典型高分子纤维发展回顾与未来展望

俞森龙 相恒学 周家良 邱天 胡泽旭 朱美芳

引用本文: 俞森龙, 相恒学, 周家良, 邱天, 胡泽旭, 朱美芳. 典型高分子纤维发展回顾与未来展望[J]. 高分子学报, 2020, 51(1): 39-54. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2020.19148 shu
Citation:  Sen-long Yu, Heng-xue Xiang, Jia-liang Zhou, Tian Qiu, Ze-xu Hu, Mei-fang Zhu. Typical Polymer Fiber Materials: An Overview and Outlook[J]. Acta Polymerica Sinica, 2020, 51(1): 39-54. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2020.19148 shu

典型高分子纤维发展回顾与未来展望

  作者简介:
  朱美芳,女,1965年生. 1986年、1989年分别获中国纺织大学化纤系学士和硕士学位,1999年获东华大学材料学博士学位. 教育部长江学者特聘教授(2013年). 现任东华大学材料科学与工程学院院长、纤维材料改性国家重点实验室主任. 主要研究方向为杂化功能纤维材料成形方法与基础理论、纳米复合水凝胶材料等. 已主持国家杰出青年基金、国家“863”计划、国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目等30余项. 发表SCI收录论文300余篇,授权中国发明专利100余件. 获国家科技进步二等奖、上海市自然科学一等奖等科技/教育奖励10余项. 曾获中国青年科技奖、国家有突出贡献中青年专家、何梁何利科学与技术青年创新奖、中国青年女科学家奖等称号;
  通讯作者: E-mail: zhumf@dhu.edu.cn
摘要: 高分子纤维作为发展国民经济的基础材料、国防军工的战略材料、新兴产业的前沿材料,其产品内涵与应用领域正在不断拓展. 本文首先简要介绍了国内外高分子纤维材料的发展简史,其依次经历了天然纤维、人造纤维、合成纤维(差别化、功能化、高性能等纤维)等发展阶段. 其次,结合本课题组相关工作重点阐述了通用型聚酯纤维、高性能聚苯硫醚纤维以及生物质聚乳酸纤维等典型高分子纤维材料的研究进展,包括发展历程、制备方法、性能优化、应用领域等内容. 最后,展望了高分子纤维材料的发展趋势,我们认为基于材料、信息、生物、机械等学科交叉融合与技术突破,具有多材料、多结构、多功能的绿色、超性能、智能纤维材料将成为未来发展方向.

English


  1. [1]

   Liu Dezhong(刘德中), Li Jiefu(李皆富), Huang Wentao(黄文弢), Yang Shuguang(杨曙光). Acta Polymerica Sinica (高分子学报), 2018, (4): 445 − 455 doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2017.17285

  2. [2]

   Huang W T, Liu D Z, Li J F, Zhu L P, Yang S G. Sci China Technol Sci, 2019, 62(6): 931 − 944 doi: 10.1007/s11431-018-9475-5

  3. [3]

   Shen Xinyuan(沈新元). Chemical Fiber Identification and Inspection(化学纤维鉴别与检验). Beijing(北京): China Textile Press(中国纺织出版社), 2013. 1-2

  4. [4]

   Xiang H X, Chen W, Chen Z Y, Sun B, Zhu M F. Compos Sci Technol, 2017, 142: 207 − 213 doi: 10.1016/j.compscitech.2017.02.016

  5. [5]

   Chen Ziye(陈姿晔), Xiang Hengxue(相恒学), Hu Zexu(胡泽旭), Ni Zhanggen(倪张根), Zhu Meifang(朱美芳). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2017, (7): 1121 − 1129 doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2017.16366

  6. [6]

   Ma Wujun(麻伍军), Chen Shaohua(陈少华), Zhu Meifang(朱美芳). Materials China(中国材料进展), 2016, (2): 118 − 127

  7. [7]

   Zhang Y K, Hu Z X, Xiang H X, Zhai G X, Zhu M F. Dyes Pigments, 2019, 162: 705 − 711 doi: 10.1016/j.dyepig.2018.11.007

  8. [8]

   Sun Jinliang(孙晋良), LvYuanwei(吕元伟). New Fiber Materials(纤维新材料). Shanghai(上海): ShanghaiUniversity Press(上海大学出版社), 2003.1-3

