AgBiS2/Bi2S3分子印迹光电化学传感器用于测定残杀威

石小雪 李秀琪 魏小平 李建平

引用本文: 石小雪,  李秀琪,  魏小平,  李建平. AgBiS2/Bi2S3分子印迹光电化学传感器用于测定残杀威[J]. 分析化学, 2020, 48(3): 396-404. doi: 10.19756/j.issn.0253-3820.191608 shu
Citation:  SHI Xiao-Xue,  LI Xiu-Qi,  WEI Xiao-Ping,  LI Jian-Ping. Molecularly Imprinted Photoelectrochemical Sensor Based on AgBiS2/Bi2S3 for Determination of Propoxur[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2020, 48(3): 396-404. doi: 10.19756/j.issn.0253-3820.191608 shu

AgBiS2/Bi2S3分子印迹光电化学传感器用于测定残杀威

 • 基金项目:

  本文系国家自然科学基金项目(No.21765006)、广西自然科学基金项目(Nos.2015GXNSFFA139005,2018GXNSFAA138145)和广西岩溶地区水污染控制与用水安全保障协同创新中心项目资助

摘要: 构建了一种基于AgBiS2/Bi2S3的分子印迹光电化学传感器,用于杀虫剂残杀威的检测。采用溶剂热法,在钛片基底上合成AgBiS2/Bi2S3复合材料。以残杀威为模板分子,邻苯二胺为功能单体,通过电聚合在修饰AgBiS2/Bi2S3复合材料的钛片上电沉积形成分子印迹聚合物膜,可对残杀威产生特异性识别。残杀威与印迹孔穴特异性结合后,阻碍电子供体穿过孔穴到达电极表面,导致光电流降低,据此进行残杀威的检测。残杀威浓度的对数值与光电流在1.0×10-12~5.0×10-10 mol/L范围内呈线性关系,检出限为2.3×10-13 mol/L。将此传感器用于水果等实际样品中残杀威残留的检测,加标回收率介于101.0%~103.1%之间。

English


  1. [1]

   Santa-Cruz P, García-Reiriz A. Talanta,2014,128:450-459

  2. [2]

   Harshit D, Charmy K, Nrupesh P. Food Chem., 2017,230:448-453

  3. [3]

   Abdullah A, Aslıhan A K, Aysen H, Yusuf Y, Umit D, Latif E. Anal. Lett.,2014,47(4):675-688

  4. [4]

   Boeris V, Arancibia J A, Olivieri A C. Anal. Chim. Acta, 2014,814:23-30

  5. [5]

   Wei X P, Wu T, Yuan Y L, Ma X H. Anal. Methods,2017,9(11):1771-1778

  6. [6]

   El-Kosasy A M, Kamel A H, Hussin L A, Ayad M F, Fares N V. Food Chem.,2018,250:188-196

  7. [7]

   Feng S S, Wei X P, Zhong L, Li J P. Electroanalysis, 2018,30:320-327

  8. [8]

   Wang Y, Wang E L, Wu Z M, Li H, Zhu Z, Zhu X S, Dong Y. Carbohydr. Polym.,2014,101:517-523

  9. [9]

   YANG Dong-Dong, CONG Lu-Jing, TIAN Ming-Ming, WANG Ming-Hua. Chinese J. Anal. Chem.,2014,42(6):872-877 杨东冬, 丛路静, 田明明, 王鸣华.分析化学,2014,42(6):872-877

  10. [10]

   Thanhthuy T T, Li J Z, Feng H, Cai J, Yuan L J, Wang N Y, Cai Q Y. Sens. Actuators B,2014,190(10):745-751

  11. [11]

   Chauhan N, Pundir C S. Electrochim. Acta,2012,67:79-86

  12. [12]

   Sun X L, Gao C M, Zhang L N, Yan M, Yu J H, Ge S G. Sens. Actuators B,2017,251:1-8

  13. [13]

   Hou J, Li H Y, Wang L, Zhang P, Zhou T Y, Ding H, Ding L. Talanta, 2016,146:34-40

  14. [14]

   Zhao X, Du J, Wu Y Z, Liu H Z, Hao X P. J. Mater. Chem. A,2013,1(38):11748-11753

  15. [15]

   Cheng R, Li D H, Zhou H L, Wang C, Yin A X, Jiang S, Liu Y, Chen Y, Huang Y, Duan X F. Nano Lett.,2014,14(10):5590-5597

  16. [16]

   Li X Q, Zhong L, Liu R L, Wei X P, Li J P. Microchim. Acta,2019,186:688

  17. [17]

   Ye C, Wang M Q, Gao Z F, Zhang Y, Lei J L, Luo H Q, Li N B. Anal. Chem., 2016,88(23):11444-11449

  18. [18]

   Wang G L, Liu K L, Dong Y M, Wu X M, Li Z J, Zhang C. Biosens. Bioelectron.,2014,62:66-72

  19. [19]

   Li J P, Zhao J, Wei X P. Sens. Actuators B,2009,140(2):663-669

  20. [20]

   Li J P, Sun M, Wei X P, Zhang L P, Zhang Y. Biosens. Bioelectron.,2015,74:423-426

  21. [21]

   Zhong J S, Xiang W D, Xie C P, Liang X J, Xu X. Mater. Chem. Phys.,2013, 138(2-3):773-779

  22. [22]

   Thongtem T, Tipcompor N, Thongtem S. Mater. Lett.,2010,64(6):755-758

  23. [23]

   Oenning A L, Merib J, Carasek E. J. Chromatogr. B, 2018,1092:459-465

  24. [24]

   Tejada-Casado C, Moreno-González D, García-Campaa A M, del Olmo-Iruela M. Electrophoresis,2015,36(6):955-961

  25. [25]

   Vichapong J, Burakham R, Srijaranai S, Grudpan K. J. Sep. Sci.,2011,34(13):1574-1581

  26. [26]

   Fang Y, Tian W, Pei F, Li P, Shao X L, Fan Y, Hu Q H. Food Chem.,2017,229:347-353

  27. [27]

   Pérez-Ruiz T, Martínez-Lozano C, María D G. Anal. Chim. Acta,2007,584(2):275-280

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  27
 • HTML全文浏览量:  0
文章相关
 • 收稿日期:  2019-10-16
 • 修回日期:  2019-12-20
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章