基因编辑阳性细胞的富集报告系统

张力弦 王启扉 曹杨 叶承宇 陈智洋 徐启杰 邹秉杰 宋沁馨 周国华

引用本文: 张力弦,  王启扉,  曹杨,  叶承宇,  陈智洋,  徐启杰,  邹秉杰,  宋沁馨,  周国华. 基因编辑阳性细胞的富集报告系统[J]. 分析化学, 2020, 48(1): 1-12. doi: 10.19756/j.issn.0253-3820.191322 shu
Citation:  ZHANG Li-Xian,  WANG Qi-Fei,  CAO Yang,  YE Cheng-Yu,  CHEN Zhi-Yang,  XU Qi-Jie,  ZOU Bing-Jie,  SONG Qin-Xin,  ZHOU Guo-Hua. Enrichment Reporter System of Genome Editing Positive Cells[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2020, 48(1): 1-12. doi: 10.19756/j.issn.0253-3820.191322 shu

基因编辑阳性细胞的富集报告系统

 • 基金项目:

  本文系国家自然科学基金项目(No.81673390)、江苏省基础研究计划自然科学基金项目(No.BK20191322)、江苏省杰出青年基金项目(No.BK20180005)、药物质量与安全预警教育部重点实验室项目(No.DQCP2017MS01)、中国药科大学药学基地科研训练及科研能力提高项目(No.J1310032)和江苏省青蓝工程项目资助

摘要: 基因编辑技术已成为医学生物学研究的重要工具,将不同基因快速高效地富集到基因编辑阳性细胞并进行针对性研究是促进基因编辑技术发展的关键。近年来,基于非同源末端接合、同源直接修复、单链退火、倒位重排等基因组修复机制,研究者利用荧光蛋白或抗性标签基因修复后表达的原理,建立了多种可用于基因编辑阳性细胞筛选与富集的报告系统。富集后的细胞采用T7E1酶切法或测序技术进行突变分析,呈现显著降低的背景信号和增加的突变比例。此类报告系统有利于基因编辑效果的表征。此外,分选后的阳性细胞可继续培养,在突变细胞系构建及突变细胞功能研究等领域具有良好的发展前景。本文对这些报告系统的设计原理与应用进行了总结,以期为建立更加完善的基因编辑评价系统提供参考。

English


  1. [1]

   Jackson D A, Symons R H, Berg P. Proc. Natl. Acad. Sci. USA,1972,69(10):2904-2909

  2. [2]

   Capecchi M R. Science,1989,244(4910):1288-1292

  3. [3]

   Moore J K, Haber J E. Mol. Cell. Biol.,1996,16(5):2164-2173

  4. [4]

   Thierry A, Dujon B. Nucleic Acids Res.,1992,20(21):5625-5631

  5. [5]

   Thierry A, Perrin A, Boyer J, Fairhead C, Dujon B, Frey B, Schmitz G. Nucleic Acids Res.,1991,19(1):189-190

  6. [6]

   Smith J, Grizot S, Arnould S, Duclert A, Epinat J C, Chames P, Prieto J, Redondo P, Blanco F J, Bravo J, Montoya G, Paques F, Duchateau P. Nucleic Acids Res.,2006,34(22):e149

  7. [7]

   Boissel S, Jarjour J, Astrakhan A, Adey A, Gouble A, Duchateau P, Shendure J, Stoddard B L, Certo M T, Baker D, Scharenberg A M. Nucleic Acids Res.,2014,42(4):2591-2601

  8. [8]

   Kim Y G, Cha J, Chandrasegaran S. Proc. Natl. Acad. Sci. USA,1996,93(3):1156-1160

  9. [9]

   Wolfe S A, Nekludova L, Pabo C O. Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct.,2000,29:183-212

  10. [10]

   Bibikova M, Beumer K, Trautman J K, Carroll D. Science,2003,300(5620):764

  11. [11]

   Urnov F D, Miller J C, Lee Y L, Beausejour C M, Rock J M, Augustus S, Jamieson A C, Porteus M H, Gregory P D, Holmes M C. Nature,2005,435(7042):646-651

  12. [12]

   Miller J C, Holmes M C, Wang J, Guschin D Y, Lee Y L, Rupniewski I, Beausejour C M, Waite A J, Wang N S, Kim K A, Gregory P D, Pabo C O, Rebar E J. Nat. Biotechnol.,2007,25(7):778-785

  13. [13]

   Boch J, Scholze H, Schornack S, Landgraf A, Hahn S, Kay S, Lahaye T, Nickstadt A, Bonas U. Science,2009,326(5959):1509-1512

  14. [14]

   Moscou M J, Bogdanove A J. Science,2009,326(5959):1501

  15. [15]

   Mahfouz M M, Li L, Shamimuzzaman M, Wibowo A, Fang X, Zhu J K. Proc. Natl. Acad. Sci. USA,2011,108(6):2623-2628