  9. [9]

   Hooke R. Micrograrphia: Some Physiological Descriptions of Minute Bodies Made by Magnifying Glasses with Observations and Inquiries Thereupon. London: Council of the Royal Society of London, 1665

  10. [10]

   Cheng Bowen(程博文). China Synthetic Fiber Industry(合成纤维工业), 1994, (4): 19

  11. [11]

   Cheng Bowen(程博文). China Synthetic Fiber Industry(合成纤维工业), 1995, (1): 39

  12. [12]

   Tang Benzhong(唐本忠). Bulletin of National Natural Science Foundation of China(中国科学基金), 2018, (3): 241 − 242

  13. [13]

   Staudinger H. Introduction to organic qualitative analysis, Berlin: Springer-Verlag, 1923

  14. [14]

   Staudinger H. The high-molecular organic compounds, rubber and cellulose, Berlin: Springer-Verlag, 1932

  15. [15]

   American Chemical Society International Historic Chemical Landmarks. Foundations of Polymer Science: Hermann Staudinger and Macromolecules. http://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/staudinger-polymerscience.html, 2019

  16. [16]

   Sun Shiyu(孙时聿). Synthetic Fiber in China(合成纤维), 1987, (5): 65

  17. [17]

   China Chemical Fiber Association(中国化学纤维工业协会). Analysis and Forecast of China Chemical Fibers,Economoy of 2017(2017年中国化纤经济形势分析与预测). Beijing(北京): China Textile Apparel Press(中国纺织出版社), 2017. 414-419

  18. [18]

   Wang Songlin(王松林), Xiang Hengxue(相恒学), Xu Jinlong(徐锦龙), Cheng Yanhua(成艳华), Zhou Zhe(周哲), Sun Bin(孙宾), Zhu Meifang(朱美芳). Journal of Textile Research(纺织学报), 2018, 39(3): 167 − 174

  19. [19]

   Wang Decheng(王德诚). Polyester Industry(聚酯工业), 2019, (2): 40

  20. [20]

   Zhang Xushun(张徐顺). China Textile(中国纺织), 1996, (7): 32 − 34

  21. [21]

   Ren Chuanjun(任传俊). China Textile(中国纺织), 1996, (3): 4 − 9

  22. [22]

   China chemical fiber association(中国化学纤维工业协会). Basic information of the national chemical fiber industry in 2018(2018年全国化纤行业基本情况). http://www.ccfa.com.cn, 2019

  23. [23]

   Dong Jizhen(董纪震), Luo Honglie(罗鸿烈). Technology of Synthetic Fiber Production(合成纤维生产工艺学), Vol. 2(下册). Beijing(北京): Textile Industry Press(纺织工业出版社), 1993. 1-4

  24. [24]

   Guo Dasheng(郭大生), Wang Wenke(王文科). Polyester Fiber Science and Technology(聚酯纤维科学与工程).Beijing(北京): China Textile Press(中国纺织出版社), 2001. 1-20

  25. [25]

   Loscertales I G, Barrero A, Marquez M, Spretz R, Velarde-Oritz R, Larsen G. J Am Chem Soc, 2004, 126(17): 5376 − 537 doi: 10.1021/ja049443j

  26. [26]

   Li D, McCann J T, Xia Y N. Small, 2005, 1(1): 83 − 86

  27. [27]

   Weitz R T, Harnau L, Rauschenbach S, Burghard M, Kern K. Nano Lett, 2008, 8(4): 1187 − 1191 doi: 10.1021/nl080124q

  28. [28]

   Ren L Y, Pandit V, Elkin J, Denman T, Cooper J A, Kotha S P. Nanoscale, 2013, 5(6): 2337 − 2345 doi: 10.1039/c3nr33423f

  29. [29]

   Sarkar K, Gomez C, Zambrano S, Ramirze M, Hoyos E, Vasquez H, Lozano K. Mater Today, 2010, 13(11): 12 − 14 doi: 10.1016/S1369-7021(10)70199-1

  30. [30]

   Tanioka A, Takahashi M. Ind Eng Chem Res, 2016, 55(13): 3759 − 3764 doi: 10.1021/acs.iecr.5b05010

  31. [31]

