Pt/PAn/Ti电极的制备及对甲醛的电催化氧化

陈忠平 宋常春 汪徐春 陈君华 过家好 陈俊明 张婷

引用本文: 陈忠平, 宋常春, 汪徐春, 陈君华, 过家好, 陈俊明, 张婷. Pt/PAn/Ti电极的制备及对甲醛的电催化氧化[J]. 高分子通报, 2015, 0(04): 67-73. doi: 10.14028/j.cnki.1003-3726.2015.04.008 shu
Citation:  CHEN Zhong-ping, SONG Chang-chun, WANG Xu-chun, CHEN Jun-hua, GUO Jia-hao, CHEN Jun-ming, ZHANG Ting. Preparation of Pt/PAn/Ti Electrode and its Electrocatalytic Oxidation on Formaldehyde[J]. Polymer bulletin, 2015, 0(04): 67-73. doi: 10.14028/j.cnki.1003-3726.2015.04.008 shu

Pt/PAn/Ti电极的制备及对甲醛的电催化氧化

 • 基金项目:

  安徽省高校自然科学重点基金(KJ2013A079) (KJ2013A079)

摘要: 通过循环伏安的电化学方法在金属钛基体上先后进行苯胺的聚合和金属铂的电化学沉积,得到以金属钛为基体的聚苯胺载铂电极(Pt/PAn/Ti),并通过扫描电镜和循环伏安法对该电极进行了表征。通过研究甲醛在该电极上的电催化氧化行为,考察了载铂量对甲醛氧化效果的影响及PAn在电催化氧化甲醛的过程中所起的作用。结果表明,载铂量与甲醛的氧化有一定的关系,PAn的存在使得铂微粒分散程度更好,有效面积更大,与相同铂沉积量的Pt/Ti电极相比,甲醛在其上的正向扫描氧化峰电流密度增加了2.3倍,电位负移了40mV;反向扫描氧化峰电流密度增加了5倍,电位负移了30mV。同时,PAn的存在也增强了电极的抗中毒能力。

English

 • 
  1. [1] MacDiarmid A G,Chiang J C,Huang W,Humphrey B D,Somasiri N L D. Mol Cryst Liq Cryst, 1985,125(6):309~318.[1] MacDiarmid A G,Chiang J C,Huang W,Humphrey B D,Somasiri N L D. Mol Cryst Liq Cryst, 1985,125(6):309~318.

  2. [2] 徐浩,延卫,冯江涛.化工进展,2008,27(10):1561~1568.[2] 徐浩,延卫,冯江涛.化工进展,2008,27(10):1561~1568.

  3. [3] 王喆,朱赞赞,力虎林.化学学报,2007,65(12):1149~1154.[3] 王喆,朱赞赞,力虎林.化学学报,2007,65(12):1149~1154.

  4. [4] 杨宏洲,邓友全.化学学报,2002,60(4):569~573.[4] 杨宏洲,邓友全.化学学报,2002,60(4):569~573.

  5. [5] 武克忠,王新东,张超星,刘晓地,赵娜,韩铁城.河北师范大学学报.自然科学版,2005,29(3):268~271.[5] 武克忠,王新东,张超星,刘晓地,赵娜,韩铁城.河北师范大学学报.自然科学版,2005,29(3):268~271.

  6. [6] 易清风.化工学报,2007,58(2):446~451.[6] 易清风.化工学报,2007,58(2):446~451.

  7. [7] 陈忠平,褚道葆,陈君华,过家好,尹小娟,吴何珍.高分子学报,2007(6):537~540.[7] 陈忠平,褚道葆,陈君华,过家好,尹小娟,吴何珍.高分子学报,2007(6):537~540.

  8. [8] Bard A J,Faulkner L R. Electrochemical methods. New York:Wiley,1980,538.[8] Bard A J,Faulkner L R. Electrochemical methods. New York:Wiley,1980,538.

  9. [9] 过家好,何晓英,郑东旭,陈俊明.化学研究与应用,2012,24(3):404~408.[9] 过家好,何晓英,郑东旭,陈俊明.化学研究与应用,2012,24(3):404~408.

  10. [10] Sun S G, Lu G Q, Tian Z W. J Electroanal Chem,1995,393:97~104.[10] Sun S G, Lu G Q, Tian Z W. J Electroanal Chem,1995,393:97~104.

  11. [11] Shibata M, Motoo S. J Electroanal Chem,1982,139:119~130.[11] Shibata M, Motoo S. J Electroanal Chem,1982,139:119~130.

  12. [12] Nishimura K, Ohnishi R, Kunimatsu K, Enyo M. J Electroanal Chem,1989,258(2):219~225.[12] Nishimura K, Ohnishi R, Kunimatsu K, Enyo M. J Electroanal Chem,1989,258(2):219~225.

  13. [13] 李小芳,张亚利,孙典亭,焦奎.青岛大学学报,2004,19(1):47~54.[13] 李小芳,张亚利,孙典亭,焦奎.青岛大学学报,2004,19(1):47~54.

  14. [14] 过家好,何晓英,廖钫,李明齐,董军.西华师范大学学报(自然科学版),2004,25(1):52~53.[14] 过家好,何晓英,廖钫,李明齐,董军.西华师范大学学报(自然科学版),2004,25(1):52~53.

  15. [15] 吴婉群, 王月丰, 范例, 王光荣, 李坤兰, 刘芹.应用化学,1995,12(1):68~72.[15] 吴婉群, 王月丰, 范例, 王光荣, 李坤兰, 刘芹.应用化学,1995,12(1):68~72.

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  259
 • HTML全文浏览量:  19
文章相关
 • 收稿日期:  2014-07-20
 • 网络出版日期:  2014-10-14
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章