  16. [16]

   Christian M, Cermak T, Doyle E L, Schmidt C, Zhang F, Hummel A, Bogdanove A J, Voytas D F. Genetics,2010,186(2):757-761

  17. [17]

   Li T, Huang S, Jiang W Z, Wright D, Spalding M H, Weeks D P, Yang B. Nucleic Acids Res.,2011,39(1):359-372

  18. [18]

   Xu S, Cao S, Zou B, Yue Y, Gu C, Chen X, Wang P, Dong X, Xiang Z, Li K, Zhu M, Zhao Q, Zhou G. Genome. Biol.,2016,17(1):186

  19. [19]

   Bolotin A, Quinquis B, Sorokin A, Ehrlich S D. Microbiology,2005,151(8):2551-2561

  20. [20]

   Garneau J E, Dupuis M E, Villion M, Romero D A, Barrangou R, Boyaval P, Fremaux C, Horvath P, Magadan A H, Moineau S. Nature,2010,468(7320):67-71

  21. [21]

   Barrangou R, Fremaux C, Deveau H, Richards M, Boyaval P, Moineau S, Romero D A, Horvath P. Science,2007,315(5819):1709-1712

  22. [22]

   Mali P, Yang L, Esvelt K M, Aach J, Guell M, DiCarlo J E, Norville J E, Church G M. Science,2013,339(6121):823-826

  23. [23]

   San Filippo J, Sung P, Klein H. Annu. Rev. Biochem.,2008,77:229-257

  24. [24]

   Lieber M R. Annu. Rev. Biochem.,2010,79:181-211

  25. [25]

   Aubrey B J, Kelly G L, Kueh A J, Brennan M S, O'Connor L, Milla L, Wilcox S, Tai L, Strasser A, Herold M J. Cell Rep.,2015,10(8):1422-1432

  26. [26]

   El Refaey M, Xu L, Gao Y, Canan B D, Adesanya T M A, Warner S C, Akagi K, Symer D E, Mohler P J, Ma J, Janssen P M L, Han R. Circ. Res.,2017,121(8):923-929

  27. [27]

   Ren J, Liu X, Fang C, Jiang S, June CH, Zhao Y. Clin. Cancer Res.,2017,23(9):2255-2266

  28. [28]

   Kurochkin I V, Guarnera E, Berezovsky I N. Trends Pharmacol. Sci.,2018,39(1):49-58

  29. [29]

   Doench J G. Nat. Rev. Genet.,2018,19(2):67-80

  30. [30]

   YUE Hua-Hua, BAO Yi-Juan, ZHOU Xiao-Ming. Acta Laser Biol. Sin., 2017,26(6):490-494 乐花花, 鲍益娟, 周小明.激光生物学报, 2017,26(6):490-494

  31. [31]

   Fu Y, Foden J A, Khayter C, Maeder M L, Reyon D, Joung J K, Sander J D. Nat. Biotechnol.,2013,31(9):822-826

  32. [32]

   Hsu P D, Scott D A, Weinstein J A, Ran FA, Konermann S, Agarwala V, Li Y, Fine E J, Wu X, Shalem O, Cradick T J, Marraffini L A, Bao G, Zhang F. Nat. Biotechnol.,2013,31(9):827-832

  33. [33]

   Pattanayak V, Lin S, Guilinger J P, Ma E, Doudna J A, Liu D R. Nat. Biotechnol.,2013,31(9):839-843

  34. [34]

   Cromwell C R, Sung K, Park J, Krysler A R, Jovel J, Kim S K, Hubbard B P. Nat. Commun.,2018,9(1):1448

  35. [35]

   Hendel A, Bak R O, Clark J T, Kennedy A B, Ryan D E, Roy S, Steinfeld I, Lunstad B D, Kaiser R J, Wilkens A B, Bacchetta R, Tsalenko A, Dellinger D, Bruhn L, Porteus M H. Nat. Biotechnol.,2015,33(9):985-989

  36. [36]

   Rahdar M, Mcmahon M A, Prakash T P, Swayze E E, Bennett C F, Cleveland D W. Proc. Natl. Acad. Sci. USA,2015,112(51):7110-7117

  37. [37]

   Hu J H, Miller S M, Geurts M H, Tang W, Chen L, Sun N, Zeina C M, Gao X, Rees H A, Lin Z, Liu D R. Nature,2018,556(7699):57-63

  38. [38]

   Bhargava R, Onyango D O, Stark J M. Trends Genet.,2016,32(9):566-575

  39. [39]

   Kim H, Um E, Cho S R, Jung C, Kim H, Kim J S. Nat. Methods,2011,8(11):941-943

  40. [40]

   Ramakrishna S, Cho S W, Kim S, Song M, Gopalappa R, Kim J S, Kim H. Nat. Commun.,2014,5:3378