   Tokarev A, Trotsenko O, Asheghali D, Grifiths I M, Stone H A, Minko S. Angew Chem Int Ed, 2015, 54(46): 13613 − 13616 doi: 10.1002/anie.201506796

  32. [32]

   Suzuki A, Mikuni T, Hasegawa T. J Appl Polym Sci, 2013, 131(6): 40015 − 40026

  33. [33]

   Xiang H X, Niu Y J, Liao Z J, Chen W, Ji H Q, Sun B, Zhu M F. J Appl Polym Sci, 2017, 134(36): 45253 − 45259 doi: 10.1002/app.45253

  34. [34]

   Esra K, Feryal Q. J Appl Polym Sci, 2007, 103(4): 2615 − 2621 doi: 10.1002/app.25350

  35. [35]

   Zhou Jialiang(周家良), Xiang Hengxue(相恒学), Zhou Zhe(周哲), Sun Bin(孙宾), Cheng Yanhua(成艳华), Weng Wei(翁巍), Zhu Meifang(朱美芳). Chinese Science Bulletin(科学通报), 2016, 61(19): 2136 − 2146

  36. [36]

   Ge X G, Wang D Y, Wang C, Qu M H, Wang J S, Zhao C S, Jing X K, Wang Y Z. Eur Polym J, 2007, 43(7): 2882 − 2890 doi: 10.1016/j.eurpolymj.2007.03.040

  37. [37]

   Wang D Y, Ge X G, Wang Y Z, Wang C, Qu M H, Zhou Q. Macromol Mater Eng, 2006, 291(6): 638 − 645 doi: 10.1002/mame.200600017

  38. [38]

   Wang D Y, Wang Y Z, Wang J S, Chen D Q, Zhou Q, Yang B, Li W Y. Polym Degrad Stabil, 2005, 87(1): 171 − 176 doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2004.08.004

  39. [39]

   Liu F, Wang R, Shi Y, Jiang X Z, Sun B, Zhu M F. Prog Nat Sci, 2013, 23(6): 573 − 578 doi: 10.1016/j.pnsc.2013.11.011

  40. [40]

   Zhou J L, Wang C C, Cunningham A J, Hu Z X, Xiang H X, Sun B, Zuo W W, Zhu M F. Mat Sci Eng C-Mater, 2019, 101: 499 − 504 doi: 10.1016/j.msec.2019.04.008

  41. [41]

   Zhou J L, Xiang H X, Zabihi F, Yu S L, Sun B, Zhu M F. Nano Res, 2019, 12(6): 1453 − 1460 doi: 10.1007/s12274-019-2406-8

  42. [42]

   Zhou J L, Fei X, Li C Q, Yu S L, Hu Z X, Xiang H X, Sun B, Zhu M F. Polymers, 2019, 11(1): 113 − 126 doi: 10.3390/polym11010113

  43. [43]

   Zhu Meifang(朱美芳), Zhou Zhe(周哲). China’s Strategic Emerging Industry-New Materials High PerformanceFibers(中国战略性新兴产业-新材料高性能纤维). Beijing(北京): China Railway Press(中国铁道出版社), 2017. 5-7

  44. [44]

   Ye Guangdou(叶光斗), Tang Guoqiang(唐国强). New Chemical Materials(化工新型材料), 2007, 35(3): 79 − 82

  45. [45]

   Li Gang(李刚), Liu Ting(刘婷), Chen Yanmo(陈彦模), Zhang Yu(张瑜). Synthetic Technology and Application (合成技术及应用), 2005, 20(3): 30 − 33

  46. [46]

   Zhang Hao(张浩), Ma Haiyan(马海燕), Hu Zuming(胡祖明), Liu Zhaofeng(刘兆峰). Materials Review(材料导报), 2006, 20(9): 64 − 85 doi: 10.3321/j.issn:1005-023X.2006.09.017

  47. [47]

   Xu Junyi(徐俊怡), Liu Zhao(刘钊), Hong Rui(洪瑞), Wang Xiaojun(王孝军), Long Shengru(龙盛如), Zhang Gang (张刚), Yang Jie(杨杰). Materials China(中国材料进展), 2015, 34(12): 883 − 888

  48. [48]

