSEN S S, JAKOBSEN L A, HEEGAARD N H H. Mol. Cell. Proteomics, 2007, 6(10):1778-1787.

  48. [48]

   PALMISANO G, LENDAL S E, ENGHOLM K K, LETH L R, PARKER B L, LARESN M R. Nat. Protoc., 2010, 5(12):1974-1982.PALMISANO G, LENDAL S E, ENGHOLM K K, LETH L R, PARKER B L, LARESN M R. Nat. Protoc., 2010, 5(12):1974-1982.

  49. [49]

   WANG H Y, BIE Z J, LU C C, LIU Z. Chem. Sci., 2013, 4(11):4298-4303.WANG H Y, BIE Z J, LU C C, LIU Z. Chem. Sci., 2013, 4(11):4298-4303.

  50. [50]

   YANG S J, ZHANG H. Anal. Chem., 2012, 84(5):2232-2238.YANG S J, ZHANG H. Anal. Chem., 2012, 84(5):2232-2238.

  51. [51]

   LI L L, JIAO J, CAI Y, ZHANG Y, LU H J. Anal. Chem., 2015, 87(10):5125-5131.LI L L, JIAO J, CAI Y, ZHANG Y, LU H J. Anal. Chem., 2015, 87(10):5125-5131.

  52. [52]

   ZHANG Y, PENG Y, BIN Z C, WANG H J, LU H J. Anal. Chim. Acta, 2016, 934:145-151.ZHANG Y, PENG Y, BIN Z C, WANG H J, LU H J. Anal. Chim. Acta, 2016, 934:145-151.

  53. [53]

   WANG Y Y, CAI Y, ZHANG Y, LU H J. Anal. Chim. Acta, 2019, 1089:90-99.WANG Y Y, CAI Y, ZHANG Y, LU H J. Anal. Chim. Acta, 2019, 1089:90-99.

  54. [54]

   PEDOWITZ N J, PRATT M R. RSC Chem. Biol., 2021, 2(2):306-321.PEDOWITZ N J, PRATT M R. RSC Chem. Biol., 2021, 2(2):306-321.

  55. [55]

   XIONG Y T, LI X L, LI M M, QIN H J, CHEN C, WANG D D, WANG X, ZHENG X T, LIU Y H, LIANG X M, QING G Y. J. Am. Chem. Soc., 2020, 142(16):7627-7637.XIONG Y T, LI X L, LI M M, QIN H J, CHEN C, WANG D D, WANG X, ZHENG X T, LIU Y H, LIANG X M, QING G Y. J. Am. Chem. Soc., 2020, 142(16):7627-7637.

  56. [56]

   BIE Z J, CHEN Y, YE J, WANG S S, LIU Z. Angew. Chem., Int. Ed., 2015, 54(35):10211-10215.BIE Z J, CHEN Y, YE J, WANG S S, LIU Z. Angew. Chem., Int. Ed., 2015, 54(35):10211-10215.

  57. [57]

   ZHANG PAN, JIANG Li-Yan, MA Jiu-Tong, JIA Qiong. Chin. J. Anal. Chem., 2021, 49(1):24-33. 张攀, 姜丽艳, 马玖彤, 贾琼. 分析化学, 2021, 49(1):24-33.

  58. [58]

   CHENG M X, SHU H, PENG Y, FENG X X, YAN G Q, ZHANG L, YAO J, BAO H M, LU H J. Anal. Chem., 2021, 93(13):5537-5546.CHENG M X, SHU H, PENG Y, FENG X X, YAN G Q, ZHANG L, YAO J, BAO H M, LU H J. Anal. Chem., 2021, 93(13):5537-5546.

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  1
 • 文章访问数:  29
 • HTML全文浏览量:  6
文章相关
 • 收稿日期:  2021-04-09
 • 修回日期:  2021-08-10
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章