  41. [41]

   Kim H, Kim M S, Wee G, Lee C I, Kim H, Kim J S. PLoS One,2013,8(2):e56476

  42. [42]

   Zhou Y, Zhang H, Wei W. FEBS Lett.,2016,590(23):4343-4353

  43. [43]

   Zhang C, Xu K, Hu L, Wang L, Zhang T, Ren C, Zhang Z. Biotechnol. Lett.,2015,37(2):299-305

  44. [44]

   Zhou Y, Liu Y, Hussmann D, Brogger P, Al-Saaidi R A, Tan S, Lin L, Petersen T S, Zhou G Q, Bross P, Aagaard L, Klein T, Ronn S G, Pedersen H D, Bolund L, Nielsen A L, Sorensen C B, Luo Y. Cell Mol. Life Sci.,2016,73(13):2543-2563

  45. [45]

   Liu W, Li S, Zhang Y, Li J, Li Y. FEBS Open Bio.,2018,8(7):1167-1175

  46. [46]

   Ren C, Xu K, Liu Z, Shen J, Han F, Chen Z, Zhang Z. Cell. Mol. Life Sci.,2015,72(14):2763-2772

  47. [47]

   Wu Y, Xu K, Ren C, Li X, Lv H, Han F, Wei Z, Wang X, Zhang Z. FEBS Lett.,2017,591(6):903-913

  48. [48]

   D'astolfo D S, Pagliero R J, Pras A, Karthaus W R, Clevers H, Prasad V, Lebbink R J, Rehmann H, Geijsen N. Cell,2015,161(3):674-690

  49. [49]

   Wen Y, Liao G, Pritchard T, Zhao T T, Connelly J P, Pruett-Miller S M, Blanc V, Davidson N O, Madison B B. J. Biol. Chem.,2017,292(15):6148-6162

  50. [50]

   Li Y, Park A I, Mou H, Colpan C, Bizhanova A, Akama-Garren E, Joshi N, Hendrickson E A, Feldser D, Yin H, Anderson D G, Jacks T, Weng Z, Xue W. Genome. Biol.,2015,16:111

  51. [51]

   Jiang F, Doudna J A. Annu. Rev. Biophys.,2017,46:505-529

  52. [52]

   Cox D B, Platt R J, Zhang F. Nat. Med.,2015,21(2):121-131

  53. [53]

   Gopalappa R, Suresh B, Ramakrishna S, Kim H H. Nucleic Acids Res.,2018,46(12):e71

  54. [54]

   WANG Min, SHI Huan, HUANG Xiang, LIU Xiao-Feng, QIN Yu-Feng, LIU Xiao-Hong, CHEN Yao-Sheng, HE Zu-Yong. Hereditas (Beijing),2017,39(1):48-55 王敏, 石鹮, 黄翔, 刘小凤, 覃玉凤, 刘小红, 陈瑶生, 何祖勇.遗传,2017,39(1):48-55

  55. [55]

   GAO Xiao-Tong, FU Wei, CHEN Juan-Juan, HU Bin, LI Dan-Hui, HUANG Si-Yong, LI Guo-Hui, ZHANG Yang-Ping, LIU Li, LIANG Ying-Ming. Prog. Mod. Biomed.,2016,16(4):652-656 高晓彤, 付伟, 陈娟娟, 胡彬, 李丹慧, 黄斯勇, 李国辉, 张阳萍, 刘利, 梁英民.现代生物医学进展, 2016,16(4):652-656

  56. [56]

   Lackner D H, Carre A, Guzzardo P M, Banning C, Mangena R, Henley T, Oberndorfer S, Gapp B V, Nijman S M, Brummelkamp T R, Burckstummer T. Nat. Commun.,2015,6:10237

  57. [57]

   Li H L, Nakano T, Hotta A. Dev. Growth Differ.,2014,56(1):63-77

  58. [58]

   Jinek M, Chylinski K, Fonfara I, Hauer M, Doudna J A, Charpentier E. Science,2012,337(6096):816-821

  59. [59]

   Wang Y, Li J, Xiang J, Wen B, Mu H, Zhang W, Han J. Protein Cell,2016,7(2):152-156

  60. [60]

   He X, Tan C, Wang F, Wang Y, Zhou R, Cui D, You W, Zhao H, Ren J, Feng B. Nucleic Acids Res.,2016,44(9):e85

  61. [61]

   Ye L, Wang J, Beyer A I, Teque F, Cradick T J, Qi Z, Chang J C, Bao G, Muench M O, Yu J, Levy J A, Kan Y W. Proc. Natl. Acad Sci. USA,2014,111(26):9591-9596

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  5
 • 文章访问数:  128
 • HTML全文浏览量:  31
文章相关
 • 收稿日期:  2019-06-06
 • 修回日期:  2019-11-08
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章