   Yang Jie(杨杰). Polyphenylene Sulfide Resin and Its Application(聚苯硫醚树脂及其应用). Beijing(北京): Chemical Industry Press(化学工业出版社), 2006. 22-24

  49. [49]

   Wang Jiaming(汪家铭). China Textile Leader(纺织导报), 2009, (6): 76 − 79 doi: 10.3969/j.issn.1003-3025.2009.06.016

  50. [50]

   Wang Lihua(王丽华), ShengJing(盛京), Zhao Jiasen(赵家森). Journal of Textile Research(纺织学报), 2004, 25(1): 25 − 27 doi: 10.3321/j.issn:0253-9721.2004.01.008

  51. [51]

   Xiao Qianling(肖前玲). Textile Machinery(纺织机械), 2009, 3: 38 − 40 doi: 10.3969/j.issn.1003-2290.2009.06.013

  52. [52]

   Hu Z X, Li L L, Sun B, Meng S, Chen L, Zhu M F. Prog Nat Sci, 2015, 25(4): 310 − 315 doi: 10.1016/j.pnsc.2015.08.004

  53. [53]

   Zhang He(张贺). Preparation and Research of Polyphenylene Sulfone/Polyphenylene Sulfide Blend(聚亚苯基砜/聚苯硫醚共混物的制备及性能研究). Doctoral Dissertation of Jilin University (吉林大学博士学位论文), 2015

  54. [54]

   Wang Yan(王妍), Hu Zexu(胡泽旭), Zhou Zhe(周哲), Zhu Meifang(朱美芳). Synthetic Fiber in China(合成纤维), 2019, (3): 12 − 18 doi: 10.3969/j.issn.1001-0041.2019.03.003

  55. [55]

   Bourbigot S, Flambard X. Fire Mater, 2002, 26(4-5): 155 − 168 doi: 10.1002/fam.799

  56. [56]

   Carr P L, Ward I M. Polymer, 1987, 28(12): 2070 − 2076 doi: 10.1016/0032-3861(87)90043-7

  57. [57]

   Xing Jian(刑剑). Antioxidant Modification of Polyphenylene Sulfide (PPS) and Research on Its Structure andPerformance(聚苯硫醚抗氧化改性及其结构与性能的研究). Doctoral Dissertation of Jiangnan University (江南大学博士学位论文), 2017

  58. [58]

   Hu Zexu(胡泽旭). A Study on the Preparation and Light Aging Resistance of Polyphenlene Sulfide Nanocomposite Fibers(聚苯硫醚纳米复合纤维的制备及其耐光老化性能研究). Doctoral Dissertation of Donghua University(东华大学博士学位论文), 2017

  59. [59]

   Liu Ting(刘婷), Chen Yanmo(陈彦模), Yan Bo(闫波), Zhang Yu(张瑜), Zhu Meifang(朱美芳). China Synthetic Fiber Industry(合成纤维工业), 2008, 31(3): 8 − 11 doi: 10.3969/j.issn.1001-0041.2008.03.003

  60. [60]

   Sheng Xiangqian(盛向前), Zhang Ruiping(张蕊萍), Niu Mei(牛梅), Yang Han(杨晗), Dai Jinming(戴晋明), Gao Libin(高立斌), Bai Qirong(白启荣). Technical Textiles(产业用纺织品), 2011, 2: 23 − 26 doi: 10.3969/j.issn.1004-7093.2011.04.007

  61. [61]

   Wang Xiao(王晓), Liu Pengqing(刘鹏清), Wang Sheng(王升), Ye Guangdou(叶光斗), Xu Jianjun(徐建军). China Synthetic Fiber Industry(合成纤维工业), 2012, 35(4): 20 − 23 doi: 10.3969/j.issn.1001-0041.2012.04.006

  62. [62]

   Wang Sheng(王升), Liu Pengqing(刘鹏清), Zhu Mo(朱墨), Hu An(胡安), Xu Jianjun(徐建军), Ye Guangdou(叶光斗). China Synthetic Fiber Industry(合成纤维工业), 2010, 33(3): 5 − 8 doi: 10.3969/j.issn.1001-0041.2010.03.002

  63. [63]

   Naffakh M, Marco C, Gómez M A, Jiménez I. J Phys Chem B, 2009, 113(20): 7107 − 7115 doi: 10.1021/jp9008515

  64. [64]

   Li C Y, Li Z H, Zhang M L, Cheng B W. RSC Adv, 2017, 7(74): 46678 − 46689 doi: 10.1039/C7RA08849C

  65. [65]

   Hu Zexu(胡泽旭), Chen Ziye(陈姿晔), Xiang Hengxue(相恒学), Qiu Tian(邱天), Tang Yuze(汤宇泽), Zhou Zhe (周哲), Zhu Meifang(朱美芳). Journal of Textile Research(纺织学报), 2017, 38(11): 1 − 7

  66. [66]

   Hu Zexu(胡泽旭), Meng Si(孟思), Zhou Zhe(周哲), Chen Long(陈龙), Chen Yanmo(陈彦模), Zhang Yu(张瑜), Zhu Meifang(朱美芳). Materials China(中国材料进展), 2014, 33(8): 484 − 490

  67. [67]

   Richard A G, Bhanu K. Science, 2002, 297(5582): 803 − 807 doi: 10.1126/science.297.5582.803

  68. [68]

   Xiang H X, Chen Z Y, Zheng N, Zhang X Z, Zhu L P, Zou Z, Zhu M F. Inter J Biol Macromol, 2019, 122: 1136 − 1143 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.09.063

  69. [69]

   Carothers W H, Dorough G L, van-Natta F J. J Am Chem Soc, 1932, 54(2): 761 − 772 doi: 10.1021/ja01341a046

  70. [70]

   Eling B, Gogolewski S, Pennings A J. Polymer, 1982, 23(11): 1587 − 1592 doi: 10.1016/0032-3861(82)90176-8

  71. [71]

   Gogolewski S, Pennings A J. J Appl Polym Sci, 1983, 28(3): 1045 − 1061 doi: 10.1002/app.1983.070280312

  72. [72]

   Hyon S H, Jamshidi K, Ikada Y. Polymer Preprints, 1983, 24(1): 6

  73. [73]

   Zhen Guangming(甄光明). Biotechnology and Business(生物产业技术), 2015, (1): 42 − 52 doi: 10.3969/j.issn.1674-0319.2015.01.005

  74. [74]

   Bai Qiongqiong(白琼琼), Wen Meilian(文美莲), Li Zengjun(李增俊), LvJiabin(吕佳滨). Wool Textile Journal (毛纺科技), 2017, 45(2): 64 − 68

  75. [75]

   Marius M, Philippe D. Adv Drug Deliver Rev, 2016, 107(15): 17 − 46

  76. [76]

   RafaelA, Bruce H, Susan S. Macromol Biosci, 2004, 4(9): 835 − 864 doi: 10.1002/mabi.200400043

  77. [77]

   Bhuvanesh G, Nielsh R, Jons H. Prog Polym Sci, 2007, 32(4): 455 − 482 doi: 10.1016/j.progpolymsci.2007.01.005

  78. [78]

   Uruchaya S, Fabiola I F, Rafael A, Susan S, Maria R, Loong T L. Prog Polym Sci, 2018, 86(12): 85 − 121

  79. [79]

   Sajjad S, Michel A H, Li H B, Chul B P. Prog Polym Sci, 2012, 37(12): 1657 − 1677 doi: 10.1016/j.progpolymsci.2012.07.005

  80. [80]

   Xia Mingfeng(夏明凤), Yang Yue(杨月), Fu Guoliang(付国良), Yun Han(云汉), Zhang Hao(张昊), Wu Ningjing (吴宁晶). Polymer Bulletin(高分子通报), 2019, (3): 29 − 34

  81. [81]

   Nampoothiri K M, Nimisha R N, Rojan P J. Bioresource Technol, 2010, 101(22): 8493 − 8501 doi: 10.1016/j.biortech.2010.05.092

  82. [82]

   Yang Y, Zhang L S, Xiong Z, Tang Z B, Zhang R Y, Zhu J. Sci China Chem, 2016, 59(11): 1335 − 1368

  83. [83]

   Rahul M R, Amol V J, Douglas E H. Prog Polym Sci, 2010, 35(3): 338 − 356 doi: 10.1016/j.progpolymsci.2009.12.003

  84. [84]

   Jean M R, Youssef H, Marius M, Philippe D. Prog Polym Sci, 2013, 38(10): 1504 − 1542

  85. [85]

   Jin F L, Hu R R, Park S J. Compos Part B-Eng, 2019, 164(1): 287 − 296

  86. [86]

   Mohammadreza N, Dilara S, Pierre J C, Musa R K, Marie-Claude H. Int J Biol Macromol, 2019, 125: 307 − 360 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.12.002

  87. [87]

   Xiong Z J, Liu G, Zhang X Q, Wen T, Vos D S, Joziasse C, Wang D J. Polymer, 2013, 54(2): 964 − 971 doi: 10.1016/j.polymer.2012.11.076

  88. [88]

   Hideto T. Macromol Biosci, 2005, 5(7): 569 − 597 doi: 10.1002/mabi.200500062

  89. [89]

   Kotiba H, Mosab K, Muhammad A, Jinho J, Fawaz D. Prog Polym Sci, 2018, 85: 83 − 127 doi: 10.1016/j.progpolymsci.2018.07.001

  90. [90]

   Xiang H X, Zabihi F, Zhang X Z, Zhu M F. Chinese J Polym Sci, 2018, 36(12): 1353 − 1360 doi: 10.1007/s10118-018-2157-0

  91. [91]

   Aguirre E C, Iñiguez-Franco F, Samsudin H, Fang X, Auras R. Adv Drug Deliver Rev, 2016, 107: 333 − 366 doi: 10.1016/j.addr.2016.03.010

  92. [92]

   Zhu Meifang(朱美芳). World Science(世界科学), 2018, (7): 32 − 34 doi: 10.3969/j.issn.1000-0968.2018.07.012

  93. [93]

   Wang S C, Chen W, Xiang H X, Yang J J, Zhou Z, Zhu M F. Polymers, 2016, 8(8): 273 − 301 doi: 10.3390/polym8080273

  94. [94]

   Xiang Hengxue(相恒学), Zeng Jia(曾佳), Chen Ziye(陈姿晔), Zhou Zhe(周哲), Zhu Meifang(朱美芳). Materials China(中国材料进展), 2019, 38(5): 450 − 456

  95. [95]

   Chen W, Xiang H X, Jiang Y M, Rashdi S Y, Zhu M F. Sci China Chem, 2017, 60(11): 1450 − 1457 doi: 10.1007/s11426-017-9119-2

  96. [96]

   Meng S, Zhang J Y, Chen W P, Wang X P, Zhu M F. Micropor Mesopor Mat, 2019, 273: 294 − 296 doi: 10.1016/j.micromeso.2018.07.021

  97. [97]

   Chen T, Hou K, Ren Q Y, Chen G Y, Wei P L, Zhu M F. Macromol Rapid Commun, 2018, 39(21): 1800337 − 1800363 doi: 10.1002/marc.201800337

  98. [98]

   Xiang H X, Xia M G, Cunningham A, Chen W, Sun B, Zhu M F. J Mech Behav Biomed, 2017, 72: 74 − 81 doi: 10.1016/j.jmbbm.2017.04.026

  99. [99]

   Tebyetekerwa M, Marriam I, Xu Z, Yang S Y, Zhang H, Zabihi F, Jose R, Peng S J, Zhu M F, Ramakrishna S. Energ Environ Sci, 2019, 12(7): 2148 − 2160 doi: 10.1039/C8EE02607F

  100. [100]

   Weng W, Yang J J, Zhang Y, Li Y X, Yang S Y, Zhu L P, Zhu M F. Adv Mater, 2019, Doi: 10.1002/adma.201902301

  101. [101]

   Yu S L, Wang X P, Xiang H X, Zhu L P, Tebyetekerwa M, Zhu M F. Carbon, 2018, 140: 1 − 9 doi: 10.1016/j.carbon.2018.08.028

  102. [102]

   Yu S L, Wang X P, Xiang H X, Tebyetekerwa M, Zhu M F. Sci China Mater, 2019, 62(7): 995 − 1004 doi: 10.1007/s40843-018-9402-1

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  2254
 • HTML全文浏览量:  220
文章相关
 • 发布日期:  2020-01-01
 • 收稿日期:  2019-08-04
 • 修回日期:  2019-10-07
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章